Pastoralrådet i OKB - en historisk oversikt

Forord

Tanken om et pastoralråd i Oslo katolske bispedømme (OKB) oppstod i 1986. Et slikt organ er nevnt og anbefalt i kirkeretten og eksisterte allerede i Sverige og Danmark. Efter noen år med forberedelser opprettet biskop Gerhard Schwenzer et pastoralråd som avholdt sitt første møte på Mariaholm i februar 1990. Rådet fikk navnet Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme og er efter hvert vel så kjent under sin forkortelse PRO.

Pastoralrådet har nå eksistert noen år og det er derfor naturlig å skrive ned en oversikt over hva rådet har gjort siden det ble opprettet. Tanken er at dette dokumentet vil være av interesse for nye medlemmer av PRO slik at de lettere får en oversikt over hva PRO er og har vært, hvilke saker som tidligere har vært jobbet med og hvilke resultater man har oppnådd. Stoffet bør også være av interesse for prester, menighetsråd og andre som ønsker å få mer kunnskap om PRO.

Dette dokumentet er bygget opp på en slik måte at man enkelt kan føye til nytt stoff hver gang en ny pastoralrådsperiode (to år) er avsluttet.

November 2003 (oppdatert desember 2005)

Innholdsfortegnelse

1. Fra Legmannsråd til Pastoralråd
2. Statutter
3. Pastoralrådet i OKB (PRO)
4. Oversikt over PRO-møter med hovedtema
5. Arbeidsprogram
6. Samarbeid
7. Produkter og Resultater
Administrasjon i bispedømmet
Barne- og ungdomsarbeidet, katekese
Beredskapsplan ved overgrep
Innvandrerspørsmålet
Media - publikasjoner og informasjon
Menighetsliv
Pastoralrådets administrasjon og økonomi
Temahelger
Økonomi - bispedømmet og menighetene
8. PROs sekretærer
 
Vedlegg 1 - PROs sammensetning
+ Gerhard Schwenzer SSCC + Bernt Eidsvig Can.Reg.
Biskop av Oslo 1983-2005
Opprettet Pastoralrådet i 1990
Biskop av Oslo 2005

1. Fra Legmannsråd til Pastoralråd

I 1960 opprettet biskop Jacob Mangers et Legmannsråd i Oslo katolske bispedømme til avløsning av det tidligere St. Olav Forbund.

Antall medlemmer i Legmannsrådet varierte noe over tid, men var stort sett ca. 10 inklusive representanter fra ungdomsforbundet, kvinneforbundet, ordensfolk og en geistlig rådgiver. Opprinnelig ble medlemmene utnevnt av biskopen på grunnlag av innstilling fra rådet selv og det var ingen begrensning for hvor lenge man kunne sitte. I 1985 kom det nye statutter som bestemte at rådets medlemmer skulle velges av deltagerne på et av de årlige temamøtene. Det ble også innført en begrensning for hvor lenge man kunne sitte.

Legmannsrådets statutter, både de opprinnelige og de nye fra 1985, hadde en enkel struktur med få paragrafer. Formålsparagrafen fra 1985 lyder:

§1. Legmannsrådet er rådgivende organ for biskopen i Oslo katolske bispedømme.

Rådet skal ivareta legfolkets interesser og arbeide med pastorale, samfunnsmessige, administrative og økonomiske spørsmål.

Rådet skal arbeide i overensstemmelse med Kirkens generelle retningslinjer for det katolske legmannsapostolat.

Det har til oppgave å tjene og koordinere det legmannsarbeid som til enhver tid foregår på bispedømmeplan, og stimulere og ta initiativ til nye former for virksomhet.

Tanken om et Pastoralråd oppstod høsten 1986 på Legmannsrådets temamøte. Et slikt organ er nevnt og anbefalt i kirkeretten og eksisterte allerede i Sverige og Danmark.

Det ble nedsatt en "Arbeidsgruppe for pastoralråd ad hoc" som hadde sitt første møte i januar 1987. Efter en grundig utredning og en pastoralsynode ble det anbefalt at et pastoralråd skulle opprettes i OKB. Foreløpige statutter ble også utarbeidet. Biskop Gerhard Schwenzer tok anbefalingen til følge og i september 1989 ble de forslåtte statutter godkjent. Derefter ble det holdt valg og det første Pastoralrådet kunne møtes på Mariaholm i februar 1990.

Samtidig ble det naturlig å nedlegge det tidligere Legmannsrådet som hadde eksistert i 30 år.

Pastoralrådets statutter er omtalt i neste kapittel. Når man sammenligner PROs formålsparagrafer (gjengitt i neste kapittel) med den for Legmannsrådet, ser man at det er flere ord, men innholdsmessig ikke så veldig forskjellig. Når Pastoralrådet likevel har blitt et mye mer viktig organ for biskopen enn det Legmannsrådet var, skyldes det først og fremst følgende forhold:

 • Pastoralrådet er mye bredere sammensatt i og med at samtlige menigheter er med. Videre er geistligheten representert i PRO, foruten organisasjoner og ansatte. Dette gir rådet mer tyngde. I og med at geistligheten er med, kan man i PRO også ta opp saker på bredt grunnlag som tidligere bare ble diskutert internt i Presterådet.
 • Pastoralrådet har nedfelt i sine statutter at det skal utarbeides et arbeidsprogram. I praksis har man formulert mange sentrale og viktige saker inn i arbeidsprogrammet og et aktivt arbeidsutvalg (AU) og et samlet PRO har med iver forsøkt å oppnå resultater i henhold til programmet. Legmannsrådet hadde ikke et slikt arbeidsprogram og det man gjorde var mer av ad hoc karakter. I praksis var Legmannsrådets viktigste oppgave å arrangere de to årlige temamøtene for legfolk fra hele bispedømmet.

