Liturgisk kalender 2001 (År C)

I denne liturgiske kalenderen for 2001 oppgis alle bibeltekstene som brukes under liturgien. Betydningene av forkortelsene finner du foran i din norske Bibel. Enkelte tekster er tatt fra den del av Det gamle testamente som ikke er inkludert i de fleste protestantiske bibler - "de deuterokanoniske bøker", også kalt "apokryfene". Det finnes én bibelutgave som har med disse, og apokryfene finnes også i en egen bok av det navn fra Det Norske Bibelselskap.

Tekstene på en vanlig søndag står i denne rekkefølge: Lesning fra Det gamle testamente; fra Det nye testamente; evangelielesningen. På hverdager er det kun to tekster, medregnet evangelielesningen. Dager med kirkeplikt står i fet skrift. Husk at alle søndager har kirkeplikt, dessuten til Jul (Midnattsmessen eller den 25. om dagen) og Kristi Himmelfart. I mange land er det kirkeplikt på flere dager, som f.eks. 15. august og 8. desember. Faste- og abstinensplikt står også i fet skrift (Askeonsdag og Langfredag). Dager som er angitt med STORE BOKSTAVER er søndager, fester eller høytider.

Det står angitt hvilke helgener som skal minnes (dersom navnet står i parentes, er minnedagen valgfri). Der en nordisk helgen er obligatorisk minnedag, nevnes ikke det som i andre land er obligatorisk eller valgfri helgenminne (slik ser vi f.eks. at den hellige Blasius utgår til fordel for den hellige Ansgar 3. februar. Forresten har Den katolske kirke i Sverige fått lov til å flytte Blasius til 1. februar, slik at man ikke går glipp av ham - ikke så dumt...). På lørdager som ikke er fest-, høytids- eller obligatoriske minnedager, kan man minnes jomfru Maria. I Norge var det vanlig i Middelalderen at det på "ledige" onsdager likeledes kunne feires Olavsmesser.

Liturgisk kalender 2000 (År B) - Januar 2001 - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember (År B)

Advent 2000 - Jul 2000 - Faste - Palmesøndag - Pinse - Olsok - Advent 2001 - Jul 2001


Januar

Man 1
GUDS HELLIGE MOR MARIA [Verdensfredsdagen]. 4 Mos 6,22-27; Gal 4,4-7; Luk 2,16-21
Tir 2
De hellige Basilios og Gregorios. 1 Joh 2,22-28; Joh 1,19-28
Ons 3
1 Joh 2,29-3,6; Joh 1,29-34
Tor 4
1 Joh 3,7-10; Joh 1,35-42
Fre 5
1 Joh 3,11-21; Joh 1,43-51
Lør 6
1 Joh 5,5-13; Mark 1,7-11 eller Luk 3,23-38 (eller 3,23.31-34.36.38)
Det hellige År avsluttes i dag i Roma i forbindelse med festen for Herrens Åpenbaring
Tidebønn for uke 2
SØN 7
HERRENS ÅPENBARING. Jes 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Matt 2,1-12
Man 8
HERRENS DÅP. Jes 40,1-5.9-11; Tit 2,11-14 og 3,4-7; Luk 3,15-16.21-22 (eller Jes 42,1-4.6-7; Apg 10,34-38; Luk 3,15-16.21-22)
Tir 9
Hebr 2,5-12; Mark 1,21b-28
Ons 10
Hebr 2,14-18; Mark 1,29-39
Tor 11
Hebr 3,7-14; Mark 1,40-45
Fre 12
Hebr 4,1-5.11; Mark 2,1-12
Lør 13
(Den hellige Hilarius) Hebr 4,12-16; Mark 2,13-17
Tidebønn for uke 2
SØN 14
2. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jes 62, 1-5; 1 Kor 12,4-11; Joh 2,1-11
Man 15
Hebr 5,1-10; Mark 2,18-22
Tir 16
Hebr 6,10-20; Mark 23-28
Ons 17
Den hellige Antonius abbeden. Hebr 7,1-3.15-17: Marl 3,1-6
Tor 18
Hebr 7,25-8,6; Mark 3,7-12
Fre 19
Den hellige Henrik av Finland. (valgfrie minnedagslesninger) Hebr 8,6-13; Mark 3,13-19
Lør 20
(Den hellige Fabian) (Den hellige Sebastian) Hebr 9,2-3.11-14; Mark 3,20-21
Tidebønn for uke 3
SØN 21
3. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Neh 8,1b-4a.5-6,8-10; 1 Kor 12,12-30 (eller 12-14.27); Luk 1,1-4 og 4,14-21
Man 22
(Den hellige Vincent) (Valgfrie minnedagslesninger) Hebr 9,15.24-28; Mark 3,22-30
Tir 23
Hebr 10,1-10; Mark 3,31-35
Ons 24
Den hellige Frans av Sales. Hebr 10,11-18; Mark 4,1-20
Tor 25
APOSTELEN PAULUS' OMVENDELSE - Apg 22,3-16 eller 9,1-22; Mark 16,15-18
Fre 26
De hellige Timoteus og Titus. (Den hellige Eystein) 2 Tim 1,1-8 eller Tit 1,1-5; Luk 10,1-9.
Lør 27
(Den hellige Angela Merici) Hebr 11,1-2.8-19; Mark 4,35-41
Tidebønn for uke 4
SØN 28
4. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jer 1,4-5.17-19; 1 Kor 12,30b-13,13 (eller 13,4-13); Luk 4,21-30
Man 29
Hebr 11,32-40; Mark 5,1-20
Tir 30
Hebr 12,1-4; Mark 5,21-43
Ons 31
Den hellige Johannes Bosco. (Valgfrie minnedagslesninger) Hebr 12,4-7.11-15; Mark 6,1-6

