Den katolske kirkes katekisme

Temaindeks "F"

Familien
2204
betydning: 1655-58, 2208
betydningen av bønn i familien: 2685
betydningen av forholdet mellom søsken: 2219
familie og samfunn:
familien som naturlig samfunn: 1882
familien som priviligert fellesskap: 2206
familien som samfunnslivets urcelle: 2207
familiemedlemmenes plikter
barns respekt for foreldrene: 2215
mindreårige barns føyelighet under foreldrene: 2216-17
voksne barns plikter overfor foreldrene: 2217-18
grunnleggelse, natur og hensikt: 2201-3
og kallet til nøyere å følge Kristus: 2232-33
og konsekvensene av skilsmisse: 2385
Se også Foreldre
Far; Faderen
Se Foreldre; Treenigheten; Gud
Fartslyst
2290
Faste; Langfasten
Jesu faste og langfastens førti dager: 538-40
som Kirkens bud: 2043
som uttrykk for bot: 1434, 1438
Se også Liturgi: den liturgiske tid
Fastetiden
Se Liturgi: den liturgiske tid
Fattigdom; de Fattige
aktiv kjærlighet til de fattige: 2443-49, 2462-63*
fattigdom som evangelisk råd: 915, 944*
hjertets fattigdom i etterfølgelsen av Kristi eksempel: 2544-47
rike nasjoners moralske ansvar: 2439-40
Se også Utviklingshjelp; Evangeliske råd; Rettferdighet
Felles gode, det
1906
elementer: 1906-9
sosial velferd: 1908
fred og trygghet: 1909
respekt for enkeltmennesket: 1907
felles allmennvel: 1911
forpliktelse for alle til å bidra: 1913
Kirkens omsorg for de timelige sider ved det felles beste: 2420
og samfunn: 1905
og staten: 1910
personlig ansvar: 1914
Ferming
betydning av navnet "ferming": 1242, 1289
fadderen: 1311
feiring:
fornyelse av dåpsløftene: 1298, 1321*
forskjellige tradisjoner i Øst og i Vest: 1290-92, 1318*
nedkallelse for utgydelse av Ånden: 1299
salving: 1293-96
bibelsk og antikk mening: 1293
fredskyss: 1301
sakramental betydning i fermingen: 1294-95
vesentlig ritus: 1300, 1320*
vigsel av den hellige krisma: 1297
"krismasjonen" i de orientalske Kirker: 1242
meddelelse:
biskopen forretter: 1312-13
enhver prest: 1313-14
meddeles bare en gang: 1304
mottagelse:
forberedelse: 1309-10
i dødsfare: 1307
ved "skjels år og alder": 1306-8, 1319*
nødvendigheten av å fullbyrde dåpens nåde: 1285, 1306, 1314, 1316*
røtter:
den Hellige Ånds nedstigning over Jesus: 1286
den Hellige Ånds utgydelse på pinsedagen: 1287
salving med krisma: 1289
tidlig kristen praksis: 1288, 1315*
som et av de syv sakramenter: 1113, 1210
som kristent innvielsessakrament: 1212, 1285
virkninger:
fullkommengjør de troendes allmenne prestedømme: 1305
gir styrke til å bekjenne den kristne tro: 1303
inderlig forening med Kristus: 1303
mer fullkomment bånd med Kirken: 1303
pregning med et uutslettelig åndelig merke: 1304, 1317*
sterkere grunnfestelse i vårt barnekår hos Gud: 1303
utdypelse av dåpens nåde: 1303
utgydelse av den Hellige Ånd: 1302
øker den Hellige Ånds gaver: 1303
Fiendskap
1852
"Filioque"
246
i utviklingen av forståelsen av troen: 247
østlig og vestlig tradisjon: 248
Se også Treenigheten
Flergifte
1610, 1645, 2387
Folkemord
2313
Foreldre; Barn; Barneoppdragelse
barn som tegn på Guds velsignelse: 2373
barnas plikter: 2214-20, 2551*
barneoppdragelse:
grunnleggende rett og plikt til å oppdra barn: 2221