Biskopen har hele tiden helhjertet støttet opp om PROs arbeid. Han har deltatt aktivt på så å si alle møtene til PRO og AU. I tillegg har han sørget for at tilstrekkelige midler er bevilget over OKBs budsjett slik at PRO har kunnet gjennomføre de prosjekter de har ønsket å arbeide med.

I henhold til referatet fra pastoralrådsmøtet høsten 1994 sa biskopen: "… at han ikke lenger kan tenke seg en tilværelse uten Pastoralrådet. Det fungerer som et levende fellesskap." Han har også ved flere senere anledninger uttalt seg på lignende måte. Pastoralrådet er derfor kommet for å bli.


2. Statutter

Det første utkastet til statutter for Pastoralrådet ble utarbeidet av "Arbeidsgruppen for pastoralråd ad hoc" og ble godkjent av biskopen 1. september 1989. På grunnlag av disse statuttene møttes det første Pastoralrådet i februar 1990. Mye av tiden på det første PRO-møtet gikk med til å diskutere statuttene. Som et resultat av dette ble det nedsatt en komité som sammen med arbeidsutvalget fremla forslag til nye statutter på høstmøtet samme år. De fleste endringene besto i bedre formuleringer og omstrukturering av paragrafene.

Senere har Pastoralrådet ved flere anledninger revidert enkelte statutter, men ingen av disse endringene har vært særlig omfattende.

Statuttene har vært revidert som vist i tabellen nedenfor. Datoen gjelder den dagen biskopen formelt godkjente endringen. Selve endringene ble foreslått av PRO på det møtet som enten var samme dag eller noen dager tidligere.

Versjon Dato godkjent Endringer
0 1. september 1989 Opprinnelige statutter.
1 høsten 1990 Hele strukturen på statuttene ble endret og ordlyden forbedret basert på diskusjoner på det aller første PRO-møte og AUs videre bearbeidelse.
Av mer praktiske endringer kan nevnes at antall prester i PRO ble redusert fra 6 til 5 og antall ordensfolk øket fra 1 til 2. Funksjonen nestleder ble innført.
2 19. april 1991 §7 - Endret PRO-perioden til å starte med høstmøte og ikke 1. januar.
§§14 og 15 - Endret kategorien "prest" til "prest/diakon".
3 16. mars 1992 §9 - AU fremlegger beretning én gang i året mot tidligere på hvert PRO-møte.
4 18. mars 1993 §7 - Innført mulighet for suppleringsvalg
5 25. oktober 1997 §13 - Lagt til at andre PRO-medlemmer benyttes i arbeidsgrupper.
§14 - Redusert antall i AU fra 9 til 7, minst 2 prester/diakoner til minst 1 og minst 6 legfolk til minst 5
6 22. mars 1998 §9 - Endret valg av 2 revisorer til valg av revisor.
§19 - Endret "revisorene" til "revisor".
7 24. oktober 1998 §4 - Redusert antall prester/diakoner fra 5 til 3.
§6 - Presisert at menighetene kan velge personer som også er kvalifisert til andre kategorier i PRO.
§§14 og 15 - Presisert hva kategoriene prester/diakoner er.
§15 - Strøket selvfølgeligheten om at forfall til AU skal meldes og vara i tilfelle innkalles.
8 15. mars 2003 §7 - Presisert at tre sammenhengende perioder gjelder fast representant.
9 6. mars 2005 §16 ble §17, ett nytt §16 - AU velger en valgkomité på tre personer.

Statuttene finnes i sin helhet på PROs side på internett (alltid siste versjon), her er bare gjengitt de to første paragrafene som viser Pastoralrådets formål og mandat:

§ 1

Oslo katolske bispedømmes Pastoralråd, som forkortes PRO, er ansvarlig overfor biskopen for sammen med ham å løse de oppgaver av pastoral art som angår bispedømmet, og behandle beslektede spørsmål av karitativ, administrativ og økonomisk art. Biskopen kan delegere til PRO sin myndighet til å treffe beslutninger i alle saker hvis avgjørelse ikke av kirkeretten er forbeholdt biskopen eller andre instanser.

PRO er et uttrykk for alles medansvar og fulle deltagelse i Kirkens oppdrag som uttrykt i kirkerettens can. 511-514 (se vedlegg).

§ 2

PRO har rett til å være med i bestemmelsesprosessen i pastorale anliggender, særlig

 • langtidsplanlegging,
 • styrking av samarbeidet mellom råd og grupper,
 • sjelesorgen blant nye innvandrere, og fremme av kommunikasjonen mellom menigheter og nasjonale grupperinger,
 • fremme av barne- og ungdomsarbeidet, og det kateketiske arbeide.

PRO kan ta initiativ til nye tiltak og legge frem forslag i spørsmål som angår Kirkens liv og arbeid i bispedømmet, og skal medvirke til at det utarbeides planer for bispedømmets økonomi med henblikk på størst mulig finansiell selvstendighet.

De øvrige 18 paragrafene regulerer først og fremst PROs sammensetning, valg, mandatperiode, hvordan møtene gjennomføres, arbeidsutvalgets sammensetning og mandat.


3. Pastoralrådet i OKB (PRO)

Antall medlemmer i PRO har variert noe over tid, men har hele tiden ligget på ca. 30. For tiden er antallet 30 og sammensetningen er som følger:

 • et medlem fra hver menighet (til sammen 20)
 • tre prester/diakoner
 • to legmedlemmer fra ordenssamfunn/sekularinstitutter
 • et medlem fra legfolk ansatt i menighetene eller foretak under en menighets myndighet
 • et medlem fra legfolk ansatt i bispedømmet eller foretak under bispedømmets myndighet
 • to medlemmer fra Norges Unge Katolikker (NUK) i bispedømmet
 • et medlem fra Norges Katolske Kvinneforbund (NKKF) i bispedømmet

Antall varamenn har vanligvis vært det samme som antall faste representanter.