Februar

Tor 1
Hebr 12,18-19.21-24; Mark 6,7-13
Fre 2
HERRENS FREMSTILLING I TEMPLET. Mal 3,1-4 eller Hebr 2,14-18; Luk 2,22-40 (eller 22-32)
I Tromsø (domkirken): VIGSELSFEST FOR VOR FRUES DOMKIRKE I TROMSØ. Esek 37,1-2.8-9.12; 1 Kor 3,9b-11.16-17; Joh 2,13-22
Lør 3
Den hellige Ansgar. (valgfrie minnedagslesninger) Hebr 13,15-17.20-21; Mark 6,30-34
I Tromsø Stift (utenom domkirken): VIGSELSFEST FOR VOR FRUES DOMKIRKE I TROMSØ. Esek 37,1-2.8-9.12; 1 Kor 3,9b-11.16-17; Joh 2,13-22
I Tromsø (domkirken): HERRENS FREMSTILLING I TEMPLET. Mal 3,1-4 eller Hebr 2,14-18; Luk 2,22-40 (eller 22-32)
Tidebønn for uke 1
SØN 4
5. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jes 6,1-2a.3-8; 1 Kor 15,1-11; Luk 5,1-11
Man 5
Den hellige Agathe. 1 Mos 1,1-19; Mark 6,53-56
Tir 6
Den hellige Paul Miki og hans ledsagere  - de japanske martyrer. 1 Mos 1,20-2,4a; Mark 7,1-13
Ons 7
1 Mos 2,4b-9.15-17; Mark 7,14-23
Tor 8
(Den hellige Hieronymus Emiliani) 1 Mos 2,18-25; Mark 7,24-30
Fre 9
1 Mos 3,1-8; Mark 7,31-37
Lør 10
Den hellige Scholastica. 1 Mos 3,9-24; Mark 8,1-10
Tidebønn for uke 2
SØN 11
6. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jer 17,5-8; 1 Kor 15,12,16-20; Luk 6,17.20-26
Man 12
1 Mos 4,1-15.25; Mark 8,11-13
Tir 13
1 Mos 6,5-8.7,1-5.10; Mark 8,14-21
Ons 14
DE HELLIGE KYRILLOS OG METHODIOS - VERNEHELGENER FOR EUROPA. Apg 13,46-49; Luk 10,1-9
Tor 15
1 Mos 9,1-13; Mark 8,27-33
Fre 16
1 Mos 11,1-9; Mark 8,34-9,1
Lør 17
(De syv stiftere av servitterordenen) Hebr 11,1-7; Mark 9,2-13
Tidebønn for uke 3
SØN 18
7. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; 1 Kor 15,45-49; Luk 6,27-38
Man 19
Sir 1,1-10; Mark 9,14-29
Tir 20
Sir 2,1-13 [gr. 1-11]; Mark 9,30-37
Ons 21
(Den hellige Peter Damian) Sir 4,12-22 [gr. 11-19]; Mark 9,38-40
Tor 22
APOSTELEN PETERS STOL - 1 Pet 5,1-4; Matt 16,13-19
Fre 23
Den hellige Polykarp. Sir 6,5-17; Mark 10,1-12
Lør 24
Sir 17,1-13 [gr. 1-15]; Mark 10,13-16
Tidebønn for uke 4
SØN 25
8. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR (ungdomsdag i Kirken i Norge). Sir 27,5-8 [gr. 4-7]; 1 Kor 15,54-58; Luk 6,39-45
Man 26
Sir 17,20-28 [gr. 24-29]; Mark 10,17-27
Tir 27
Sir 35,1-15 [gr. 1-12]; Mark 10,28-31
Ons 28
Tidebønn for uke 4
Askeonsdag - faste- og abstinens. Joel 2,12-18; 2 Kor 5,20-6,2; Matt 6,1-6.16-18

Mars

Tor 1
5 Mos 30,15-20; Lk 9,22-25
Fre 2
Jes 58,1-9a; Matt 9,14-15
Lør 3
Jes 58,9b-14; Luk 5,27-32
Tidebønn for uke 1
SØN 4
1. SØNDAG I FASTEN. 5 Mos 26,4-10; Rom 10,8-13; Luk 4,1-13
Man 5
3 Mos 19,1-2.11-18; Matt 25,31-46
Tir 6
Jes 55,10-11; Matt 6,7-15
Ons 7
Jona 3,1-10; Luk 11,29-32
Tor 8
Est 14,1.3-5.12-14; Matt 7,7-12
Fre 9
Esek 18,21-28; Matt 5,20-26
Lør 10
5 Mos 26,16-19; Matt 5,43-48
Tidebønn for uke 2
SØN 11
2. SØNDAG I FASTEN. 1 Mos 15,5-12.17-18; Fil 3,17-4,1 (eller 3,20-4,1); Luk 9,28b-36
Man 12
Dan 9,4b-10; Luk 6,36-38
Tir 13
Jes 1,10.16-20; Matt 23,1-12
Ons 14
Jer 18,18-20; Matt 20,17-28
Tor 15
Jer 17,5-10; Luk 16,19-31
Fre 16
1 Mos 37,3-4.12-13a.17b-28; Matt 21,33-43.45-46
Lør 17
Mi 7,14-15.18-20; Luk 15,1-2.11-32
Tidebønn for uke 3
SØN 18
3. SØNDAG I FASTEN. 2 Mos 3,1-8a,13-15; 1 Kor 10,1-6.10-12; Luk 13,1-9 (eller 2 Mos 17,3-7; Rom 5,1-2.5-8; Joh 4,5-42 (eller 5-15.19b-26.39a.40-42))
Man 19
DEN HELLIGE JOSEF, JOMFRU MARIAS BRUDGOM. 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16; Rom 4,13.16-18.22; Matt 1,16.18-21.24a eller Luk 2,41-51a
Tir 20
Dan 3,25.34-43; Matt 18,21-35
Ons 21
5 Mos 4,1.5-9; Matt 5,17-19
Tor 22
Jer 7,23-28; Luk 11,14-23
Fre 23
Hos 14,2-10; Mark 12,28b-34
Lør 24
Hos 6,1-6; Luk 18,9-14
Tidebønn for uke 4
SØN 25
4. SØNDAG I FASTEN. Jos 5,9a.10-12; 2 Kor 5,17-21; Luk 15,1-3,11-32 (eller 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; Joh 9,1-41 (eller 1.6-9.13-17.34-38))
Man 26
HERRENS BEBUDELSE. Jes 7,10-14 og 8,10; Hebr 10,4-10; Luk 1,26-38
Tir 27
Esek 47,1-9.12; Joh 5,1-16
Ons 28
Jes 49,8-15; Joh 5,17-30
Tor 29
2 Mos 32,7-14; Joh 5,31-47
Fre 30
Visd 2,1a.12-22; Joh 7,1-2.10.25-30
Lør 31
Jer 11,18-20; Joh 7,40-53
Tidebønn for uke 1

