Liturgisk kalender 2012

I denne liturgiske kalenderen oppgis alle bibeltekstene som brukes under liturgien. Betydningene av forkortelsene finner du foran i din norske Bibel.

Januar * Februar * Mars * April * Mai * Juni * Juli * August * September * Oktober * November * Desember
Faste * Påske * Pinse * Olsok * Advent * Jul

Tekstene på en vanlig søndag står i denne rekkefølge: Lesning fra Det gamle testamente; fra Det nye testamente; evangelielesningen. På hverdager er det bare to tekster, medregnet evangelielesningen. Liturgien har også en foreskreven salmetekst, etter 1. lesning, men den har vi av praktiske grunner ikke alltid gjengitt.

iCalKalenderen kan lastes ned i elektronisk format samt via QR-koder.

Dager med kirkeplikt står i rød skrift. Husk at alle søndager har kirkeplikt, dessuten Jul (midnattsmessen eller den 25. om dagen) og Kristi Himmelfart. Faste- og abstinensplikt står i fet skrift (Askeonsdag og Langfredag). Dager som er angitt med STORE BOKSTAVER er søndager, fester eller høytider. Høytider er i tillegg markert med fet skrift.

Det står angitt hvilke helgener som skal minnes (dersom navnet står i parentes, er minnedagen valgfri). Der en nordisk helgen er obligatorisk minnedag, nevnes ikke de som i andre land er obligatorisk eller valgfri helgenminne. På lørdager som ikke er fest-, høytids- eller obligatoriske minnedager, kan man minnes jomfru Maria. I Norge var det vanlig i middelalderen at det på "ledige" onsdager likeledes kunne feires Olavsmesser.

Gjeldende liturgiske farge er angitt med en farget firkant, likeledes en markering for Høytid , Fest , Minnedag (obligatorisk og valgfri ) samt Faste og abstinens . Minnedagslesninger er markert med en .

I Tromsø stift brukes andre datoer for Herrens Åpenbaring, Herrens Dåp og Marias opptagelse i Himmelen.

Faste * Påske * Pinse * Olsok * Advent * Jul

Januar 2012

SØN 1
Søndagtekster år B, hverdagslesninger år II, tidebønn for uke 2 vol. I
Guds hellige mor Maria
Oktavdag for julen
Verdensdagen for fred
① 4 Mos 6,22-27 ⓢ Sal 67(66) 2-3.5.6+8 ② Gal 4,4-7 ⓔ Luk 2,16-21
Man 2
De hellige Basilios og Gregorios
① 1 Joh 2,22-28 ⓢ Sal 98(97) 1.2-3ab.3cd-4 ⓔ Joh 1,19-28
Tir 3
(Jesu hellige navn) ① Fil 2,1-11 ⓢ Sal 8,4-5.6-7.8-9 ⓔ Luk 2,21-24
① 1 Joh 2,29-3,6 ⓢ Sal 98(97) 1.3cd-4.5-6 ⓔ Joh 1,29-34
Ons 4
① 1 Joh 3,7-10 ⓢ Sal 98(97) 1.7-8.9 ⓔ Joh 1,35-42
Tor 5
① 1 Joh 3,11-21 ⓢ Sal 100(99) 2.3.4.5 ⓔ Joh 1,43-51
Fre 6
Herrens åpenbaring
① Jes 60,1-6 ⓢ Sal 72(71) 2.7-8.10.11.12-13 ② Ef 3,2-3a.5-6 ⓔ Matt 2,1-12
Lør 7
(Den hellige Raimund av Peñafort)
① 1 Joh 3,22-4,6 ⓢ Sal 2,7-8.10-11 ⓔ Matt 4,12-17.23-25
Tidebønn for uke 3, vol. I
SØN 8
Herrens dåp
① Jes 42,1-4.6-7 ⓢ Sal 29(28),1a+2. 3ac-4. 3b+9b-10 ② Apg 10,34-38 ⓔ Mark 1,7-11 eller ① Jes 55,1-11 ⓢ Jes 12,2-3. 4bcd. 5-6 ② 1 Joh 5,1-9 ⓔ Mark 1,7-11
Kollekt til barne-missio
Tidebønn for uke 1, vol. IV
Man 9
① 1 Sam 1,1-8 ⓢ Sal 116(115) 12-13.14-17.18-19 ⓔ Mark 1,14-20
Tir 10
① 1 Sam 1,9-20 ⓢ 1 Sam 2,1,4-5,6-7,8abcd ⓔ Mark 1,21-28
Ons 11
① 1 Sam 3,1-10.19-20 ⓢ Sal 40(39) 2+5.7-8a.8b-9.10 ⓔ Mark 1,29-39
Tor 12
① 1 Sam 4,1-11 ⓢ Sal 44(43) 10-11.14-15.24-25 ⓔ Mark 1,40-45
Fre 13
(Den hellige Hilarius)
① 1 Sam 8,4-7.10-22a ⓢ Sal 89(88) 16-17.18-19 ⓔ Mark 2,1-12
Lør 14
① 1 Sam 9,1-4.17-19;10,1a ⓢ Sal 21(20) 2-3.4-5.6-7 ⓔ Mark 2,13-17
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 15
2. søndag i det alminnelige kirkeår
① 1 Sam 3,3b-10.19 ⓢ Sal 40(39),2ab+4. 7-8a. 8b-9. ② 1 Kor 6,13c-15a.17-20 ⓔ Joh 1,35-42
Man 16
① 1 Sam 15,16-23 ⓢ Sal 50(49) 8-9.16bc-17.21+23 ⓔ Mark 2,18-22
Tir 17
Den hellige Antonius
① 1 Sam 16,1-13 ⓢ Sal 89(88) 20.21-22.27-28 ⓔ Mark 2,23-28
Ons 18
① 1 Sam 17,32-33.37.40-51 ⓢ Sal 144(143) 1.2.9-10 ⓔ Mark 3,1-6
I Dominikanerordenen:
Margrete av Ungarn, jomfru og ordensssøster: ① Est 14,3-12.19 eller Rom 12,1-2.9-13 ⓢ Sal 27,1.4,5,8-9.11 ⓔ Joh 12,24-26
Bønneuken for kristen enhet
Tor 19
Den hellige Henrik av Finland
① 1 Sam 18,6-9;19,1-7 ⓢ Sal 57(56) 2.3-4.6+11 ⓔ Mark 3,7-12
Fre 20
(Den hellige Fabian)
(Den hellige Sebastian)
① 1 Sam 24,3-21 ⓢ Sal 57(56) 2.3-4.6+11 ⓔ Mark 3,13-19
Hos Cistercienserne:
Cyprian Tansi
Lør 21
Den hellige Agnes
① 2 Sam 1,1-4,11-12.19.23-27 ⓢ Sal 80(79) 2-3.5-7 ⓔ Mark 3,20-21
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 22
3. søndag i det alminnelige kirkeår
① Jona 3,1-5.10 ⓢ Sal 25(24),4-5. 6-7. 8-9 ② 1 Kor 7,29-31 ⓔ Mark 1,14-20
Man 23
① 2 Sam 5,1-7.10 ⓢ Sal 89(88),20. 21-22. 25-26 ⓔ Mark 3,22-30
Tir 24
Den hellige Frans av Sales
① 2 Sam 6,12b-15.17-19 ⓢ Sal 24(23) 7.8.9.10 ⓔ Mark 3,31-35
Ons 25
Apostelen Paulus' omvendelse
① Apg 22,3-16 eller Apg 9,1-22 ⓢ Sal 117(116),1.2 ⓔ Mark 16,15-18
Tor 26
(Den hellige Eystein)
I Trondheim stift:
Den hellige Eystein
① 2 Sam 7,18-19,24-29 ⓢ Sal 132(131) 1-2.3-5.11.12.13-14 ⓔ Mark 4,21-25
Hos Cistercienserne:
Grunnleggerne Robert, Alberic OG Stefan
① Sir 44,1,10-15 ② Hebr 11,1-2,8-16 ⓔ Mark 10,24b-30
Fre 27
(Den hellige Angela Merici)
(De hellige Timoteus og Titus) ① 2 Tim 1,1-8 eller Tit 1,1-5 ⓢ Sal 96,1-2a.2b-3.7-8a.10 ⓔ Luk 10,1-9
① 2 Sam 11,1-4a.5-10a.13-17 ⓢ Sal 51(50) 3-4.5-6a.6bc-7 ⓔ Mark 4,26-34
Lør 28
Den hellige Thomas Aquinas
① 2 Sam 12,1-7a,10-17 ⓢ Sal 51(50) 12-13.14-15.16-17 ⓔ Mark 4,35-41
I Dominikanerordenen:
Thomas av Aquinas
① Visd 7,7-10.15-16 eller Ef 3,8-12 ⓔ Joh 17,11b-19
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 29
4. søndag i det alminnelige kirkeår
① 5 Mos 18,15-20 ⓢ Sal 95(94),1-2. 6-7. 7-9 ② 1 Kor 7,32-35 ⓔ Mark 1,21-28
Man 30
① 2 Sam 15,13-14.30;16,5.13a ⓢ Sal 3,2-3.4-5.6-7 ⓔ Mark 5,1-20
Tir 31
Den hellige Johannes Bosco
① 2 Sam 18,9-10.14b.24-25a,30-19,3 ⓢ Sal 86(85),1-2. 3-4. 5-6 ⓔ Mark 5,21-43

