Liturgisk kalender 2016

I denne liturgiske kalenderen oppgis alle bibeltekstene som brukes under liturgien. Betydningene av forkortelsene finner du foran i din norske Bibel.

iCalKalenderen kan lastes ned i elektronisk format samt via QR-koder.

Tekstene på en vanlig søndag står i denne rekkefølge: 1 Lesning fra Det gamle testamente; 2 fra Det nye testamente; S responsoriesalme; E evangelielesningen. På hverdager er det bare to tekster, medregnet evangelielesningen.

Dager med kirkeplikt står i rød skrift. Husk at alle søndager har kirkeplikt, dessuten Jul (midnattsmessen eller den 25. om dagen) og Kristi Himmelfart. Faste- og abstinensplikt står i fet skrift (Askeonsdag og Langfredag). Dager som er angitt med STORE BOKSTAVER er søndager, fester eller høytider. Høytider er i tillegg markert med fet skrift.

Det står angitt hvilke helgener som skal minnes (dersom navnet står i parentes, er minnedagen valgfri). Der en nordisk helgen er obligatorisk minnedag, nevnes ikke de som i andre land er obligatorisk eller valgfri helgenminne. På lørdager som ikke er fest-, høytids- eller obligatoriske minnedager, kan man minnes jomfru Maria. I Norge var det vanlig i middelalderen at det på "ledige" onsdager likeledes kunne feires Olavsmesser.

Gjeldende liturgiske farge er angitt med en farget firkant. Inne i firkanten finnes en markering for Høytid H, Fest F, Minnedag (obligatorisk M og valgfri V) samt Faste og abstinens A. Valgfrie minnedagslesninger er markert med en L.

I Tromsø stift brukes andre datoer for Herrens Åpenbaring, Herrens Dåp og Marias opptagelse i Himmelen.

Januar 2016

Fre 1
Søndagtekster år C, hverdagslesninger år II, tidebønn for uke 1 vol. I
H Guds hellige mor Maria
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 4 Mos 6,22-27 S Sal 67(66),2-3.5.6+8 2 Gal 4,4-7 E Luk 2,16-21
Oktavdag for julen
Verdensdagen for fred
Lør 2
M De hellige Basilios og Gregorios
Minnedagens messe m/juleprefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Joh 2,22-28 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4 E Joh 1,19-28
Tidebønn for uke 2, vol. I
SØN 3
  2. søndag etter jul
Søndagens messe, Gloria, Credo, juleprefasjon
1 Sir 24,1-2.2a.2b.12-16 S Sal 147,12-13.14-15.19-20 2 Ef 1,3-6.15-18 E Joh 1,1-18 (kortere: 1-5.9-14)
V (Jesu hellige navn) L 1 Fil 2,1-11 S Sal 8,4-5.6-7.8-9 E Luk 2,21-24
Hos Fransiskanerne:M Jesu hellige navn 1 Fil 2,6-11 E Matt 1,18-25
Kollekt til barne-missio
Man 4
Ukedagens messe m/juleprefasjon
  1 1 Joh 3,7-10 S Sal 98(97),1.7-8.9 E Joh 1,35-42
Tir 5
Ukedagens messe m/juleprefasjon
  1 1 Joh 3,11-21 S Sal 100(99),2.3.4.5 E Joh 1,43-51
Ons 6
H Herrens åpenbaring
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Jes 60,1-6 S Sal 72(71),2.7-8.10.11.12-13 2 Ef 3,2-3a.5-6 E Matt 2,1-12
Tor 7
V (Den hellige Raimund av Peñafort)
Ukedagens messe m/juleprefasjon/epifaniprefasjon, minnedagens messe m/juleprefasjon/epifaniprefasjon eller helgenprefasjon
  1 1 Joh 3,22-4,6 S Sal 2,7-8.10-11 E Matt 4,12-17.23-25
Fre 8
V (Den hellige Torfinn)
Ukedagens messe m/juleprefasjon/epifaniprefasjon, minnedagens messe m/juleprefasjon/epifaniprefasjon eller helgenprefasjon
  1 1 Joh 4,7-10 S Sal 72(71),2.3-4ab.7-8 E Mark 6,34-44
Lør 9
Ukedagens messe m/juleprefasjon eller epifaniprefasjon
  1 1 Joh 4,11-18 S Sal 72(71),2.10-11.12-13 E Mark 6,45-52
Tidebønn for uke 3, vol. I
SØN 10
F Herrens dåp
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, prefasjon for Herrens Dåp
1 Jes 42,1-4.6-7 S Sal 29(28),1a+2.3ac-4.3b+9b-10 2 Apg 10,34-38 E Luk 3,15-16.21-22 eller 1 Jes 40,1-5.9-11 S Sal 104 (103),1b-2. 3-4. 24-25. 27-28. 29-30 2 Tit 2,11-14;3,4-7 E Luk 3,15-16.21-22
Man 11
Tidebønn for uke 1, vol. IV
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Sam 1,1-8 S Sal 116(115),12-13.14-17.18-19 E Mark 1,14-20
Tir 12
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Sam 1,9-20 S 1 Sam 2,1,4-5,6-7,8abcd E Mark 1,21-28
Ons 13
V (Den hellige Hilarius)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Sam 3,1-10.19-20 S Sal 40(39),2+5.7-8a.8b-9.10 E Mark 1,29-39
Tor 14
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Sam 4,1-11 S Sal 44(43),10-11.14-15.24-25 E Mark 1,40-45
Fre 15
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Sam 8,4-7.10-22a S Sal 89(88),16-17.18-19 E Mark 2,1-12
Lør 16
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Sam 9,1-4.17-19;10,1a S Sal 21(20),2-3.4-5.6-7 E Mark 2,13-17
Tidebønn for uke 2, vol. IV
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Berard og hans ledsagere, de første fransiskanske martyrer
SØN 17
  2. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jes 62,1-5 S Sal 96(95) 2 1 Kor 12,4-11 E Joh 2,1-11
Man 18
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Sam 15,16-23 S Sal 50(49),8-9.16bc-17.21+23 E Mark 2,18-22
Bønneuken for kristen enhet 18.-25. januar
I Dominikanerordenen:
M Margrete av Ungarn, jomfru og ordensssøster: 1 Est 14,3-12.19 eller Rom 12,1-2.9-13 S Sal 27,1.4,5,8-9.11 E Joh 12,24-26
Tir 19
M Den hellige Henrik av Finland
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Sam 16,1-13 S Sal 89(88),20.21-22.27-28 E Mark 2,23-28
Ons 20
V (Den hellige Fabian)
V (Den hellige Sebastian)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Sam 17,32-33.37.40-51 S Sal 144(143),1.2.9-10 E Mark 3,1-6
Hos Cistercienserne:
M Cyprian Tansi
Tor 21
M Den hellige Agnes
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Sam 18,6-9;19,1-7 S Sal 56 (55),2-3.9-10ab.10c-11.12-13 E Mark 3,7-12
Fre 22
V (Den hellige Vincent)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Sam 24,3-21 S Sal 57(56),2.3-4.6+11 E Mark 3,13-19
Lør 23
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Sam 1,1-4,11-12.19.23-27 S Sal 80(79),2-3.5-7 E Mark 3,20-21
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 24
  3. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Neh 8,1b-4a.5-6.8-10 S Sal 19(18) 2 1 Kor 12,12-30 (kortere: 1 Kor 12,12-14.27) E Luk 1,1-4;4,14-21
Man 25
F Apostelen Paulus' omvendelse
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 Apg 22,3-16 eller Apg 9,1-22 S Sal 117(116),1.2 E Mark 16,15-18
Tir 26
V (Den hellige Eystein)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Sam 6,12b-15.17-19 S Sal 24(23),7.8.9.10 E Mark 3,31-35
I Trondheim stift:
F Den hellige Eystein
Hos Cistercienserne:
H Grunnleggerne Robert, Alberic og Stefan
1 Sir 44,1,10-15 2 Hebr 11,1-2,8-16 E Mark 10,24b-30
Ons 27
V (Den hellige Angela Merici)
V (De hellige Timoteus og Titus) L 1 2 Tim 1,1-8 eller Tit 1,1-5 S Sal 96,1-2a.2b-3.7-8a.10 E Luk 10,1-9
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Sam 7,4-17 S Sal 89(88),4-5.27-28.29-30 E Mark 4,1-20
Tor 28
M Den hellige Thomas Aquinas
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 2 Sam 7,18-19,24-29 S Sal 132(131),1-2.3-5.11.12.13-14 E Mark 4,21-25
I Dominikanerordenen:
F Thomas av Aquinas
1 Visd 7,7-10.15-16 eller Ef 3,8-12 E Joh 17,11b-19
Fre 29
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Sam 11,1-4a.5-10a.13-17 S Sal 51(50),3-4.5-6a.6bc-7 E Mark 4,26-34
Lør 30
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Sam 12,1-7a,10-17 S Sal 51(50),12-13.14-15.16-17 E Mark 4,35-41
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 31
  4. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jer 1,4-5.17-19 S Sal 71(70) 2 1 Kor 12,30b-13,13 (kortere: 1 Kor 13,4-13) E Luk 4,21-30