April

SØN 1
5. SØNDAG I FASTEN. Jes 43,16-21; Fil 3,8-14; Joh 8,1-11 (eller Esek 37,12-14; Rom 8,8-11; Joh 11,1-45 (eller 3-7.17.20-27.33b-45))
Man 2
Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (eller 41c-61); Joh 8,12-20
Tir 3
4 Mos 21,4-9; Joh 8,21-30
Ons 4
Dan 3,14-20.91-92.95; Joh 8,31-42
Tor 5
1 Mos 17,3-9; Joh 8,51-59
Fre 6
Jer 20,10-13; Joh 10,31-42
Lør 7
Esek 37,21-28; Joh 11,45-56
Tidebønn for uke 2
SØN 8
PALMESØNDAG. Luk 18,28-40; Jes 50,4-7; Fil 2,6-11; Luk 22,14-23,56 (kortere form: Luk 23,1-49)
Man 9
Jes 42,1-7; Joh 12,1-11
Tir 10
Jes 49,1-6; Joh 13,21-33.36-38
Ons 11
Jes 50,4-9a; Matt 26,14-25
Tor 12
Påskens hellige triduum begynner
SKJÆRTORSDAG. 2 Mos 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; Joh 13,1-15
Fre 13
Langfredag - faste og abstinens. Jes 52,13-53,12; Hebr 4,14-16 og 5,7-9; Joh 18,1-19,42
Lør 14
PÅSKEVIGILIEN. 1 Mos 1,1-2,2 (kortere form: 1 Mos 1,1-26-31a); 1 Mos 22,1-18 (kortere form: 1 Mos 22,1-2.9a.10-13.15-18); 2 Mos 14,5-15,1; Jes 54,5-14; Jes 55,1-11; Bar 3,9-15.32 og 4,4; Esek 36,16-17a.18-28; Rom 6,3-11; Luk 24,1-12
SØN 15
PÅSKESØNDAG. Apg 10,34a.37-43; Kol 3,1-4 (eller 1 Kor 6,6b-8); Joh 20,1-9 (eller Luk 24,1-12) (eller til aftenmessen: Luk 24,13-35)
Man 16
MANDAG I PÅSKEOKTAVEN. Apg 2,14.22-33; Matt 28,8-15
Tidebønn for uke 1
Tir 17
TIRSDAG I PÅSKEOKTAVEN. Apg 2,36-41; Joh 20,11-18
Ons 18
ONSDAG I PÅSKEOKTAVEN. Apg 3,1-10; Luk 24,13-35
Tor 19
TORSDAG I PÅSKEOKTAVEN. Apg 3,11-26; Luk 24,35-48
Fre 20
FREDAG I PÅSKEOKTAVEN. Apg 4,1-12; Joh 21,1-14
Lør 21
LØRDAG I PÅSKEOKTAVEN. Apg 4,13-21; Mark 16,9-15
Tidebønn for uke 2
SØN 22
2. SØNDAG I PÅSKETIDEN. Apg 5,12-16; Åp 1,9-11a.12-13.17-19; Joh 20,19-31
Man 23
(Den hellige Georg) (Den hellige Adalbert) (valgfrie minnedagslesninger for den hl. Georg) Apg 4,23-31; Joh 3,1-8
Tir 24
(Den hellige Fidelis av Sigmaringen) Apg 4,32-37; Joh 3,7b-15
Ons 25
EVANGELISTEN MARKUS. 1 Pet 5,5b-14; Mark 16,15-20
Tor 26
Apg 5,27-33; Joh 3,31-36
Fre 27
Apg 5,34-42; Joh 6,1-15
Lør 28
(Den hellige Peter Chanel) (Den hellige Louis M. Grigion de Montfort) Apg 6,1-7; Joh 6,16-21
Tidebønn for uke 3
SØN 29
3. SØNDAG I PÅSKETIDEN. Apg 5,27b-32.40b-41; Åp 5,11-14; Joh 21,1-19 (eller 1-14)
Man 30
(Den hellige Pius V) Apg 6,8-15; Joh 6,22-29