Februar 2012

Ons 1
① 2 Sam 24,2.9-17 ⓢ Sal 32(31) 1-2.5.6.7 ⓔ Mark 6,1-6
Tor 2
Herrens fremstilling i tempelet
① Mal 3,1-4 eller Hebr 2,14-18 ⓢ Sal 24(23),7.8.9.10 ⓔ Luk 2,22-40 (kortere: 22-32)
Ordenslivets dag
Fre 3
Den hellige Ansgar
① Sir 47,2-11 ⓢ Sal 18(17) 31.47+50.51 ⓔ Mark 6,14-29
I Tromsø stift (utenom domkirken) feires på en hverdag i perioden 3.-9. februar:
Vigselsfest for Vår Frues domkirke i Tromsø
① Esek 37,1-2.8-9.12 ② 1 Kor 3,9b-11.16-17 ⓔ Joh 2,13-22
Lør 4
① 1 Kong 3,4-13 ⓢ Sal 119(118) 9.10.11.12.13.14 ⓔ Mark 6,30-34
I Dominikanerordenen:
Katarina av Ricci, jomfru og ordenssøster
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 5
5. søndag i det alminnelige kirkeår
① Job 7,1-4.6-7 ⓢ Sal 147(146),1-2. 3-4. 5-6 ② 1 Kor 9,16-19.22-23 ⓔ Mark 1,29-39
I Tromsø (domkirken):
Vigselsfest for Vår Frues domkirke i Tromsø
① Esek 37,1-2.8-9.12 ② 1 Kor 3,9b-11.16-17 ⓔ Joh 2,13-22
Man 6
Den hellige Paul Miki og hans ledsagere
① 1 Kong 8,1-7.9-13 ⓢ Sal 132(131) 6-7.8-10 ⓔ Mark 6,53-56
Tir 7
① 1 Kong 8,22-23.27-30 ⓢ Sal 84(83) 3.4.5+10.11 ⓔ Mark 7,1-13
For Fransiskanerne og Klarissene:
Den hellige Colette Boylet
Ons 8
(Den hellige Hieronymus Emiliani)
(Den hellige Josefina Bakhita)
① 1 Kong 10,1-10 ⓢ Sal 37(36) 5-6.30-31.39-40 ⓔ Mark 7,14-23
Tor 9
① 1 Kong 11,4-13 ⓢ Sal 106(105) 3-4.35-36.37+40 ⓔ Mark 7,24-30
Fre 10
Den hellige Scholastica
① 1 Kong 11,29-32;12,19 ⓢ Sal 81(80) 10-11ab.12-13.14-15 ⓔ Mark 7,31-37
Lør 11
(Vår Frue av Lourdes)
① 1 Kong 12,26-32;13,33-34 ⓢ Sal 106(105) 6-7a.19-20.21-22 ⓔ Mark 8,1-10
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 12
6. søndag i det alminnelige kirkeår
① 3 Mos 13,1-2.44-46 ⓢ Sal 32(31),1-2. 5. 11 ② 1 Kor 10,31-11,1 ⓔ Mark 1,40-45
Man 13
① Jak 1,1-11 ⓢ Sal 119(118) 67.68.71.72.75.76 ⓔ Mark 8,11-13
I Dominikanerordenen:
Jordan av Sachsen, prest og ordensbror
Tir 14
De hellige Kyrillos og Methodios - vernehelgener for Europa
① Apg 13,46-49 ⓢ Sal 116,1. 2 ⓔ Luk 10,1-9
Ons 15
① Jak 1,19-27 ⓢ Sal 15(14),2-3. 3-4. 5 ⓔ Mark 8,22-26
Tor 16
① Jak 2,1-9 ⓢ Sal 34(33),2-3. 4-5. 6-7 ⓔ Mark 8,27-33
Fre 17
(De syv stiftere av servitterordenen)
① Jak 2,14-24.26 ⓢ Sal 112(111),1-2. 3-4. 5-6 ⓔ Mark 8,34-9,1
Hos Oblatfedrene:
Godkjennelse av Kongregasjonen og ordensregler av pave Leo XII 17. februar
① 5 Mos 30,11-14 ⓢ Sal 18,8-11 ② Kol 3, 12-17 ⓔ Luk 24, 44-53
Lør 18
① Jak 3,1-10 ⓢ Sal 12(11),2-3. 4-5. 7-8 ⓔ Mark 9,2-13
I Dominikanerordenen:
(Jean de Fiesole (Fra Angelico))
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 19
7. søndag i det alminnelige kirkeår
① Jes 43,18-19.21-22.24b-25 ⓢ Sal 41(40),2-3. 4-5. 13-14 ② 2 Kor 1,18-22 ⓔ Mark 2,1-12
Man 20
① Jak 3,13-18 ⓢ Sal 19(18),8. 9. 10. 15 ⓔ Mark 9,14-29
Tir 21
(Den hellige Peter Damian)
① Jak 4,1-10 ⓢ Sal 55(54),7-8. 9-10. 10-11. 23 ⓔ Mark 9,30-37
Tidebønn for uke 4, vol. II
Ons 22
Askeonsdag - faste- og abstinens
① Joel 2,12-18 ⓢ Sal 51(50) 3-4.5-6a.12-13.14+17 ② 2 Kor 5,20-6,2 ⓔ Matt 6,1-6.16-18
Tor 23
① 5 Mos 30,15-20 ⓢ Sal 1,1-2.3.4+6 ⓔ Luk 9,22-25
Fre 24
① Jes 58,1-9a ⓢ Sal 51(50) 3-4.5-6a.18-19 ⓔ Matt 9,14-15
Lør 25
① Jes 58,9b-14 ⓢ Sal 86(85) 1-2.3-4.5-6 ⓔ Luk 5,27-32
Tidebønn for uke 1, vol. II
SØN 26
1. søndag i fasten
① 1 Mos 9,8-15 ⓢ Sal 25(24),4-5. 6-7. 8-9 ② 1 Pet 3,18-22 ⓔ Mark 1,12-15
Man 27
① 3 Mos 19,1-2.11-18 ⓢ Sal 19(18),8. 9. 10. 15 ⓔ Matt 25,31-46
Tir 28
① Jes 55,10-11 ⓢ Sal 34(33) 4-5.6-7.16-17.18-19 ⓔ Matt 6,7-15
Ons 29
① Jona 3,1-10 ⓢ Sal 51(50) 3-4.12-13.18-19 ⓔ Luk 11,29-32

Mars 2012

Tor 1
① Est C, 12.14–16.23–25 ⓢ Sal 138(137) 1-2a.2bc-3.7c-8 ⓔ Matt 7,7-12
Fre 2
① Esek 18,21-28 ⓢ Sal 130(129) 1-2.3-4ab.4c-6.7-8 ⓔ Matt 5,20-26
Kvinnenes Verdensbønnedag
Lør 3
① 5 Mos 26,16-19 ⓢ Sal 119(118) 1-2.4-5.7-8 ⓔ Matt 5,43-48
Tidebønn for uke 2, vol. II
SØN 4
2. søndag i fasten
① 1 Mos 22,1-2.9a.10-13.15-18 ⓢ Sal 116(115),10+15. 16-17. 18-19 ② Rom 8,31b-34 ⓔ Mark 9,2-10
Man 5
① Dan 9,4b-10 ⓢ Sal 79(78) 8.9.11+13 ⓔ Luk 6,36-38
Tir 6
① Jes 1,10.16-20 ⓢ Sal 50(49) 8-9.16bc-17.21+23 ⓔ Matt 23,1-12
Ons 7
① Jer 18,18-20 ⓢ Sal 31(30) 5-6.14.15-16 ⓔ Matt 20,17-28
Tor 8
① Jer 17,5-10 ⓢ Sal 1,1-2.3.4+6 ⓔ Luk 16,19-31
Fre 9
① 1 Mos 37,3-4.12-13a.17b-28 ⓢ Sal 105(104) 16-17.18-19.20-21 ⓔ Matt 21,33-43.45-46
Lør 10
① Mi 7,14-15.18-20 ⓢ Sal 103(102) 1-3.3-4.9-10.11-12 ⓔ Luk 15,1-3.11-32
Tidebønn for uke 3, vol. II
SØN 11
3. søndag i fasten
① 2 Mos 20,1-17 (kortere: 20,1-3.7-8.12-17) ⓢ Sal 19(18),8.9.10.11 ② 1 Kor 1,22-25 ⓔ Joh 2,13-25
Eller fra år A: ① 2 Mos 17,3-7 ⓢ Sal 95(94),1-2. 6-7. 8-9 ② Rom 5,1-2.5-8 ⓔ Joh 4,5-42 (kortere: 5-15.19b-26.39a.40-42)
Man 12
① 2 Kong 5,1-15a ⓢ Sal 42(41) 2.3; 43(42) 3.4 ⓔ Luk 4,24-30
Tir 13
① Dan 3,25.34-43 ⓢ Sal 25(24) 4bc-5ab.6-7bc.8-9 ⓔ Matt 18,21-35
Ons 14
① 5 Mos 4,1.5-9 ⓢ Sal 147,12-13.15-16.19-20 ⓔ Matt 5,17-19
Tor 15
① Jer 7,23-28 ⓢ Sal 95(94) 1-2.6-7.8-9 ⓔ Luk 11,14-23
Fre 16
① Hos 14,2-10 ⓢ Sal 81(80) 6c-8a.8bc-9.10-11ab.14+17 ⓔ Mark 12,28b-34
Lør 17
① Hos 6,1-6 ⓢ Sal 51(50) 3-4.18-19.20-21ab ⓔ Luk 18,9-14
Tidebønn for uke 4, vol. II
SØN 18
4. søndag i fasten
① 2 Krøn 36,14-17a.19-23 ⓢ Sal 137(136),1-2.3.4-5.6 ② Ef 2,4-10 ⓔ Joh 3,14-21
Eller fra år A: ① 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a ⓢ Sal 23(22),1-3a. 3b-4. 5. 6 ② Ef 5,8-14 ⓔ Joh 9,1-41 (kortere: 1.6-9.13-17.34-38)
Man 19
Den hellige Josef, jomfru Marias brudgom
① 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16 ⓢ Sal 89(88),2-3.4-5.27+29 ② Rom 4,13.16-18.22 ⓔ Matt 1,16.18-21.24a eller Luk 2,41-51a
For St. Josephsøstrene:
Patronatsfest
Tir 20
① Esek 47,1-9.12 ⓢ Sal 46(45) 2-3.5-6.8-9 ⓔ Joh 5,1-16
Ons 21
① Jes 49,8-15 ⓢ Sal 145(144) 8-9.13cd-14.17-18 ⓔ Joh 5,17-30
Tor 22
① 2 Mos 32,7-14 ⓢ Sal 106(105) 19-20.21-22.23 ⓔ Joh 5,31-47
Fre 23
① Visd 2,1a.12-22 ⓢ Sal 34(33),17-18. 19-20. 21. 23 ⓔ Joh 7,1-2.10.25-30
Lør 24
① Jer 11,18-20 ⓢ Sal 7,2-3.9bc-10.11-12 ⓔ Joh 7,40-53
Tidebønn for uke 1, vol. II
SØN 25
5. søndag i fasten
① Jer 31,31-34 ⓢ Sal 51(50) 3-4.12-13.14-15 ② Hebr 5,7-9 ⓔ Joh 12,20-33
Eller fra år A: ① Esek 37,12b-14 ⓢ Sal 130(129) 1-2.3-4ab.4c-6.7-8 ② Rom 8,8-11 ⓔ Joh 11,1-45 (kortere: Joh 11,3-7.17.20-27.33b-45)
Man 26
Herrens bebudelse
① Jes 7,10-14.8,10 ⓢ Sal 40(39),7-8a.8b-9.10.11 ② Hebr 10,4-10 ⓔ Luk 1,26-38
Tir 27
① 4 Mos 21,4-9 ⓢ Sal 102(101) 2-3.16-18.19-21 ⓔ Joh 8,21-30
Ons 28
① Dan 3,14-20.49-50.91-92.95 ⓢ Dan 3,52.53.54.55.56 ⓔ Joh 8,31-42
I Tromsø stift:
Årsdag for bispevigselen
Tor 29
① 1 Mos 17,3-9 ⓢ Sal 105(104),4-5. 6-7. 8-9 ⓔ Joh 8,51-59
Fre 30
① Jer 20,10-13 ⓢ Sal 18(17) 2-3a.3bc-4.5-6.7 ⓔ Joh 10,31-42
Lør 31
① Esek 37,21-28 ⓢ Jer 31,10.11-12ab.13 ⓔ Joh 11,45-56
Tidebønn for uke 2, vol. II