De første årene i PROs historie besto OKB av 18 menigheter, men fra 1993 er de to sist opprettede menighetene, Askim og Larvik, også representert.

Antall geistlige medlemmer i PRO, prester/diakoner, var seks i den første PRO-perioden. Mellom 1991 og 1999 var det fem geistlige, men på oppfordring fra Presterådet ble antallet fra 1999 satt ned til tre.

For de øvrige kategoriene har antallet vært stabilt, men de to ansatte-gruppene har i perioder hatt problemer med å gjennomføre valg og var derfor ikke representert mellom 1995 og 2001.

Detaljert oversikt over medlemmene i PRO er vist i vedlegg 1. Oversikten viser bare de faste medlemmene slik de ble valgt ved periodens begynnelse. Varamenn er ikke tatt med. Det er heller ikke markert de få tilfellene der en varamann har rykket opp som fast representant i løpet av perioden.

PRO møter normalt i plenum to ganger i året. De daglige oppgavene blir tatt hånd om av et arbeidsutvalg (AU). AU bestod i perioden 1990-1997 av ni medlemmer, men fra 1997 er antallet redusert til syv. PROs leder og nestleder er selvskrevne medlemmer av AU.

AU er slik sammensatt at ett eller to medlemmer er geistlig (prest eller diakon) og de øvrige er legfolk. Av vedlegg 1 fremgår det også hvem i PRO som har vært leder, nestleder og øvrig fast AU-medlem i de forskjellige periodene.

PROs ledere 1990-2007:

Knut Eggen
1990-1991
1991-1993
Frode Eidem
1993-1995
1999-2001
2001-2003
Gunnar Markussen
1995-1997
Gunnar Wicklund-Hansen
1997-1999
Ewa Bivand
2003-2005
Maria Fongen
2005-2007

Vedlegg 1 gir også en oversikt over antall møter som har vært avholdt i AU i de forskjellige periodene.

Mens PRO-møtene er avholdt som weekendmøter på Mariaholm, har de aller fleste AU-møtene funnet sted i Akersveien, normalt som et kveldsmøte (ca tre timer) på tirsdag, onsdag eller torsdag - men lengre møter på lørdager har også vært avholdt, særlig de første årene. Som man vil se av listen ble det holdt langt flere AU-møter de første årene enn senere. Det er to grunner til dette, man brukte en del tid på å finne en arbeidsform og i de senere år har bruk av e-post gjort det lettere for AUs medlemmer å kommunisere mellom møtene.

Referater fra PRO-møtene offentliggjøres og er fra og med våren 1998 lagt ut på internett. Referatene fra AU-møtene er kun til internt bruk.


4. Oversikt over PRO-møter med hovedtema

Det første, konstituerende, møtet i PRO ble avholdt på Mariaholm 17-18 februar 1990. Derefter har det vært holdt ordinære PRO-møter i plenum hvert halvår, vanligvis tredje weekend i mars og siste weekend i oktober. Alle møtene har vært på Mariaholm.

Man ønsket tidlig at hver ny PRO-periode skulle begynne om høsten. For å få til dette ble den aller første perioden noe forkortet, fra våren 1990 til høsten 1991. Det ble derfor bare holdt tre PRO-møter i det første pastoralrådet, mot fire i alle de senere. Fra og med høsten 1991 har alle PRO-perioder begynt i oktober i år som er oddetall (1991, 1993, 1995, osv).

Nedenfor er listet opp alle PRO-møtene hittil og de viktigste sakene som er behandlet. Sakene er bare nevnt ved stikkord, man må gå tilbake til referatene dersom man ønsker mer omfattende informasjon om saksfremstilling og eventuelle vedtak eller anbefalinger. Se også kapittel 7 om produkter og resultater.

Felles for de fleste PRO-møtene er følgende saker som derfor ikke er tatt med i oversikten nedenfor:

 • Åpning
 • Navneopprop
 • Valg av ordstyrer, referent osv.
 • Godkjennelse av innkallingen
 • Godkjennelse av dagsorden
 • Innkomne saker (det er sjelden det er slike)
 • Korte orienteringer om aktuelle saker (mest de første årene)
 • Eventuelt
 • Almen debatt / evaluering
 • Avslutning

Andre saker som er gjengangere og derfor vanligvis ikke nevnt nedenfor:

 • PROs budsjett vedtas på hvert høstmøte, første gang 1990
 • PROs regnskap godkjennes på hvert vårmøte, første gang 1991
 • Orientering om OKBs budsjett hvert høstmøte, men første gang var på vårmøtet 1992
 • Orientering om OKBs langtidsbudsjett (5 år) på hvert høstmøte, første gang 2000
 • Orientering om OKBs regnskap på hvert vårmøte, første gang 1992
 • AUs beretning halvårlig fra høsten 1990 til høst 1992, derefter årlig hver høst.
 • Nesten hver vår siden 1993 en muntlig orientering om AUs arbeid

Andre saker som har blitt gjengangere, men likevel er nevnt i oversikten nedenfor:

 • Arbeidsprogram første møte i nytt PRO (høstmøte i oddetallsår)
 • Valg av leder, nestleder og øvrig AU første møte i nytt PRO (høstmøte i oddetallsår)
 • "Hva er vi opptatt av i menighetene?" hvert møte (unntatt første møte i nytt PRO) fra våren 2000
 • Gjennomgang av menighetenes kirkebidrag, kollekter og kommunale tilskudd hvert vårmøte fra og med 2000

Når det nedenfor av og til er listet opp bare noen få saker, så betyr det i praksis at de ble desto grundigere behandlet.

PROs side på internett vil man finne alle årsberetningene fra og med 1999/2000 og referater fra alle PRO-møter fra og med våren 1998.