Februar 2016

Man 1
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Sam 15,13-14.30;16,5.13a S Sal 3,2-3.4-5.6-7 E Mark 5,1-20
Tir 2
F Herrens fremstilling i tempelet
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, egen prefasjon
1 Mal 3,1-4 eller Hebr 2,14-18 S Sal 24(23),7.8.9.10 E Luk 2,22-40 (kortere: 22-32)
Ordenslivets år avsluttes
Ordenslivets dag
Ons 3
M Den hellige Ansgar
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 2 Sam 24,2.9-17 S Sal 32(31),1-2.5.6.7 E Mark 6,1-6
I Tromsø stift (utenom domkirken) feires på en hverdag i perioden 3.-9. februar:
F Vigselsfest for Vår Frues domkirke i Tromsø
1 Esek 37,1-2.8-9.12 2 1 Kor 3,9b-11.16-17 E Joh 2,13-22
Tor 4
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kong 2,1-4.10-12 S 1 Krøn 29,10.11ab.11d-12a E Mark 6,7-13
I Dominikanerordenen:
M Katarina av Ricci, jomfru og ordenssøster
Fre 5
M Den hellige Agathe
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Sir 47,2-11 S Sal 18(17),31.47+50.51 E Mark 6,14-29
Lør 6
M Den hellige Paul Miki og hans ledsagere
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Kong 3,4-13 S Sal 119(118),9.10.11.12.13.14 E Mark 6,30-34
Tidebønn for uke 1, vol. IV
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Peter Baptist, Paul Miki og deres ledsagere, martyrer
SØN 7
  5. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jes 6,1-2a.3-8 S Sal 138(137) 2 1 Kor 15,1-11 (kortere: 1 Kor 15,3-8.11) E Luk 5,1-11
I Tromsø (domkirken):
H Vigselsfest for Vår Frues domkirke i Tromsø
1 Esek 37,1-2.8-9.12 2 1 Kor 3,9b-11.16-17 E Joh 2,13-22
Hos Klarissene:F Den hellige Colette Boylet
Man 8
V (Den hellige Hieronymus Emiliani)
V (Den hellige Josefina Bakhita)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kong 8,1-7.9-13 S Sal 132(131),6-7.8-10 E Mark 6,53-56
Tir 9
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kong 8,22-23.27-30 S Sal 84(83),3.4.5+10.11 E Mark 7,1-13
Tidebønn for uke 4, vol. II
Ons 10
A Askeonsdag – faste og abstinens
Dagens messe, Prefasjon for fastetiden IV
1 Joel 2,12-18 S Sal 51(50),3-4.5-6a.12-13.14+17 2 2 Kor 5,20-6,2 E Matt 6,1-6.16-18
Tor 11
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 5 Mos 30,15-20 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 9,22-25
Fre 12
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jes 58,1-9a S Sal 51(50),3-4.5-6a.18-19 E Matt 9,14-15
I Dominikanerordenen:M Reginald, prest og ordensbror
Lør 13
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jes 58,9b-14 S Sal 86(85),1-2.3-4.5-6 E Luk 5,27-32
Tidebønn for uke 1, vol. II
I Dominikanerordenen:M Jordan av Sachsen, prest og ordensbror
SØN 14
  1. søndag i fasten
Søndagens messe, Credo, Prefasjon: Jesu fristelse
1 5 Mos 26,4-10 S Sal 91(90),1-2.10-11.12-13.14-15 2 Rom 10,8-13 E Luk 4,1-13
F De hellige Kyrillos og Methodios – vernehelgener for Europa
Man 15
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 3 Mos 19,1-2.11-18 S Sal 19(18),8. 9. 10. 15 E Matt 25,31-46
Tir 16
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jes 55,10-11 S Sal 34(33),4-5.6-7.16-17.18-19 E Matt 6,7-15
Ons 17
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jona 3,1-10 S Sal 51(50),3-4.12-13.18-19 E Luk 11,29-32
Hos Oblatfedrene:
H Godkjennelse av Kongregasjonen og ordensregler av pave Leo XII 17. februar
1 5 Mos 30,11-14 S Sal 18,8-11 2 Kol 3, 12-17 E Luk 24, 44-53
Tor 18
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Est C, 12.14-16.23-25 S Sal 138(137),1-2a.2bc-3.7c-8 E Matt 7,7-12
I Dominikanerordenen:V (Jean de Fiesole (Fra Angelico))
Fre 19
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Esek 18,21-28 S Sal 130(129),1-2.3-4ab.4c-6.7-8 E Matt 5,20-26
Lør 20
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 5 Mos 26,16-19 S Sal 119(118),1-2.4-5.7-8 E Matt 5,43-48
Tidebønn for uke 2, vol. II
SØN 21
  2. søndag i fasten
Søndagens messe, Credo, Prefasjon: Jesu forklarelse
1 1 Mos 15,5-12.17-18 S Sal 27(26),1.7-8.9abc.13-14 2 Fil 3,17-4,1 (kortere: Fil 3,20-4,1) E Luk 9,28b-36
Man 22
F Apostelen Peters stol
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 1 Pet 5,1-4 S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Matt 16,13-19
Tir 23
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jes 1,10.16-20 S Sal 50(49),8-9.16bc-17.21+23 E Matt 23,1-12
Ons 24
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jer 18,18-20 S Sal 31(30),5-6.14.15-16 E Matt 20,17-28
Tor 25
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jer 17,5-10 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 16,19-31
Fre 26
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 1 Mos 37,3-4.12-13a.17b-28 S Sal 105(104),16-17.18-19.20-21 E Matt 21,33-43.45-46
Lør 27
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Mi 7,14-15.18-20 S Sal 103(102),1-3.3-4.9-10.11-12 E Luk 15,1-3.11-32
Tidebønn for uke 3, vol. II
SØN 28
  3. søndag i fasten
Søndagens messe, Credo, Prefasjon: Den samaritanske kvinne (fra år A) eller fasteprefasjon
1 2 Mos 3,1-8a,13-15 S Sal 103(102),1-2.3-4.6-7.8.11 2 1 Kor 10,1-6.10-12 E Luk 13,1-9
Eller fra år A: 1 2 Mos 17,3-7 S Sal 95(94),1-2. 6-7. 8-9 2 Rom 5,1-2.5-8 E Joh 4,5-42 (kortere: 5-15.19b-26.39a.40-42)
Man 29
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 2 Kong 5,1-15a S Sal 42(41),2.3; 43(42) 3.4 E Luk 4,24-30

Mars 2016

Tir 1
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Dan 3,25.34-43 S Sal 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9 E Matt 18,21-35
Ons 2
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 5 Mos 4,1.5-9 S Sal 147,12-13.15-16.19-20 E Matt 5,17-19
Hos Fransiskanerne:M Den hellige Agnes av Praha
Hos Klarissene:M Den hellige Agnes av Praha
Tor 3
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jer 7,23-28 S Sal 95(94),1-2.6-7.8-9 E Luk 11,14-23
Fre 4
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Hos 14,2-10 S Sal 81(80),6c-8a.8bc-9.10-11ab.14+17 E Mark 12,28b-34
Kvinnenes Verdensbønnedag
Lør 5
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Hos 6,1-6 S Sal 51(50),3-4.18-19.20-21ab E Luk 18,9-14
Tidebønn for uke 4, vol. II
SØN 6
    4. søndag i fasten
Søndagens messe, Credo, Prefasjon: Den blindfødte (fra år A) eller fasteprefasjon
1 Jos 5,9a.10-12 S Sal 34(33),2-3.4-5.6-7 2 2 Kor 5,17-21 E Luk 15,1-3.11-32
Eller fra år A: 1 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a S Sal 23(22),1-3a. 3b-4. 5. 6 2 Ef 5,8-14 E Joh 9,1-41 (kortere: 1.6-9.13-17.34-38)
Man 7
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jes 65,17-21 S Sal 30(29),2+4.5-6.11-12a+13b E Joh 4,43-54
Tir 8
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Esek 47,1-9.12 S Sal 46(45),2-3.5-6.8-9 E Joh 5,1-16
Ons 9
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jes 49,8-15 S Sal 145(144),8-9.13cd-14.17-18 E Joh 5,17-30
Tor 10
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 2 Mos 32,7-14 S Sal 106(105),19-20.21-22.23 E Joh 5,31-47
Fre 11
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Visd 2,1a.12-22 S Sal 34(33),17-18. 19-20. 21. 23 E Joh 7,1-2.10.25-30
Lør 12
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jer 11,18-20 S Sal 7,2-3.9bc-10.11-12 E Joh 7,40-53
Tidebønn for uke 1, vol. II
SØN 13
  5. søndag i fasten
Søndagens messe, Credo, Prefasjon: Oppvekkelsen fra de døde (fra år A) eller fasteprefasjon
1 Jes 43,16-21 S Sal 126(125) 2 Fil 3,8-14 E Joh 8,1-11
Eller fra år A: 1 Esek 37,12b-14 S Sal 130(129),1-2.3-4ab.4c-6.7-8 2 Rom 8,8-11 E Joh 11,1-45 (kortere: Joh 11,3-7.17.20-27.33b-45)
Årsdagen for pavevalget
Man 14
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon I
  1 Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (kortere: Dan 13,41c-62) S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Joh 8,12-20
Tir 15
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon I
  1 4 Mos 21,4-9 S Sal 102(101),2-3.16-18.19-21 E Joh 8,21-30
Ons 16
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon I
  1 Dan 3,14-20.49-50.91-92.95 S Dan 3,52.53.54.55.56 E Joh 8,31-42
Tor 17
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon I
  1 1 Mos 17,3-9 S Sal 105(104),4-5. 6-7. 8-9 E Joh 8,51-59
Fre 18
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon I
  1 Jer 20,10-13 S Sal 18(17),2-3a.3bc-4.5-6.7 E Joh 10,31-42
Lør 19
H Den hellige Josef, jomfru Marias brudgom
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16 S Sal 89(88),2-3.4-5.27+29 2 Rom 4,13.16-18.22 E Matt 1,16.18-21.24a eller Luk 2,41-51a
Tidebønn for uke 2, vol. II
Hos St. Josephsøstrene:
H Patronatsfest
SØN 20
H Palmesøndag
Søndagens messe, egne lesninger, Credo, prefasjon for Pasjonssøndag
E Luk 19,28-40 1 Jes 50,4-7 S Sal 22(21),8-9.17-18a.19-20.23-24 2 Fil 2,6-11 E Luk 22,14-23,56 (kortere: Luk 23,1-49)
Man 21
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon II
  1 Jes 42,1-7 S Sal 27(26),1. 2. 3. 13-14 E Joh 12,1-11
Tir 22
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon II
  1 Jes 49,1-6 S Sal 71(70),1-2. 3-4. 5-6. 15. 17 E Joh 13,21-33.36-38
Ons 23
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon II
  1 Jes 50,4-9a S Sal 69(68),8-10. 21-22. 31. 33-34 E Matt 26,14-25
Tor 24
H Skjærtorsdag
F Oljevigselsmessen:
1 Jes 61,1-3a.6a.8b-9 S Sal 89(88),21-22. 25+27 2 Åp 1,5-8 E Luk 4,16-21
Påskens hellige triduum begynner
H Aftenmessen til minne om Herrens hellige nattverd:
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, prefasjon for den hellige Eukaristi I
1 2 Mos 12,1-8.11-14 S Sal 115,12-13.15-16bc.17-18 2 1 Kor 11,23-26 E Joh 13,1-15
Fre 25
A Langfredag – faste og abstinens
Egne lesninger
1 Jes 52,13-53,12 S Sal 31(30),2+6. 12-13. 15-16. 17+25 2 Hebr 4,14-16;5,7-9 E Joh 18,1-19,42
Kollekt til Det hellige land
Lør 26
Ingen messe om dagen; påskenattsmessen kan begynne før midnatt. Påskemesseplikten oppfylles påskenatt eller -dag.
H Påskevigilien
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, påskeprefasjon I
1 1 Mos 1,1-2,2 (kortere: 1 Mos 1,1.26-31a) S Sal 104(103),1-2a.5-6.10+12.13-14.24+35c eller Sal 33(32),4-5.6-7.12-13.20+22 2 1 Mos 22,1-18 (kortere: 1 Mos 22,1-2.9a.10-13.15-18) S Sal 16(15),5+8.9-10.11 3 2 Mos 14,5-15,1a S 2 Mos 15,1-2.3-4.5-6.17-18 4 Jes 54,5-14 S Sal 30(29),2+4.5-6.11+12a+13b 5 Jes 55,1-11 S Jes 12,2-3.4bcd.5-6 6 Bar 3,9-15.32-4,4 S Sal 19(18),8.9.10.11 7 Esek 36,16-17a.18-28 S Sal 42(41),3.5bcd;43(42),3.4 eller (om det er dåp) Jes 12, 2-3.4bcd.5-6 eller Sal 51(50),12-13.14-15.18-19 8 Rom 6,3-11 S Sal 118(117),1-2.16ab-17.22-23 E Luk 24,1-12
SØN 27
H Påskedag
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, sekvens, Credo, påskeprefasjon I
1 Apg 10,34a.37-43 S Sal 118(117),1-2. 16ab-17. 22-23 2 Kol 3,1-4 eller 1 Kor 5,6b-8 E Joh 20,1-9 eller Luk 24,1-12 eller (om kvelden) Luk 24,13-35
Tidebønn for uke 1, vol. III
Man 28
  Mandag i påskeoktaven
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, sekvens kan brukes, påskeprefasjon I
1 Apg 2,14.22-33 S Sal 15(16),1-2a+5.7-8.9-10.11 E Matt 28,8-15
I Tromsø stift:
Årsdag for bispevigselen
Tir 29
  Tirsdag i påskeoktaven
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, sekvens kan brukes, påskeprefasjon I
1 Apg 2,36-41 S Sal 33(32),4-5. 18-19. 20. 22 E Joh 20,11-18
Ons 30
  Onsdag i påskeoktaven
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, sekvens kan brukes, påskeprefasjon I
1 Apg 3,1-10 S Sal 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9 E Luk 24,13-35
Tor 31
  Torsdag i påskeoktaven
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, sekvens kan brukes, påskeprefasjon I
1 Apg 3,11-26 S Sal 8,2a+5.6-7.8-9 E Luk 24,35-48