April 2012

SØN 1
Palmesøndag
ⓔ Mark 11,1-10 eller Joh 12,12-16 ① Jes 50,4-7 ⓢ Sal 22(21),8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 ② Fil 2,6-11 ⓔ Mark 14,1-15,47 (kortere: Mark 15,1-39)
Man 2
① Jes 42,1-7 ⓢ Sal 27(26),1. 2. 3. 13-14 ⓔ Joh 12,1-11
Tir 3
① Jes 49,1-6 ⓢ Sal 71(70),1-2. 3-4. 5-6. 15. 17 ⓔ Joh 13,21-33.36-38
Ons 4
① Jes 50,4-9a ⓢ Sal 69(68),8-10. 21-22. 31. 33-34 ⓔ Matt 26,14-25
Tor 5
Skjærtorsdag
Oljevigselsmessen:
① Jes 61,1-3a.6a.8b-9 ⓢ Sal 89(88),21-22. 25+27 ② Åp 1,5-8 ⓔ Luk 4,16-21
Påskens hellige triduum begynner
Aftenmessen til minne om Herrens hellige nattverd:
① 2 Mos 12,1-8.11-14 ⓢ Sal 115,12-13.15-16bc.17-18 ② 1 Kor 11,23-26 ⓔ Joh 13,1-15
Fre 6
Langfredag
① Jes 52,13-53,12 ⓢ Sal 31(30),2+6. 12-13. 15-16. 17+25 ② Hebr 4,14-16;5,7-9 ⓔ Joh 18,1-19,42
Kollekt til Det hellige land
Lør 7
Ingen messe om dagen; påskenattsmessen kan begynne før midnatt. Påskemesseplikten oppfylles påskenatt eller -dag.
Påskevigilien
① 1 Mos 1,1-2,2 (kortere: 1 Mos 1,1.26-31a) ⓢ Sal 104(103),1-2a.5-6.10+12.13-14.24+35c eller Sal 33(32),4-5.6-7.12-13.20+22 ② 1 Mos 22,1-18 (kortere: 1 Mos 22,1-2.9a.10-13.15-18) ⓢ Sal 16(15),5+8.9-10.11 ③ 2 Mos 14,5-15,1a ⓢ 2 Mos 15,1-2.3-4.5-6.17-18 ④ Jes 54,5-14 ⓢ Sal 30(29),2+4.5-6.11+12a+13b ⑤ Jes 55,1-11 ⓢ Jes 12,2-3.4bcd.5-6 ⑥ Bar 3,9-15.32-4,4 ⓢ Sal 19(18),8.9.10.11 ⑦ Esek 36,16-17a.18-28 ⓢ Sal 42(41),3.5bcd;43(42),3.4 eller (om det er dåp) Jes 12, 2-3.4bcd.5-6 eller Sal 51(50),12-13.14-15.18-19 ⑧ Rom 6,3-11 ⓢ Sal 118(117),1-2. 16ab-17. 22-23 ⓔ Mark 16,1-7
SØN 8
Påskedag
① Apg 10,34a.37-43 ⓢ Sal 118(117),1-2. 16ab-17. 22-23 ② Kol 3,1-4 eller 1 Kor 5,6b-8 ⓔ Joh 20,1-9 eller Luk 24,1-12 eller (om kvelden) Luk 24,13-35
Tidebønn for uke 1, vol. III
Man 9
Mandag i påskeoktaven
① Apg 2,14.22-33 ⓢ Sal 15(16) 1-2a+5.7-8.9-10.11 ⓔ Matt 28,8-15
Tir 10
Tirsdag i påskeoktaven
① Apg 2,36-41 ⓢ Sal 33(32),4-5. 18-19. 20. 22 ⓔ Joh 20,11-18
Ons 11
Onsdag i påskeoktaven
① Apg 3,1-10 ⓢ Sal 105(104) 1-2.3-4.6-7.8-9 ⓔ Luk 24,13-35
Tor 12
Torsdag i påskeoktaven
① Apg 3,11-26 ⓢ Sal 8,2a+5.6-7.8-9 ⓔ Luk 24,35-48
Fre 13
Fredag i påskeoktaven
① Apg 4,1-12 ⓢ Sal 118(117) 1-2+4.22-24.25-27a ⓔ Joh 21,1-14
Lør 14
Lørdag i påskeoktaven
① Apg 4,13-21 ⓢ Sal 118(117) 1+14-15.16ab-18.19-21 ⓔ Mark 16,9-15
Tidebønn for uke 2, vol. III
SØN 15
Miskunns-søndagen. Ungdomsdag.
2. søndag i påsketiden
① Apg 4,32-35 ⓢ Sal 118 (117),2-4. 16ab-18. 22-24 ② 1 Joh 5,1-6 ⓔ Joh 20,19-31
Man 16
Den hellige Magnus
① Apg 4,23-31 ⓢ Sal 2,1-3.4-6.7-9 ⓔ Joh 3,1-8
Tir 17
① Apg 4,32-37 ⓢ Sal 93(92) 1ab.1c-2.5 ⓔ Joh 3,7b-15
Ons 18
① Apg 5,17-26 ⓢ Sal 34(33) 2-3.4-5.6-7.8-9 ⓔ Joh 3,16-21
Tor 19
① Apg 5,27-33 ⓢ Sal 34(33) 2+9.17-18.19-20 ⓔ Joh 3,31-36
Årsdagen for pavevalget
Fre 20
① Apg 5,34-42 ⓢ Sal 27(26) 1.4.13-14 ⓔ Joh 6,1-15
I Dominikanerordenen:
Agnes av Montepulciano, jomfru og ordenssøster
Lør 21
(Den hellige Anselm av Canterbury)
① Apg 6,1-7 ⓢ Sal 33(32) 1-2.4-5.18-19 ⓔ Joh 6,16-21
Tidebønn for uke 3, vol. III
SØN 22
3. søndag i påsketiden
① Apg 3,13-15.17-19 ⓢ Sal 4,2.4.7.9 ② 1 Joh 2,1-5a ⓔ Luk 24,35-48
Man 23
(Den hellige Adalbert)
(Den hellige Georg)
① Apg 6,8-15 ⓢ Sal 119(118) 23-24.26-27.29-30 ⓔ Joh 6,22-29
For Fransiskanerne og Klarissene:
Den salige Egidius av Assisi
Tir 24
(Den hellige Fidelis av Sigmaringen)
① Apg 7,51-8,1a ⓢ Sal 31(30) 3cd-4.6ab+7b+8a.17+21ab ⓔ Joh 6,30-35
For Fransiskanerne og Klarissene:
Den hellige Fidelis av Sigmaringen
Ons 25
Evangelisten Markus
① 1 Pet 5,5b-14 ⓢ Sal 89(88),2-3.6-7.16-17 ⓔ Mark 16,15-20
Tor 26
① Apg 8,26-40 ⓢ Sal 66(65) 8-9.16-17.20 ⓔ Joh 6,44-51
Fre 27
① Apg 9,1-20 ⓢ Sal 117(116) 1.2 ⓔ Joh 6,52-59
Hos Cistercienserne:
Rafael Arnáiz Barón
Lør 28
(Den hellige Peter Chanel)
(Den hellige Louis M. Grigion de Montfort)
① Apg 9,31-42 ⓢ Sal 116(115) 12-13.14-15.16-17 ⓔ Joh 6,60-69
Hos Maristene:
Den hellige Peter Chanel
① Jes 66,18-20a ② 1 Pet 2,20b-25 ⓔ Joh 10,11-16
Tidebønn for uke 4, vol. III
SØN 29
4. søndag i påsketiden
① Apg 4,8-12 ⓢ Sal 118(117),1+8-9. 21-23. 26+28cd+29 ② 1 Joh 3,1-2 ⓔ Joh 10,11-18
Kallssøndag
Man 30
(Den hellige Pius V)
① Apg 11,1-18 ⓢ Sal 42(41) 2-3; 43(42) 3.4 ⓔ Joh 10,1-10