På PROs møter er det møteplikt for biskopen, PROs faste medlemmer samt PROs sekretær. I tillegg er det vanlig å invitere en del gjester som får talerett:

 • OKBs kansellist. Siden han ble ansatt høsten 1991 har kansellist Ulrik Sverdrup-Thygeson møtt på nesten alle PRO-møter (i tillegg til de fleste AU-møter)
 • Representanter fra de to andre pastoralrådene i Norge, Broen, St. Olav tidsskrift, Innformasjonstjenesten. Bare i liten grad har de benyttet seg av denne invitasjonen

Dessuten har man ofte invitert personer til å være til stede ved behandlingen av enkeltsaker, f.eks. har leder av NUK vært til stede noen ganger ved behandling av saker innenfor barne- og ungdomsarbeidet.

Møte Dato Saksliste
1 17-18 februar 1990 Konstituerende møte
Godkjennelse av vedtektene
Fortsette med temamøter vår og høst (tidligere holdt av Legmannsrådet)
Fortsette kontakt med Midt- og Nord-Norge
Bispedømmets publikasjoner (nedsatt en mediakomité)
Forslag til arbeidsprogram
Valg av leder og øvrig AU
2 17-18 november 1990 Grundig revisjon av vedtektene
Bispedømmets økonomi, menighetenes økonomiske bidrag
Bispedømmets mediapolitikk
Mariaholms drift
Nybrottsarbeid
Vedtatt at PRO skal ha en nestleder, som ble valgt
Arbeidsprogram for kommende år
3 16-17 mars 1991 Revisjon av vedtektene
Gruppearbeid: OKBs og menighetenes økonomi og administrasjon, Media, Nybrottsarbeid, Barne- og ungdomsarbeid, Innvandrere
4 26-27 oktober 1991 Markering av Kirkens 150 år i 1993
Menighetenes økonomiske bidrag til OKB
Forholdet mellom PRO og menighetsrådene
Arbeidsprogram 1991-1993
Valg av leder, nestleder og øvrig AU
5 14-15 mars 1992 Media og informasjon
Mariaholm
Stella Maris
6 24-25 oktober 1992 Barne- og ungdomsarbeid
Kirkejubileum 1993
7 13-14 mars 1993 Gruppearbeid: "Hva vil det si å bygge menighet?"
8 16-17 oktober 1993 Informasjon, publikasjoner
Innvandrere i menigheten
Arbeidsprogram 1993-1995
Valg av leder, nestleder og øvrig AU
9 19-29 mars 1994 Innvandrersjelesorgen
Katekese
10 22-23 oktober 1994 Retningslinjer for nasjonalsjelesorgen
Språkopplæring og kulturell innføring for utenlandske prester som kommer til OKB
Kristningsjubileet 1995
11 25-26 mars 1995 Informasjon og media
Kristningsjubileet 1995
12 28-29 oktober 1995 Menighetenes økonomi og felles rapporteringssystem
Katekese
Naturlig familieplanlegging
Arbeidsprogram 1995-1997
Valg av leder, nestleder og øvrig AU
13 23-24 mars 1996 Kort rapport fra alle menighetene om økonomi, katekese, "nyheter", spesielle forhold
Kort orientering fra NKKF, UNKF, Tidsskriftet St. Olav, Informasjonstjenesten
14 26-27 oktober 1996 Katekese
Oppfølging av "Retningslinjer for nasjonalsjelsorgen"
15 15-16 mars 1997 PROs arbeid historisk og videre fremover
År 2000
"Kirken i verden" - Janne Haaland Matlary
16 25-26 oktober 1997 Arbeidsprogram 1997-1999
Valg av leder, nestleder og øvrig AU
17 21-22 mars 1998 Informasjon om hva det vil si å være PRO-medlem
OKBs håndbok for menigheter
År 2000
18 24-25 oktober 1998 Økonomi i menighetene (kirkebidrag og kollekt)
OKBs håndbok for menigheter
19 20-21 mars 1999 Katekese
Ungdomsarbeid
20 23-24 oktober 1999 Arbeidsprogram 1999-2001
Valg av leder, nestleder og øvrig AU
21 11-12 mars 2000 Økonomi i menighetene (kirkebidrag og kollekt)
Barne- og ungdomsarbeid
"Hva er vi opptatt av i menighetene?"
22 28-29 oktober 2000 Beredskapsplan ved overgrep
OKBs langtidsbudsjett for første gang (mye diskusjon om økonomi)
OKBs håndbok for menigheter
"Hva er vi opptatt av i menighetene?"
Barne- og ungdomsarbeid
23 17-18 mars 2001 Økonomi i menighetene (kirkebidrag og kollekt)
OKBs håndbok for menigheter
"Hva er vi opptatt av i menighetene?"
Barne- og ungdomsarbeid
24 27-28 oktober 2001 Informasjon om hva det vil si å være PRO-medlem
Beredskapsplan ved overgrep
Barne- og ungdomsarbeid (seminar 2003)
OKBs håndbok for menigheter
Arbeidsprogram 2001-2003
Valg av leder, nestleder og øvrig AU
25 16-17 mars 2002 Barne- og ungdomsarbeid
Beredskapsplan ved overgrep
Økonomi i menighetene (kirkebidrag og kollekt)
"Hva er vi opptatt av i menighetene?"
26 26-27 oktober 2002 Barne- og ungdomsarbeid (seminar 2003)
Menighetenes økonomiske bidrag til OKB
"Hva er vi opptatt av i menighetene?"
27 15-16 mars 2003 Barne- og ungdomsarbeid (seminar 2003)
OKBs håndbok for menigheter
"Hva er vi opptatt av i menighetene?"
Økonomi i menighetene (kirkebidrag og kollekt)
28 25-26 oktober 2003 Informasjon om hva det vil si å være PRO-medlem / bli kjent
Barne- og ungdomsarbeid (efter seminaret 2003)
Arbeidsprogram 2003-2005
Valg av leder, nestleder og øvrig AU
29 27-28.mars 2004 Pastoralrådsrepresentantenes rolle i menighetene
Barne- og ungdomsarbeid - barne: rapport fra menighetene
Menighetenes økonomi
30 30-31.oktober 2004 Nyevangelisering
Menighetenes økonomi - analyse
31 5-6.mars 2005 Det eukaristiske år - hvordan aktualiserer vi dette i våre menigheter?
Endring av statutter for menighetsråd og PRO
Økonomi - kirkebidrag - skattefradragsordningen
32 29-30.oktober 2005 Nyevangelisering
Arbeidsprogram 2005-2007
Valg av leder, nest leder og øvrig AU

