Den katolske kirkes katekisme

Temaindeks "B"

Bakvaskelse
2475, 2477, 2479, 2507
Barmhjertighetsdrap
2276-79
avslutte medisinsk behandling: 2278
overlagt barmhjertighetsdrap: 2277, 2324*
plikt til å beskytte svake og handikappede: 2276
Barn; Barneoppdragelse
Se Foreldre
Barnedåp
Se Dåp
Befruktning
Se Ekteskap: hensikt
Begjærenes uorden
2515, 2514-17, 2535-37
Se også concupiscientia
Begravelse
liturgisk feiring, ikke sakrament: 1684-85
riter og hilsner: 1687-90
tre slags gravferdsfeiringer: 1686
Bilder
forbudet mot avbildning av Gud i Det gamle Testamente: 2129
ny "økonomi" angående bilder gjennom Kristi inkarnasjon: 2131
æresbevisning, ikke tilbedelse: 2132
Biskop; Episkopat
ansvar for lokalkirken: 879, 1560
forkynnelse: 888
forvalter av den yppersteprestelige nåde: 893
fører forsetet i eukaristien: 1142, 1561
har som oppgave å styre i Kirken: 873, 894
myndighetsutøvelse og posisjon: 895
som apostlenes etterfølger: se Apostolisk suksesjon
som trinn i ordinasjonens sakrament: 1536
som viktigste tjeneste: 1555
Se også Ordinasjonens sakrament
Bispedømme
833
Bispekollegiet
biskop, bispekollegiet og Paven: 877, 879, 881, 883, 886
felles omsorg for hele kirken: 879, 1560
innsatt av Kristus: 880
som uttrykk for Guds folks universalitet: 885
ufeilbarlighetens nådegave: 891
Bispekonferanser
887
Blasfemi
Se Gudsbespottelse
Blodskam
Se Incest
Bluferdighet
oppgave: 2522
renhet forutsetter bluferdighet: 2521
som den Hellige Ånds frukt: 1832
uttrykksformer: 2523-24
Bot
Se Botens sakrament; Anger
Botens sakrament; Skriftemålet
eskatologisk mening: 1470
forsonende handlinger i det daglige liv: 1435
i felles feiring: 1482
innstiftet av Kristus: 1446, 1485*
kalles:
"botssakramentet": 1423
"forsoningens sakrament": 1424
"omvendelsens sakrament": 1423
"skriftemålssakramentet": 1424
"tilgivelsens sakrament": 1424
liturgisk feiring:
absolusjon:
absolusjonsformular: 1449
fra syndene: 1424
fritar ikke fra godtgjørelse: 1459
i alvorlige nødstilfeller: 1483
bot pålagt av skriftefaren: 1450
forberedelse: 1454
grunnleggende oppbygning: 1480
historisk: 1447-48
syndsbekjennelse: 1456, 1458
tre handlinger: 1491*
meddelelse:
biskoper og presbytere: 1461, 1495*
nødvendig for frelsen:
for godtgjørelse: 1459
for tilgivelse av dødsynder: 1395
for å forsones med Gud og Kirken: 1484
for å motta rettferdiggjørelsens nåde: 1446
som forberedelse til å motta kommunionen: 1385
som liturgisk uttrykk for omvendelse og tilgivelse: 1440
og dåp: 1425-26, 1427, 1429
og eukaristien: 1436
plikt å motta: 1457, 1493*, 2042
skriftemålets sakramentale segl: 1467, 2490
som sakrament for forsoning med Gud og Kirken: 980, 1440, 1486*
virkninger:
forsoning med Gud: 1468, 980
forsoning med Kirken: 1469, 980
hovedvirkninger: 1422, 1496*
ytterligere midler til syndsforlatelse: 1434
bønn og lesning av Skriften: 1437
Botsøvelser
forutsetter indre omvendelse: 1430
mening: 1460
på vegne av de avdøde: 1032
Brorskap
betydningen av broderlig harmoni i Kirken: 815, 821