Mai 2012

Tir 1
(Den hellige Josef håndverkeren) ① 1 Mos 1,26-2,3 eller Kol 3,14-15.17.23-24 ⓢ Sal 90,2.3-4.12-13.14.16 ⓔ Matt 13,54-58
① Apg 11,19-26 ⓢ Sal 87(86) 1-3.4-5.6-7 ⓔ Joh 10,22-30
Hos Elisabethsøstrene og St. Josefsøstrene:
Den hellige Josef, håndverkeren
Ons 2
Den hellige Athanasius
① Apg 12,24-13,5a ⓢ Sal 67(66) 2-3.5.6+8 ⓔ Joh 12,44-50
Tor 3
De hellige apostler Filip og Jakob
① 1 Kor 15,1-8 ⓢ Sal 19(18),2-3.4-5 ⓔ Joh 14,6-14
Fre 4
① Apg 13,26-33 ⓢ Sal 2,6-7.8-9.10-11 ⓔ Joh 14,1-6
Lør 5
① Apg 13,44-52 ⓢ Sal 98(97) 1.2-3ab.3cd-4 ⓔ Joh 14,7-14
I Dominikanerordenen:
Vincent Ferrer
Tidebønn for uke 1, vol. III
SØN 6
5. søndag i påsketiden
① Apg 9,26-31 ⓢ Sal 22(21) 26b-27.28+30.31-32 ② 1 Joh 3,18-24 ⓔ Joh 15,1-8
Man 7
① Apg 14,5-18 ⓢ Sal 115(113B),1-2. 3-4. 15-16 ⓔ Joh 14,21-26
Tir 8
① Apg 14,19-28 ⓢ Sal 145(144) 10-11.12-13ab.21 ⓔ Joh 14,27-31a
Ons 9
① Apg 15,1-6 ⓢ Sal 122(121) 1-2.3-4a.4b-5 ⓔ Joh 15,1-8
For Fransiskanerne og Klarissene:
Den hellige Katarina av Bologna
Tor 10
① Apg 15,7-21 ⓢ Sal 96(95) 1-2a.2b-3.10 ⓔ Joh 15,9-11
I Picpus-ordenen:
Den salige Damian de Veuster
I Dominikanerordenen:
Antoninus, biskop
Fre 11
① Apg 15,22-31 ⓢ Sal 57(56) 8-9.10-12 ⓔ Joh 15,12-17
Hos Cistercienserne:
De hellige abbeder av Cluny
Lør 12
(De hellige Nereus og Achilleus)
(Den hellige Pancratius)
① Apg 16,1-10 ⓢ Sal 100(99) 2.3.5 ⓔ Joh 15,18-21
Tidebønn for uke 2, vol. III
SØN 13
6. søndag i påsketiden
① Apg 10,25-26.34-35.44-48 ⓢ Sal 98(97) 1.2-3ab.3cd-4 ② 1 Joh 4,7-10 ⓔ Joh 15,9-17
Man 14
Apostelen Mattias
① Apg 1,15-17.20-26 ⓢ Sal 113(112),1-2.3-4.5-6.7-8 ⓔ Joh 15,9-17
Tir 15
(Den hellige Hallvard)
① Apg 16,22-34 ⓢ Sal 138(137) 1-2a.2bc-3.7c-8 ⓔ Joh 16,5-11
Hos Cistercienserne:
Den hellige Pachomius
Ons 16
① Apg 17,15.22-18,1 ⓢ Sal 148,1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd ⓔ Joh 16,12-15
I Karmelittordenen:
(Den hellige Simon Stock, munk)
Tor 17 (ikke kirkeplikt i år)
Kristi himmelfart
① Apg 1,1-11 ⓢ Sal 47(46),2-3. 6-7. 8-9 ② Ef 4,17-23 eller Ef 4,1-13 (kortere: Ef 4,1-7.11-13) ⓔ Mark 16,15-20
Fre 18
Den hellige Erik
① Apg 18,9-18 ⓢ Sal 47(46),2-3. 4-5. 6-7 ⓔ Joh 16,20-23a
Lør 19
① Apg 18,23-28 ⓢ Sal 47(46) 2-3.8-9.10 ⓔ Joh 16,23b-28
Tidebønn for uke 3, vol. III
SØN 20
7. søndag i påsketiden
① Apg 1,15-17.20a.20c-26 ⓢ Sal 103(102) 1-2.11-12.19-20ab ② 1 Joh 4,11-16 ⓔ Joh 17,11b-19
Man 21
(Den hellige Kristoffer Magallanes og ledsagere)
① Apg 19,1-8 ⓢ Sal 68(67) 2-3.4-5ac.6-7ab ⓔ Joh 16,29-33
Hos Oblatfedrene:
Den hellige Eugenius de Mazenod
① Jes 52,7-10 ⓢ Sal 95,1-13 ② 1 Kor 1,18-25;2,1-5 ⓔ Luk 4, 14-22
Tir 22
(Den hellige Rita av Cascia)
① Apg 20,17-27 ⓢ Sal 68(67) 10-11.20-21 ⓔ Joh 17,1-11a
Ons 23
① Apg 20,28-38 ⓢ Sal 68(67) 29-30.33-35a.35b-36c ⓔ Joh 17,11b-19
Tor 24
① Apg 22,30.23,6-11 ⓢ Sal 16(15) 1-2a+5.7-8.9-10.11 ⓔ Joh 17,20-26
For Fransiskanerne og Klarissene:
Innvielse av Frans' basilika i Assisi
I Dominikanerordenen:
Overføringen av Dominikus' legeme i Bologna
Fre 25
(Den hellige Beda den Ærverdige)
(Den hellige Gregor VII)
(Den hellige Maria Magdalena de'Pazzi)
① Apg 25,13b-21 ⓢ Sal 103(102) 1-2.11-12.19-20ab ⓔ Joh 21,15-19
I Karmelittordenen:
Den hellige Maria Magdalena de'Pazzi
Lør 26
Den hellige Filip Neri
① Apg 28,16-20.30-31 ⓢ Sal 11(10) 4.5+7 ⓔ Joh 21,20-25
Vigilie
Pinsevigilien
① 1 Mos 11,1-9 eller 2 Mos 19,3-8a.16-20 eller Esek 37,1-14 eller Joel 3,1-5 ⓢ Sal 104(103),1-2a.24.35c.27-28.29bc-30 ② Rom 8,22-27 ⓔ Joh 7,37-39
SØN 27
Pinsedag
① Apg 2,1-11 ⓢ Sal 104(103),1ab+24ac. 29bc-30. 31+34 ② 1 Kor 12,3b-7.12-13 ⓔ Joh 20,19-23
Eller: ① Apg 2,1-11 ⓢ Sal 104(103),1ab+24ac. 29bc-30. 31+34 ② Gal 5,16-25 ⓔ Joh 15,26-27;16,12-15
Tidebønn for uke 4, vol. IV
Man 28
Messelesninger fra uke 8
① 1 Pet 1,3-9 ⓢ Sal 111(110) 1-2.5-6.9+10c ⓔ Mark 10,17-27
Tir 29
① 1 Pet 1,10-16 ⓢ Sal 98(97) 1.2-3ab.3c-4 ⓔ Mark 10,28-31
Ons 30
① 1 Pet 1,18-25 ⓢ Sal 147,12-13.14-15.19-20 ⓔ Mark 10,32-45
Tor 31
Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth
① Sef 3,14-18a eller Rom 12,9-16b ⓢ Jes 12,2-3.4bcd.5-6 ⓔ Luk 1,39-56

Juni 2012

Fre 1
Den hellige Justin
① 1 Pet 4,7-13 ⓢ Sal 96(95) 10.11-12.13 ⓔ Mark 11,11-26
Lør 2
(De hellige Marcellinus og Peter)
① Jud 17,20b-25 ⓢ Sal 63(62) 2.3-4.5-6 ⓔ Mark 11,27-33
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 3
Den hellige treenighet
① 5 Mos 4,32-34.39-40 ⓢ Sal 33(32) 4-5.6+9.18-19.20+22 ② Rom 8,14-17 ⓔ Matt 28,16-20
Man 4
① 2 Pet 1,2-7 ⓢ Sal 91(90),1-2. 14-15. 15-16 ⓔ Mark 12,1-12
I Dominikanerordenen:
Peter av Verona, prest, ordensbror og martyr
Tir 5
Den hellige Bonifatius
① 2 Pet 3,12-15a.17-18 ⓢ Sal 90(89) 2.3-4.10.14+16 ⓔ Mark 12,13-17
Ons 6
(Den hellige Norbert)
① 2 Tim 1,1-3.6-12 ⓢ Sal 123(122) 1-2a.2bcd ⓔ Mark 12,18-27
Hos Maristene:
Den hellige Marcellin Champagnat
Tor 7
① 2 Tim 2,8-15 ⓢ Sal 25(24) 4bc-5ab.8-9.10+14 ⓔ Mark 12,28-34
I Karmelittordenen:
Den salige Anna av Sankt Bartholomeus
Fre 8
① 2 Tim 3,10-17 ⓢ Sal 119(118) 157.160.161.165.166.168 ⓔ Mark 12,35-37
Lør 9
(Den hellige Efrem)
① 2 Tim 4,1-8 ⓢ Sal 71(70) 8-9.14-15ab.16-17.22 ⓔ Mark 12,38-44
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 10
Festen for Kristi legeme og blod
① 2 Mos 24,3-8 ⓢ Sal 116(115) 12-13.15+16bc.17-18 ② Hebr 9,11-15 ⓔ Mark 14,12-16.22-26
Man 11
Apostelen Barnabas
① Apg 11,21b-26;13,1-3 ⓢ Sal 98(97) 1.2-3ab.3c-4.5-6 ⓔ Matt 10,7-13
Tir 12
① 1 Kong 17,7-16 ⓢ Sal 4,2-3.4-5.7-8 ⓔ Matt 5,13-16
I Karmelittordenen:
Den salige Alfons Maria Mazurek og hans ledsagere
Ons 13
Den hellige Antonius av Padova
① 1 Kong 18,20-39 ⓢ Sal 16(15) 1-2a.4.5+8.11 ⓔ Matt 5,17-19
For Fransiskanerne og Klarissene:
Den hellige Antonius av Padova
Tor 14
① 1 Kong 18,41-46 ⓢ Sal 65(64) 10abcd.10e-11.12-13 ⓔ Matt 5,20-26
Fre 15
Jesu hjertefest
① Hos 11,1.3-4.8c-9 ⓢ Jes 12,2-3. 4bcd. 56 ② Ef 3,8-12.14-19 ⓔ Joh 19,31-37
Lør 16
Jomfru Marias rene hjerte
① Jes 61,9-11 ⓢ 1 Sam 2,1. 4-5. 6-7. 8abcd ⓔ Luk 2,41-51
I Picpus-ordenen:
Jomfru Marias rene hjerte
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 17
11. søndag i det alminnelige kirkeår
① Esek 17,22-24 ⓢ Sal 92(91),2-3. 13-14. 15-16 ② 2 Kor 5,6-10 ⓔ Mark 4,26-34
Man 18
① 1 Kong 21,1-16 ⓢ Sal 5,2-3.5-6.7 ⓔ Matt 5,38-42
Tir 19
(Den hellige Romualdus)
① 1 Kong 21,17-29 ⓢ Sal 51(50) 3-4.5-6a.11+16 ⓔ Matt 5,43-48
Ons 20
① 2 Kong 2,1.6-14 ⓢ Sal 31(30) 20.21.24 ⓔ Matt 6,1-6.16-18
Tor 21
Den hellige Aloysius Gonzaga
① Sir 48,1-15 ⓢ Sal 97(96) 1-2.3-4.5-6.7 ⓔ Matt 6,7-15
Fre 22
(Den hellige Paulinus av Nola)
(De hellige John Fisher og Thomas More)
① 2 Kong 11,1-4.9-18.20 ⓢ Sal 132(131) 11.12.13-14.17-18 ⓔ Matt 6,19-23
Lør 23
① 2 Krøn 24,17-25 ⓢ Sal 89(88) 4-5.29-30.31-32.33-34 ⓔ Matt 6,24-34
Vigilie
Vigilien til Johannes Døperens fødsel
① Jer 1,4-10 ⓢ Sal 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab+17 ② 1 Pet 1,8-12 ⓔ Luk 1,5-17
I Dominikanerordenen:
Innocens V, pave
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 24
Johannes Døperens fødsel
① Jes 49,1-6 ⓢ Sal 139(138),1-3.13-14ab.14c-15 ② Apg 13,22-26 ⓔ Luk 1,57-66.80
Man 25
① 2 Kong 17,5-8.13-15a.18 ⓢ Sal 60(59) 3.4-5.12-13 ⓔ Matt 7,1-5
Tir 26
① 2 Kong 19,9b-11.14-21.31-36 ⓢ Sal 48(47) 2-3a.3b-4.10-11 ⓔ Matt 7,6.12-14
Ons 27
(Den hellige Kyrillos av Alexandria)
① 2 Kong 22,8-13;23,1-3 ⓢ Sal 119(118) 33.34.35.36.37.40 ⓔ Matt 7,15-20
Tor 28
Den hellige Ireneus
① 2 Kong 24,8-17 ⓢ Sal 79(78) ⓔ Matt 7,21-29
Vigilie
Vigilien til de hellige apostler Peter og Paulus
① Apg 3,1-10 ⓢ Sal 19(18),2-3.4-5 ② Gal 1,11-20 ⓔ Joh 21,15-19
Fre 29
De hellige apostler Peter og Paulus
① Apg 12,1-11 ⓢ Sal 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9 ② 2 Tim 4,6-8.17-18 ⓔ Matt 16,13-19
Lør 30
(Kirkens første martyrer i Roma)
① Klag 2,2.10-14.18-19 ⓢ Sal 74(73) 1-2.3-5a.5b-7.20-21 ⓔ Matt 8,5-17
Tidebønn for uke 1, vol. IV

