Den katolske kirkes katekisme

Temaindeks "O"

Obduksjon
2301
Offer
indre og ytre offerhandlinger: 2100
som tegn på tilbedelse og takknemmelighet: 2099
"Oikonomia"
236
Olje
Se Krisma
Omvendelse
Se Anger
Onani
2352
Onde, det
erfaring av det onde: 385, 1606
forebyggelse: 1431
fysisk onde: 310
Gud kan frembringe det gode i ethvert onde: 312
Jesus fridde oss fra det onde: 1708
konsekvenser av det onde:
forførelse i menneskets religiøsitet: 844
Guds kongevelde og det onde: 671, 677
oppstandelsen og det onde: 998
syndens allmenne utbredelse i menneskehetens historie: 401
ytterligere hang til å synde: 1707
kristentroen som svar på det onde: 309
moralsk onde: 311-12
dømme om handlinger er gode eller onde: 1755-56
opprinnelse:
anstøt som fristelse til det onde: 2284
menneskelige begrensninger: 844
stammer fra synden: 403, 1607
tillatt av Gud: 412
påkallelse av onde makter: 2117
spørsmål om det onde som kun kan besvares i troen: 385
Opprinnelig rettferdighet
379
Opprinnelig synd
Se Synd
Oppstandelse, de dødes
988-1004
allerede oppstandne med Kristus i dåpen: 1002-4
i Det gamle testamente: 992-93
i kristendommen: 991
"kjødets oppstandelse": 686, 990, 1015*, 1017
legemet til den oppstandne: 999-1000
og Jesus: 994-95, 1019*
"på den ytterste dag": 1001
som Treenighetens verk: 989
Oppstandelse, Kristi
Se Jesus Kristus: Jesu oppstandelse
Ordensliv
Se Kirken: oppbygning; Evangeliske råd
Ordets liturgi
funksjon: 1103
og den obligatoriske søndagsfeiring: 2183
som del av den eukaristiske liturgi: 1346, 1349
Ordinasjonens sakrament
betegnelser:
"consecratio": 1538
"ordinatio": 1538
"ordo": 1537
feiring:
synlige tegn på vielsen: 1538
tid og sted for vielsen: 1572
vesentlig ritus for alle tre trinn: 1573, 1597*
Kristi prestedømme: 1544-45, 1591*
meddelelse: 1575-76
mottagelse:
bare menn: 1577, 1598*
grunnleggende: 1577-80
ingen har rett til å motta: 1578
praksis i de orientalske Kirker: 1580
prestedømmet i den gamle pakt: 1539-41
som sendelse til å styre Kirken: 1119
som et av de syv sakramenter: 1113, 1210
tre trinn: 1536, 1554, 1593*
vigsel av biskoper:
krever Pavens medvirkning: 1559
meddeler fylden av ordinasjonens sakrament: 1557
meddeler helliggjørings-, lære- og styringsembedet: 1558
som innlemmelse i bispekollegiet: 1559
som overdragelse av apostlenes sendelse: 1556
Se også Biskop
vigsel av diakoner:
håndspåleggelse av biskopen alene: 1569
merket med et uutslettelig preg: 1570
vigslet "til tjeneste" for biskopen: 1569
Se også Diakon
vigsel av presbytere:
betydningen av lydighetsløftet til biskopene: 1567
biskopen overdrar noe av presteembedet: 1562
forutsetter mottagelse av innvielsessakramenter: 1563
innlemmelse i prestestanden: 1568
mening og oppgaver: 1564
merket med et uutslettelig preg: 1563
salving: 1563
Se også Presbyter
vigslet stand: 897
obligatorisk sølibat: 1579, 1599*
virkninger:
biskoper mottar nådegaver: 1586, 1594*
diakoner mottar nådegaver: 1588, 1596*
frembringes gjennom den Hellige Ånds nåde: 1585
gjør i stand til å opptre på Kristi vegne: 1581
ikke hindret av uverdighet: 1584
meddeler fullmakt til syndsforlatelse: 1461
mottas som ufortjent gave: 1578
presbytere mottar nådegaver: 1587, 1595*
setter et uutslettelig åndelig preg: 1582
Ortodokse Kirker
838
Overtro
2110-11, 2138*
av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17