i samfunnet: 2213
og solidaritet: 1939
Bryllup
Se Ekteskap
Bud
Se Dekalogen; Lov
Bønn
alltid mulig: 1743
betydningen av katekese: 2688
familiens bønn: 2685, 2694*
for de døende: 2299
Guds tørst og menneskets tørst: 2560
helgenene som bønnens læremestere: 2683-84, 2692*
himmelen som Guds "sted": 2794-96
i samfunnet av troende: 2790-93
i fellesskap med Maria: 2673-79, 2682*
innvendinger mot å be: 2726-27
Jesus lærer oss å be:
bønn i barnlig frimodighet: 2610
bønn i den Hellige Ånd: 2615, 2661*
bønn i tro: 2609
for å gjøre faderens vilje: 2611
gjennom sin egen bønn: 2607, 2621*
hjertets omvendelse: 2608
i tre viktige lignelser: 2613
å "be i Hans navn": 2614
årvåkenhet i bønnen: 2612, 2730
kilder til bønn: 2662*
den Hellige Ånd: 688, 741, 2652
Guds Ord: 2653-54
hverdagslivet: 2659-60
håp: 2098, 2657
kjærlighet: 2098, 2658
liturgien: 1073, 2655
tro: 2098, 2656
knyttet til menneskenes historie:
i den gamle pakt: 2568-89, 2592-97*
i skapelsen: 2569
Jesu bønn: 2598-2616, 2620*
Kirkens bønn: 2623-25
Marias bønn: 2617-19, 2622*
mellom syndefallet og menneskets gjenoppreisning: 2568
samtalen ved den brennende busk: 2575
kristen bønn: 2564-65
betydningen av ordet "Amen": 1061-65
forholdet til Gud i bønnen: 2592, 2786-88
forskjellige tradisjoner: 2650-51, 2684
Herrens bønn: 17
Jesu særlige plass i bønnen:
Jesu navn som hjertet i den kristne bønn: 435
kun mulig i Jesu navn: 2664
liv og bønn som uadskillelige: 2725, 2745, 2752*
som forutsetning for å adlyde Guds bud: 2098
som menneskets svar på Guds kall: 2560-62
som samarbeid med Guds forsyn: 2738
leve i bønn: 2697
livsnødvendig: 2744
mening og betydning: 17, 2590*
nødvendig for Kirkens enhet: 821
og ordinerte embedsbærere: 2686, 2695*
steder egnet for bønn: 2691, 2696*
til den Hellige Ånd: 2670-72
til Faderen: 2680*, 2779-85, 2788, 2792, 2797-2802*
til Jesus: 451, 2616, 2665-69, 2681
tillit i bønnen: 2777-78
"uten opphør": 2742
virkemåte: 2738-41
ydmykhet som bønnens grunnvoll: 2559
Bønn, fristelser under
akedi: 2733, 2755*
mangel på tro: 2732, 2755*
Bønn, vanskeligheter med
2728
distraksjon: 2729
indre tørke: 2731
tvil: 2735-37, 2756*
Bønnegrupper
2689
Bønnens uttrykksformer
be om hjelp: 2629
be om det daglige brød: 2828-37
be om forlatelse for vår skyld: 2631, 2838-41
be om frigjøring fra det onde: 2850-54
be om kjærlighet til nesten og til fiender: 2842
be om råds og styrkes ånd: 2846
for Guds rikes komme: 2646*, 2816
forbønn: 2634-36, 2647*
i Skriften: 2630
lovprisning av Gud: 2639-43, 2649
"hellige" Guds navn: 2807-15
som understrømmen i kristen bønn: 2626
takksigelse: 2637-38
ved enhver anledning og ethvert behov: 2633
Se også Doksologi
kirkelige former for bønn: 2625
stort register av former for kristen bønn: 2644*, 2663, 2684, 2693*
tilbedelse: 2628
uttrykksformer:
bønn i ord: 2700-2704, 2721-22*
meditasjon: 2705-8, 2721*, 2723*
stille bønn: 2709-19, 2721*, 2724*
velsignelse: 2626-27
av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17