Juli 2012

SØN 1
13. søndag i det alminnelige kirkeår
① Visd 1,13-15;2,23-25 ⓢ Sal 30(29),2+4. 5-6. 11+12a+13b ② 2 Kor 8,7.9.13-15 ⓔ Mark 5,21-43 (kortere: Mark 5,21-24.35b-43)
Man 2
① Am 2,6-10,13-16 ⓢ Sal 50(49) 16bc-17.18-19.20-21.22-23 ⓔ Matt 8,18-22
Tir 3
Apostelen Thomas
① Ef 2,19-22 ⓢ Sal 117(116),1.2 ⓔ Joh 20,24-29
Ons 4
(Den hellige Elisabeth av Portugal)
① Am 5,14-15.21-24 ⓢ Sal 50(49) 7.8-9.10-11.12-13.16bc-17 ⓔ Matt 8,28-34
Tor 5
(Den hellige Antonius M. Zaccaria)
① Am 7,10-17 ⓢ Sal 19(18) 8.9.10.11 ⓔ Matt 9,1-8
Fre 6
(Den hellige Maria Goretti)
① Am 8,4-6.9-12 ⓢ Sal 119(118) 2.10.20.30.40.131 ⓔ Matt 9,9-13
Lør 7
① Am 9,11-15 ⓢ Sal 85(84),9. 11-12. 13-14 ⓔ Matt 9,14-17
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 8
14. søndag i det alminnelige kirkeår
① Esek 2,2-5 ⓢ Sal 123(122),1-2a. 2bcd. 3-4 ② 2 Kor 12,7-10 ⓔ Mark 6,1-7a
Man 9
(Den hellige Augustin Zhao Rong og hans ledsagere)
① Hos 2,16.17b-18.21-22 ⓢ Sal 145(144) 2-3.4-5.6-7.8-9 ⓔ Matt 9,18-26
I Picpus-ordenen:
Vår Frue av Freden. Nådebildet i Picpus.
I Dominikanerordenen:
Johannes av Köln, prest, ordensbror og martyr
Tir 10
Den hellige Knut - Danmarks vernehelgen
① Hos 8,4-7.11-13 ⓢ Sal 115(113B) 3-4.5-6.7ab-8.9-10 ⓔ Matt 9,32-38
For Fransiskanerne og Klarissene:
Den hellige Veronika Giuliani
Ons 11
Den hellige Benedikt - vernehelgen for Europa
① Ordsp 2,1-9 ⓢ Sal 34,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 eller 9a ⓔ Matt 19,27-29
Tor 12
① Hos 11,1-4.8c-9 ⓢ Sal 80(79) 2ac+3b.15-16 ⓔ Matt 10,7-15
Fre 13
(Den hellige Henrik)
① Hos 14,2-10 ⓢ Sal 51(50) 3-4.8-9.12-13.14+17 ⓔ Matt 10,16-23
I Karmelittordenen:
Den hellige Teresa av Jesus, de Los Andes
Lør 14
(Den hellige Camillus av Lellis)
① Jes 6,1-8 ⓢ Sal 93(92) 1ab.1c-2.5 ⓔ Matt 10,24-33
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 15
15. søndag i det alminnelige kirkeår
① Amos 7,12-15 ⓢ Sal 85(84),9-10. 11-12. 13-14 ② Ef 1,3-14 (kortere: Ef 1,3-10) ⓔ Mark 6,7-13
Man 16
(Jomfru Maria av Karmelberget)
① Jes 1,10-17 ⓢ Sal 50(49) 8-9.16bc-17.21+23 ⓔ Matt 10,34-11,1
I Karmelittordenen:
Høytid for den salige Maria av Karmelberget
① 1 Kong 18,42b-45a ② Gal 4,4-7 ⓔ Joh 19,25-27
Tir 17
① Jes 7,1-9 ⓢ Sal 48(47) 2-3a.3b-4.5-6.7-8 ⓔ Matt 11,20-24
I Karmelittordenen:
(Den salige Teresa av St. Augustin og hennes ledsagere)
I Dominikanerordenen:
Ceslas, prest og ordensbror
Ons 18
① Jes 10,5-7.13-16 ⓢ Sal 94(93) 5-6.7-8.9-10.14-15 ⓔ Matt 11,25-27
Tor 19
① Jes 26,7-9.12.16-19 ⓢ Sal 102(101) 13-14ab+15.16-18.19-21 ⓔ Matt 11,28-30
I Karmelittordenen:
Jomfru Maria, all nådes mor (mater divinæ gratiæ): ① Est 8,3-8a.16-17 ⓔ Joh 2,1-11
Fre 20
Den hellige Thorlákr
① Jes 38,1-6.21-22.7-8 ⓢ Jes 38,10.11.12abcd.16 ⓔ Matt 12,1-8
I Karmelittordenen:
Den hellige profeten Elias
① 1 Kong 19,4-9a.11-14a eller 1 Pet 1,8-12 ⓔ Luk 9,28b-36
Lør 21
(Den hellige Laurentius av Brindisi)
① Mi 2,1-5 ⓢ Sal 10,1-2.3-4.7-8.14 (9,22-23.24-25.28-29.35) ⓔ Matt 12,14-21
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 22
16. søndag i det alminnelige kirkeår
① Jer 23,1-6 ⓢ Sal 23(22),1-3a. 3b-4. 5. 6 ② Ef 2,13-18 ⓔ Mark 6,30-34
Man 23
Den hellige Birgitta - vernehelgen for Europa
① Gal 2,19-20 ⓢ Sal 126(125) 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 ⓔ Joh 15,1-8
Tir 24
(Den hellige Charbel Makhlouf)
① Mi 7,14-15.18-20 ⓢ Sal 85(84) 2-4.5-6.7-8 ⓔ Matt 12,46-50
Ons 25
Apostelen Jakob
① 2 Kor 4,7-15 ⓢ Sal 126(125) 1-2ab.2cd-3.4-5.6 ⓔ Matt 20,20-28
Tor 26
De hellige Joakim og Anna
① Jer 2,1-3.7-8.12-13 ⓢ Sal 36(35) 6-7b.8-11 ⓔ Matt 13,10-17
Fre 27
① Jer 3,14-17 ⓢ Jer 31,10.11-12ab.13 ⓔ Matt 13,18-23
Lør 28
① Jer 7,1-11 ⓢ Sal 84(83) 3.4.5-6a.+8a.11 ⓔ Matt 13,24-30
I Karmelittordenen:
(Den salige Johannes Soreth)
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 29
Olav den hellige - Olsok
① Visd 10,10-14 ⓢ Sal 31(30) 2-3ab.3cd.4.5-6.7.17 ② Jak 1,2-4.12 ⓔ Matt 16,24-28
Man 30
(Den hellige Peter Krysologus)
① Jer 13,1-11 ⓢ 5 Mos 32,18-19.20.21 ⓔ Matt 13,31-35
Tir 31
Den hellige Ignatius av Loyola
① Jer 14,17-22 ⓢ Sal 79(78) 8.9.11+13 ⓔ Matt 13,36-43

August 2012

Ons 1
Den hellige Alfonso Maria de' Liguori
① Jer 15,10.16-21 ⓢ Sal 59(58) 2-3.4-5a.10-11-17.18 ⓔ Matt 13,44-46
Tor 2
(Den hellige Eusebius av Vercelli)
(Den hellige Peter Julian Eymard)
① Jer 18,1-6 ⓢ Sal 146(145),1-2. 2-4. 5-6 ⓔ Matt 13,47-53
Hos Maristene:
Den hellige Peter Julian Eymard
For Fransiskanerne og Klarissene:
Vår Frue av englene - Portiuncola
I Dominikanerordenen:
Johanna av Aza, Dominikus' mor
Fre 3
① Jer 26,1-9 ⓢ Sal 69(68) 5.8-10.14 ⓔ Matt 13,54-58
Lør 4
Den hellige Johannes Maria Vianney
① Jer 26,11-16.24 ⓢ Sal 69(68) 15-16.30-31.33-34 ⓔ Matt 14,1-12
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 5
18. søndag i det alminnelige kirkeår
① 2 Mos 16,2-4.12-15 ⓢ Sal 78(77),3-4. 23-24. 25+54 ② Ef 4,17.20-24 ⓔ Joh 6,24-35
Man 6
Herrens forklarelse
① Dan 7,9-10.13-14 eller 2 Pet 1,16-19 ⓢ Sal 97(96),1-2.5-6.9 ⓔ Mark 9,2-10
I St. Olav, Oslo:
Kirkevigselsfest
Tir 7
(Den hellige Sixtus og hans ledsagere)
(Den hellige Cajetan)
① Jer 30,1-2.12-15.18-22 ⓢ Sal 102(101) 16-18.19-21.29+22-23 ⓔ Matt 14,22-36
I Karmelittordenen:
Den hellige Albert av Trapani
I Oslo katolske bispedømme:
Kirkevigselsfest
Ons 8
Den hellige Dominikus
① Jer 31,1-7 ⓢ Jer 31,10.11-12ab.13 ⓔ Matt 15,21-28
I Dominikanerordenen:
Dominikus
① Jes 52,5-7 ⓢ Sal 96,1-2a.2b-3.7-8a.9.10 ② 1 Tim 4,1-8 ⓐ Matt 5,16 ⓔ Matt 5,13-19 eller Matt 28,16-20
Tor 9
Den hellige Teresa Benedicta av Korset (Edith Stein) - vernehelgen for Europa
① Hos 2,16b.17b.21-22 ⓢ Sal 45(44) 11-12.14-15.16-17 ⓔ Matt 25,1-13
I Karmelittordenen:
① (Gr)Est 4,12.14-16.23-25 eller Gal 6,14-16 ⓔ Joh 4,19-24
Fre 10
Den hellige Laurentius - diakon og martyr
① 2 Kor 9,6-10 ⓢ Sal 112(111),1-2.5-6.7-8.9 ⓔ Joh 12,24-26
Lør 11
Den hellige Klara av Assisi
① Hab 1,12-2,4 ⓢ Sal 9,8-9.10-11.12-13 ⓔ Matt 17,14-20
For Fransiskanerne og Klarissene:
Den hellige Klara av Assisi
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 12
19. søndag i det alminnelige kirkeår
① 1 Kong 19,4-8 ⓢ Sal 34(33),2-3. 4-5. 6-7. 8-9 ② Ef 4,30-5,2 ⓔ Joh 6,41-51
Man 13
(Den hellige Pontian og den hellige Hippolyt)
① Esek 1,2-5.24-28c ⓢ Sal 148,1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd ⓔ Matt 17,22-27
Tir 14
Den hellige Maximilian Kolbe
① Esek 2,8-3,4 ⓢ Sal 119(118),14. 24. 72. 103. 111. 131 ⓔ Matt 18,1-5.10-14
Vigilie
Vigilien til Jomfru Marias opptagelse i himmelen
① 1 Krøn 15,3-4.15-16;16,1-2 ⓢ Sal 132(131),6-7.9-10.13-14 ② 1 Kor 15,54-57 ⓔ Luk 11,27-28
Ons 15
Jomfru Marias opptagelse i himmelen
① Åp 11,19a;12,1-6a.10ab ⓢ Sal 45(44),10bc.11.12ab.16 ② 1 Kor 15,20-26 ⓔ Luk 1,39-56
Tor 16
(Den hellige Stefan av Ungarn)
① Esek 12,1-12 ⓢ Sal 78(77) 56-57.58-59.61-62 ⓔ Matt 18,21-19,1
Fre 17
① Esek 16,1-15.60.63 (kortere: Esek 16,59-63) ⓢ Jes 12,2-3.4bcd.5-6 ⓔ Matt 19,3-12
I Dominikanerordenen:
Hyacint, prest og ordensbror
Lør 18
① Esek 18,1-10.13b.30-32 ⓢ Sal 51(50) 12-13.14-15.18-19 ⓔ Matt 19,13-15
I Dominikanerordenen:
Mannes, prest og ordensbror
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 19
20. søndag i det alminnelige kirkeår
① Ordsp 9,1-6 ⓢ Sal 34(33),2-3. 10-11. 12-13. 14-15 ② Ef 5,15-20 ⓔ Joh 6,51-58
Man 20
Den hellige Bernhard av Clairvaux
① Esek 24,15-24 ⓢ 5 Mos 32,18-19.20.21 ⓔ Matt 19,16-22
Hos Cistercienserne:
Den hellige Bernhard av Clairvaux
① Sir 39,6-10 ② Fil 3,17-4,1 ⓔ Matt 5,13-19
Tir 21
Den hellige Pius X
① Esek 28,1-10 ⓢ 5 Mos 32,26-27ab.27cd-28.30.35cd-36ab ⓔ Matt 19,23-30
Ons 22
Jomfru Marias dronningverdighet
① Esek 34,1-11 ⓢ Sal 23(22) 1-3a.3b-4.5.6 ⓔ Matt 20,1-16
Tor 23
(Den hellige Rosa av Lima)
① Esek 36,23-28 ⓢ Sal 51(50) 12-13.14-15.18-19 ⓔ Matt 22,1-14
I Karmelittordenen:
Årsdagen for kirke- og klosterinnvielse ① 1 Kong 8,22-23.27-30 ② Ef 2,19-22 ⓢ 84(83) ⓔ Joh 4,19-24
I Dominikanerordenen:
Rosa av Lima
Fre 24
Den hellige Bartolomeus - Apostel
① Åp 21,9b-14 ⓢ Sal 145(144),10-11.12-13ab.17-18 ⓔ Joh 1,45-51
Lør 25
(Den hellige Ludvig av Frankrike)
(Den hellige Josef av Calasanz)
① Esek 43,1-7a ⓢ Sal 85(84) 9ab-10.11-12.13-14 ⓔ Matt 23,1-12
For Fransiskanerne og Klarissene:
Den hellige Ludvig av Frankrike
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 26
21. søndag i det alminnelige kirkeår
① Jos 24,1-2a.15-17.18b ⓢ Sal 34(33),2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23 ② Ef 5,21-32 ⓔ Joh 6,60-69
Man 27
Den hellige Monika
① 2 Tess 1,1-5.11b-12 ⓢ Sal 96(95) 1-2a.2b-3.4-5 ⓔ Matt 23,13-22
Tir 28
Den hellige Augustin
① 2 Tess 2,1-3a.14-17 ⓢ Sal 96(95),10. 11-12. 13 ⓔ Matt 23,23-26
Hos Augustinerkorherrene:
Den hellige Augustin
I Dominikanerordenen og hos Elisabethsøstrene:
Den hellige Augustin
Ons 29
Johannes Døperens martyrdød
① Jer 1,17-19 ⓢ Sal 71(70) 1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17 ⓔ Mark 6,17-29
Tor 30
① 1 Kor 1,1-9 ⓢ Sal 145(144) 2-3.4-5.6-7 ⓔ Matt 24,42-51
Fre 31
① 1 Kor 1,17-25 ⓢ Sal 33(32) 1-2.4-5.10ab+11 ⓔ Matt 25,1-13