April 2016

Fre 1
  Fredag i påskeoktaven
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, sekvens kan brukes, påskeprefasjon I
1 Apg 4,1-12 S Sal 118(117),1-2+4.22-24.25-27a E Joh 21,1-14
Lør 2
  Lørdag i påskeoktaven
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, sekvens kan brukes, påskeprefasjon I
1 Apg 4,13-21 S Sal 118(117),1+14-15.16ab-18.19-21 E Mark 16,9-15
Tidebønn for uke 2, vol. III
SØN 3
Miskunns-søndagen.
  2. søndag i påsketiden
Søndagens messe, Gloria, Credo, påskeprefasjon I
1 Apg 5,12-16 S Sal 118(117),2-4. 22-24. 25-27a 2 Åp 1,9-11a.12-13.17-19 E Joh 20,19-31
Man 4
H Herrens bebudelse
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Jes 7,10-14.8,10 S Sal 40(39),7-8a.8b-9.10.11 2 Hebr 10,4-10 E Luk 1,26-38
Tir 5
V (Den hellige Vincent Ferrer)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 4,32-37 S Sal 93(92),1ab.1c-2.5 E Joh 3,7b-15
Ons 6
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 5,17-26 S Sal 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9 E Joh 3,16-21
Tor 7
M Den hellige Johannes Baptist de la Salle
Minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
1 Apg 5,27-33 S Sal 34(33),2+9.17-18.19-20 E Joh 3,31-36
Fre 8
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 5,34-42 S Sal 27(26),1.4.13-14 E Joh 6,1-15
Lør 9
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 6,1-7 S Sal 33(32),1-2.4-5.18-19 E Joh 6,16-21
Tidebønn for uke 3, vol. III
SØN 10
  3. søndag i påsketiden
Søndagens messe, Gloria, Credo, påskeprefasjon
1 Apg 5,27b-32.40b-41 S Sal 30(29),2+4.5+6.11+12a+13b 2 Åp 5,11-14 E Joh 21,1-19 (kortere: Joh 21,1-14)
Man 11
M Den hellige Stanislaus
Minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
1 Apg 6,8-15 S Sal 119(118),23-24.26-27.29-30 E Joh 6,22-29
Tir 12
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 7,51-8,1a S Sal 31(30),3cd-4.6ab+7b+8a.17+21ab E Joh 6,30-35
Ons 13
V (Den hellige Martin I)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 8,1b-8 S Sal 66(65),1-3a.4-5.6-7a E Joh 6,35-40
Tor 14
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 8,26-40 S Sal 66(65),8-9.16-17.20 E Joh 6,44-51
Fre 15
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 9,1-20 S Sal 117(116),1.2 E Joh 6,52-59
Lør 16
M Den hellige Magnus
Minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
1 Apg 9,31-42 S Sal 116(115),12-13.14-15.16-17 E Joh 6,60-69
Tidebønn for uke 4, vol. III
SØN 17
  4. søndag i påsketiden
Søndagens messe, Gloria, Credo, påskeprefasjon
1 Apg 13,14.43-52 S Sal 100(99),2. 3. 5 2 Åp 7,9.14b-17 E Joh 10,27-30
Kallssøndag
Man 18
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 11,1-18 S Sal 42(41),2-3; 43(42) 3.4 E Joh 10,1-10
Tir 19
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 11,19-26 S Sal 87(86),1-3.4-5.6-7 E Joh 10,22-30
Ons 20
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 12,24-13,5a S Sal 67(66),2-3.5.6+8 E Joh 12,44-50
I Dominikanerordenen:
M Agnes av Montepulciano, jomfru og ordenssøster
Tor 21
V (Den hellige Anselm av Canterbury)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 13,13-25 S Sal 89(88),2-3.21-22.25+27 E Joh 13,16-20
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Konrad av Parzham, ordensbror
Fre 22
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 13,26-33 S Sal 2,6-7.8-9.10-11 E Joh 14,1-6
Hos Cistercienserne:
V (Den salige Maria Gabriela Sagheddu)
Lør 23
V (Den hellige Adalbert)
V (Den hellige Georg)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 13,44-52 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4 E Joh 14,7-14
Tidebønn for uke 1, vol. III
Hos Fransiskanerne:
M Den salige Egidius av Assisi
Hos Klarissene:
M Den salige Egidius av Assisi
SØN 24
  5. søndag i påsketiden
Søndagens messe, Gloria, Credo, påskeprefasjon
1 Apg 14,21b-27 S Sal 145(144),8-9.10-11.12-13ab 2 Åp 21,1-5a E Joh 13,31-33a.34-35
Hos Fransiskanerne:M Den hellige Fidelis av Sigmaringen, prest og martyr
Man 25
F Evangelisten Markus
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon II
1 1 Pet 5,5b-14 S Sal 89(88),2-3.6-7.16-17 E Mark 16,15-20
Tir 26
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 14,19-28 S Sal 145(144),10-11.12-13ab.21 E Joh 14,27-31a
Ons 27
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 15,1-6 S Sal 122(121),1-2.3-4a.4b-5 E Joh 15,1-8
Hos Cistercienserne:
M Rafael Arnáiz Barón
Tor 28
V (Den hellige Peter Chanel)
V (Den hellige Louis M. Grigion de Montfort)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 15,7-21 S Sal 96(95),1-2a.2b-3.10 E Joh 15,9-11
Hos Maristene:
F Den hellige Peter Chanel
1 Jes 66,18-20a 2 1 Pet 2,20b-25 E Joh 10,11-16
Fre 29
F Den hellige Katarina av Siena – vernehelgen for Europa
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, helgenprefasjon
1 1 Joh 1,5-2,2 S Sal 103,1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a E Matt 11,25-30
I Dominikanerordenen:
F Katarina av Siena
1 Åp 1,5-8 eller Kol 1,24-29 eller 1 Joh 1,5-2,2 E Joh 17,1-11a eller Joh 7,14-18.37-39
Lør 30
V (Den hellige Pius V)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 16,1-10 S Sal 100(99),2.3.5 E Joh 15,18-21
Tidebønn for uke 2, vol. III

