Opprettelse av seminar i Oslo katolske bispedømme

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo har med virkning fra 1. mars 2006 besluttet å etablere et eget presteseminar i bispedømmet. P. Carlo Le Hong Phuc er med virkning fra samme dato utnevnt til rektor ved seminaret, som har fått navnet St. Eystein seminar. Fra samme dato tiltrer han Veiledningsrådet for prestestudenter. P. Carlo forblir sogneadministrator av St. Olav menighet i Tønsberg frem til 1. september i år.

Spiritual, eventuelt også viserektor for seminaret, utnevnes senere.

Det biskoppelige dekretet for opprettelsen av seminaret lyder som følger:

Opprettelse av seminar i Oslo katolske bispedømme

Allerede i 1953, ved omgjøringen av Det apostoliske vikariat for Oslo til ordinært bispedømme, fremholdt pave Pius XII i konstitusjonen "Faustum profecto" av 29. juni 1953 at han ville at et seminar for prestestudenter ble dannet så snart som mulig. Med grunnlag i blant annet den tilskyndelse konstitusjonen gir og de oppfordringer og retningslinjer som følger av kanonisk rett, beslutter jeg med virkning fra 1. mars 2006 å etablere et eget seminar i bispedømmet for utdannelse av prester. Seminaret skal inntil videre ha tilhold i Bispegården, Akersveien 5, i Oslo.

Nåværende studenter tilsluttes seminaret. De fortsetter ved sine respektive studiesteder og under de tilsyn de i dag har. Nåværende veiledningsråd fortsetter i henhold til sitt mandat til 1. september dette år. Rådet forutsettes i denne tiden å samarbeide med seminarets ledelse, særlig rektor, som tiltrer veiledningsrådet ved etableringen av seminaret.

For seminaret fastsettes følgende foreløpige statutter:

§ 1. Seminarets navn er St. Eystein seminar. Seminaret er et eget rettssubjekt innen bispedømmet i henhold til kanonisk rett.

§ 2. Seminaret ledes av en rektor oppnevnt av biskopen. Rektor tegner for seminaret. Ved behov kan det oppnevnes en vise-rektor. Bispedømmets kansellist har ansvar for seminarets økonomi, og bispedømmets Finansutvalg er økonomisk rådgivende også for seminaret.

§ 3. Seminaret har egen spiritual. I tillegg kan biskopen utpeke andre prester som studentene har som åndelige veiledere. Under ledelse av rektor er spiritualen og de utpekte prester medansvarlige for at seminarets statutter blir overholdt, og at retningslinjer for formasjon og utdannelse etterleves.

§ 4. Det fastsettes egne retningslinjer for formasjon og utdannelse av studentene. Likeledes fremgår de økonomiske vilkår for studentene av egne retningslinjer.

§ 5. Seminaret benytter de rom som stilles til disposisjon av bispedømmet. Seminaret har det ansvar som er vanlig for leietakere, for disse rommene. Det har videre ansvar for egen husholdning for så vidt ikke annet bestemmes. Under oppholdet på seminaret skal studentene utvikle evne til daglig fellesskap og medansvar for hverandre og for Kirken, og den enkelte skal ta sin del av ansvaret for dette, herunder orden og renhold på egne arealer og fellesarealer, felles måltider og vask og stell av klær, sengetøy mv. Etter beslutning av rektor skal studentene delta i påkommende oppgaver for biskopen og hans administrasjon og ta oppgaver tilknyttet domkirken.

§ 6. Studentene har fire uker fri om sommeren.

§ 7. Som ledd i studentenes åndelige skolering og vekst inngår i de daglige gjøremål: daglig messe, deltakelse i tidebønnene og rosenkrans.

Studentene skal ha en årlig retrett på minst 5 fulle dager. Biskop, generalvikar, rektor, spiritual og assisterende spiritualer kan ikke motta skriftemål fra studentene.

§ 8. Ved oppløsning av seminaret, som besluttes av biskopen, tilfaller alle eiendeler bispedømmet.

Oslo, den 15. februar 2006

Bernt Eidsvig Can.Reg.

Biskop

Melding fra Oslo katolske bispedømme / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (17. februar 2006)

av Webmaster publisert 17.02.2006, sist endret 17.02.2006 - 11:27