September 2012

Lør 1
① 1 Kor 1,26-31 ⓢ Sal 33(32) 12-13.18-19.20-21 ⓔ Matt 25,14-30
I Karmelittordenen:
Den hellige Teresa Margarita Redi: ① Ef 3,8-12.14-21 ⓔ Joh 15,9-17
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 2
22. søndag i det alminnelige kirkeår
① 5 Mos 4,1-2.6-8 ⓢ Sal 15(14),2-3a. 3cd-4ab. 5 ② Jak 1,17-18.21b-22.27 ⓔ Mark 7,1-8a.14-15.21-23
Man 3
Den hellige Gregor den Store
① 1 Kor 2,1-5 ⓢ Sal 119(118) 97.98.99.100.101.102 ⓔ Luk 4,16-30
Tir 4
① 1 Kor 2,10b-16 ⓢ Sal 145(144) 8-9.10-11.12-13ab.13cd-14 ⓔ Luk 4,31-37
Ons 5
① 1 Kor 3,1-9 ⓢ Sal 33(32) 12-13.14-15.20-21 ⓔ Luk 4,38-44
Hos Missionaries of Charity:
Teresa av Calcutta
① Høys 8,6-7 ② 1 Kor 13,1-13 ⓔ Matt 5,1-16
Tor 6
① 1 Kor 3,18-23 ⓢ Sal 24(23) 1-2.3-4ab.5-6 ⓔ Luk 5,1-11
I Dominikanerordenen:
Bertrand av Garrigue, prest og ordensbror
Fre 7
① 1 Kor 4,1-5 ⓢ Sal 37(36) 3-4.5-6.27-28.39-40 ⓔ Luk 5,33-39
Lør 8
Jomfru Marias fødsel
① Mi 5,1-4 eller Rom 8,28-30 ⓢ Sal 13(12),6ab.6cd ⓔ Matt 1,1-16.18-23 (kortere: Matt 1,18-23)
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 9
23. søndag i det alminnelige kirkeår
① Jes 35,4-7a ⓢ Sal 146(145),7. 8-9a. 9bc-10 ② Jak 2,1-5 ⓔ Mark 7,31-37
I St. Olav, Trondheim:
Kirkevigselsfest
Man 10
① 1 Kor 5,1-8 ⓢ Sal 5,5-6.7.12 ⓔ Luk 6,6-11
I Trondheim stift:
Kirkevigselsfest
Tir 11
① 1 Kor 6,1-11 ⓢ Sal 149,1-2.3-4.5-6a+9b ⓔ Luk 6,12-19
Ons 12
(Jomfru Marias hellige Navn)
① 1 Kor 7,25-31 ⓢ Sal 45(44),11-12. 14-15. 16-17 ⓔ Luk 6,20-26
Hos Maristene:
Jomfru Marias hellige navn
① Sir 24,17-22 ② Gal 4,4-7 eller Ef 1,3-6.11-12 ⓔ Luk 1,26-28
I Karmelittordenen:
Den salige Maria av Jesus
Tor 13
Den hellige Johannes Krysostomos
① 1 Kor 8,1b-7.11-13 ⓢ Sal 139(138) 1-3.13-14ab.23-24 ⓔ Luk 6,27-38
Fre 14
Korsets opphøyelse
① 4 Mos 21,4c-9 eller Fil 2,6-11 ⓢ Sal 78(77),1-2.34-35.36-37.38 ⓔ Joh 3,13-17
Lør 15
Jomfru Marias smerter
① Hebr 5,7-9 ⓢ Sal 31(39) 2-3a. 3b-4. 5-6. 15-16. 20 ⓔ Joh 19,25-27 eller Luk 2,33-35
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 16
24. søndag i det alminnelige kirkeår
① Jes 50,5-9a ⓢ Sal 116(114),1-2. 3-4. 5-6. 8-9 ② Jak 2,14-18 ⓔ Mark 8,27-35
Man 17
(Den hellige Robert Bellarmin)
① 1 Kor 11,17-26.33 ⓢ Sal 40(39) 7-8a.8b-9.10.17 ⓔ Luk 7,1-10
I Karmelittordenen:
Den hellige Albert av Jerusalem
① Ef 6,10-18 ⓔ Matt 20,25-28
For Fransiskanerne og Klarissene:
Fransiskus' stigmata
Tir 18
① 1 Kor 12,12-14.17-30a ⓢ Sal 100(99),1-2. 3. 4. 5 ⓔ Luk 7,11-17
Ons 19
(Den hellige Januarius)
① 1 Kor 12,30b-13,13 ⓢ Sal 33(32),2-3. 4-5. 12+22 ⓔ Luk 7,31-35
Hos Misjonærer av den Hellige Familie:
Den salige Jomfru Maria av La Salette
① 1 Mos 9,8-17 ② 2 Kor 5,17-21 ⓔ Joh 19,25-27
I Dominikanerordenen:
Juan Macias, ordensbror
Tor 20
Den hellige Kim Taegon og hans ledsagere
① 1 Kor 15,1-11 ⓢ Sal 118(117) 1-2.16ab-17.28 ⓔ Luk 7,36-50
I Dominikanerordenen:
(Frans av Posadas, prest og ordensbror)
Fre 21
Evangelisten Matteus
① Ef 4,1-7.11-13 ⓢ Sal 19(18),2-3.4-5 ⓔ Matt 9,9-13
Den internasjonale fredsdagen
Lør 22
① 1 Kor 15,35-37,42-49 ⓢ Sal 56(55) 10.11-12.13-14 ⓔ Luk 8,4-15
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 23
25. søndag i det alminnelige kirkeår
① Visd 2,12.17-20 ⓢ Sal 54(53),3-4. 5. 6+8 ② Jak 3,16-4,3 ⓔ Mark 9,30-37
Man 24
① Ordsp 3,27-34 ⓢ Sal 15(14) 2-3ab.3cd-4ab.5 ⓔ Luk 8,16-18
Tir 25
① Ordsp 21,1-6.10-13 ⓢ Sal 119(118),1. 27. 30. 34. 35. 44 ⓔ Luk 8,19-21
Ons 26
(Den hellige Kosmas og den hellige Damian)
① Ordsp 30,5-9 ⓢ Sal 119(118) 29.72.89.101.104.163 ⓔ Luk 9,1-6
Tor 27
Den hellige Vincent av Paul
① Fork 1,2-11 ⓢ Sal 90(89) 3-4.5-6.12-13.14+17 ⓔ Luk 9,7-9
Fre 28
(Den hellige Venceslas)
(Den hellige Lorenzo Ruiz og hans ledsagere)
① Fork 3,1-11 ⓢ Sal 144(143) 1a+2abc.3-4 ⓔ Luk 9,18-22
Lør 29
De hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael
① Dan 7,9-10,13-14 eller Åp 12,7-12a ⓢ Sal 138(137),1-2a.2bc-3.4-5 ⓔ Joh 1,47-51
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 30
26. søndag i det alminnelige kirkeår
① 4 Mos 11,25-29 ⓢ Sal 19(18),8. 10. 12-13. 14 ② Jak 5,1-6 ⓔ Mark 9,38-43.45.47-48
Caritas-søndag