Mai

Tir 1
(Den hellige Josef håndverkeren) Apg 7,51-8,1a; Joh 6,30-35 (eller minnedagens messe: 1 Mos 1,26-2,3 eller Kol 3,14-15.17.23-24); Matt 13,54-58)
Ons 2
Den hellige Athanasius. (valgfrie minnedagslesninger) Apg 8,1b-8; Joh 6,35-40
Tor 3
DE HELLIGE APOSTLER FILIP OG JAKOB  - 1 Kor 15,1-8; Joh 14,6-14
Fre 4
Apg 9,1-20; Joh 6,52-59
Lør 5
Apg 9,31-42; Joh 6,60-69
Tidebønn for uke 4
SØN 6
4. SØNDAG I PÅSKETIDEN. [Bønnedag for kall] Apg 13,14.43-52; Åp 7,9.14b-17; Joh 10,27-30
Man 7
Apg 11,1-18; Joh 10,1-10
Tir 8
Apg 11,19-26; Joh 10,22-30
Ons 9
Apg 12,24-13,5a; Joh 12,44-50
Tor 10
Apg 13,13-25; Joh 13,16-20
Fre 11
Apg 13,26-33; Joh 14,1-6
Lør 12
(Den hellige Nereus og Achilleus) (Den hellige Pancratius) Apg 13,44-52; Joh 14,7-14
Tidebønn for uke 1
SØN 13
5. SØNDAG I PÅSKETIDEN. Apg 14,21b-27; Åp 21,1-5a; Joh 13,31-33a.34-35
Man 14
APOSTELEN MATTIAS. Apg 1,15-17.20-26; Joh 15,9-17
Tir 15
Den hellige Hallvard. Apg 14,19-28; Joh 14,27-31a
Ons 16
Apg 15,1-6; Joh 15,1-8
Tor 17
Apg 15,7-21; Joh 15,9-11
Fre 18
Den hellige Erik. (valgfrie minnedagslesninger) Apg 15,22-31; Joh 15,12-17
Lør 19
Apg 16,1-10; Joh 15,18-21
Tidebønn for uke 2
SØN 20
6. SØNDAG I PÅSKETIDEN. Apg 15,1-2.22-29; Åp 21,10-14.22-23; Joh 14,23-29
Man 21
Apg 16,11-15; Joh 15,26-16,4a
Tir 22
Apg 16,22-34; Joh 16,5-11
Ons 23
Apg 17,15.22-18,1; Joh 16,12-15
Tor 24
KRISTI HIMMELFART. Apg 1,1-11; Hebr 9,24-28 og 10,19-23 (eller Ef 1,17-23); Luk 24,46-53
Fre 25
(Den hellige Beda den Ærverdige) (Den hellige Gregor VII) (Den hellige Maria Magdalena de'Pazzi) Apg 18,9-18; Joh 16,20-23a
Lør 26
Den hellige Filip Neri. Apg 18,23-28; Joh 16,23b-28
Tidebønn for uke 3
SØN 27
7. SØNDAG I PÅSKETIDEN. Apg 7,55-60; Åp 22,12-14.16-17.20; Joh 17,20-26. I Tromsø stift: Årsdag for bispevigselen.
Man 28
Apg 19,1-8; Joh 16,29-33
Tir 29
Apg 20,17-27; Joh 17,1-11a
Ons 30
Apg 20,28-38; Joh 17,11b-19
Tor 31
JOMFRU MARIAS GJESTING HOS ELISABETH - Sef 3,14-18 eller Rom 12,9-16b; Luk 1,39-56

Juni

Fre 1
Den hellige Justin. Apg 25,13b-21; Joh 21,15-19
Lør 2
(Den hellige Marcellinus og Peter) Apg 28,16-20.30-31; Joh 21,20-25
PINSEVIGILIEN - 1 Mos 11,1-9 eller 2 Mos 19,3-8a.16-20b eller Esek 37,1-14 eller Joel 3,1-5; Rom 8,22-27; Joh 7,37-39
SØN 3
PINSEDAG - Apg 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; Joh 14,15-16.23b-26 (eller: Apg 2,1-11; Rom 8,8-17; Joh 20,19-23 )
Man 4
Tob 1,3 og 2,1a-8; Mark 12,1-12
Tidebønn for uke 1
Tir 5
Den hellige Bonifatius. (valgfrie minnedagslesninger) Tob 2,9-14; Mark 12,13-17
Ons 6
(Den hellige Norbert) Tob 3,1-11a.16-17a; Mark 12,18-27
Tor 7
Tob 6,10-11 og 7,1.9-17 og 8,4-9a; Mark 12,28b-34
Fre 8
Tob 11,5-17; Mark 12,35-37
Lør 9
(Den hellige Efrem) Tob 12,1.5-15.20; Mark 12,28-34
Tidebønn for uke 2
SØN 10
DEN HELLIGE TREENIGHET - Ordsp 8,22-31; Rom 5,1-5; Joh 16,12-15
Man 11
Apostelen Barnabas. Apg 11,21b-26 og 13,1-3; Matt 10,7-13
Tir 12
2 Kor 1,18-22; Matt 5,13-16
Ons 13
Den hellige Antonius av Padova. (valgfrie minnedagslesninger) 2 Kor 3,4-11; Matt 5,17-19
Tor 14
2 Kor 3,15-4,1.3-6; Matt 5,20-26
Fre 15
2 Kor 4,7-15; Matt 5,27-32
Lør 16
2 Kor 5,14-21; Matt 5,33-37
Tidebønn for uke 3
SØN 17
KRISTI LEGEME OG BLOD - 1 Mos 14,18-20; 1 Kor 11,23-26; Luk 9,11b-17
Man 18
2 Kor 6,1-10; Matt 5,38-42
Tir 19
(Den hellige Romualdus) 2 Kor 8,1-9; Matt 5,43-48
Ons 20
2 Kor 9,6-11; Matt 6,1-6.16-18
Tor 21
Den hellige Aloysius Gonzaga. (valgfrie minnedagslesninger) 2 Kor 11,1-11; Matt 6,7-15
Fre 22
JESU HJERTEFEST - Esek 34,11-16; Rom 5,5-11; Luk 15,3-7
Lør 23
Jomfru Marias rene hjerte. Jes 61,9-11; Luk 2,41-51
VIGILIEN til JOHANNES DØPERENS FØDSEL  - Jer 1,4-10; 1 Pet 1,8-12; Luk 1,5-17
SØN 24
JOHANNES DØPERENS FØDSEL - Jes 49,1-6; Apg 13,22-26; Luk 1,57-66.80
Man 25
1 Mos 12,1-9; Matt 7,1-5
Tidebønn for uke 4
Tir 26
1 Mos 13,2.5-18; Matt 7,6.12-14
Ons 27
(Den hellige Kyrillos av Alexandria) 1 Mos 15,1-12.17-18; Matt 7,15-20
Tor 28
Den hellige Ireneus. (valgfrie minnedagslesninger) 1 Mos 16,1-12.15-16 (eller 6b-12.15-16); Matt 7,21-29
Fre 29
1 Mos 17,1.9-10.15-22; Matt 8,1-4
Lør 30
(Kirkens første martyrer i Roma) (valgfrie minnedagslesninger) 1 Mos 18,1-15; Matt 8,5-17
VIGILIEN til DE HELLIGE APOSTLER PETER OG PAULUS - Apg 3,1-10; Gal 1,11-20; Joh 21,15-19