Mai 2016

SØN 1
  6. søndag i påsketiden
Søndagens messe, Gloria, Credo, påskeprefasjon
1 Apg 15,1-2.22-29 S Sal 67(66),2-3.5.6+8 2 Åp 21,10-14.22-23 E Joh 14,23-29
V (Den hellige Josef håndverkeren) L 1 1 Mos 1,26-2,3 eller Kol 3,14-15.17.23-24 S Sal 90(89),2.3-4.12-13.14.16 E Matt 13,54-58
Hos St. Josephsøstrene:F Den hellige Josef, håndverkeren
Hos Elisabethsøstrene:F Den hellige Josef, håndverkeren
Man 2
M Den hellige Athanasius
Minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
1 Apg 16,11-15 S Sal 149,1-2.3-4.5-6a+9b E Joh 15,26-16.4a
Tir 3
F De hellige apostler Filip og Jakob
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 1 Kor 15,1-8 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Joh 14,6-14
Ons 4
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 17,15.22-18,1 S Sal 148,1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd E Joh 16,12-15
Tor 5
H Kristi himmelfart
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Apg 1,1-11 S Sal 47(46),2-3.6-7.8-9 2 Ef 1,17-23 eller Hebr 9,24-28;10,19-23 E Luk 24,46-53
I Dominikanerordenen:M Vincent Ferrer
Fre 6
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 18,9-18 S Sal 47(46),2-3. 4-5. 6-7 E Joh 16,20-23a
Lør 7
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 18,23-28 S Sal 47(46),2-3.8-9.10 E Joh 16,23b-28
Tidebønn for uke 3, vol. III
SØN 8
  7. søndag i påsketiden
Søndagens messe, Gloria, Credo, påskeprefasjon
1 Apg 7,55-60 S Sal 97(96),1+2b.6+7c.9 2 Åp 22,12-14.16-17.20 E Joh 17,20-26
Man 9
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 19,1-8 S Sal 68(67),2-3.4-5ac.6-7ab E Joh 16,29-33
Hos Klarissene:
M Den hellige Katarina av Bologna
Tir 10
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 20,17-27 S Sal 68(67),10-11.20-21 E Joh 17,1-11a
I Picpus-ordenen:
M Den hellige Damian de Veuster
I Dominikanerordenen:
M Antoninus, biskop
Ons 11
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 20,28-38 S Sal 68(67),29-30.33-35a.35b-36c E Joh 17,11b-19
Hos Cistercienserne:
M De hellige abbeder av Cluny
Tor 12
V (De hellige Nereus og Achilleus)
V (Den hellige Pancratius)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 22,30.23,6-11 S Sal 16(15),1-2a+5.7-8.9-10.11 E Joh 17,20-26
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Leopold Mandic
Fre 13
V (Vår Frue av Fátima)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 25,13b-21 S Sal 103(102),1-2.11-12.19-20ab E Joh 21,15-19
Lør 14
F Apostelen Mattias
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 Apg 1,15-17.20-26 S Sal 113(112),1-2.3-4.5-6.7-8 E Joh 15,9-17
Vigilie
H Pinsevigilien
Vigiliens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 1 Mos 11,1-9 eller 2 Mos 19,3-8a.16-20 eller Esek 37,1-14 eller Joel 3,1-5 S Sal 104(103),1-2a.24.35c.27-28.29bc-30 2 Rom 8,22-27 E Joh 7,37-39
SØN 15
H Pinsedag
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Apg 2,1-11 S Sal 104(103),1ab+24ac. 29bc-30. 31+34 2 1 Kor 12,3b-7.12-13 E Joh 20,19-23
Eller: 1 Apg 2,1-11 S Sal 104(103),1ab+24ac. 29bc-30. 31+34 2 Rom 8,8-17 E Joh 14,15-16.23b-26
Hos Cistercienserne:M Den hellige Pachomius
Man 16
Messelesninger fra uke 7
Tidebønn for uke 3, vol. IV
  Pinsemandag
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
1 Joel 2,23a.26; 3,1-3a eller Apg 10,1.33-34a.37-44 S Sal 22 (21), 23-24. 26-27. 28+31-32 E Joh 16,5-7.12-13a
  1 Jak 3,13-18 S Sal 19(18),8. 9. 10. 15 E Mark 9,14-29
I Karmelittordenen:
V (Den hellige Simon Stock, munk)
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Margareta av Cortona
Tir 17
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Jak 4,1-10 S Sal 55(54),7-8. 9-10. 10-11. 23 E Mark 9,30-37
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Paschalis Baylón
Ons 18
M Den hellige Erik
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Jak 4,13-17 S Sal 49(48),2-3.6-7.8-10.11 E Mark 9,38-40
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Felix av Cantalice, ordensbror
1 Kol 3,12-17 E Luk 12,22-31
Tor 19
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Jak 5,1-6 S Sal 49(48),14-15ab.15cd-16.17-18.19-20 E Mark 9,41-50
I Tromsø stift:
F Vår Herre Jesus Kristus, den evige yppersteprest
1 Jes 6,1-4.8 S Sal 23, 2-3. 5. 6 2 Hebr 2,10-18 E Joh 17,1-2.9.14-26
Fre 20
V (Den hellige Bernardin av Siena)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jak 5,9-12 S Sal 103(102),1-2.3-4.8-9.11-12 E Mark 10,1-12
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Bernardin av Siena, prest
1 Apg 4,8-12 E Joh 14,12-17
Hos Klarissene:
M Den hellige Bernardin av Siena
Lør 21
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Kristoffer Magallanes og ledsagere)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jak 5,13-20 S Sal 141(140),1-2.3+8 E Mark 10,13-16
Tidebønn for uke 4, vol. IV
Hos Oblatfedrene:
F Den hellige Eugenius de Mazenod
1 Jes 52,7-10 S Sal 95,1-13 2 1 Kor 1,18-25;2,1-5 E Luk 4, 14-22
SØN 22
H Den hellige treenighet
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Ordsp 8,22-31 S Sal 8,4-5.6-7.8-9 2 Rom 5,1-5 E Joh 16,12-15
Man 23
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Pet 1,3-9 S Sal 111(110),1-2.5-6.9+10c E Mark 10,17-27
Tir 24
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Pet 1,10-16 S Sal 98(97),1.2-3ab.3c-4 E Mark 10,28-31
Hos Fransiskanerne:
F Innvielse av Frans' basilika i Assisi
1 Åp 21,2-5 E Joh 10, 22-30
Hos Klarissene:
F Innvielse av Frans' basilika i Assisi
1 Åp 21,2-5 E Joh 10, 22-30
I Dominikanerordenen:
M Overføringen av Dominikus' legeme i Bologna
Ons 25
V (Den hellige Beda den Ærverdige)
V (Den hellige Gregor VII)
V (Den hellige Maria Magdalena de'Pazzi)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Pet 1,18-25 S Sal 147,12-13.14-15.19-20 E Mark 10,32-45
I Karmelittordenen:
M Den hellige Maria Magdalena de'Pazzi
Tor 26
M Den hellige Filip Neri
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Pet 2,2-5.9-12 S Sal 100(99),2.3.4.5 E Mark 10,46-52
Fre 27
V (Den hellige Augustin av Canterbury)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Pet 4,7-13 S Sal 96(95),10.11-12.13 E Mark 11,11-26
Lør 28
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jud 17,20b-25 S Sal 63(62),2.3-4.5-6 E Mark 11,27-33
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 29
H Festen for Kristi legeme og blod
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 1 Mos 14,18-20 S Sal 110(109),1.2.3.4 2 1 Kor 11,23-26 E Luk 9,11b-17
Man 30
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Pet 1,2-7 S Sal 91(90),1-2. 14-15. 15-16 E Mark 12,1-12
Tir 31
F Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, prefasjon for Jomfru Maria II
1 Sef 3,14-18a eller Rom 12,9-16b S Jes 12,2-3.4bcd.5-6 E Luk 1,39-56

Juni 2016

Ons 1
M Den hellige Justin
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 2 Tim 1,1-3.6-12 S Sal 123(122),1-2a.2bcd E Mark 12,18-27
Tor 2
V (De hellige Marcellinus og Peter)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Tim 2,8-15 S Sal 25(24),4bc-5ab.8-9.10+14 E Mark 12,28-34
Fre 3
H Jesu hjertefest
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Esek 34,11-16 S Sal 23(22),1-3a. 3b-4. 5. 6 2 Rom 5,5-11 E Luk 15,3-7
Lør 4
M Jomfru Marias rene hjerte
Minnedagens messe, egne lesninger, prefasjon for Jomfru Maria
1 Jes 61,9-11 S 1 Sam 2,1. 4-5. 6-7. 8abcd E Luk 2,41-51
Tidebønn for uke 2, vol. IV
I Dominikanerordenen:
M Peter av Verona, prest, ordensbror og martyr
I Picpus-ordenen:
F Jomfru Marias rene hjerte
SØN 5
  10. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 1 Kong 17,17-24 S Sal 30(29) 2 Gal 1,11-19 E Luk 7,11-17
Man 6
V (Den hellige Norbert)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kong 17,1-6 S Sal 121(120),1-2.3-4.5-6.7-8 E Matt 5,1-12
Hos Maristene:
M Den hellige Marcellin Champagnat
Tir 7
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kong 17,7-16 S Sal 4,2-3.4-5.7-8 E Matt 5,13-16
I Karmelittordenen:
M Den salige Anna av Sankt Bartholomeus
Ons 8
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kong 18,20-39 S Sal 16(15),1-2a.4.5+8.11 E Matt 5,17-19
Tor 9
V (Den hellige Efrem)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kong 18,41-46 S Sal 65(64),10abcd.10e-11.12-13 E Matt 5,20-26
Fre 10
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kong 19,9a.11-16 S Sal 27(26) E Matt 5,27-32
I Dominikanerordenen:
M Johannes Dominici, prest og ordensbror
Lør 11
M Apostelen Barnabas
Minnedagens messe, egne lesninger, alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Apg 11,21b-26;13,1-3 S Sal 98(97),1.2-3ab.3c-4.5-6 E Matt 10,7-13
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 12
  11. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 2 Sam 12,7-10.13 S Sal 32(31) 2 Gal 2,16.19-21 E Luk 7,36-8,3 (kortere: Luk 7,36-50)
I Karmelittordenen:M Den salige Alfons Maria Mazurek og hans ledsagere
Man 13
M Den hellige Antonius av Padova
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Kong 21,1-16 S Sal 5,2-3.5-6.7 E Matt 5,38-42
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Antonius av Padova, prest og kirkelærer
1 Visd 7,7-14 eller Ef 4,7.11-15 E Mark 16,15-20
Hos Klarissene:
F Den hellige Antonius av Padova, prest og kirkelærer
1 Visd 7,7-14 eller Ef 4,7.11-15 E Mark 16,15-20
Tir 14
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kong 21,17-29 S Sal 51(50),3-4.5-6a.11+16 E Matt 5,43-48
Ons 15
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Kong 2,1.6-14 S Sal 31(30),20.21.24 E Matt 6,1-6.16-18
Tor 16
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Sir 48,1-15 S Sal 97(96),1-2.3-4.5-6.7 E Matt 6,7-15
Fre 17
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Kong 11,1-4.9-18.20 S Sal 132(131),11.12.13-14.17-18 E Matt 6,19-23
Hos Cistercienserne:
V (Den salige Josef Maria Cassant)
Lør 18
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Krøn 24,17-25 S Sal 89(88),4-5.29-30.31-32.33-34 E Matt 6,24-34
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 19
  12. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Sak 12,10-11 S Sal 63(62) 2 Gal 3,26-29 E Luk 9,18-24
Man 20
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Kong 17,5-8.13-15a.18 S Sal 60(59),3.4-5.12-13 E Matt 7,1-5
Tir 21
M Den hellige Aloysius Gonzaga
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 2 Kong 19,9b-11.14-21.31-36 S Sal 48(47),2-3a.3b-4.10-11 E Matt 7,6.12-14
Ons 22
V (Den hellige Paulinus av Nola)
V (De hellige John Fisher og Thomas More)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Kong 22,8-13;23,1-3 S Sal 119(118),33.34.35.36.37.40 E Matt 7,15-20
Tor 23
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Kong 24,8-17 S Sal 79(78),1-2.3-5.8.9 E Matt 7,21-29
Vigilie
F Vigilien til Johannes Døperens fødsel
Vigiliens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Jer 1,4-10 S Sal 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab+17 2 1 Pet 1,8-12 E Luk 1,5-17
I Dominikanerordenen:
M Innocens V, pave
Fre 24
H Johannes Døperens fødsel
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Jes 49,1-6 S Sal 139(138),1-3.13-14ab.14c-15 2 Apg 13,22-26 E Luk 1,57-66.80
Lør 25
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Klag 2,2.10-14.18-19 S Sal 74(73),1-2.3-5a.5b-7.20-21 E Matt 8,5-17
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 26
  13. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 1 Kong 19,16b.19-21 S Sal 16(15) 2 Gal 5,1.13-18 E Luk 9,51-62
Man 27
V (Den hellige Kyrillos av Alexandria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Am 2,6-10,13-16 S Sal 50(49),16bc-17.18-19.20-21.22-23 E Matt 8,18-22
Tir 28
M Den hellige Ireneus
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Am 3,1-8;4,11-12 S Sal 5 E Matt 8,23-27
Vigilie
F Vigilien til de hellige apostler Peter og Paulus
Vigiliens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Apg 3,1-10 S Sal 19(18),2-3.4-5 2 Gal 1,11-20 E Joh 21,15-19
Ons 29
H De hellige apostler Peter og Paulus
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Apg 12,1-11 S Sal 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9 2 2 Tim 4,6-8.17-18 E Matt 16,13-19
Tor 30
V (Kirkens første martyrer i Roma)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Am 7,10-17 S Sal 19(18),8.9.10.11 E Matt 9,1-8

