Den katolske kirkes katekisme

Temaindeks "L"

Laster
og hovedsynder: 1866
og lidenskapene: 1768
Se også Synd
Latskap
Se Akedi
"Lectio divina"
1177, 2708
Legfolk
897
betydning:
i forkynnelsen av Evangeliet: 900, 905
i katekesen: 906
i Kirkens læreembede: 906
i massemedia: 906
i sekularinstituttene: 928-29
i styringen av Kirken: 911
deltagelse i Kristi kongeembede: 908-13
deltagelse i Kristi presteembede: 901-3
deltagelse i Kristi profetiske embede: 904
kall: 898
rett og plikt til å si sin mening: 907
sendelse i Kirken og i verden: 873-75
verdslige plikter: 912
Lektorer
1143, 1348
Lidelse
erfaring av lidelse: 164
som deltagelse i Jesu frelsesverk: 1508, 1521
som konsekvens av den opprinnelige synd: 1521
Lidenskaper
1763-64, 1771*
bidrag til handlinger: 1762
fullendelse i Kristus: 1769
kjærlighet som den mest grunnleggende lidensakp: 1765, 1772*
kjærlighetens innflytelse på andre lidenskaper: 1766
mangfold: 1765
moralsk bedømmelse av: 1767, 1773*, 2552*
moralsk fullkommenhet: 1770, 1775*
og tilregnelighet for en handling: 1735
og synd: 1860
Lignelser
i Jesu forkynnelse: 546
Likegyldighet
som synd mot kjærlighet: 2094
Liturgi 1069-70
den liturgiske tid: 1163-78
det liturgiske år: 1168-73, 1194*
bakgrunn for forståelse av frelsens økonomi: 1095
liturgisk fortolkning ut fra påskens triduum: 1168
minnefester for de hellige: 1173, 1195*
minnefester for Maria: 1172
som utfoldelse av påskemysteriet: 1171
søndag:
betydningen av søndagens eukaristi: 2177-79
grunnen til feiring av søndag: 1166
hensikten med søndag: 1167
Herrens dag: 1166-67, 1193*
Tidebønnene:
deltagere: 1175
hensikt: 1174, 1196*
innhold: 1176-77
og andre andaktsformer: 1178
feiring:
av de hellige som forbilder på hellighet: 2030
av Kristi påskemysterium: 1067-68
elementer:
ord og handling: 1153-55
sang og musikk: 1156-58, 1191*
tegn og symboler: 1145-52, 1189*
embedsbærere: 1142-44
eukaristiske embeder: 1348
kommentatorer: 1143
ministranter: 1143
lektorer: 1143
sangkor: 1143
grunnform: 1101
hele forsamlingen feirer: 1141, 1188*
hvem som feirer: 1136-44
hvor man feirer: 1179-86, 1197-99*
hvordan man feirer: 1145-62
i fellesskap fremfor privat feiring: 1140
jødisk liturgi som hjelp i forståelsen: 1096
omforming av ritus: 1125
tilpasning i ulike kulturer: 1204-6
forskjellige tradsjoner: 1202-3, 1208-9*
fortolkninger:
deltagelse i Kristi bønn: 1073
frembringes av hele fellesskapet: 1140
ihukommelse av frelsens mysterium: 1099
kilde til bønn: 2655
Kirkens gjerning: 1071-72
Treenighetens verk: 1077-1109
troens svar: 1083
utføres av "den hele Kristus": 1136, 1187*
uttrykk for Kristi mysterium: 1068
utøvelse av Kristi prestelige embede: 1070
Gud i liturgien:
den Hellige Ånd og liturgien: 1091-1109, 1112*
Faderen og liturgien: 1077-83, 1110*
Kristi nærvær i liturgien: 1088
Kristus og liturgien: 1084-90, 1111*, 1187*
Guds ord i liturgien: 1100-2, 1190*
"himmelsk liturgi": 1090, 1137-39
innhold:
Kristi påskemysterium gjøres nærværende: 1104
møte mellom Kristus og Kirken: 1097
påskemysteriets enhet i det liturgiske mangfold: 1200-1201
katekese i liturgien
billedbruk: 1159-62, 1192*
liturgi og katekese: 1074-75, 1095
liturgiens mysterium: 1075
som grunnelement i Tradisjonen: 1124
Lokalkirke
833
Romas Kirke fører forsetet: 834
som Kirkens rike mangfold: 814, 835
Lotteri
2413
Lov; Bud; Kirkens bud; Naturloven (den naturlige morallov)
1951, 1975-76
i Guds frelsespedagogikk: 707-10, 1980-82*
den gamle lov:
Dekalogen: 1962
fortolkes i lys av Evangeliet: 1963-64
som forberedelse til Evangeliet: 1964
som tegn på pakten: 709
som uttryk for sannheter som er tilgjengelige for fornuften: 1961
Evangeliets lov:
den gyldne regel og Jesu nye bud: 1970
Kristus som målet for loven: 1953, 1977*
og de evangeliske råd: 1973-74, 1986*
overleveres gjennom apostlenes moralundervisning: 1971
som kjærlighetens, nådens og frihetens lov: 1972, 1983*, 1985*
som oppfyllelse av Guds løfter: 1967
som oppfyllelse av Moseloven: 1968, 1984*
uttrykt i Bergprekenen: 1965
øver gudfryktige gjerninger: 1969
Kirkens bud:
deltagelse i eukaristifeiringen: 2042
festdager: 2043
mening: 2041
mottagelse av kommunionen: 2042
og naturloven: 1952
skriftemål: 2042
søndagsfeiring: 2180
tider for faste og avholdenhet: 2043
kjærligheten som oppfyllelsen av loven: 2055
naturloven (den naturlige morallov): 1954, 1978-79*
allmenngyldighet: 1956
anvendelse: 1957
funksjon: 1955
og synd: 1949
og åpenbaringen: 1960
som grunnlag for annen lov: 1959
som verk av den guddommelige visdom: 1950
uforanderlig: 1958
uttrykksformer: 1952
som anstøt: 2286
Lovprisning
Se Bønnens uttrykksformer
Lunkenhet
2094
Lydighet
i krig: 2313
Jesu lydighet: 615
plikt til å adlyde statens myndigheter: 1900
sivil lydighet og ulydighet: 2242
som evangelisk råd: se Evangeliske råd
Lykke
den sanne lykkes vesen: 1723
håpets dyd og lengsel etter lykke: 1818
Lys
som symbol på den Hellige Ånd: 697
Lyst
2351, 1866, 2514, 2529, 2530, 2542
Løfteavleggelse til Gud
2102
fritak fra: 2103
løfter om å leve etter de evangeliske råd: 915, 2103
Se også Evangeliske råd; Løfter
Løfter
2410
i Guds navn: 2147
til Gud: 2101
Se også Løfteavleggelse til Gud
Løgn
2482
alvoret i en løgn: 2484
betydning: 2483
krenkelse av sannferdighetens dyd: 2486, 2505*
og skyld: 2485
Livet
Gud alene er herre over livet: 2258
må forsvares helt fra unnfangelsesøyeblikket av: 2270
overlagt drap: 2261, 2320*
samfunnet har plikt til å beskytte: 2273
som Guds gave: 2260
trusler mot friheten og fysisk vold: 2270
Lønn
betale urettferdig lønn: 2409
rettmessig lønn som lovlig frukt av arbeid: 2434
Løssluppenhet
2526
av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17