Juli

SØN 1
DE HELLIGE APOSTLER PETER OG PAULUS  - Apg 12,1-11; 2 Tim 4,6-8.17-18; Mat 16,13-19
Man 2
1 Mos 18,16-33; Matt 8,18-22
Tidebønn for uke 1
Tir 3
DEN HELLIGE THOMAS. Ef 2,19-22; Joh 20,24-29
Ons 4
(Den hellige Elisabeth av Portugal) 1 Mos 21,5.8-20; Matt 8,28-34
Tor 5
(Den hellige Antonius Maria Zaccaria) 1 Mos 22,1-19; Matt 9,1-8
Fre 6
(Den hellige Maria Goretti) (valgfrie minnedagslesninger) 1 Mos 23,1-4.19.24,1-8.62-67; Matt 9,9-13
Lør 7
1 Mos 27,1-5.15-29; Matt 9,14-17
Tidebønn for uke 2
SØN 8
14. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Jes 66,10-14c; Gal 6,14-18; Luk 10,1-12.17-20 (eller 1-9)
Man 9
1 Mos 28,10-22a; Matt 9,18-26
Tir 10
Den hellige Knut - Danmarks vernehelgen. (valgfrie minnedagslesninger) 1 Mos 32,22-32; Matt 9,32-38
Ons 11
DEN HELLIGE BENEDIKT - VERNEHELGEN FOR EUROPA - Ordsp 2,1-9; Matt 19,27-29
Tor 12
1 Mos 44,18-21.23b-29.45,1-5; Matt 10,7-15
Fre 13
(Den hellige Henrik) 1 Mos 46,1-7.28-30; Matt 10,16-23
Lør 14
(Den hellige Camillus av Lellis) 1 Mos 49,29-32.50,15-26a; Matt 10,24-33
Tidebønn for uke 3
SØN 15
15. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - 5 Mos 30,10-14; Kol 1,15-20; Luk 10,25-37
Man 16
(Vår Frue av Karmelberget) 2 Mos 1,8-14.22; Matt 10,34-11,1 (eller minnedagens tekster: Sak 2,14-17; Matt 12,46-50)
Tir 17
2 Mos 2,1-15a; Matt 11,20-24
Ons 18
2 Mos 3,1-6.9-12; Matt 11,25-27
Tor 19
2 Mos 3,13-20; Matt 11,28-30
Fre 20
Den hellige Thorlákr. (valgfrie minnedagslesninger) 2 Mos 11,10-12,14; Matt 12,1-8
Lør 21
(Den hellige Laurentius av Brindisi) 2 Mos 12,37-42; Matt 12,14-21
Tidebønn for uke 4
SØN 22
16. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - 1 Mos 18,1-10a; Kol 1,24-28; Luk 10,38-42
Man 23
DEN HELLIGE BIRGITTA - VERNEHELGEN FOR EUROPA - Gal 2,19-20; Joh 15,1-8
Tir 24
2 Mos 14,21-15,1; Matt 12,46-50
Ons 25
APOSTELEN JAKOB. 2 Kor 4,7-15; Matt 20,20-28
Tor 26
De hellige Joakim og Anna. 2 Mos 19,1-2.9-11.16-20b; Matt 13,18-23
Fre 27
2 Mos 20,1-17; Matt 13,18-23
Lør 28
2 Mos 24,3-8; Matt 13,24-30.
I Trondheim stift: Årsdag for bispevigselen.
Tidebønn for uke 1
SØN 29
OLAV DEN HELLIGE - OLSOK - Visd 10,10-14; Jak 1,2-4.12; Matt 16,24-28
Man 30
(Den hellige Peter Krysologus) 2 Mos 32,15-24.30-34; Matt 13,31-35
Tir 31
Den hellige Ignatius av Loyola. 2 Mos 33,7-11 og 34,5b-9.28; Matt 13,36-43