Juli 2016

Fre 1
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Am 8,4-6.9-12 S Sal 119(118),2.10.20.30.40.131 E Matt 9,9-13
Lør 2
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Am 9,11-15 S Sal 85(84),9. 11-12. 13-14 E Matt 9,14-17
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 3
  14. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jes 66,10-14c S Sal 66(65) 2 Gal 6,14-18 E Luk 10,1-12.17-20 (kortere: Luk 10,1-9)
Man 4
V (Den hellige Elisabeth av Portugal)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Hos 2,16.17b-18.21-22 S Sal 145(144),2-3.4-5.6-7.8-9 E Matt 9,18-26
Tir 5
V (Den hellige Antonius M. Zaccaria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Hos 8,4-7.11-13 S Sal 115(113B) 3-4.5-6.7ab-8.9-10 E Matt 9,32-38
Ons 6
V (Den hellige Maria Goretti)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Hos 10,1-3.7-8.12 S Sal 105(104),2-3.4-5.6-7 E Matt 10,1-7
Tor 7
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Hos 11,1-4.8c-9 S Sal 80(79),2ac+3b.15-16 E Matt 10,7-15
Fre 8
V (Den hellige Sunniva)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Hos 14,2-10 S Sal 51(50),3-4.8-9.12-13.14+17 E Matt 10,16-23
Hos Cistercienserne:
M Den salige pave Eugenius III
Lør 9
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Augustin Zhao Rong og hans ledsagere)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jes 6,1-8 S Sal 93(92),1ab.1c-2.5 E Matt 10,24-33
Tidebønn for uke 3, vol. IV
Hos Fransiskanerne:
M De hellige Nikolas Pieck, Willad og ledsagere, martyrer
I Picpus-ordenen:
M Vår Frue av Freden. Nådebildet i Picpus.
I Dominikanerordenen:
M Johannes av Köln, prest, ordensbror og martyr
SØN 10
  15. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 5 Mos 30,10-14 S Sal 69(68) 2 Kol 1,15-20 E Luk 10,25-37
M Den hellige Knut – Danmarks vernehelgen
Hos Fransiskanerne:M Den hellige Veronika Giuliani, jomfru
Hos Klarissene:M Den hellige Veronika Giuliani, jomfru
Man 11
F Den hellige Benedikt – vernehelgen for Europa
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, helgenprefasjon
1 Ordsp 2,1-9 S Sal 34,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 eller 9a E Matt 19,27-29
Tir 12
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Jes 7,1-9 S Sal 48(47),2-3a.3b-4.5-6.7-8 E Matt 11,20-24
Ons 13
V (Den hellige Henrik)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jes 10,5-7.13-16 S Sal 94(93),5-6.7-8.9-10.14-15 E Matt 11,25-27
I Karmelittordenen:
M Den hellige Teresa av Jesus, de Los Andes
Tor 14
V (Den hellige Camillus av Lellis)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jes 26,7-9.12.16-19 S Sal 102(101),13-14ab+15.16-18.19-21 E Matt 11,28-30
Fre 15
V (Den hellige Svithun)
V (Den hellige Bonaventura)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jes 38,1-6.21-22.7-8 S Jes 38,10.11.12abcd.16 E Matt 12,1-8
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Bonaventura, biskop og kirkelærer
1 Visd 8, 2-7.16-18 E Matt 5,13-19
Hos Klarissene:
F Den hellige Bonaventura, biskop og kirkelærer
1 Visd 8, 2-7.16-18 E Matt 5,13-19
Lør 16
V (Den salige jomfru Maria)
V (Jomfru Maria av Karmelberget)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Mi 2,1-5 S Sal 10,1-2.3-4.7-8.14 (9,22-23.24-25.28-29.35) E Matt 12,14-21
Tidebønn for uke 4, vol. IV
I Karmelittordenen:
H Høytid for den salige Maria av Karmelberget
1 1 Kong 18,42b-45a 2 Gal 4,4-7 E Joh 19,25-27
SØN 17
  16. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 1 Mos 18,1-10a S Sal 15(14) 2 Kol 1,24-28 E Luk 10,38-42
I Karmelittordenen:V (Den salige Teresa av St. Augustin og hennes ledsagere)
I Dominikanerordenen:M Ceslas, prest og ordensbror
Man 18
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Mi 6,1-4.6-8 S Sal 50,5-6.8-9.16bc-17.21.23 [49,5-6.8-9.16bc.21+23] E Matt 12,38-42
Tir 19
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Mi 7,14-15.18-20 S Sal 85(84),2-4.5-6.7-8 E Matt 12,46-50
I Karmelittordenen:
M Jomfru Maria, all nådes mor (mater divinæ gratiæ): 1 Est 8,3-8a.16-17 E Joh 2,1-11
Ons 20
M Den hellige Thorlákr
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Jer 1,1.4-10 S Sal 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab+17 E Matt 13,1-9
I Karmelittordenen:
F Den hellige profeten Elias
1 1 Kong 19,4-9a.11-14a eller 1 Pet 1,8-12 E Luk 9,28b-36
Tor 21
V (Den hellige Laurentius av Brindisi)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jer 2,1-3.7-8.12-13 S Sal 36(35),6-7b.8-11 E Matt 13,10-17
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Laurentius av Brindisi, prest
1 2 Kor 5,14-21 E Luk 9,1-6
Fre 22
F Den hellige Maria Magdalena
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Høys 3,1-4a eller 2 Kor 5,14-17 S Sal 63,2.3-4.5-6.8-9 E Joh 20,1-2.11-18
Lør 23
F Den hellige Birgitta – vernehelgen for Europa
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, helgenprefasjon
1 Gal 2,19-20 S Sal 126(125),1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 E Joh 15,1-8
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 24
  17. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 1 Mos 18,20-32 S Sal 138(137) 2 Kol 2,12-14 E Luk 11,1-13
Man 25
F Apostelen Jakob
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 2 Kor 4,7-15 S Sal 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6 E Matt 20,20-28
Tir 26
M De hellige Joakim og Anna
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Jer 14,17-22 S Sal 79(78),8.9.11+13 E Matt 13,36-43
Ons 27
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Jer 15,10.16-21 S Sal 59(58),2-3.4-5a.10-11-17.18 E Matt 13,44-46
Tor 28
M Den hellige Marta
Minnedagens messe, egne lesninger, alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Joh 4,7-16 S Sal 34 (33),2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 E Joh 11,19-27 eller Luk 10,38-42
I Karmelittordenen:
V (Den salige Johannes Soreth)
Fre 29
H Olav den hellige – Olsok
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Visd 10,10-14 S Sal 31(30),2-3ab.3cd.4.5-6.7.17 2 Jak 1,2-4.12 E Matt 16,24-28
Lør 30
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Peter Krysologus)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jer 26,11-16.24 S Sal 69(68),15-16.30-31.33-34 E Matt 14,1-12
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 31
  18. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Fork 1,2;2,21-23 S Sal 95(94) 2 Kol 3,1-5.9-11 E Luk 12,13-21

August 2016

Man 1
M Den hellige Alfonso Maria de' Liguori
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Jer 28,1-17 S Sal 119(118),29.43.79.80.95.102 E Matt 14,13-21
Tir 2
V (Den hellige Eusebius av Vercelli)
V (Den hellige Peter Julian Eymard)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jer 30,1-2.12-15.18-22 S Sal 102(101),16-18.19-21.29+22-23 E Matt 14,22-36
Hos Maristene:
M Den hellige Peter Julian Eymard
Hos Fransiskanerne:
F Vår Frue av Englene — Portiuncola
1 Sir 24,1-2.16-21 eller Gal 4,3-7 E Luk 1,26-33
Hos Klarissene:
F Vår Frue av Englene — Portiuncola
1 Sir 24,1-2.16-21 eller Gal 4,3-7 E Luk 1,26-33
I Dominikanerordenen:
M Johanna av Aza, Dominikus' mor
Ons 3
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Jer 31,1-7 S Jer 31,10.11-12ab.13 E Matt 15,21-28
Tor 4
M Den hellige Johannes Maria Vianney
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Jer 31,31-34 S Sal 51(50),12-13.14-15.18-19 E Matt 16,13-23
Fre 5
V (Vigselsfest for Maria Maggiore-basilikaen)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Nah 2,1-3;3,1-3.6-7 S 5 Mos 32,35cd-36ab.39abcd.41 E Matt 16,24-28
Lør 6
F Herrens forklarelse
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, egen prefasjon
1 Dan 7,9-10.13-14 eller 2 Pet 1,16-19 S Sal 97(96),1-2.5-6.9 E Matt 17,1-9
Tidebønn for uke 3, vol. IV
I St. Olav, Oslo:
H Kirkevigselsfest
SØN 7
  19. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Visd 18,6-9 S Sal 33(32) 2 Hebr 11,1-2.8-19 (kortere: Hebr 11,1-2.8-12) E Luk 12,32-48 (kortere: Luk 12,35-40)
V (Den hellige Sixtus og hans ledsagere)V (Den hellige Cajetan)
I Karmelittordenen:M Den hellige Albert av Trapani
Man 8
M Den hellige Dominikus
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Esek 1,2-5.24-28c S Sal 148,1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd E Matt 17,22-27
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Dominikus, stifter av predikerordenen, prest
1 2 Tim 4,1-5 E Matt 5,13-16
I Dominikanerordenen:
H Dominikus
1 Jes 52,5-7 S Sal 96,1-2a.2b-3.7-8a.9.10 2 1 Tim 4,1-8 A Matt 5,16 E Matt 5,13-19 eller Matt 28,16-20
I Oslo katolske bispedømme:
F Kirkevigselsfest
Tir 9
F Den hellige Teresa Benedicta av Korset (Edith Stein) – vernehelgen for Europa
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, prefasjon for martyrer
1 Hos 2,16b.17b.21-22 S Sal 45(44),11-12.14-15.16-17 E Matt 25,1-13
I Karmelittordenen:
F Den hellige Teresa Benedicta av Korset (Edith Stein) – vernehelgen for Europa
1 (Gr)Est 4,12.14-16.23-25 eller Gal 6,14-16 E Joh 4,19-24
Ons 10
F Den hellige Laurentius – diakon og martyr
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, prefasjon for martyrer
1 2 Kor 9,6-10 S Sal 112(111),1-2.5-6.7-8.9 E Joh 12,24-26
Tor 11
M Den hellige Klara av Assisi
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Esek 12,1-12 S Sal 78(77),56-57.58-59.61-62 E Matt 18,21-19,1
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Klara av Assisi, jomfru
1 Hos 2,16-17.21-22 eller 2 Kor 4,6-10.16-18 E Joh 15,4-10
Hos Klarissene:
H Den hellige Klara av Assisi, jomfru
1 Hos 2,16-17.21-22 eller 2 Kor 4,6-10.16-18 E Joh 15,4-10
Fre 12
V (Den hellige Johanna Fransiska av Chantal)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Esek 16,1-15.60.63 (kortere: Esek 16,59-63) S Jes 12,2-3.4bcd.5-6 E Matt 19,3-12
Lør 13
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Pontian og den hellige Hippolyt)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Esek 18,1-10.13b.30-32 S Sal 51(50),12-13.14-15.18-19 E Matt 19,13-15
Tidebønn for uke 4, vol. IV
I Tromsø stift:
Vigilie
F Vigilien til Jomfru Marias opptagelse i himmelen
Vigiliens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 1 Krøn 15,3-4.15-16;16,1-2 S Sal 132(131),6-7.9-10.13-14 2 1 Kor 15,54-57 E Luk 11,27-28
SØN 14
  20. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jer 38,4-6.8-10 S Sal 40(39) 2 Hebr 12,1-4 E Luk 12,49-53
Vigilie
F Vigilien til Jomfru Marias opptagelse i himmelen
Vigiliens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 1 Krøn 15,3-4.15-16;16,1-2 S Sal 132(131),6-7.9-10.13-14 2 1 Kor 15,54-57 E Luk 11,27-28
M Den hellige Maximilian Kolbe, prest og martyr
I Tromsø stift:
H Jomfru Marias opptagelse i himmelen
1 Åp 11,19a;12,1-6a.10ab S Sal 45(44),10bc.11.12ab.16 2 1 Kor 15,20-26 E Luk 1,39-56
Man 15
H Jomfru Marias opptagelse i himmelen
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Åp 11,19a;12,1-6a.10ab S Sal 45(44),10bc.11.12ab.16 2 1 Kor 15,20-26 E Luk 1,39-56
Tir 16
V (Den hellige Stefan av Ungarn)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Esek 28,1-10 S 5 Mos 32,26-27ab.27cd-28.30.35cd-36ab E Matt 19,23-30
Ons 17
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Esek 34,1-11 S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Matt 20,1-16
I Dominikanerordenen:
M Hyacint, prest og ordensbror
Tor 18
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Esek 36,23-28 S Sal 51(50),12-13.14-15.18-19 E Matt 22,1-14
I Dominikanerordenen:
V Mannes, prest og ordensbror
Fre 19
V (Den hellige Johannes Eudes)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Esek 37,1-14 S Sal 107(106),2-3.4-5.6-7.8-9 E Matt 22,34-40
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Ludvig, biskop
Hos Cistercienserne:
M Den salige Guerric
Lør 20
M Den hellige Bernhard av Clairvaux
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Esek 43,1-7a S Sal 85(84),9ab-10.11-12.13-14 E Matt 23,1-12
Tidebønn for uke 1, vol. IV
Hos Cistercienserne:
H Den hellige Bernhard av Clairvaux
1 Sir 39,6-10 2 Fil 3,17-4,1 E Matt 5,13-19
SØN 21
  21. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jes 66,18-21 S Sal 117(116) 2 Hebr 2,5-7.11-13 E Luk 13,22-30
Man 22
M Jomfru Marias dronningverdighet L 1 Jes 9,1-6 S Sal 113(112),1-2.3-4.5-6.7-8 E Luk 1,26-38
Minnedagens messe m/prefasjon for Jomfru Maria
  1 2 Tess 1,1-5.11b-12 S Sal 96(95),1-2a.2b-3.4-5 E Matt 23,13-22
Tir 23
V (Den hellige Rosa av Lima)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Tess 2,1-3a.14-17 S Sal 96(95),10. 11-12. 13 E Matt 23,23-26
I Karmelittordenen:
M Årsdagen for kirke- og klosterinnvielse
1 1 Kong 8,22-23.27-30 2 Ef 2,19-22 S 84(83) E Joh 4,19-24
I Dominikanerordenen:
M Rosa av Lima
Ons 24
F Den hellige Bartolomeus – Apostel
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 Åp 21,9b-14 S Sal 145(144),10-11.12-13ab.17-18 E Joh 1,45-51
Tor 25
V (Den hellige Ludvig av Frankrike)
V (Den hellige Josef av Calasanz)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 1,1-9 S Sal 145(144),2-3.4-5.6-7 E Matt 24,42-51
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Ludvig av Frankrike, konge, den fransiskanske legordens vernehelgen
Hos Klarissene:
F Den hellige Ludvig av Frankrike, konge, den fransiskanske legordens vernehelgen
Fre 26
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 1,17-25 S Sal 33(32),1-2.4-5.10ab+11 E Matt 25,1-13
I Karmelittordenen:
M Den hellige Teresa in transverberatione cordis: 1 1 Kor 12,31-13,1-10.12-13 S Sal 40(39) E Joh 14,23-27
Lør 27
M Den hellige Monika
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Kor 1,26-31 S Sal 33(32),12-13.18-19.20-21 E Matt 25,14-30
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 28
  22. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Sir 3,19-21.30-31 [gr. 17-18.20.28-29] S Sal 68(67) 2 Hebr 12,18-19.22-24a E Luk 14,1.7-14
Hos Elisabethsøstrene:
F Den hellige Augustin
Hos Augustinerkorherrene:
H Den hellige Augustin
I Dominikanerordenen:
F Den hellige Augustin
Man 29
M Johannes Døperens martyrdød
Minnedagens messe, egne lesninger, egen prefasjon
1 Jer 1,17-19 S Sal 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17 E Mark 6,17-29
Tir 30
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 2,10b-16 S Sal 145(144),8-9.10-11.12-13ab.13cd-14 E Luk 4,31-37
Ons 31
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 3,1-9 S Sal 33(32),12-13.14-15.20-21 E Luk 4,38-44

