Den hellige motpave (!) Hippolyt ( -235)

Minnedag: 13. august

Den hellige Hippolyt var den første motpaven, men også den eneste motpave som er kanonisert. Dette var mulig fordi han forsonte seg med Kirken igjen før sin død.

Han stammet fra den greskspråklige østen, sannsynligvis fra Lilleasia eller Alexandria. Han kom til Roma og ble ordinert under pave Viktor Is pontifikat. Han var en mann av gresk filosofisk kultur og hadde spesielt studert den hellige Ireneus av Lyon, men også 100-tallets apologeter (=forsvarere av troen). Han virket som prest og lærer i Roma, og var en av de betydeligste greskspråklige skribenter i den romerske Kirke på 200-tallet, men også en ledende presbyter og den viktigste intellektuelle i Roma. Hans bindsterke verker kunne sammenlignes med Origenes i bredde, om ikke i dybde. Origenes var tidens viktigste greske teolog (død 254), og Hippolyt holdt en preken for ham i 212.

Det mest kjente av Hippolyts skrifter er Philosophumena, hvor han gjendriver noen gnostiske teser som kjetterske og blandet med hedenske kilder. Han skrev også det eldst kjente arbeidet innen bibelsk eksegese (=fortolkning), en kommentar til Daniels bok (202-204). Han skrev også en rekke polemiske og dogmatiske skrifter, for eksempel en avhandling om Antikrist (ca 200) og en Gjendrivelse av alle kjetterier (etter 220). Han skrev også historiske verker, først og fremst en Krønike, verdens historie fra Adam til år 234. I tillegg skrev han utallige prekener og bøker om liturgi. Den lærde engelskmannen Dom Hugh Connoly har påvist at Hippolyt var forfatteren til det arbeid som tidligere ble kalt «Egyptisk kirke-orden», nå kjent som «Apostolisk Tradisjon». Det er en meget verdifull kilde til kjennskap til de kristnes gudsdyrkelse, disiplin og skikk og bruk i begynnelsen av 200-tallet i Roma, og beskriver datidens dåps- og eukaristi-ritualer i Roma.

Selv om enkelthetene i hans liv og arbeid er omgitt av stor usikkerhet, er det klart at Hippolyt under pave Viktor I (189-199) hadde stor innflytelse i Romas presteskap. Han var ambisiøs, uforsonlig og en streng rigorist i disiplinære spørsmål, og han ble rasende da Viktor Is etterfølger Zefyrinus (199-217) gjorde den tidligere slaven Callistus, som Hippolyt både mislikte og foraktet, til sin høyre hånd, og var rask til å stemple dem begge som modalister i Kristologien. Selv var han en ivrig forkjemper for Logos-teologien, som behandlet Ordet som en hypostase eller person forskjellig fra Faderen, og ble på sin side kritisert av dem som diteist.

Da så Callistus I (217-222) ble valgt til pave, var begeret fullt for Hippolyt. Han foraktet den nye paven på grunn av hans slavebakgrunn, og da han i tillegg regnet ham som vranglærer, lot han seg etter tradisjonen velge til motpave av en liten skismatisk gruppe i år 217. Han ble dermed kirkehistoriens første motpave. Han behandlet Callistus som en sektleder som var like feilaktig i sin teologi som slapp i disiplinære spørsmål.

Det ulykksalige skismaet fortsatte under Callistus' etterfølgerne Urban I og Pontian, som Hippolyt også bekjempet. Men da Maximinus Thrax ble keiser i mars 235, begynte han å slå til mot kirkens ledere.

Hippolyt og Pontian ble begge arrestert og dømt til å deporteres til gruvearbeid på Sardinia, den beryktede «dødsøya», hvor de snart bukket under for de umenneskelige forholdene. Det er antatt at de ble forsonet enten i fengslet i Roma eller på Sardinia før sin død. Pontian abdiserte, og Hippolyt trakk tilbake sitt krav på bispestolen og offentliggjorde en formaning til sine tilhengere om enhet i Kirken.

Pave Fabian fikk begges lik ført tilbake til Roma hvor de ble høytidelig gravlagt den 13. august 236 eller 237; St. Hippolyt «presbyteren» på en kirkegård som ble oppkalt etter ham ved Via Tiburtina.

Fordi Hippolyt skrev på gresk og den romerske kirken nå var gjennomlatinifisert, forsvant det meste av hans verker og hans minne ble glemt eller forvrengt til det ugjenkjennelige. Både Eusebius og Hieronymus presenterer ham som en produktiv forfatter og biskop, men kjenner ikke hans bispesete. En marmorstatue i 200-tallsstil avbilder ham i en filosofs eller lærers drakt, og har en innskrift med en (ufullstendig) liste over hans verker. Den ble funnet nær Via Tiburtina i 1551; den ble plassert i Vatikanbiblioteket av den hellige pave Johannes XXIII i 1959.

Helt siden 200-tallet ble St. Hippolyts fest feiret den 13. august, og den er angitt i Den liberianske katalog i 354. Festen for den hellige Pontian ble først feiret sammen med den hellige Hippolyt, men på 700-tallet ble den lagt til 19. november. Etter kalenderreformen i 1969 feires de igjen sammen. Hippolyt ble høyt æret i Roma, og hans navn er i messens Kanon i følge Den ambrosianske Ritus. Hippolyts fest er i øst 30. juni.

Selv om denne historien er akseptert av de fleste vitenskapsmenn, er det i de senere år i økende grad satt spørsmålstegn ved den. For det første er det forsøkt å frata Hippolyt æren for noen av de verkene som vanligvis er tilskrevet ham. For det andre er det argumentert med at det ikke finnes tilfredsstillende bevis for det synet at presbyteren Hippolyt, den bitre kritiker av pave Callistus I, noen sinne lot seg konsekrere som motpave eller var identisk med den personen som ble deportert til Sardinia sammen med pave Pontian. Diskusjonen fortsetter.

av Webmaster publisert 04.01.1999, sist endret 11.10.2023 - 19:38