August

Ons 1
Den hellige Alfonso Maria de' Liguori. 2 Mos 34,29-35; Matt 13,44-46.
Tor 2
(Den hellige Eusebius av Vercelli) (Den hellige Peter Julian Eymard) 2 Mos 40,16-21.34-48; Matt 13,47-53
Fre 3
3 Mos 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Matt 13,54-58
Lør 4
Den hellige Johannes Maria Vianney. 3 Mos 25,1.8-17; Matt 14,1-12
Tidebønn for uke 2
SØN 5
18. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR [og Translatio Olavi] - Fork 1,2 og 2,21-23; Kol 3,1-5.9-11; Luk 12,13-21
Man 6
HERRENS FORKLARELSE - Dan 7,9-10.13-14; 2 Pet 1,16-19; Luk 9,28b-36. Kirkevigselsfest i St Olav, Oslo.
Tir 7
(Den hellige Sixtus og hans ledsagere) (Den hellige Cajetan) 4 Mos 12,1-13; Matt 14,1-2.10-14
I St. Olav, Oslo: HERRENS FORKLARELSE. Dan 7,9-10.13-14, 2 Pet 1,16-19; Luk 9,28b-36.
I Oslo bispedømme (unntatt domkirken): VIGSELSFEST FOR ST. OLAVS DOMKIRKE I OSLO. Esek 37,1-2.8-9,12; 1 Kor 3,9b-11.16-17; Joh 2,13-22
Ons 8
Den hellige Dominikus. 4 Mos 13,1-2.25-14,1.26-29; Matt 15,21-28
Tor 9
DEN HELLIGE TERESA BENEDIKTA AV KORSET [Edith Stein] - VERNEHELGEN FOR EUROPA - 4 Mos 20,1-13; Matt 16,13-23
Fre 10
DEN HELLIGE LAURENTIUS - 2 Kor 9,6-10; Joh 12,24-26
Lør 11
Dag: Den hellige Klara. 5 Mos 6,4-13; Matt 17,14-20
Aften: Vigiliemessen til Marias Opptagelse: 1 Krøn 15,3-4.15-16.16,1-2; 1 Kor 15,54b-57; Luk 11,27-28
Tidebønn for uke 3
SØN 12
JOMFRU MARIAS OPPTAGELSE I HIMMELEN  - Åp 11,19a og 12,1.3-6a.10ab; 1 Kor 15,20-27; Luk 1,39-56
Man 13
(Den hellige Pontian) (Den hellige Hippolyt) 5 Mos 10,12-22; Matt 17,22-27
Tir 14
Den hellige Maximilian Maria Kolbe. (valgfrie minnedagslesninger) 5 Mos 31,1-8; Matt 18,1-5.10.12-14
Ons 15
5 Mos 34,1-12; Matt 18,15-20
Tor 16
(Den hellige Stefan av Ungarn) Jos 3,7-10a.11.13-17; Matt 18,21-19,1
Fre 17
Jos 24,1-13; Matt 19,3-12
Lør 18
Jos 24,14-29; Matt 19,13-15
Tidebønn for uke 4
SØN 19
20. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jer 38,4-6.8-10; Heb 12,1-4; Luk 12,49-53
Man 20
Den hellige Bernhard av Clairvaux. Dom 2,11-19; Matt 19,16-22
Tir 21
Den hellige Pius X. Dom 6,11-24a; Matt 19,23-30
Ons 22
Jomfru Marias Dronningverdighet. Jes 9,1-6; Luk 1,26-38
Tor 23
(Den hellige Rosa av Lima) Dom 11,29-39a; Matt 22,1-14
Fre 24
DEN HELLIGE BARTOLOMEUS. Åp 21,9b-14; Joh 1,45-51
Lør 25
(Den hellige Ludvig av Frankrike) (Den hellige Josef av Calasanz) Rut 2,1-3.8-11.4,13-17; Matt 23,1-12
Tidebønn for uke 1
SØN 26
21. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jes 66,18-21; Hebr 2,5-7.11-13; Luk 13,22-30
Man 27
Den hellige Monika. 1 Tess 1,1-5.8b-10; Matt 23,13-22
Tir 28
Den hellige Augustin. 1 Tess 2,1-8; Matt 23,23-26
Ons 29
Johannes Døperens martyrdød. Jes 1,17-19; Mark 6,17-29
Tor 30
1 Tess 3,7-13; Matt 24,42-51
Fre 31
1 Tess 4,1-8; Matt 25,1-13

September

Lør 1
1 Tess 4,9-11; Matt 25,14-30
Tidebønn for uke 2
SØN 2
22. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Sir 3,19-21.30-31 (gr. 17-18.20.28-29); Hebr 12,18-19.22-24a; Luk 14,1.7-14
Man 3
Den hellige Gregor den Store. (valgfrie minnedagslesninger) 1 Tess 4,13-18; Luk 4,16-30
Tir 4
1 Tess 5,1-6.9-11; Luk 4,31-37
Ons 5
Kol 1,1-8; Luk 4,38-44
Tor 6
Kol 1,9-14; Luk 5,1-11
Lør 7
Kol 1,15-20; Luk 5,33-39
Lør 8
JOMFRU MARIAS FØDSEL - Mi 5,1-4a eller Rom 8,28-30; Matt 1,1-16.18-23 (eller kun 18-23)
Tidebønn for uke 3
SØN 9
23. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Visd 9,13-18 (gr. 13-18b); Filem 9b-10.12-17; Luk 14,25-33
Man 10
Kol 1,24-2,3; Luk 6,6-11
Tir 11
Kol 2,6-15; Luk 6,12-19 . I Trondheim stift: Kirkevigselsfest.
Ons 12
Kol 3,1-11; Luk 6,20-26
Tor 13
Den hellige Johannes Krysostomos. (valgfrie minnedagslesninger) Kol 3,12-17; Luk 6,27-38.
Fre 14
KORSETS OPPHØYELSE - 4 Mos 21,4-9 eller Fil 2,6-11; Joh 3,13-17
Lør 15
Jomfru Marias Smerter. Hebr 5,7-9; Joh 19,25-27 eller Luk 2,33-35
Tidebønn for uke 4
SØN 16
24. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - 2 Mos 32,7-11.13-14; 1 Tim 1,12-17; Luk 15,1-32 (eller 1-10)
Man 17
(Den hellige Robert Bellarmin) 1 Tim 2,1-8; Luk 7,1-10
Tir 18
1 Tim 3,1-13; Luk 7,11-17
Ons 19
(Den hellige Januarius) 1 Tim 3,14-16; Luk 7,31-35
Tor 20
Den hellige Kim Taegon og hans ledsagere. 1 Tim 4,12-16; Luk 7,36-50
Fre 21
DEN HELLIGE MATTEUS - Ef 4,1-7.11-13; Matt 9,9-13
Lør 22
1 Tim 6,13-16; Luk 8,4-15
Tidebønn for uke 1
SØN 23
25. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Amos 8,4-7; 1 Tim 2,1-8; Luk 16,1-13 (eller 10-13)
Man 24
Esra 1,1-6; Luk 8,16-18
Tir 25
Esra 6,7-8.12b.14-20; Luk 8,19-21
Ons 26
(De hellige Kosmas og Damian) (valgfrie minnedagslesninger) Esra 9,5-9; Luk 9,1-6
Tor 27
Den hellige Vincent av Paul. Hag 1,1-8; Luk 9,7-9
Fre 28
(Den hellige Venceslas) (Den hellige Lorenzo Ruiz og hans ledsagere) Hag 1,15b-2,9; Luk 9,18-22
Lør 29
ERKEENGLENE MIKAEL, GABRIEL OG RAFAEL  - Dan 7,9-10.13-14 el Joh Åp 12,7-12a; Joh 1,47-51
Tidebønn for uke 2
SØN 30
26. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Amos 6,1a.4-7; 1 Tim 6,11-16; Luk 16,19-31

