Den katolske kirkes katekisme

Temaindeks "E"

Eder
mened: 2150-51
i Jesu forkynnelse: 2153
falsk ed: 2152
bryte en ed: 2152
i Kirkens tradisjon: 2154
omstendigheter for nekting av edsavleggelse: 2152
Eiendom
bruk av goder:2404-5
ervervelse av goder: 2402
forvaltning av goder: 2407
privat eiendomsrett: 2401, 2403
og politiske myndigheter: 2406
skaperverkets goder bestemt for hele menneskeheten: 2402, 2452*
Ekskommunikasjon
opphevelse: 1463
som straff: 1463
Eksorsisme
1673
Jesu djevleutdrivelser: 550
ved dåpen: 1237
Ekstravaganse; Ødsling
2409
Ekteskap; Ekteskapets sakrament; Bryllup
1601
blandede ekteskap: 1633-36
ekteskapelig kyskhet: 2349
flergifte: 2387
hensikt:
forplantning og oppdragelse av avkommet: 1652, 2249
fruktbarhet: 1653-54, 2366-67, 2398-99
kunstig inseminasjon: 2376
og adopsjon av barn: 2379
og fødselsregulering: 2368
periodisk avholdenhet og fødselskontroll: 2370
som menneskets kall: 1604, 2371
ufruktbarhet og medisinske teknikker: 2376
ufruktbarhet som stor lidelse: 2374
mannen og kvinnens forening: 2335, 2363
opprinnelig mening: 1614
som en stand i Kirken: 1631
i Jesu forkynnelse: 1612-17
i Paulus' forkynnelse: 1616, 1659*
i skaperordningen: 1603-5, 1660*
i Skriften: 1602
innstiftet av Gud: 1603
kjærligheten i ekteskapet, kjennetegn: 1643
krenkelser av ekteskapets verdighet: 2400*
"ekteskap på prøve": 2391
førekteskapelige seksuelle forbindelser: 2391
incest: 2388
samboerskap og konkubinat: 2390
monogami: 1644-45
og ugifte: 2230
og vigslet jomfruelighet: 1620
samtykke til ekteskap: 1625
betydning for familien: 2201
betydningen av vitnene: 1630-31, 1663*
mottas av prest eller diakon: 1630, 1663*
samtykkets natur: 1627-28
som uunnværlig element i ekteskapet: 1626, 1662*
som et av de syv sakramenter: 1113, 1210
som sakrament:
brud og brudgom mottar den Hellige Ånd: 1624
feiring av ekteskapet: 1621-24
for pakten mellom Kristus og Kirken: 1617, 1661*
forberedelse: 1622, 1632
hovedvirkninger: 1638-40
meddelelse: 1623
obligatorisk kirkelig form: 1630-31
sakramentets nåde: 1615, 1641-42
som tegn på Kristi nærvær: 1613
særlig vigsling: 1535
ulikhet i gudsdyrkelse i ekteskapet: 1633, 1637
uoppløselighet:
grunnlag: 1646-47
i Jesu forkynnelse: 1614-15, 2336
i Skriften og i Tradisjonen: 1610, 2382
kreves av ektefellenes gjensidige kjærlighet: 1644, 1664*
livslang varigeht: 1648
Ekteskapsbrudd
2380-81
betydningen av ekteskapelig trofasthet: 1646, 2364-65, 2397*
i Bergprekenen: 2336
som alvorlig synd: 1756, 1856, 1858, 2400*
Endetid
Se Jesus Kristus: Kristi gjenkomst
Engler; Demoner
327-330, 350*
betydning for Kirken: 334-35, 352*
englers "fall":
Satan som "fallen engel": 391, 414*
som fritt valg: 391-92
som ugjenkallelig synd: 392-93, 414*
gitt forstand og fri vilje: 311
"Guds sønner" som navn på englene: 441
himmelen som englenes "sted": 326,1023
i frelsens historie: 332-33
skytsengler: 336
som Kristi tjenere: 331, 351*, 1034, 1038,
Engstelighet
2088
Enhet, kristen
Se Økumenikk
Eparki
833
Epiklesen
i den liturgiske feiring: 1105
i den sakramentale feiring: 1106, 1127
som bønn om samfunn med Kristusmysteriet: 1109
Episkopat
Se Biskop
Eremittliv
Se Evangeliske råd; Kirken: oppbygning
Eukaristibønn
Se Eukaristifeiring
Eukaristien
bare prester med gyldig vigsel kan føre forsetet: 1411*
betydning:
i Helliggjøringsembedet: 893
som forening med Gud: 1118
som forening med Kristus: 790, 1382, 1416*
som forsmak på oppstandelsen: 1000, 1370
som ihukommelse av frelsens mysterium: 1099
som kilde til kraft for presteembedet: 1566
som kristenlivets kilde og høydepunkt: 1324-27
som sammenfatning og sum av vår tro: 1327
som virkeliggjørelse av Gudsfolkets enhet: 1325
som virkeliggjørelse av livsfellesskapet med Gud: 1325
eskatologisk fortolkning:
Jesu eskatologiske tolkning av nattverden: 1403
Kirkens fortsettelse av denne tolkningen: 1404
som foregripelse av den himmelske herlighet: 1402
som tydelig tegn på håp: 1405