5. Arbeidsprogram

Pastoralrådet skal i henhold til statuttene ha et vedtatt arbeidsprogram for valgperioden. På det aller første, konstituerende, PRO-møtet i februar 1990 ble det vedtatt en lang liste saker som burde inngå i et arbeidsprogram. Listen har 19 punkter, men ikke alle har karakter av handlingsprogram. På det neste møtet, november 1990, ble et endelig arbeidsprogram for den første perioden vedtatt.

Arbeidsprogrammene som ble vedtatt i 1990, 1991, 1993 og 1995, ble stort sett utarbeidet av arbeidsutvalget (AU) og så vedtatt av PRO efter en relativt kort debatt.

Fra 1997 er det innført en ny prosess der de enkelte PRO-delegatene deltar i mye større grad. Det nye består i at det avgående AU utarbeider en lang liste over mulige emner for det nye arbeidsprogrammet og at deltagerne i gruppearbeid diskuterer sakene, omformulerer innhold, føyer til nye emner og så prioriterer hvilke saker den enkelte gruppe helst vil skal gjennomføres. Derefter vurderer en redaksjonskomité de forekjellige gruppenes forslag og i en efterfølgende plenumssesjon blir det endelige arbeidsprogrammet vedtatt.

Her følger på stikkordsbasis de sakene som har stått på PROs arbeidsprogram. Antall saker varierer en god del. Man skal da være klar over at i de periodene der det tilsynelatende har vært få saker, har sakene enten vært desto mer omfattende eller de har bestått av mange underpunkter.

Fra og med perioden 1999-2001 er punktene i arbeidsprogrammet nummerert i henhold til den prioriteringen de har fått efter gruppearbeidet. For de første årene fantes ingen slik prioritering og sakene er nevnt i den rekkefølge de er listet opp i det vedtatte arbeidsprogrammet. Sannsynligvis gir også denne rekkefølgen et visst uttrykk for prioritering.

På PROs side på internett finnes alle arbeidsprogrammene fra og med perioden 1999-2001.

PRO-periode Arbeidsprogram
1990-1991 Bispedømmets økonomi
Mediaarbeid
Driften av Mariaholm
Nybrottsarbeid
Nasjonalt og internasjonalt arbeid
Kontakten med bispedømmets råd, kommisjoner o.l.
Barne- og ungdomsarbeid
Innvandrerarbeid
Langtidsplanlegging
1991-1993 Mediaarbeid og informasjon
Barne- og ungdomsarbeid
Økonomi og administrasjon i OKB sentralt og i menighetene
Innvandrerspørsmålet
Andre prioriterte saker (nybrottsarbeid, driften av Mariaholm, liturgi, kontakt med nasjonale og internasjonale organisasjoner, råd og kommisjoner, pastoralt arbeid generelt)
1993-1995 Innvandrerspørsmålet
Barne- og ungdomsarbeid
Media og informasjon
Samarbeid
Økonomi og administrasjon i OKB og i menighetene
Menigheter - struktur og organisering
1995-1997 Katekese
Menighetsstruktur og økonomi
Andre saker (personalpolitikk i OKB og menighetene, møter med råd, kommisjoner og organisasjoner innenfor OKB, kontakt med pastoralrådene i de to andre stift, samt internasjonale organisasjoner)
1997-1999 Kirkens indre liv, struktur og økonomi (8 underpunkter)
Barne- og ungdomsarbeid (4 underpunkter)
Forberedelser til år 2000 (8 underpunkter)
1999-2001 1. Menighetshåndboken (4 underpunkter)
2. Økonomi - kirkebidrag (3 underpunkter)
3. Barne- og ungdomsarbeid (2 underpunkter)
4. Temahelger (1 underpunkt)
5. Samarbeid (1 underpunkt)
6. Ansatte (1 underpunkt)
2001-2003 1. Barne- og ungdomsarbeid (3 underpunkter)
2. Menighetsrådslederseminar (3 underpunkter)
3. Økonomi - kirkebidrag (5 underpunkter)
4. Beredskapsplan ved overgrep (4 underpunkter)
5. Menighetshåndboken (4 underpunkter)
6. Temahelger (1 underpunkt)
7. Valgordning for ansatte (1 underpunkt)
2003-2005 1. Barne- og ungdomsarbeid (5 underpunkter)
2. Kurs for ledere i menighetene (flere forslag til innhold)
3. Kateketutdannelse (4 underpunkter)
4. Efterutdannelse for prester (3 underpunkter)
5. Reevangelisering (3 underpunkter)
6a. Pastoral omsorg for katolikker som bor langt fra menighetens sentrum (4 underpunkter)
6b. Kapelldistrikter og sogn (1 underpunkt)
7. Diakoni (1 underpunkt)
2005-2007 1. Nyevangelisering i OKB
2. Barne- og ungdomsarbeid - oppfølging av ordningen med barne- og ungdomskontakter, nytt seminar samkjørt med NUKs 6+ års jubileum, studentarbeid
3. Medarbeiderseminar, også for prester, flere temaforslag
4. Beredskapsplan mot overgrep - evaluering av bruken, nødvendige endringer/justeringer
5. Pastoralomsorg for katolikker som bor langt fra menighetens sentrum og kapell distrikter og sogn - flere underpunkter
6. Innvandreres pastorale behov og nasjonalsjelesorgen - flere underpunkter
7. Informasjon og samfunnskontakt
8. Registrering av katolikker i menighetene
9. Kateketutdannelse
10. Styrking av den eukaristiske tilbedelse i alle menigheter

6. Samarbeid

Ordet "Samarbeid" har vært en gjenganger i PROs arbeidsprogram, selv om det ikke alltid har vært et selvstendig tema.