Oktober 2012

Man 1
Den hellige Terese av Jesusbarnet
① Job 1,6-22 ⓢ Sal 17(16) 1.2-3.6-7 ⓔ Luk 9,46-50
I Karmelittordenen:
Den hellige Terese av Jesusbarnet
① Jes 66,10-14c eller 1 Joh 4,7-16 ⓔ Matt 11,25-30 eller Matt 18,1-4
Tir 2
De hellige verneengler
① 2 Mos 23,20-23 ⓢ Sal 91(90) 1-2.3-4.5-6.10-11 ⓔ Matt 18,1-5.10
Ons 3
① Job 9,1-12.14-16 ⓢ Sal 88(87),10-11. 12-13. 14-15 ⓔ Luk 9,57-62
Tor 4
Den hellige Frans av Assisi
① Job 19,21-27 ⓢ Sal 27(26) 7-8a.8b-9abc.13-14 ⓔ Luk 10,1-12
Hos Elisabethsøstrene, Fransiskanerne og Klarissene:
Den hellige Frans av Assisi
I Dominikanerordenen:
Den hellige Frans av Assisi
Fre 5
① Job 38,1.12-21.39,36-38 ⓢ Sal 139(138) 1-3.7-8.9-10.13-14ab ⓔ Luk 10,13-16
I Dominikanerordenen:
Raymund av Capua, prest og ordensbror
Lør 6
(Den hellige Bruno)
① Job 42,1-3.5-6.12-16 ⓢ Sal 119(118),66. 71.7 5. 91. 125. 130 ⓔ Luk 10,17-24
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 7
27. søndag i det alminnelige kirkeår
① 1 Mos 2,18-24 ⓢ Sal 128(127),1-2. 3. 4-5. 6 ② Hebr 2,9-11 ⓔ Mark 10,2-16 (kortere: Mark 10,2-12)
Hos Birgittinerne:
Den hellige Birgittas helligkåring
Man 8
① Gal 1,6-12 ⓢ Sal 111(110) 1-2.7-8.9+10c ⓔ Luk 10,25-37
Tir 9
(Den hellige Dionysius og hans ledsagere)
(Den hellige Johannes Leonardi)
① Gal 1,13-24 ⓢ Sal 139(138) 1-3.13-14ab.14c-15 ⓔ Luk 10,38-42
I Dominikanerordenen:
Ludvig Bertrand, prest og ordensbror
Ons 10
① Gal 2,1-2.7-14 ⓢ Sal 117(116) 1.2 ⓔ Luk 11,1-4
Tor 11
① Gal 3,1-5 ⓢ Luk 1,69-70.71-72.73-75 ⓔ Luk 11,5-13
"Troens år" begynner
Fre 12
① Gal 3,7-14 ⓢ Sal 111(110) 1-2.3-4.5-6 ⓔ Luk 11,15-26
Lør 13
① Gal 3,22-29 ⓢ Sal 105(104) 2-3.4-5.6-7 ⓔ Luk 11,27-28
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 14
28. søndag i det alminnelige kirkeår
① Visd 7,7-11 ⓢ Sal 90(89),12-13. 14-15. 16-17 ② Hebr 4,12-13 ⓔ Mark 10,17-30 (kortere: Mark 10,17-27)
Man 15
Den hellige Teresa av Avila
① Gal 4,22-24.26-27.31-5,1 ⓢ Sal 113(112) 1-2.3-4.5a+6-7 ⓔ Luk 11,29-32
I Karmelittordenen:
Den hellige Teresa av Jesus
① Vis 7,7-14 ② Rom 8,14-17.26-27 ⓔ Joh 7,14-18.37-39a eller Joh 4,5-15a
Tir 16
① Gal 5,1-6 ⓢ Sal 119(118) 41.43.44.45.47.48 ⓔ Luk 11,37-41
I Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift:
(Olav den Helliges omvendelse) ① Ef 6,10-18 ⓢ Sal 21(20) 2-7 ⓔ Matt 28,18-20
I kirker viet til St. Olav:
Olav den Helliges omvendelse ① Ef 6,10-18 ⓢ Sal 21(20) 2-7 ⓔ Matt 28,18-20
I Tromsø stift:
(Den hellige Hedvig)
(Den hellige Margrete Maria Alacoque)
Ons 17
Den hellige Ignatius av Antiokia
① Gal 5,18-25 ⓢ Sal 1,1-2.3.4+6 ⓔ Luk 11,42-46
Tor 18
Evangelisten Lukas
① 2 Tim 4,10-17b ⓢ Sal 145(144),10-11.12-13ab.17-18 ⓔ Luk 10,1-9
Fre 19
(De hellige Johannes av Brebeuf, Isaak Jogues og deres ledsagere)
(Den hellige Paul av korset)
① Ef 1,11-14 ⓢ Sal 33(32) 1-2.4-5.12-13 ⓔ Luk 12,1-7
Lør 20
① Ef 1,15-23 ⓢ Sal 8,2-3a.4-5.6-7 ⓔ Luk 12,8-12
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 21
29. søndag i det alminnelige kirkeår
① Jes 53,10-11 ⓢ Sal 33(32),4-5. 18-19. 20+22 ② Hebr 4,14-16 ⓔ Mark 10,35-45 (kortere: Mark 10,42-45)
Misjonssøndag
Man 22
① Ef 2,1-10 ⓢ Sal 100(99),2. 3. 4. 5 ⓔ Luk 12,13-21
I Tromsø stift:
(Den salige pave Johannes Paul II)
I Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift:
Årsdag for bispevigselen
Tir 23
(Den hellige Johannes av Capestrano)
① Ef 2,12-22 ⓢ Sal 85(84) 9ab-10.11-12.13-14 ⓔ Luk 12,35-38
For Fransiskanerne og Klarissene:
Den hellige Johannes av Capestrano
Ons 24
(Den hellige Antonius Maria Claret)
① Ef 3,2-12 ⓢ Jes 12,2-3.4bcd.5-6 ⓔ Luk 12,39-48
Tor 25
① Ef 3,14-21 ⓢ Sal 33(32) 1-2.4-5.11-12.18-19 ⓔ Luk 12,49-53
Fre 26
① Ef 4,1-6 ⓢ Sal 24(23) 1-2.3-4ab.5-6 ⓔ Luk 12,54-59
Lør 27
① Ef 4,7-16 ⓢ Sal 122(121) 1-2.3-4a.4b-5 ⓔ Luk 13,1-9
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 28
30. søndag i det alminnelige kirkeår
① Jer 31,7-9 ⓢ Sal 126(125),1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 ② Hebr 5,1-6 ⓔ Mark 10,46-52
Man 29
① Ef 4,32-5,8 ⓢ Sal 1,1-2.3.4+6 ⓔ Luk 13,10-17
Tir 30
① Ef 5,21-33 ⓢ Sal 128(127) 1-2.3.4-5 ⓔ Luk 13,18-21
Ons 31
① Ef 6,1-9 ⓢ Sal 145(144) 10-11.12-13ab.13cd-14 ⓔ Luk 13,22-30

November 2012

Tor 1
Allehelgensdag
① Åp 7,2-4.9-14 ⓢ Sal 23,1-2.3-4ab.5-6 ② 1 Joh 3,1-3 ⓔ Matt 5,1-12a
Fre 2
Allesjelersdag
① 2 Makk 12,43-46 ⓢ Sal 103(102),8+10.13-14.15-16.17-18 ② Rom 8,31-35.37-39 ⓔ Joh 14,1-6 eller ① Visd 3,1-9 ② Rom 6,3-9 ⓔ Matt 25,31-46 eller ① Jes 25,6.7-9 ② 1 Kor 15,20-28 eller Rom 5,5-11 ⓔ Joh 11,17-27 eller Matt 11,25-30
Lør 3
(Den hellige Martin av Porres)
① Fil 1,18b-26 ⓢ Sal 42(41) 2.3.5bcd ⓔ Luk 14,1.7-11
I Dominikanerordenen:
Martin av Porres, ordensbror
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 4
31. søndag i det alminnelige kirkeår
① 5 Mos 6,2-6 ⓢ Sal 18(17),2-3. 3-4. 47+57 ② Hebr 7,23-28 ⓔ Mark 12,28-34
Man 5
① Fil 2,1-4 ⓢ Sal 131(130),1. 2. 3 ⓔ Luk 14,12-14
Tir 6
① Fil 2,5-11 ⓢ Sal 22(21),26-27. 28-30. 31-32 ⓔ Luk 14,15-24
I Dominikanerordenen:
Ignatius, Frans og Alfons, prester og ordensbrødre, og deres ledsagere, martyrer i Kina og Japan
Ons 7
① Fil 2,12-18 ⓢ Sal 27(26) 1.4.13-14 ⓔ Luk 14,25-33
I Dominikanerordenen:
Dominikanerordenens allehelgensdag
① Sir 44,1-15 eller Kor 6,4-10 ⓔ Mark 10,28-30
Tor 8
① Fil 3,3-8a ⓢ Sal 105(104) 2-3.4-5.6-7 ⓔ Luk 15,1-10
I Karmelittordenen:
(Den salige Elisabeth av Treenigheten)
I Dominikanerordenen:
Dominikanerordenens allesjelersdag
① Åp 21,1-5a.6b-7 ⓔ Joh 17,15-21.24-26
Fre 9
Laterankirkens vigselsfest
① Esek 47,1-2.8-9.12 eller 1 Kor 3,9b-11.16-17 ⓢ Sal 46(45),2-3.5-6.8-9 ⓔ Joh 2,13-22
Lør 10
Den hellige Leo den Store
① Fil 4,10-19 ⓢ Sal 112(111) 1-2.5-6.8a+9 ⓔ Luk 16,9-15
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 11
32. søndag i det alminnelige kirkeår
① 1 Kong 17,10-16 ⓢ Sal 146(145),7. 8-9a. 9bc-10 ② Hebr 9,24-28 ⓔ Mark 12,38-44 (kortere: Mark 12,41-44)
Innsamling av Peterspenger
Man 12
Den hellige Josafat
① Tit 1,1-9 ⓢ Sal 24(23) 1-2.3-4ab.5-6 ⓔ Luk 17,1-6
Tir 13
① Tit 2,1-8.11-14 ⓢ Sal 37(36),3-4. 18. 23. 27. 29 ⓔ Luk 17,7-10
Hos Cistercienserne:
Alle Benediktinerhelgener
① Jes 61,9-11 ⓔ Joh 15,1-8
Ons 14
① Tit 3,1-7 ⓢ Sal 23(22) 1-3a.3b-4.5.6 ⓔ Luk 17,11-19
I Karmelittordenen:
Alle Karmels hellige
① Rom 8,28-35.37-39 ⓔ Matt 5,1-12a
For Elisabethsøstrene:
Den salige Maria Louise Merkert
① 1 Mos 12,1-4a ② Ef 1,3-14 ⓔ Joh 15,9-17
Tor 15
(Den hellige Albert den Store)
① Filem 7-20 ⓢ Sal 146(145) 7.8-9a.9bc-10 ⓔ Luk 17,20-25
I Karmelittordenen:
Alle avdøde fra Karmelittordenen
① Rom 14,7-9.10c-12 ⓔ Matt 25,31-46
I Dominikanerordenen:
Albert den Store
① Sir 6,18-21.33-37 eller Jak 3,13-18 ⓔ Matt 25,4-23
Fre 16
(Den hellige Margrete av Skottland)
(Den hellige Gjertrud)
① 2 Joh 4-9 ⓢ Sal 119(118) 1.2.10.11.17.18 ⓔ Luk 17,26-37
Lør 17
Den hellige Elisabeth av Ungarn
① 3 Joh 5-8 ⓢ Sal 112(111) 1-2.3-4.5-6 ⓔ Luk 18,1-8
For Elisabethsøstrene, Fransiskanerne og Klarissene:
Den hellige Elisabeth av Ungarn
For Elisabethsøstrene:
Patronatsfest
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 18
33. søndag i det alminnelige kirkeår
① Dan 12,1-3 ⓢ Sal 16(15),5+8. 9-10. 11 ② Hebr 10,11-14.18 ⓔ Mark 13,24-32
Bonifatiussøndag
Man 19
① Åp 1,1-4;2,1-5a ⓢ Sal 1,1-2.3.4+6 ⓔ Luk 18,35-43
For Fransiskanerne og Klarissene:
Den hellige Agnes av Assisi
Tir 20
① Åp 3,1-6.14-22 ⓢ Sal 15(14) 2-3ab.3cd-4ab.5 ⓔ Luk 19,1-10
I Karmelittordenen:
Den hellige Rafael Kalinowski
Ons 21
Jomfru Marias fremstilling i templet
① Sak 2,14-17 ⓢ Luk 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55 ⓔ Matt 12,46-50
Tor 22
Den hellige Cecilia
① Åp 5,1-10 ⓢ Sal 149,1-2.3-4.5-6a+9b ⓔ Luk 19,41-44
Fre 23
(Den hellige Klemens I)
(Den hellige Kolumban)
① Åp 10,8-11 ⓢ Sal 119(118) 14.24.72.103.111.131 ⓔ Luk 19,45-48
Lør 24
Den hellige Andreas Dung-Lac og hans ledsagere
① Åp 11,4-12 ⓢ Sal 144(143) 1.2.9-10 ⓔ Luk 20,27-40
For Fransiskanerne og Klarissene:
Alle fransiskanerordenens avdøde og velgjørere
I Dominikanerordenen:
Ignatius Delgado, biskop, Vincent Le Quang Liem, prest, Dominikus Phan Truong Kham, legmann og deres ledsagere, martyrer i Vietnam
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 25
Kristi kongefest
① Dan 7,13-14 ⓢ Sal 93(92),1ab. 1c-2. 5 ② Åp 1,5-8 ⓔ Joh 18,33b-37
Man 26
① Åp 14,1-3.4b-5 ⓢ Sal 24(23) 1-2.3-4ab.5-6 ⓔ Luk 21,1-4
Tir 27
① Åp 14,14-20 ⓢ Sal 96(95) 10.11-12.13 ⓔ Luk 21,5-11
Ons 28
① Åp 15,1-4 ⓢ Sal 98(97) 1.2-3ab.7-8.9 ⓔ Luk 21,12-19
Tor 29
① Åp 18,1-2.21-23;19,1-3.9a ⓢ Sal 100(99) 2.3.4.5 ⓔ Luk 21.20-28
I Karmelittordenen:
De salige Dionysos og Redempt
For Fransiskanerne og Klarissene:
Alle fransiskanerordenens hellige
Fre 30
Den hellige Andreas
① Rom 10,9-18 ⓢ Sal 19(18),2-3.4-5 ⓔ Matt 4,18-22