September 2016

Tor 1
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 3,18-23 S Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 E Luk 5,1-11
Verdensbønnedagen for skaperverket
I Karmelittordenen:
M Den hellige Teresa Margarita Redi: 1 Ef 3,8-12.14-21 E Joh 15,9-17
Fre 2
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 4,1-5 S Sal 37(36),3-4.5-6.27-28.39-40 E Luk 5,33-39
Lør 3
M Den hellige Gregor den Store
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Kor 4,6-15 S Sal 145(144),17-18.19-20.21 E Luk 6,1-5
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 4
  23. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Visd 9,13-18 (gr. 13-18b) S Sal 90(89) 2 Filem 9b-10.12-17 E Luk 14,25-33
Man 5
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 5,1-8 S Sal 5,5-6.7.12 E Luk 6,6-11
For Missionaries of Charity:
F Teresa av Calcutta
1 Høys 8,6-7 2 1 Kor 13,1-13 E Matt 5,1-16
Tir 6
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 6,1-11 S Sal 149,1-2.3-4.5-6a+9b E Luk 6,12-19
I Dominikanerordenen:
M Bertrand av Garrigue, prest og ordensbror
Ons 7
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 7,25-31 S Sal 45(44),11-12. 14-15. 16-17 E Luk 6,20-26
Tor 8
F Jomfru Marias fødsel
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, prefasjon for Jomfru Maria
1 Mi 5,1-4 eller Rom 8,28-30 S Sal 13(12),6ab.6cd E Matt 1,1-16.18-23 (kortere: Matt 1,18-23)
Fre 9
V (Den hellige Peter Claverius)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 9,16-19.22b-27 S Sal 84(83),3.4.5-6.12 E Luk 6,39-42
I Trondheim stift:
F Kirkevigselsfest
Lør 10
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 10,14-22 S Sal 116(115),12-13.17-18 E Luk 6,43-49
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 11
  24. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 2 Mos 32,7-11.13-14 S Sal 51(50) 2 1 Tim 1,12-17 E Luk 15,1-32 (kortere: Luk 15,1-10)
I St. Olav, Trondheim:
H Kirkevigselsfest
Man 12
V (Jomfru Marias hellige Navn)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 11,17-26.33 S Sal 40(39),7-8a.8b-9.10.17 E Luk 7,1-10
Hos Maristene:
H Jomfru Marias hellige navn
1 Sir 24,17-22 2 Gal 4,4-7 eller Ef 1,3-6.11-12 E Luk 1,26-28
I Karmelittordenen:
M Den salige Maria av Jesus
Tir 13
M Den hellige Johannes Krysostomos
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Kor 12,12-14.17-30a S Sal 100(99),1-2. 3. 4. 5 E Luk 7,11-17
Ons 14
F Korsets opphøyelse
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, egen prefasjon eller Pasjonsprefasjon I
1 4 Mos 21,4c-9 eller Fil 2,6-11 S Sal 78(77),1-2.34-35.36-37.38 E Joh 3,13-17
Tor 15
M Jomfru Marias smerter
Minnedagens messe, valgfri sekvens, alminnelig prefasjon eller prefasjon for Jomfru Maria
1 Hebr 5,7-9 S Sal 31(39),2-3a. 3b-4. 5-6. 15-16. 20 E Joh 19,25-27 eller Luk 2,33-35
Fre 16
M De hellige Kornelius og Kyprian
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Kor 15,12-20 S Sal 17(16),1.6-7.8b+15 E Luk 8,1-3
Lør 17
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Robert Bellarmin)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 15,35-37,42-49 S Sal 56(55),10.11-12.13-14 E Luk 8,4-15
Tidebønn for uke 1, vol. IV
I Karmelittordenen:
F Den hellige Albert av Jerusalem
1 Ef 6,10-18 E Matt 20,25-28
Hos Fransiskanerne:
F Fransiskus' stigmata
1 Gal 6,14-18 E Luk 9,23-26
Hos Klarissene:
F Fransiskus' stigmata
1 Gal 6,14-18 E Luk 9,23-26
SØN 18
  25. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Amos 8,4-7 S Sal 113(112) 2 1 Tim 2,1-8 E Luk 16,1-13 (kortere: Luk 16,10-13)
Hos Fransiskanerne:M Den hellige Josef av Copertino, prest
Man 19
V (Den hellige Januarius)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Ordsp 3,27-34 S Sal 15(14),2-3ab.3cd-4ab.5 E Luk 8,16-18
For Misjonærer av den Hellige Familie:
H Den salige Jomfru Maria av La Salette
1 1 Mos 9,8-17 2 2 Kor 5,17-21 E Joh 19,25-27
I Dominikanerordenen:
M Juan Macias, ordensbror
Tir 20
M Den hellige Kim Taegon og hans ledsagere
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Ordsp 21,1-6.10-13 S Sal 119(118),1. 27. 30. 34. 35. 44 E Luk 8,19-21
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Frans Maria av Camporosso, ordensbror
I Dominikanerordenen:
V (Frans av Posadas, prest og ordensbror)
Ons 21
F Evangelisten Matteus
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 Ef 4,1-7.11-13 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Matt 9,9-13
Den internasjonale fredsdagen
Tor 22
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Fork 1,2-11 S Sal 90(89),3-4.5-6.12-13.14+17 E Luk 9,7-9
Fre 23
M Den hellige Pius av Pietrelcina
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Fork 3,1-11 S Sal 144(143),1a+2abc.3-4 E Luk 9,18-22
Lør 24
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Fork 11,9-12,8 S Sal 90(89),3-4.5-6.12-13.14+17 E Luk 9,43b-45
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 25
  26. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Amos 6,1a.4-7 S Sal 146(145) 2 1 Tim 6,11-16 E Luk 16,19-31
Caritas-søndag
Man 26
V (Den hellige Kosmas og den hellige Damian)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Job 1,6-22 S Sal 17(16),1.2-3.6-7 E Luk 9,46-50
Tir 27
M Den hellige Vincent av Paul
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Job 3,1-3.11-17.20-23 S Sal 88(87),2-3.4-5.6.7-8 E Luk 9,51-56
Ons 28
V (Den hellige Venceslas)
V (Den hellige Lorenzo Ruiz og hans ledsagere)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Job 9,1-12.14-16 S Sal 88(87),10-11. 12-13. 14-15 E Luk 9,57-62
Tor 29
F De hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, egen prefasjon
1 Dan 7,9-10,13-14 eller Åp 12,7-12a S Sal 138(137),1-2a.2bc-3.4-5 E Joh 1,47-51
Fre 30
M Den hellige Hieronymus
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Job 38,1.12-21.39,36-38 S Sal 139(138),1-3.7-8.9-10.13-14ab E Luk 10,13-16