Oktober

Man 1
Den hellige Terese av Jesusbarnet. (valgfrie minnedagslesninger) Sak 8,1-8; Luk 9,46-50
Tir 2
De hellige verneengler. 2 Mos 23,20-23; Matt 18,1-5.10
Ons 3
Neh 2,1-8; Luk 9,57-62
Tor 4
Den hellige Frans av Assisi. Neh 8,1-4a.5-6.7b-12; Luk 10,1-12
Fre 5
Bar 1,15-22; Luk 10,13-16
Lør 6
(Den hellige Bruno) Bar 4,5-12.27-29; Luk 10,17-24
Tidebønn for uke 3
SØN 7
27. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Hab 1,2-3 og 2,2-4; 2 Tim 1,6-8.13-14; Luk 17,5-10
Man 8
Jona 1,1-2,1.11; Luk 10,25-37
Tir 9
(Den hellige Dionysius) (Den hellige Johannes Leonardi). Jona 3,1-10; Luk 10,38-42
Ons 10
Jona 4,1-11; Luk 11,1-4
Tor 11
Mal 3,13-20a; Luk 11,5-13
Fre 12
Joel 1,13-15.2,1-2; Luk 11,15-26
Lør 13
Joel 4,12-21; Luk 11,27-28
Tidebønn for uke 4
SØN 14
28. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - 2 Kong 5,14-17; 2 Tim 2,8-13; Luk 17,11-19
Man 15
Den hellige Teresa av Avila. (valgfrie minnedagslesninger) Rom 1,1-7; Luk 11,29-32
Tir 16
(Den hellige Hedvig) (Den hellige Margrete Maria Alacoque). Rom 1,16-25; Luk 11,37-41. Årsdagen for pavevalget.
Ons 17
Den hellige Ignatius av Antiokia. (valgfrie minnedagslesninger) Rom 2,1-11; Luk 11,42-46
Tor 18
DEN HELLIGE LUKAS - 2 Tim 4,10-17b; Luk 10,1-9
Fre 19
(De hellige Johannes av Brebeuf, Isaak Jogues og deres ledsagere) (Den hellige Paul av korset). Rom 4,1-8; Luk 12,1-7
Lør 20
Rom 4,13.16-18; Luk 12,8-12.
Tidebønn for uke 1
SØN 21
29. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - 2 Mos 17,8-13; 2 Tim 3,14-4,2; Luk 18,1-8
Man 22
Rom 4,20-25; Luk 12,13-21
Tir 23
(Den hellige Johannes av Capestrano) Rom 5,12.15b.17-19.20b-21; Luk 12,35-38
Ons 24
(Den hellige Antonius Maria Claret) Rom 6,12-18; Luk 12,39-48
Tor 25
Rom 6,19-23; Luk 12,49-53
Fre 26
Rom 7,18-25a; Luk 12,54-59
Lør 27
Rom 8,1-11; Luk 13,1-9
Tidebønn for uke 2
SØN 28
30. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Sir 35,15b-17.20-22a (gr. 12-14.16-18); 2 Tim 4,6-8.16-18; Luk 18,9-14
Man 29
Rom 8,12-17; Luk 13,10-17
Tir 30
Rom 8,18-25; Luk 13,18-21
Ons 31
Rom 8,26-30; Luk 13,22-30