grunnleggende rett til å velge skole: 2229
innhold: 2222-24
plikt til å dekke barnas fysiske og åndelige behov: 2228
plikt til å undervise barna i troen: 2225-26
budet om å hedre foreldrene:
i Dekalogen: 2197, 2247-48
målgruppe og rekkevidde: 2199
overholdelse: 2200
som grunnlag for Kirkens sosiallære: 2198
foreldrenes plikter: 2221-31, 2253*
Guds farskap og menneskets foreldreverdighet: 2214
"rett til barn": 2378
Se også Ekteskap; Familien
Foreninger for apostolisk liv
Se Evangeliske råd; Kirken: oppbygning
Forfalskning
2409
Forkynnelse av Evangeliet
befaling om å forkynne det Glade Budskap: 2, 3, 58, 74
drivkraft og kilde: 49*, 429
fullbyrdelse ved Kristi nedstigning til dødsriket: 634
Kirkens plikt til å evangelisere: 848
og katekese: 6
overlevering av Kristi trosskatt: 3
som liturgi: 1070
Formastelse
2091-92
Fornuft
og lov: 1951
og troen: 156-59, 286
som menneskelig evne: 286
synd som feil mot fornuften: 1849
Forplantning
Se Ekteskap: hensikt
Forstand
som den Hellige Ånds gave: 1831
Forsvar
betingelser for militært forsvar: 2309
lovlig forsvar og drap: 2263
plikt til lovlig forsvar: 2265, 2321*
rett til personlig og kollektivt selvforsvar: 1909
rett til å bevare livet: 2263
rett til å forsvare samfunnet: 2266
Forsynet
Gud kan åpenbare fremtiden: 2115
Guds plan i skapelsen: 302, 321*
Jesus oppfordrer til overgivelse til Guds forsyn: 305, 322*
og det onde: 309-14, 324*
og skapningenes samarbeid: 306-7, 323*
Skriftens vitnesbyrd: 303
Fortjeneste
2006
ingen menneskelig fortjeneste overfor Gud: 2007-8
Kristi kjærlighet som kilde til all vår fortjeneste overfor Gud: 2011
og nåden: 2010, 2023-25*
Fortvilelse
2091
Fosteret
et menneske fra begynnelsen av: 2274
må beskyttes: 2274
Se også Ekteskap
Frafall
Se Apostasi
Fred
2304
jordisk fred som bilde av Kristi fred: 2305
som den Hellige Ånds frukt: 736, 1832
som kjærlighetens frukt: 1829
uorden som truer friheten: 2317
Frelse
i Det gamle testamente: 122
i Det nye testamente: 124
kommer fra Gud alene: 169
lovet av Gud: 55
og tro: 161
Se også Salighet; Frelsens økonomi
Frelsens økonomi
489, 1092, 1095, 1168
Frihet
1731, 1744*
begrensninger: 1739
gjør mennesket til et moralsk subjekt: 1745*, 1749
og ansvar: 1734, 1746*
som menneskets fortjeneste: 2008
og det gode: 1733
og det onde: 1733
som Guds gave:
frihet gjennom Kristus: 908, 1741, 1748*
mennesket er skapt fritt: 1730
og nåde: 1742
som mulighet til å velge mellom det gode og det onde: 1732
utøvelse av frihet:
forutsetninger for: 1740
frihetens muligheter: 1861
i samspillet mellom mennesker: 1738
rett til: 1738, 1747*
virkninger og fullkommengjøring av frihet: 1731
Fromhet
som den Hellige Ånds gave: 1831
Fromhetsformer
betydningen av disse uttrykksformene: 1674-75
som uttrykk for kristenlivet: 1674, 1679*
Fruktbarhet; Ufruktbarhet
Se Ekteskap: hensikt
Frykt
1765
og tilregnelighet for en handling: 1735
Fråtseri
1866
Fullendelse ved tidens ende
av himmel og jord: 1042-44
av Kirken: 1042, 1053
av mennesket: 1045
av universet: 1046-47
tidspunktet ukjent: 1048
Fullkommenhet
Se Hellighet
Fødselsregulering
Se Ekteskap: hensikt
Følelser
Se Lidenskaper
av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17