Oktober 2016

Lør 1
M Den hellige Terese av Jesusbarnet
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Job 42,1-3.5-6.12-16 S Sal 119(118),66. 71.7 5. 91. 125. 130 E Luk 10,17-24
Tidebønn for uke 3, vol. IV
I Karmelittordenen:
F Den hellige Terese av Jesusbarnet
1 Jes 66,10-14c eller 1 Joh 4,7-16 E Matt 11,25-30 eller Matt 18,1-4
SØN 2
  27. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Hab 1,2-3;2,2-4 S Sal 95(94) 2 2 Tim 1,6-8.13-14 E Luk 17,5-10
Man 3
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Gal 1,6-12 S Sal 111(110),1-2.7-8.9+10c E Luk 10,25-37
Tir 4
M Den hellige Frans av Assisi L 1 Gal 6,14-18 S Sal 37 (36),3-4. 5-6. 16.11 E Matt 11,25-30
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon eller minnedagens messe m/egen prefasjon eller valgfri messe
  1 Gal 1,13-24 S Sal 139(138),1-3.13-14ab.14c-15 E Luk 10,38-42
Hos Fransiskanerne:
H Den hellige far Frans av Assisi, diakon, stifter av tre ordener
1 Sir 50,1.3-7 2 Gal 6,14-18 E Matt 11,25-30
Hos Klarissene:
H Den hellige Frans av Assisi
Hos Elisabethsøstrene:
H Den hellige Frans av Assisi
I Dominikanerordenen:
F Den hellige Frans av Assisi
Ons 5
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Gal 2,1-2.7-14 S Sal 117(116),1.2 E Luk 11,1-4
I Dominikanerordenen:
M Raymund av Capua, prest og ordensbror
Tor 6
V (Den hellige Bruno)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Gal 3,1-5 S Luk 1,69-70.71-72.73-75 E Luk 11,5-13
Fre 7
M Vår Frue av Rosenkransen 1 Apg 1,12-14 S Apgj 1,12-14 E Luk 1,26-38
Hos Birgittinerne:
H Den hellige Birgittas helligkåring
I Dominikanerordenen:
F Vår Frue av rosenkransen
Lør 8
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Gal 3,22-29 S Sal 105(104),2-3.4-5.6-7 E Luk 11,27-28
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 9
  28. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 2 Kong 5,14-17 S Sal 98(97) 2 2 Tim 2,8-13 E Luk 17,11-19
I Dominikanerordenen:M Ludvig Bertrand, prest og ordensbror
Man 10
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Gal 4,22-24.26-27.31-5,1 S Sal 113(112),1-2.3-4.5a+6-7 E Luk 11,29-32
Tir 11
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Gal 5,1-6 S Sal 119(118),41.43.44.45.47.48 E Luk 11,37-41
Ons 12
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Gal 5,18-25 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 11,42-46
Tor 13
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Ef 1,1-10 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6 E Luk 11,47-54
Fre 14
V (Den hellige Callistus I)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Ef 1,11-14 S Sal 33(32),1-2.4-5.12-13 E Luk 12,1-7
Lør 15
M Den hellige Teresa av Avila
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Ef 1,15-23 S Sal 8,2-3a.4-5.6-7 E Luk 12,8-12
Tidebønn for uke 1, vol. IV
I Karmelittordenen:
H Den hellige Teresa av Jesus
1 Vis 7,7-14 2 Rom 8,14-17.26-27 E Joh 7,14-18.37-39a eller Joh 4,5-15a
SØN 16
  29. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 2 Mos 17,8-13 S Sal 121(120) 2 2 Tim 3,14-4,2 E Luk 18,1-8
I Oslo katolske bispedømme:V (Olav den Helliges omvendelse) L 1 Ef 6,10-18 S Sal 21(20),2-7 E Matt 28,18-20
I Trondheim stift:V (Olav den Helliges omvendelse) L 1 Ef 6,10-18 S Sal 21(20),2-7 E Matt 28,18-20
I kirker viet til St. Olav:M Olav den Helliges omvendelse L 1 Ef 6,10-18 S Sal 21(20),2-7 E Matt 28,18-20
Man 17
M Den hellige Ignatius av Antiokia
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Ef 2,1-10 S Sal 100(99),2. 3. 4. 5 E Luk 12,13-21
Tir 18
F Evangelisten Lukas
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon II
1 2 Tim 4,10-17b S Sal 145(144),10-11.12-13ab.17-18 E Luk 10,1-9
Ons 19
V (De hellige Johannes av Brébeuf, Isaak Jogues og deres ledsagere)
V (Den hellige Paul av korset)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Ef 3,2-12 S Jes 12,2-3.4bcd.5-6 E Luk 12,39-48
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Peter av Alcántara, prest
Tor 20
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Ef 3,14-21 S Sal 33(32),1-2.4-5.11-12.18-19 E Luk 12,49-53
Fre 21
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Ef 4,1-6 S Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 E Luk 12,54-59
Lør 22
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Ef 4,7-16 S Sal 122(121),1-2.3-4a.4b-5 E Luk 13,1-9
Tidebønn for uke 2, vol. IV
I Trondheim stift:
Årsdag for bispevigselen
I Oslo katolske bispedømme:
Årsdag for bispevigselen
I Tromsø stift:
V (Den hellige pave Johannes Paul II)
SØN 23
  30. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Sir 35,15b-17.20-22a [gr. 12-14.16-18] S Sal 34(33) 2 2 Tim 4,6-8.16-18 E Luk 18,9-14
Misjonssøndag
Hos Fransiskanerne:M Den hellige Johannes av Capestrano, prest
Hos Klarissene:F Den hellige Johannes av Capestrano, prest
Man 24
V (Den hellige Antonius Maria Claret)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Ef 4,32-5,8 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 13,10-17
Tir 25
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Ef 5,21-33 S Sal 128(127),1-2.3.4-5 E Luk 13,18-21
Ons 26
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Ef 6,1-9 S Sal 145(144),10-11.12-13ab.13cd-14 E Luk 13,22-30
Tor 27
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Ef 6,10-20 S Sal 144(143) E Luk 13,31-35
Fre 28
F De hellige apostler Simon og Judas
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 Ef 2,19-22 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Luk 6,12-19
Lør 29
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Fil 1,18b-26 S Sal 42(41),2.3.5bcd E Luk 14,1.7-11
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 30
  31. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Visd 11,22-12,2 S Sal 145(144) 2 2 Tess 1,11-2,2 E Luk 19,1-10
Man 31
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Fil 2,1-4 S Sal 131(130),1. 2. 3 E Luk 14,12-14

November 2016

Tir 1
H Allehelgensdag
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Åp 7,2-4.9-14 S Sal 23,1-2.3-4ab.5-6 2 1 Joh 3,1-3 E Matt 5,1-12a
Ons 2
M Allesjelersdag
Minnedagens messe, egne lesninger, sekvens, prefasjon for sjelemesser
1 2 Mak 12,43-46 S Sal 103(102),8+10.13-14.15-16.17-18 2 Rom 8,31-35.37-39 E Joh 14,1-6 eller 1 Visd 3,1-9 2 Rom 6,3-9 E Matt 25,31-46 eller 1 Jes 25,6.7-9 2 1 Kor 15,20-28 eller Rom 5,5-11 E Joh 11,17-27 eller Matt 11,25-30
Tor 3
V (Den hellige Martin av Porres)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Fil 3,3-8a S Sal 105(104),2-3.4-5.6-7 E Luk 15,1-10
Hos Fransiskanerne:
F Fransiskanerordenens allesjelersdag
1 Visd 3,1-9 E Joh 6,37-40
I Dominikanerordenen:
F Martin av Porres, ordensbror
Fre 4
M Den hellige Karl Borromeus
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Fil 3,17-4,1 S Sal 122(121),1-2.3-4a.4b-5 E Luk 16,1-8
Hos Carolus Borromeussøstrene:
F Den hellige Karl Borromeus
Lør 5
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Fil 4,10-19 S Sal 112(111),1-2.5-6.8a+9 E Luk 16,9-15
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 6
  32. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 2 Mak 7,1-2.9-14 S Sal 17(16) 2 2 Tess 2,16-3,5 E Luk 20,27-38 (kortere: Luk 20,27.34-38)
I Dominikanerordenen:M Ignatius, Frans og Alfons, prester og ordensbrødre, og deres ledsagere, martyrer i Kina og Japan
Innsamling av Peterspenger
Man 7
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Tit 1,1-9 S Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 E Luk 17,1-6
I Dominikanerordenen:
F Dominikanerordenens allehelgensdag
1 Sir 44,1-15 eller Kor 6,4-10 E Mark 10,28-30
Tir 8
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Tit 2,1-8.11-14 S Sal 37(36),3-4. 18. 23. 27. 29 E Luk 17,7-10
I Karmelittordenen:
V (Den salige Elisabeth av Treenigheten)
I Dominikanerordenen:
M Dominikanerordenens allesjelersdag
1 Åp 21,1-5a.6b-7 E Joh 17,15-21.24-26
Ons 9
F Laterankirkens vigselsfest
Festdagens messe, egne lesninger, egen prefasjon
1 Esek 47,1-2.8-9.12 eller 1 Kor 3,9b-11.16-17 S Sal 46(45),2-3.5-6.8-9 E Joh 2,13-22
Tor 10
M Den hellige Leo den Store
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Filem 7-20 S Sal 146(145),7.8-9a.9bc-10 E Luk 17,20-25
Fre 11
M Den hellige Martin av Tours
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 2 Joh 4-9 S Sal 119(118),1.2.10.11.17.18 E Luk 17,26-37
Lør 12
M Den hellige Josafat
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 3 Joh 5-8 S Sal 112(111),1-2.3-4.5-6 E Luk 18,1-8
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 13
  33. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Mal 4,1-2a S Sal 98(97) 2 2 Tess 3,7-12 E Luk 21,5-19
Bonifatiussøndag
Hos Cistercienserne:F Alle Benediktinerhelgener
Man 14
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Åp 1,1-4;2,1-5a S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 18,35-43
I Karmelittordenen:
F Alle Karmels hellige
1 Rom 8,28-35.37-39 E Matt 5,1-12a
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Nikolas Tavelic og ledsagere, martyrer
Hos Elisabethsøstrene:
F Den salige Maria Louise Merkert
1 1 Mos 12,1-4a 2 Ef 1,3-14 E Joh 15,9-17
Tir 15
V (Den hellige Albert den Store)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Åp 3,1-6.14-22 S Sal 15(14),2-3ab.3cd-4ab.5 E Luk 19,1-10
I Karmelittordenen:
M Alle avdøde fra Karmelittordenen
1 Rom 14,7-9.10c-12 E Matt 25,31-46
I Dominikanerordenen:
F Albert den Store
1 Sir 6,18-21.33-37 eller Jak 3,13-18 E Matt 25,4-23
Ons 16
V (Den hellige Margrete av Skottland)
V (Den hellige Gjertrud)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Åp 4,1-11 S Sal 150,1-2.3-4.5-6 E Luk 19,11-28
Tor 17
M Den hellige Elisabeth av Ungarn
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Åp 5,1-10 S Sal 149,1-2.3-4.5-6a+9b E Luk 19,41-44
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Elisabeth av Ungarn
1 Sir 26,1-4.13-16 eller 1 Tim 5,3-10 E Matt 25,31-40
Hos Klarissene:
F Den hellige Elisabeth av Ungarn
1 Sir 26,1-4.13-16 eller 1 Tim 5,3-10 E Matt 25,31-40
Hos Elisabethsøstrene:
H Den hellige Elisabeth av Ungarn
1 Sir 26,1-4.13-16 eller 1 Tim 5,3-10 E Matt 25,31-40
Fre 18
V (Vigselsfesten for Peters og Paulus' basilikaer) L 1 Apg 28,11-16.30-31 S Sal 98 (97),1. 2-3ab 3c-4. 5-6 E Matt 14,22-33
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon eller minnedagens messe m/apostelprefasjon, eller valgfri messe
  1 Åp 10,8-11 S Sal 119(118),14.24.72.103.111.131 E Luk 19,45-48
Lør 19
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Åp 11,4-12 S Sal 144(143),1.2.9-10 E Luk 20,27-40
Tidebønn for uke 2, vol. IV
Hos Klarissene:
M Den hellige Agnes av Assisi
I St. Olav, Trondheim:
H Kirkevigselsfest
SØN 20
H Kristi kongefest
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 2 Sam 5,1-3 S Sal 122(121) 2 Kol 1,12-20 E Luk 23,35-43
Barmhjertighetens år avsluttes
I Karmelittordenen:M Den hellige Rafael Kalinowski
Man 21
M Jomfru Marias fremstilling i templet
Minnedagens messe m/prefasjon for Jomfru Maria
1 Sak 2,14-17 S Luk 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55 E Matt 12,46-50
Tir 22
M Den hellige Cecilia
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Åp 14,14-20 S Sal 96(95),10.11-12.13 E Luk 21,5-11
Ons 23
V (Den hellige Klemens I)
V (Den hellige Kolumban)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Åp 15,1-4 S Sal 98(97),1.2-3ab.7-8.9 E Luk 21,12-19
Tor 24
M Den hellige Andreas Dung-Lac og hans ledsagere
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Åp 18,1-2.21-23;19,1-3.9a S Sal 100(99),2.3.4.5 E Luk 21.20-28
Hos Klarissene:
M Alle fransiskanerordenens avdøde og velgjørere
I Dominikanerordenen:
M Ignatius Delgado, biskop, Vincent Le Quang Liem, prest, Dominikus Phan Truong Kham, legmann og deres ledsagere, martyrer i Vietnam
Fre 25
M Den salige Niels Steensen
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Åp 20,1-4.11-21,2 S Sal 84(83),3.4.5-6a+8a E Luk 21,29-33
Lør 26
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Åp 22,1-7 S Sal 95(94),1-2.3-5.6-7 E Luk 21,34-36
Tidebønn for uke 1, vol. I
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Leonard av Porto Maurizio, prest
SØN 27
Søndagtekster år A, hverdagslesninger år I
  1. søndag i advent
Søndagens messe, Credo, adventsprefasjon I
1 Jes 2,1-5 S Sal 122(121) 2 Rom 13,11-14 E Matt 24,37-44
Man 28
Ukedagens messe m/adventsprefasjon I
  1 Jes 2,1-5 S Sal 122(121),1-2.3-4a.(4b-5.6-7) 8-9 E Matt 8,5-11
Hos Fransiskanerne:M Den hellige Jakob av Marche, prest
Tir 29
Ukedagens messe m/adventsprefasjon I
  1 Jes 11,1-10 S Sal 72(71),2.7-8.12-13.17 E Luk 10,21-24
I Karmelittordenen:
M De salige Dionysos og Redempt
Hos Fransiskanerne:F Alle fransiskanerordenens hellige
Hos Klarissene:M Alle fransiskanerordenens hellige
Ons 30
F Den hellige Andreas
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 Rom 10,9-18 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Matt 4,18-22