forplikter oss overfor de fattige: 1397
helligbrøde mot eukaristien særlig alvorlig: 2120
hovedvirkninger:
bevarer oss fra fremtidige dødssynder: 1395
bygger opp Kirken: 1396, 1407*
forøker nåden fra dåpen: 1392
frir oss fra synd: 1393-94
knytter oss nærmere Kristus: 1391, 1416*
styrker det åndelige liv: 1394
innstiftelse:
innstiftet av Jesus Kristus: 611, 1323, 1337-40, 1406*
"til forlatelse for deres synder": 1846
kalt:
"bryllupsmåltid": 1617
"Brødsbrytelse": 1329
"Den hellige messe": 1332
"Eukaristi": 1328
"Hellig offer" eller "Det hellige messeoffer": 1330
"Hellig og guddommelig liturgi": 1330
"Herrens måltid": 1329
"Kommunion": 1331
"Minne": 1330
som bestemmelse av den Eukaristiske form: 1355
Kristi nærvær
betydning av Kristi nærvær i Kirken: 1380-81
Kristi mysteriums nærvær: 737
tilbedelse av de eukaristiske skikkelser: 1378, 1418*
under de eukaristiske skikkelser: 1088, 1373-77, 1413*
mottagelse av kommunion: 1415*, 1417*
offerpreg:
de troendes fulle deltagelse: 1372
Eukaristien som offer: 1365-72, 1410*, 1414*
forening med den himmelske liturgi: 1326, 1370
hele Kirken forenes i det eukaristiske offer: 1369
offeret frembæres for avdøde troende: 1371
re-presentasjon av korsofferet: 1366
som lovoffer: 1359-61, 2643
som sakrament:
for dem som lever innenfor Kirkens fulle fellesskap: 1395
for overgangen fra død til liv: 1524
i særstilling blant kristne sakramenter: 1211, 1324
som et av de syv sakramenter: 1113, 1210
som kristent innvielsessakrament: 1212, 1322
tegn: 1333-36, 1412*
brød og vin: 1333
brød og vin i den gamle pakt: 1334
eukaristien som "anstøtssten": 1336
Jesu bruk av brød og vin: 1335
"transsubstansiasjon": 1373-77, 1413*
Eukaristifeiring; Kommunion; feiring av Messe
befalt av Jesus: 1341-44
Kirkens bud krever deltagelse: 2042
i Kirken helt fra begynnelsen av: 1342-43, 1345
som midtpunkt i Kirkens liv: 1343
som minnefeiring: 1356-57, 1409*
betydningen av Søndagens eukaristifeiring: 2177-79
eukaristisk kommunion:
med andre Kirker: 1398-1401
med de orientalske Kirker: 1399
med kirkesamfunn som utgår fra reformasjonen: 1400
obligatorisk deltagelse: 1389, 2180
oppbygning og forløp:
betydning av biskopens eukaristifeiring: 893
forløp:
eukaristibønnen: 1352-54
anamnese og epiklese: 1105-6, 1353-54
prefasjon: 1352
som minne: 1362-66
forsamling av de troende: 1348
frembæring av offergavene: 1350
Herrens bønn: 1355, 2770
kollekt: 1351
meddelelse av kommunion:
betydning: 1355
gjennom legfolk: 903
ved dødsfare: 1401
mottagelse av Kommunion:
adgang: 1244
forberedelse: 1385-87
i hver feiring av messe: 1388
innstendig innbydelse til Kommunion: 1384
kommunionens frukter: 1391-96
som et av Kirkens bud: 2042
"under begge skikkelser": 1390
Ordets liturgi: 1349
føre forsetet: 1142
grunnskjema:
to hoveddeler: 1346, 1408*
viktigste elementer: 1345-55
samsvar med den oppstandne Jesu påskemåltid: 1347
som det ministrielle prestedømmes handling: 1552
Eukaristiske embeder
1348
Eutanasi
Se Barmhjertighetsdrap
Evangeliet
befaling om å forkynne: 2
muntlig og skriftlig overlevering av Jesu budskap: 76
nedtegnelse av Jesu liv: 514-15, 534, 573
og loven i den gamle pakt: 1963
plass og betydning i Det nye testamente: 125-27
som det Glade Budskap: 571
som åpenbaring av Guds miskunn: 1846
tilblivelse: 126
Evangeliske råd
anbefalt som leveregler for enhver kristen: 915
og Dekalogen: 2053
og den nye lov: 1973-74
som løfter om nøyere å følge Kristus:
eremittliv: 920-21
eskatologisk aspekt: 931-33
foreninger for apostolisk liv: 930
forskjellige former: 917-19
ordensliv: 925-27
sekularinstitutter: 928-29
som uttrykk for vigslet liv: 914-16, 944-45*
vigslede jomfruer: 922-24
Se også Fattigdom; Lydighet; Kyskhet; Jomfruelighet; Kirken: oppbygning
Evig liv
døden som inngang til det evige liv: 1020
synet av den guddommelige væren: 1023
Se også Oppstandelse, de dødes
av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17