Desember 2012

Lør 1
① Åp 22,1-7 ⓢ Sal 95(94) 1-2.3-5.6-7 ⓔ Luk 21,34-36
Tidebønn for uke 1, vol. I
SØN 2
Søndagtekster år C, hverdagslesninger år I
1. søndag i advent
① Jer 33,14-16 ⓢ Sal 25(24),4-5. 8-9. 10+14 ② 1 Tess 3,12-4,2 ⓔ Luk 21,25-28.34-36
Man 3
Den hellige Frans Xavier
① Jes 2,1-5 ⓢ Sal 122(121) 1-2.3-4a.(4b-5.6-7) 8-9 ⓔ Matt 8,5-11
Hos Franciskus Xaverius-søstrene:
Patronatsfest
Tir 4
(Den hellige Johannes av Damaskus)
I Tromsø stift:
(Den hellige Barbara)
① Jes 11,1-10 ⓢ Sal 72(71) 2.7-8.12-13.17 ⓔ Luk 10,21-24
Ons 5
① Jes 25,6-10a ⓢ Sal 23(22) 1-3a.3b-4.5.6 ⓔ Matt 15,29-37
Tor 6
(Den hellige Nikolas av Myra)
① Jes 26,1-6 ⓢ Sal 118(117) 1+8-9.19-21.25-27a ⓔ Matt 7,21.24-27
Fre 7
Den hellige Ambrosius
① Jes 29,17-24 ⓢ Sal 27(26) 1.4.13-14 ⓔ Matt 9,27-31
Lør 8
Jomfru Marias uplettede unnfangelse
① 1 Mos 3,9-15.20 ⓢ Sal 98(97),1.2-3ab.3bc-4 ② Ef 1,3-6.11-12 ⓔ Luk 1,26-38
Hos Oblatfedrene:
Patronatsfest
① 1 Mos 3,9-15.20 ⓢ Sal 98(97),1.2-3ab.3bc-4 ② Ef 1,3-6.11-12 ⓔ Luk 1,26-38
Tidebønn for uke 2, vol. I
SØN 9
2. søndag i advent
① Bar 5,1-9 ⓢ Sal 126(125) 1-2ab.2cd-3.4-5.6 ② Fil 1,4-6.8-11 ⓔ Luk 3,1-6
Man 10
① Jes 35,1-10 ⓢ Sal 85(84) 9ab-10.11-12.13-14 ⓔ Luk 5,17-26
Tir 11
(Den hellige Damasus I)
① Jes 40,1-11 ⓢ Sal 96(95) 1-2.3+10ac.11-12.13 ⓔ Matt 18,12-14
Ons 12
(Vår Frue av Guadalupe)
① Jes 40,25-31 ⓢ Sal 103(102) 1-2.3-4.8+10 ⓔ Matt 11,28-30
Tor 13
Den hellige Lucia
① Jes 41,13-20 ⓢ Sal 145(144) 1+9.10-11.12-13ab ⓔ Matt 11,11-15
Fre 14
Den hellige Johannes av korset
① Jes 48,17-19 ⓢ Sal 1,1-2.3.4+6 ⓔ Matt 11,16-19
I Karmelittordenen:
Den hellige Johannes av korset
① Jes 43,1-3a.4-5 ② Rom 8,14-18.28-30 ⓔ Joh 17,11b.17-26
Lør 15
① Sir 48,1-4.9-11 ⓢ Sal 80(79) 2ac+3b.15-16.18-19 ⓔ Matt 17,10-13
Tidebønn for uke 3, vol. I
SØN 16
3. søndag i advent
① Sef 3,14-18a ⓢ Jes 12,2-3.4bcd.5-6 ② Fil 4,4-7 ⓔ Luk 3,10-18
Man 17
① 1 Mos 49,2.8-10 ⓢ Sal 72(71) 2.3-4ab.7-8.17 ⓔ Matt 1,1-17
Tir 18
① Jer 23,5-8 ⓢ Sal 72(71) 2.12-13.18-19 ⓔ Matt 1,18-24
Ons 19
① Dom 13,2-7.24-25a ⓢ Sal 71(70) 3-4a.5-6ab.16-17 ⓔ Luk 1,5-25
Tor 20
① Jes 7,10-14 ⓢ Sal 24(23) 1-2.3-4ab.5-6 ⓔ Luk 1,26-38
Fre 21
[Den hellige Peter Canisius]
① Høys 2,8-14 eller Sef 3,14-18 ⓢ Sal 33(32) 2-3.11-12.20-21 ⓔ Luk 1,39-45
Lør 22
① 1 Sam 1,24-28 ⓢ 1 Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd ⓔ Luk 1,46-56
Tidebønn for uke 4, vol. I
SØN 23
4. søndag i advent
① Mi 5,1-4a ⓢ Sal 80(79) 2ac+3b.15-16.18-19 ② Hebr 10,5-10 ⓔ Luk 1,39-45
Man 24
① 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 ⓢ Sal 89(88) 2-3.4-5.27+29 ⓔ Luk 1,67-79
Julaftenvigilien:
① Jes 62,1-5 ⓢ Sal 89(88),4-5.16-17.27+29 ② Apg 13,16-17.22-25 ⓔ Matt 1,1-25 (kortere: Matt 1,18-25)
Tir 25
Kristi fødselsfest
1. julemesse - Midnattsmessen: ① Jes 9,2-7 ⓢ Sal 95,1-2a.2b-3.11-12.13 ② Tit 2,11-14 ⓔ Luk 2,1-14
2. julemesse - Messen ved daggry: ① Jes 62,11-12 ⓢ Sal 97(96) 1+6.11-12 ② Tit 3,4-7 ⓔ Luk 2,15-20
3. julemesse - Juledag: ① Jes 52,7-10 ⓢ Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6 ② Hebr 1,1-6 ⓔ Joh 1,1-18 (kortere: Joh 1,1-5.9-14)
Ons 26
Den hellige Stefan - kirkens første martyr
① Apg 6,8-10;7,54-59 ⓢ Sal 31(30),3cd-4.6+8ab.16bc+17 ⓔ Matt 10,17-22
Tor 27
Den hellige evangelisten Johannes
① 1 Joh 1,1-4 ⓢ Sal 97(96) 1-2.5-6.11-12 ⓔ Joh 20,2-8
Fre 28
De uskyldige barn i Betlehem
① 1 Joh 1,5-2,2 ⓢ Sal 124(123) 2-3.4-5.7b-8 ⓔ Matt 2,13-18
Lør 29
[Den hellige Thomas Becket]
① 1 Joh 2,3-11 ⓢ Sal 96(95) 1-2a.2b-3.5b-6 ⓔ Luk 2,22-35
Tidebønn for uke 1, vol. I
SØN 30
Den hellige familie
① Sir 3,2-6.12-14 ⓢ Sal 128(127),1-2. 3. 4-5 ② Kol 3,12-21 ⓔ Luk 2,41-52 eller ① 1 Sam 1,20-22.24-28 ⓢ Sal 84(83) 2-3. 5-6. 9-10 ② 1 Joh 3,1-2.21-24 ⓔ Luk 2,41-52
Man 31
[Den hellige Sylvester I]
① 1 Joh 2,18-21 ⓢ Sal 96(95) 1-2.11-12.13 ⓔ Joh 1,1-18
av Mats Tande publisert 10.11.2011, sist endret 01.01.2013 - 22:40