Den katolske kirkes katekisme

Temaindeks "T"

Tabernaklet
1183, 1379
Tegn
benyttet av Kristus: 1151
fra menneskets verden: 1146-48
liturgiske tegn: 1149
musikkens rolle som tegn i liturgien: 1157
paktens tegn i Israel: 1150
sakramentale tegn i den nye pakt: 1145, 1152
Teknologi
2293-94
Teologalt liv
2607, 2803
Se også Dyder: teologale dyder
Teologale dyder
Se Dyder: teologale dyder
Teologi
betydning for Kirkens læreembede: 2033, 2038
og frelsens økonomi: 236
Terrorisme
2297
Tid
og skaperverket: 338
Tilbedelse
av det hellige sakrament: 1178, 1183, 1378-81, 1418*, 2691, 2696*
bønn som uttrykk for: 2098
formål: 2097
i liturgisk feiring: 1070
Kirkens tilbedelse av Gud: 1083
offer som tegn på: 2099
og kirkekunst: 2502
og velsignelse: 1078, 2628, 2781
og ærefrykt for Guds navn: 2143, 2145
som første gjerning til Gudsfrykts dyd: 2096, 2135*
Tobakk
misbruk: 2290
Tortur
som krenkelse av menneskets verdighet: 2297-98
Tradisjonen
81
"depositum fidei": 84, 97*
liturgien som grunnelement: 1124
og Den hellige skrift: 80, 83, 95, 113, 120
viktigste innhold: 638
Treenigheten
begrepet "hypostase": 252
begrepet "vesen": 252
den treenige Gud: 202
den treenige Gud tar bolig i mennesket: 260
"Filioque": 246-48, 264*
guddommelige personer, de:
av samme vesen": 242, 253
begrepet "person": 252
reell innbyrdes forskjell: 254, 267*
vesensidentitet: 685, 689
familien som bilde på Treenighetens samfunn: 2205
Guds enhet: 228*, 255
Guds frelsesplan som de guddommelige personers felles verk: 257-60
liturgien som treenighetens verk: 1077-79
som det sentrale trosmysterium: 232, 234, 237, 261*, 266*
"Theologia" og "Oikonomia": 236
Treenighetens enhet og Kirkens enhet: 813
åpenbaring av dette mysteriet:
av den Hellige Treenighet: 684, 732
av Gud den Hellige Ånd: 243-48, 263*, 731
av Gud Faderen: 238, 240
av Gud Sønnen: 240, 242, 262*, 663
Tro
26, 142, 146, 150, 155, 176*
bevaring av troen: 162
dobbeltsidig tro: 150, 177*
eksempler og forbilder:
Abraham: 145, 146
Kirken: 1124
Israel: 147,212
Maria: 148-49, 487
innhold:
følgene av troen: 222-27
grunnleggende:
levende forståelse av åpenbaringens innhold: 158
meningen i troens utformninger: 170
rotfestet i Kirkens tro: 162
trosakten streber etter den virkelighet som blir utsagt: 170
kirkelig tro:
Kirken bevarer troen: 171, 181*
Kirken formidler troen: 168-69, 181*, 197
tro kun mulig i de troendes samfunn: 166
kristentro:
på den Hellige Ånd: 14, 152, 202
på én Gud: 150, 200, 202, 222-27, 228*, 233, 2086
på Gud: 178*, 223
på Gud Skaperen: 14, 229*
på Jesus Kristus: 14, 108, 147, 151, 202, 463, 573
på Treenigheten: 234
på åpenbaringens tegn : 156
motiver for tro: 156
og det evige liv: 163-65
og forstand: 156-59
og vitenskap: 159
overlevering av troen:
forkynnelse av Jesus Kristus: 425
innenfor rammen av denne Katekismen: 18
steder for undervisning i troen: 2226
samarbeid mellom forstand, vilje og nåde: 155
som forsmak på det evige liv: 163, 184*
som Guds nåde: 153, 179*, 224
som kilde til bønn: 2656
som kilde til moralliv: 2087
som menneskelig handling: 154-55, 180*
som svar på det onde: 309
som teologal dyd: 1813-16
som tilslutning til de åpenbarte sannheter: 150
"troens analogi": 114
troens enhet: 172-74
troens frihet: 160
troens lydighet: 143-44
ingen tvang: 160
Marias lydighet: 494
troens nødvendighet: 161, 183*, 846
troskriser
adskillelse fra Gud etter eget fritt valg: 1033
konflikt med fornuften: 159
prøver: 164
støtte fra trosvitnene: 165
tvil angående troen: 2088
trosplikter:
til å bevare troen: 162
til å nære og forsvare troen: 2088
tro som menneskets grunnleggende skyldighet overfor Gud: 2087
visshet i troen: 157
Troende, de
871
innbudt til å slutte seg til Kirkens tro: 1124
kalt til forskjellige sendelser: 873
Kristi allmenne prestedømme: 1141
likhet mellom alle troendes verdighet: 872
lydighet:
mot biskopen: 896
mot læreembedet: 87, 91, 93, 892, 2037
rett:
til fri adgang til Den hellige skrift: 131
til undervisning om Guds bud: 2037
ufeilbarlighet:
som helhet uten villfarelse i troen: 92
"troens overnaturlige skjønn": 889
virkninger av troen: 737
Trofasthet
som den Hellige Ånds gave: 736, 1832
i ekteskapet: se Ekteskap; Skilsmisse
Trolldom
1852, 2117
Se også Magi
Trosbekjennelse
innhold i kristen trosbekjennelse:
bekjennelse av troen på én Gud: 199-202
bekjennelse innenfor rammen av Kirken: 167, 815
benevnelse av Kristi mysterier: 512
som trosformulering: 186-189
troen i seg selv som første og viktigste bekjennelse: 199
troens symboler:
Apostlenes symbol: 194
betydningen av felles bekjennelse av troen: 185
dåpssymbolet: 189
Symbolet fra Nikea og Konstantinopel: 195
trosartiklene: 190, 191
vitnesbyrd om troen nødvendig for frelsen: 1816
Se også Symbol
Tvang
Se Vold
Tvil
frivillig (overlagt) og ufrivillig: 2088
Tyveri
2408, 2453-54*
plikt til godtgjørelse: 2412
ved presserende nød: 2408
Tålmod
som en av den Hellige Ånds frukter: 736, 1832
av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17