Desember 2016

Tor 1
Ukedagens messe m/adventsprefasjon I
  1 Jes 26,1-6 S Sal 118(117),1+8-9.19-21.25-27a E Matt 7,21.24-27
Fre 2
Ukedagens messe m/adventsprefasjon I
  1 Jes 29,17-24 S Sal 27(26),1.4.13-14 E Matt 9,27-31
Lør 3
M Den hellige Frans Xavier
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
1 Jes 30,19-21.23-26 S Sal 147(146),1-2.3-4.5-6 E Matt 9,35-10,1.6-8
Tidebønn for uke 2, vol. I
Hos Franciskus Xaverius-søstrene:
F Patronatsfest
SØN 4
  2. søndag i advent
Søndagens messe, Credo, adventsprefasjon I
1 Jes 11,1-10 S Sal 72(71) 2 Rom 15,4-9 E Matt 3,1-12
I Tromsø stift:V (Den hellige Barbara)
Man 5
Ukedagens messe m/adventsprefasjon I
  1 Jes 35,1-10 S Sal 85(84),9ab-10.11-12.13-14 E Luk 5,17-26
Tir 6
V (Den hellige Nikolas av Myra)
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
  1 Jes 40,1-11 S Sal 96(95),1-2.3+10ac.11-12.13 E Matt 18,12-14
Ons 7
M Den hellige Ambrosius
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
1 Jes 40,25-31 S Sal 103(102),1-2.3-4.8+10 E Matt 11,28-30
Tor 8
H Jomfru Marias uplettede unnfangelse
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 1 Mos 3,9-15.20 S Sal 98(97),1.2-3ab.3bc-4 2 Ef 1,3-6.11-12 E Luk 1,26-38
Hos Oblatfedrene:
H Patronatsfest
1 1 Mos 3,9-15.20 S Sal 98(97),1.2-3ab.3bc-4 2 Ef 1,3-6.11-12 E Luk 1,26-38
Fre 9
V (Den hellige Juan Diego Cuauhtlatoatzin)
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
  1 Jes 48,17-19 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Matt 11,16-19
Lør 10
Ukedagens messe m/adventsprefasjon I
  1 Sir 48,1-4.9-11 S Sal 80(79),2ac+3b.15-16.18-19 E Matt 17,10-13
Tidebønn for uke 3, vol. I
SØN 11
    3. søndag i advent
Søndagens messe, Credo, adventsprefasjon I
1 Jes 35,1-6a.10 S Sal 146(145) 2 Jak 5,7-10 E Matt 11,2-11
Man 12
V (Vår Frue av Guadalupe)
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
  1 4 Mos 24,2-7.15-17a S Sal 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9 E Matt 21,23-27
Tir 13
M Den hellige Lucia
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
1 Sef 3,1-2.9-13 S Sal 34(33),2-3.6-7.17-18.19+23 E Matt 21,28-32
Ons 14
M Den hellige Johannes av korset
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
1 Jes 45,6-8.18.21-25 S Sal 85(84),9ab-10.11-12.13-14 E Luk 7,19-23
I Karmelittordenen:
H Den hellige Johannes av korset
1 Jes 43,1-3a.4-5 2 Rom 8,14-18.28-30 E Joh 17,11b.17-26
Tor 15
Ukedagens messe m/adventsprefasjon I
  1 Jes 54,1-10 S Sal 30(29),2+4.5-6.11-12a+13b E Luk 7,24-30
Fre 16
Ukedagens messe m/adventsprefasjon I
  1 Jes 56,1-3.6-8 S Sal 67(66),2-3.5.7-8 E Joh 5,33-36
Lør 17
Ukedagens messe m/adventsprefasjon II
  1 1 Mos 49,2.8-10 S Sal 72(71),2.3-4ab.7-8.17 E Matt 1,1-17
Tidebønn for uke 4, vol. I
SØN 18
  4. søndag i advent
Søndagens messe, Credo, adventsprefasjon II
1 Jes 7,10-14 S Sal 24(23) 2 Rom 1,1-7 E Matt 1,18-24
Man 19
Ukedagens messe m/adventsprefasjon II
  1 Dom 13,2-7.24-25a S Sal 71(70),3-4a.5-6ab.16-17 E Luk 1,5-25
Tir 20
Ukedagens messe m/adventsprefasjon II
  1 Jes 7,10-14 S Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 E Luk 1,26-38
Ons 21
V [Den hellige Peter Canisius]
Ukedagens messe m/adventsprefasjon II
1 Høys 2,8-14 eller Sef 3,14-18 S Sal 33(32),2-3.11-12.20-21 E Luk 1,39-45
Tor 22
Ukedagens messe m/adventsprefasjon II
  1 1 Sam 1,24-28 S 1 Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd E Luk 1,46-56
Fre 23
M [Den hellige Johannes av Kęty]
Ukedagens messe m/adventsprefasjon II
1 Mal 3,1-4.23-24 S Sal 25(24),4bc-5ab.8-9.10+14 E Luk 1,57-66
Lør 24
Ukedagens messe m/adventsprefasjon II
  1 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 S Sal 89(88),2-3.4-5.27+29 E Luk 1,67-79
Julaftenvigilien:
H 1 Jes 62,1-5 S Sal 89(88),4-5.16-17.27+29 2 Apg 13,16-17.22-25 E Matt 1,1-25 (kortere: Matt 1,18-25)
Tidebønn for uke 1, vol. I
SØN 25
H Kristi fødselsfest
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1. julemesse, midnattsmessen: 1 Jes 9,2-7 S Sal 95,1-2a.2b-3.11-12.13 2 Tit 2,11-14 E Luk 2,1-14
2. julemesse, messen ved daggry: 1 Jes 62,11-12 S Sal 97(96),1+6.11-12 2 Tit 3,4-7 E Luk 2,15-20
3. julemesse, juledag: 1 Jes 52,7-10 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6 2 Hebr 1,1-6 E Joh 1,1-18 (kortere: Joh 1,1-5.9-14)
Man 26
F Den hellige Stefan – kirkens første martyr
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, juleprefasjon
1 Apg 6,8-10;7,54-59 S Sal 31(30),3cd-4.6+8ab.16bc+17 E Matt 10,17-22
Bønnedag for forfulgte og undertrykte kristne
Tir 27
F Den hellige evangelisten Johannes
Festdagens messe, egne lesninger, juleprefasjon
1 1 Joh 1,1-4 S Sal 97(96),1-2.5-6.11-12 E Joh 20,2-8
Ons 28
F De uskyldige barn i Betlehem
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, juleprefasjon
1 1 Joh 1,5-2,2 S Sal 124(123),2-3.4-5.7b-8 E Matt 2,13-18
Tor 29
V [Den hellige Thomas Becket]
Juleoktaven
Ukedagens messe m/juleprefasjon
1 1 Joh 2,3-11 S Sal 96(95),1-2a.2b-3.5b-6 E Luk 2,22-35
Fre 30
F Den hellige familie
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, juleprefasjon
1 Sir 3,2-6.12-14 S Sal 128(127),1-2.3.4-5 2 Kol 3,12-21 E Matt 2,13-15,19-23
Lør 31
V [Den hellige Sylvester I]
Juleoktaven
Ukedagens messe m/juleprefasjon
1 1 Joh 2,18-21 S Sal 96(95),1-2.11-12.13 E Joh 1,1-18
Tidebønn for uke 2, vol. I

 

av Mats Tande publisert 21.11.2015, sist endret 07.08.2018 - 14:56