November

Tor 1
Rom 8,31b-39; Luk 13,31-35
Fre 2
Allesjelersdag - 2 Makk 12,43-46; Rom 8,31-35.37-39; Joh 14,1-6 - eller Visd 3,1-9; Rom 6,3-9; Matt 25,31-46 - eller Jes 25,6.7-9; 1 Kor 15,20-24.25-28 eller Rom 5,5-11; Joh 11,17-27 eller Matt 11,25-30
Lør 3
(Den hellige Martin av Porres) Rom 11,1-2a.11-12.25-29; Luk 14,1.7-11
SØN 4
ALLEHELGENSDAG - Åp 7,2-4.9-14; 1 Joh 3,1-3; Matt 5,1-12a
Tidebønn for uke 3
Man 5
Rom 11,29-36; Luk 14,12-14
Tir 6
Rom 12,5-16a; Luk 14,15-24
Ons 7
Rom 13,8-10; Luk 14,25-33
Tor 8
Rom 14,7-12; Luk 15,1-10
Fre 9
VIGSELSFEST FOR LATERANBASILIKAEN - Esek 47,1-2.8-9.12 eller 1 Kor 3,9c-11.16-17; Joh 2,13-22
Lør 10
Den hellige Leo den Store. Rom 16,3-9.16.22-27; Luk 16,9-15
Tidebønn for uke 4
SØN 11
32. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. 2 Makk 7,1-2.9-14; 2 Tess 2,16-3,5; Luk 20,27-38 (eller 27.34-38)
Man 12
Den hellige Josafat. Visd 1,1-7; Luk 17,1-6
Tir 13
Visd 2,23-3,9; Luk 17,7-10
Ons 14
Visd 6,1-11; Luk 17,11-19
Tor 15
(Den hellige Albert den Store) Visd 7,22-8,1; Luk 17,20-25
Fre 16
(Den hellige Margrete av Skottland) (Den hellige Gjertrud) Visd 13,1-9; Luk 17,26-37
Lør 17
Elisabeth av Ungarn. Visd 18,14-16.19,6-9; Luk 18,1-8
Tidebønn for uke 1
SØN 18
33. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Mal 3,1-2a; 2 Tess 3,7-12; Luk 21,5-19
Man 19
1 Makk 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Luk 18,35-43
Tir 20
2 Makk 6,18-31; Luk 19,1-10
Ons 21
Jomfru Marias fremstilling i Templet. Sak 2,14-17; Matt 12,46-50
Tor 22
Den hellige Cecilia. (valgfrie minnedagslesninger) 1 Makk 2,15-29; Luk 19,41-44
Fre 23
(Den hellige Clemens I) (Den hellige Columban) 1 Makk 4,36-37.52-59; Luk 19,45-48
Lør 24
Den hellige Andreas Dung-Lac og hans ledsagere. 1 Makk 6,1-13; Luk 20,27-40
Tidebønn for uke 2
SØN 25
KRISTI KONGEFEST - 2 Sam 5,1-3; Kol 1,12-20; Luk 23,35-43
Man 26
Dan 1,1-6.8-20; Luk 21,1-4
Tir 27
Dan 2,31-45; Luk 21,5-11
Ons 28
Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Luk 21,12-19
Tor 29
Dan 6,12-28; Luk 21,20-28
Fre 30
DEN HELLIGE ANDREAS - Rom 10,9-18; Matt 4,18-22

Desember

Lør 1
Dan 7,15-27; Luk 21,34-36
Nytt kirkeår 2001-2002, år A II.
Tidebønn for uke 1
SØN 2
1. SØNDAG I ADVENT - Jes 2,1-5; Rom 13,11-14; Matt 24,37-44
Man 3
Den hellige Frans Xavier. Jes 4,2-6; Matt 8,5-11
Tir 4
(Den hellige Johannes av Damaskus) Jes 11,1-10; Luk 10,21-24
Ons 5
Jes 25,6-10; Matt 15,29-37
Tor 6
(Den hellige Nikolas av Myra) (valgfrie minnedagslesninger) Jes 26,1-6; Matt 7,21.24-27
Fre 7
Den hellige Ambrosius. Jes 29,17-24; Matt 9,27-31.
I Oslo bispedømme: Årsdag for bispevigselen.
Lør 8
JOMFRU MARIAS UPLETTEDE UNNFANGELSE - 1 Mos 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11-12; Luk 5,26-38
Tidebønn for uke 2
SØN 9
2. SØNDAG I ADVENT - Jes 11, 1-10; Rom 15,4-9; Matt 3,1-12
Man 10
Jes 35,1-10; Luk 5,17-26
Tir 11
(Den hellige Damasus I) Jes 40,1-11; Matt 18,12-14.
Ons 12
(Den hellige Johanna Fransiska av Chantal) Jes 40,25-31; Matt 11,28-30
Tor 13
Den hellige Lucia. (valgfrie minnedagslesninger) Jes 41,13-20; Matt 11,11-15
Fre 14
Den hellige Johannes av korset. (valgfrie minnedagslesninger) Jes 48,17-19; Matt 11,16-19
Lør 15
Sir 48,1-4.9-11; Matt 17,10-13
Tidebønn for uke 3
SØN 16
3. SØNDAG I ADVENT - Jes 35,1-6a.10; Jak 5,7-10; Matt 11,2-11
Man 17
1 Mos 49,2.8-10; Matt 1,1-17
Tir 18
Jer 23,5-8; Matt 1,18-24
Ons 19
Dom 13,2-7.24-25a; Luk 1,5-25
Tor 20
Jes 7,10-14; Luk 1,26-38
Fre 21
(Den hellige Peter Canisius) Høys 2,8-14 eller Sef 3,14-17; Luk 1,39-45
Lør 22
1 Sam 1,24-28; Luk 1,46-56
Tidebønn for uke 4
SØN 23
4. SØNDAG I ADVENT - Jes 7,10-14; Rom 1,1-7; Matt 1,18-24
Man 24
Dag: 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Luk 1,67-79
Juletiden
Julaften - vigilien: Jes 62,1-5; Apg 13,16-17.22-25; Matt 1,1-25 (kortere: Matt 1,18-25)
TIR 25
HERRENS FØDSEL (JUL)
Julenatt: Jes 9,2-7; Tit 2,11-14; Luk 2,1-14
Daggry: Jes 62,11-12; Tit 3,4-7; Luk 2,15-20
Dag: Jes 52,7-10; Heb 1,1-6; Joh 1,1-18
Ons 26
DEN HELLIGE STEFAN - KIRKENS FØRSTE MARTYR. Apg 6,8-10 og 7,54-60; Matt 10,17-22
Tor 27
JOHANNES EVANGELISTEN - 1 Joh 1,1-4; Joh 20,2-8
Fre 28
DE USKYLDIGE BARN I BETLEHEM - 1 Joh 1,5-2,2; Matt 2,13-18
Lør 29
(Den hellige Thomas Becket) 1 Joh 2,3-11; Luk 2,22-35
Tidebønn for uke 2
SØN 30
DEN HELLIGE FAMILIE - Sir 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21 (alternative lesninger: 1 Mos 15,1-6 og 21,1-3; Heb 11,8-11-12.17-19); Luk 2,22-40 (kortere: Luk 2,22.39-40)
Man 31
(Den hellige Sylvester) 1 Joh 2,18-21; Joh 1,1-18 (kortere form: Joh 1,1-5.9-14)
av Webmaster publisert 29.10.2001, sist endret 29.03.2014 - 13:51