I de første årene sørget man for å stifte bekjentskap med svært mange av bispedømmets råd og utvalg. En del av dem ble invitert til å være med på et møte med AU der både PRO/AU og rådet/utvalget presenterte seg for hverandre og man så forsøkte å finne ut hvordan man kunne ha nytte av hverandre.

Den viktigste grupperingen når det gjelder samarbeid har vært ungdomsorganisasjonen Norges Unge Katolikker (NUK) - tidligere kjent under forkortelsen UNKF. NUK har alltid vært representert i PRO med to fullverdige medlemmer. Likeledes har PRO gjerne vært med som observatør på NUKs landsmøter. NUKs leder har av og til vært invitert til møter både i AU og et samlet PRO og det har vært en del egne møter mellom en eller to representanter for hver av organisasjonene. Samarbeidet med NUK har foreløpig kulminert med forberedelsene til og gjennomføringen av det store seminaret om barne- og ungdomsarbeidet sommeren 2003. Se også omtale i neste kapittel om produkter og resultater.

Det har dessverre vært relativt liten kontakt med pastoralrådene i Midt- og Nord-Norge (opprettet i 1992) og i det øvrige Norden. Det er definert et Pastoralrådenes samarbeidsutvalg (til avløsning fra Norsk Katolsk Legmannsråd) bestående av de tre pastoralrådslederne i Norge, uten at dette nye samarbeidsutvalget har hatt noen praktisk betydning. Derimot var Norsk Katolsk Legmannsråd i sin tid mer aktivt, for eksempel arrangerte de NordKat (se neste avsnitt) på Mariaholm i 1988.

I mange år har det eksistert et nordisk katolsk legmannssamarbeid kalt NordKat. Omtrent annet hvert år har det vært arrangert et seminar hvor det har deltatt ca 40-50 personer fra alle de nordiske landene, av og til også fra Færøyene og Baltikum. Arrangementet har gått på omgang fra land til land. Siden PRO ble opprettet i 1990, har representanter for PROs deltatt på følgende NordKat-møter:

1990 - Danmark
1992 - Finland
1995 - Island
1997 - Sverige
1999 - Norge (Trondheim - ansvarlig var Midt-Norge)
2001 - Danmark
2003 - Island

PRO valgte å avvente videre samarbeid i NordKat inntil et bedre samarbeid med de øvrige bispedømmer i Norge er oppnådd.


7. Produkter og Resultater

PROs arbeid opp gjennom årene har resultert i den del rapporter, notater og anbefalinger overfor biskopen. Listen av slike produkter eller resultater er lang. Av plasshensyn er det her tatt med det viktigste og det som trolig er mest interessant for fremtiden. For øvrig gir oversikten over arbeidsprogrammet en indikasjon på andre fagområder der det foreligger resultater i en eller annen form. Mer informasjon vil man få ved å lese PROs beretninger og søke i PROs arkiv. Man kan også lese mer om de fleste produktene som er nevnt i dette kapitlet, i OKBs Håndbok for Menigheter, se Menighetsliv nedenfor.

Resultatene er nedenfor gruppert innen visse fagområder, og innen fagområdet listet opp i kronologisk orden. Fagområdene er listet i alfabetisk rekkefølge og rekkefølgen gir derfor ikke uttrykk for grad av viktighet.

Administrasjon i bispedømmet

1990
Styrket OKBs administrasjon i og med at kanselliststillingen ble opprettet, blant annet på oppfordring fra PRO.

Barne- og ungdomsarbeidet, katekese

1994
Efter påtrykk fra bl.a. PRO ble det igjen ansatt landsungdomsprest på heltid.
1999
Katekesen sto på arbeidsprogrammet for 1995-1997 og 1997-1999 og ble behandlet som hovedtema på PRO-møtene våren 1994, høsten 1995, høsten 1996 og våren 1999. En komité, nedsatt av PRO i 1995, leverte i 1999 i Retningslinjer for katekesen, Oslo katolske bispedømme, papirutgave kr. 55,-
2001
Igjen var det en situasjon uten landsungdomsprest på heltid, men efter påtrykk fra bl.a. PRO ble det funnet en ny løsning fra januar 2001.
2001
Barne- og ungdomsarbeidet har hele tiden vært på PROs arbeidsprogram på en eller annen måte. I 2001 ble det på oppfordring fra PRO holdt fire regionale seminarer om temaet. (Allerede i 1999 hadde Vestlandet hatt et slikt seminar for sin region.)
2003
Som en fortsettelse av de regionale seminarene, ble det høsten 2001 nedsatt en arbeidsgruppe som skulle planlegge et større seminar. Efter hvert utviklet dette seg til et nært samarbeid med NUK. Seminaret ble avholdt sommeren 2003 med nærmere 100 deltagere. Seminarrapporten finnes på internett.
2003
Barne- og ungdomskontakter er innført. Nødvendige endringer i menighetsrådstatuttene ble vedtatt og sett ut i livet i mars 2005.

Beredskapsplan ved overgrep

2003
Tanken om en beredskapsplan ved overgrep kom med i arbeidsprogrammet for 1999-2001 og sto også på programmet for 2001-2003. Det ble i 2000 nedsatt en komité og første utkast til en plan ble grundig diskutert på PRO-møtet høsten 2000. Arbeidet fortsatte og ble også tatt opp på PRO-møtene høsten 2001 og våren 2002. I 2003 kom endelig Beredskapsplan for Oslo Katolsk Bispedømme - Prosedyrer når kirkelig medarbeider er mistenkt for eller har gjort seg skyldig i seksuelle overgrep og grenseoverskridende seksuell adferd. Det ble også utarbeidet en brosjyre i sakens anledning og brosjyren skal være tilgjengelig i alle menigheter.

Innvandrerspørsmålet

1994
En arbeidsgruppe, nedsatt av PRO, fremla på høstmøtet 1994 Opplegg for språkopplæring og kulturell innføring for utenlandske prester som kommer til OKB.
PRO anbefalte at dette ble gjennomført i OKB.
1996
Innvandrerspørsmålet sto på arbeidsprogrammet for 1991-1993 og 1993-1995 og ble behandlet som hovedtema på PRO-møtene høsten 1993, våren 1994 og høsten 1994. Dette resulterte i 1996 i Retningslinjer for nasjonalsjelesorgen, Oslo katolske bispedømme, St. Olav Forlag, papirversjon kr. 30,-

Media - publikasjoner og informasjon

1995
De fleste PRO-møtene frem til våren 1995 hadde bispedømmets publikasjoner og mediapolitikk på programmet. Et mediautvalg ble nedsatt i februar 1994 og la frem sin innstilling på PROs vårmøte 1995. Konklusjonene var bl.a. at det opprettes en stilling som informasjonsmedarbeider i OKB og at tidsskriftene St. Olav og Broen beholdes som to uavhengige publikasjoner. På grunnlag av dette arbeidet ble OKBs informasjonstjeneste opprettet i desember 1995.

Menighetsliv

1990
Utarbeidet Retningslinjer for messesteder og kapelldistrikter i Oslo katolske bispedømme
1994
Utarbeidet Retningslinjer for visitaser av menigheter innen Oslo katolske bispedømme
2001
Seminar for menighetsrådsledere i februar 2001 i Drammen med tema ledelse, kommunikasjon og konfliktløsning.
2001
En håndbok for katolske menigheter kom på arbeidsprogrammet for 1997-1999 og var forstsatt en viktig post i de efterfølgende periodene. Saken ble også diskutert på flere PRO-møter fra 1998 til 2003. Første versjon av Oslo katolske bispedømmes Håndbok for Menigheter var ferdig i juni 2001.
2002
Seminar for menighetsrådsledere i januar 2002 i Lillestrøm med tema økonomi i menighetene.
2003
Seminar for menighetsrådsledere i januar 2003 i St. Hallvard med tema konflikter, konflikthåndtering og "den alvorlige samtalen".
2003
Annen versjon av Oslo katolske bispedømmes Håndbok for Menigheter kom i oktober 2003.

Pastoralrådets administrasjon og økonomi

1990
Opprettelse av sekretærstillingen i PRO i henhold til statuttene. Se også kapittel 8.
1991-
PROs statutter er justert flere ganger, se kapittel 2.
1998-
På internett finnes omtale av PRO med statutter og medlemmer. Alle PRO-referater fra og med våren 1998 er lagt ut, likeledes alle årsberetninger fra og med 1999-2000 og alle arbeidsprogram fra og med 1999-2001.

Temahelger

PRO videreførte Legmannsrådet temamøter som var åpne for alle. Til å begynne med var det to ganger i året, men efter hvert falt interessen og i 2002 ble det besluttet å ikke prøve på flere slike møter. Følgende temamøter er gjennomført, de fleste på Mariaholm:
1990
Informasjon
1990
Menighetsstrukturer
1991
Barn og unge - menighetens ansvar
1991
Menighetsrådet
1993
Katekese
1994
Innvandrere
1995
Mangfold og dialog
1999
Livets begynnelse og slutt

Økonomi - bispedømmet og menighetene

1990
PRO anbefalte i 1990 at menighetene skulle bidra med økonomisk støtte til OKBs drift. Dette ble innført fra og med 1991 med kr 25 pr registrert medlem. Denne satsen økte gradvis frem to 2002 da beløpet var kr 41 pr medlem. Se også nedenfor år 2002.
1992
OKBs første budsjett.
1998
PRO anbefalte høsten 1998 at alle bør betale 1% av brutto inntekt som kirkebidrag. Denne anbefalingen bli videreformidlet i en artikkel i Broen nummer 1/1999, undertegnet av biskopen og PRO-leder.
2000
OKBs første langtidsbudsjett (5 år).
2000
I Broen nummer 4/2000 ble det offentliggjort et personlig brev, undertegnet av biskopen, med oppfordring om større giverglede. Brevet ble oversatt til flere språk.
2000
PRO nedsatte et Økonomisk Strategiutvalg som skal utarbeide forslag til strategier for å bedre økonomien i menighetene og i bispedømmet.
2002
Økonomisk Strategiutvalg utga i 2002 heftet Råd og veiledning i økonomi - tips som kan bedre økonomien i våre katolske menigheter. Det kan fås fra PROs sekretariat.
2002
Økonomisk Strategiutvalg utarbeidet et forslag til nytt regnskapsoppsett som menighetene ble bedt om å bruke fra og med 2003.
2002
Økonomisk Strategiutvalg foreslo en endring i ordningen med menighetenes økonomiske bidrag til OKB slik at man tar hensyn til både antall medlemmer og samlede tilskudd fra kommunene. Ordningen ble anbefalt av PRO høsten 2002 og bispedømmet iverksatte den fra og med regnskapsåret 2003.
2003
I forbindelse med at det fra og med 2003 ble tillatt å trekke fra inntil kr 6.000 i skattbar inntekt i forbindelse med kirkebidrag, utarbeidet Økonomisk Strategiutvalg diverse materiell for å gjøre ordningen kjent, bl.a. ble det sendt et personlig brev fra biskopen til alle husstander om ordningen. Ordningen ble også omtalt i Broen og de fleste menighetsblad.

8. PROs sekretærer

I henhold til statuttene skal PRO ha en sekretær som lønnes av OKB. Efter et halvt år uten slik sekretærhjelp, ble den første sekretæren ansatt på deltid i oktober 1990. Alle senere sekretærer har vært ansatt mer eller mindre på heltid i OKB, men har delt tiden mellom sekretariatet i PRO og annen virksomhet i OKB.

Følgende personer har vært ansatt i OKB for å utføre sekretærarbeid for PRO.

Sekretær Tidsrom
Lise Keul oktober 1990 - februar 1998
Heidi H. Øyma februar 1998 - oktober 2000
Sissel Thyes oktober 2000 - november 2001
Peter Bjerke desember 2001 -

Vedlegg 1 - PROs sammensetning

  1990-1991 1991-1993 1993-1995 1995-1997
Biskop Gerhard Schwenzer SSCC Gerhard Schwenzer SSCC Gerhard Schwenzer SSCC Gerhard Schwenzer SSCC
Prester / diakoner p. Bernt I. Eidsvig
p. Ellert Dahl OP
p. Ronald Hölscher OFM
p. Albert Raulin OP (AU)
p. Rolf Rollefsen (AU)
p. Claes Tande
p. Henk Heimeriks OFM (AU)
p. Ronald Hölscher OFM
p. Rory Mulligan SM
p. Kjell Arild Pollestad OP
p. Albert Raulin OP
p. Alex Kons OMI
p. Claes Tande (AU)
p. Norbert Haunschild
p. Ronald Hölscher OFM
p. Stanislav Papciak SSCC
p. Alan Littlewood
p. Rolf Bowitz
p. Claes Tande (AU)
p. Norbert Haunschild
p. Arne Fjeld OP (AU)
Arendal Rolf Stiansen Bjarne Berg Rosemarie Landrø Rose Marie Landrø
Asker og Bærum Christen Wroldsen Gunnar Markussen (AU) Gunnar Markussen (NL) Gunnar Markussen (L)
Askim (ikke opprettet) (ikke opprettet) Einar Wiig Einar Wiig
Bergen Gunnar Wicklund-Hansen (AU) Gunnar Wicklund-Hansen (AU) Gunnar Wicklund-Hansen (AU) Andreas Falkenberg
Drammen Carl Erik Thielemann Jan Øvensen Jan Øvensen (AU) Jan Øvensen (AU)

Fredrikstad

Hanne Berentzen Hanne Berentzen Margareth Bergman (AU) Margareth Bergman (NL)
Halden Jan Windt Jan Windt Egil André Schjerverud Sachuth Anandan (AU)
Hamar Helge Hogstad Fritz Bruun-Rasmussen Fritz Bruun-Rasmussen (AU) Fritz Bruun-Rasmussen
Haugesund Lars Basso sr. Angeline Menting Marta Slettebø Carl-Egil Buch
Hønefoss Turid Birgitta Folkedal (AU) Øystein Grov Inge Prestkvern Inge Preskvern
Kristiansand Margaret Mjåland Margaret Mjåland Margaret Mjåland Bjørn Hekland
Larvik (ikke opprettet) (ikke opprettet) Inger Hygen Inger Hygen
Lillehammer (ikke valgt) Kåre Hosar Anne-Chr. Schmidt-Melby Doris Løkke
Lillestrøm Frode Eidem (NL) Frode Eidem (NL) Frode Eidem (L) Synnøve Rønning
Moss sr. Avita Storre CB sr. Avita Storre CB Sverre Dehli Johann Heim
Oslo - St. Hallvard Peggy Bruce Peggy Bruce (AU) Karin Rügemer Herheim Petter Bruce
Oslo - St. Olav Kjell Ivar Maudal Terje Gaathaug sr. Ingrid Strai OP (AU) Minerva Alfonso (AU)
Porsgrunn Einar Mæsel (AU) Einar Mæsel Einar Mæsel Susanna Welfler
Stavanger Jerzy Marszalek Svein Åtland Svein Åtland Unni Léfébure (AU)
Tønsberg Knut Eggen (L) Knut Eggen (L) Ellinor M. Hilberg Lindie Landmark
Legbrødre / søstre sr. Marit Brinkmann SCJ (AU) sr. Mette Andrésen OP (AU)
sr. Marie-Louise Penkhues SCJ
sr. Liv Due Robak OP
sr. Angeline Menting
sr. Hilde Geers CB
sr. Angeline Menting
Ansatte i OKB Catharina Boland Unni Klepper Joynt (AU) Marianne Fjordholm (ikke valgt)
Ansatte menigheter Knut Kommedal Olav Rune Bastrup Olav Rune Bastrup (ikke valgt)
UNKF (NUK) Hanneke Örne Bruce (AU)
Jan Willem Kopperud
Hanneke Örne Bruce
Jan Willem Kopperud (AU)
Marianne Thielemann (AU)
Torfinn Kringlebotn
Elizabeth Jensen (AU)
Birgitte Tande
NKKF Rønnaug Aaberg Andresen Rønnaug Aaberg Andresen Rønnaug Aaberg Andresen Anne Helene Utgaard
Antall AU-møter 18 21 19 18

Fet skrift:  leder (L), nestleder (NL) og øvrige faste medlemmer av arbeidsutvalget (AU).

Se også medlemsoversikten for 1997-1999, 1999-2001, 2001-2003, 2003-2005 og inneværende periode.

av Webmaster publisert 04.12.2005, sist endret 04.12.2005 - 03:33