Den katolske kirkes katekisme

Temaindeks "D"

Deisme
285
Dekalogen
2056
betydning:
grunnbetydning: 2070
som bekjentgjørelse av Guds vilje: 2063
som del av Guds åpenbaring: 2059, 2070-71
som grunnlag og lys for samvittigheten: 1962
som uttrykk for menneskets grunnleggende skyldighet: 2072, 2081*
som vei til himlenes rike: 1724
forpliktende karakter: 2072
full betydning åpenbart i den nye pakt: 2056
fruktbar kun i forening med Jesus: 2074
i den gamle pakt: 2056-63, 2077*
i Jesu forkynnelse: 2052-55, 2075-76*
i Kirkens tradisjon: 2064-68, 2078*
innhold:
det viktigste bud: 2055
grunninnhold: 2067, 2080-81*
tro, håp og kjærlighet i Dekalogen: 2086
moralsk livsførsel som svar på Guds inngripen: 2062
og de evangeliske råd: 2053
oppdeling og nummerering: 2066
tekstens enhet: 2069, 2079*
Demoner
Se Engler
"Depositum fidei"
Se Kirken: viktige aspekter; Tradisjonen
Diakon; Diakonat
styrkes til tjeneste av ordinasjonens nåde: 1588
oppgaver: 1570, 1596, 1630
"permanent diakonat": 1571
som trinn i ordinasjonen: 1536, 1543, 1569, 1593*
Se også Ordinasjonens sakrament
Disiplene
ført av den Hellige Ånd: 243, 725
Jesus samler dem rundt seg: 542, 787
Jesus åpenbarer seg for dem som den Oppstandne: 645, 647
mottar den Hellige Ånd fra Jesus: 730
oppgaver:
bevare og overlevere Kristi budskap: 425, 1816
ta opp korset og følge Kristus: 618
utretter mirakler i Jesu navn: 434
Djevelen; Satan
gjennom synden et visst herredømme over mennesket: 394, 407
hans opprør mot Gud: 392
hans virke tillatt av det guddommelige forsyn: 395
Jesu djevleutdrivelser: 550
Jesus fristet av djevelsen: 538-40
mennesket fristet av djevelen: 397-98
Satans makt er begrenset: 395
som "fallen engel": 391, 414*
Djevleutdrivelse
Se Eksorsisme
Dogmer
88
innsikt og formulering: 94
og det åndelige liv: 89
trossannhetenes hierarki: 90, 234
Doketisme
465
Doksologi
1103, 2639-49, 2760, 2855
Se også Bønnens uttrykksformer
Dom, lemfeldig
2477
Dommedag
Se Jesus Kristus: Kristi gjenkomst
Drap
hensyn til sunt arvestoff kan aldri rettferdiggjøre drap: 2668
forbys i Det gamle testamente: 2261
forbys i Jesu forkynnelse: 2262
lovlig forsvar: 2263-67
mord som himmelropende synd: 2268
selvmord: 2280-83, 2325*
stoppe medisinsk behandling: 2278
ufrivillig drap: 2269
unnlate å yte hjelp: 2269, 2277
Dualisme
285
Duen
som symbol på den Hellige Ånd: 701
Dyder
1804, 1833-34*
fullkommengjøring gjennom den Hellige Ånds gaver: 1831
gave ved Dåpen: 1266
kardinaldydene: 1805
klokskap: 1806, 1835*
mot: 1808, 1837*
måtehold: 1809, 1838*
i fordelingen av goder: 2407
viktig for fornuftig omsorg for helsen: 2290
rettferdighet: 1807, 1836*
som "religionsdyd": 1807
kyskhet:
betydningen av vennskap: 2347
ekteskapelig kyskhet: 2349
forbundet med måteholdenhetens dyd: 2341
forlovede par: 2350
forseelser mot kyskheten: 2351-56, 2396*
lyst: 2351
og homoseksualitet: 2359
selvbeherskelse: 2339-40
som bevaring av den personlige integritet: 2337-38
som Guds nåde: 2345
som kall til alle døpte: 2348, 2394*
som kulturell anstrengelse: 2344
som selvhengivelse: 2346
som vedvarende personlig vekst: 2243, 2395*
moralske dyder: 1839*
og lidenskapene: 1768
og nåden: 1810
sannferdighet: 2468, 2505*
i mellommenneskelige forhold: 2469
løgn som krenkelse av sannferdighetens dyd: 2486, 2508*
solidaritet: 1942
i fordelingen av goder: 2407
solidaritetens dyd: 1942
teologale dyder:
og deltagelse i den guddommelige natur: 1812
og Gudsfrykts dyd: 1840*, 2095-96
som grunnlag for kristnes moralske handlemåte: 1813, 1841*
tro, håp og kjærlighet som de teologale dyder: 1813, 1841*
håp: 1817-21, 1843*
kjærlighet: 1822-29, 1844*
tro: 1814-16, 1842*
Dyr
eksprimenter på dyr: 2417
forbud mot utbytting: 2415, 2418
forholdet til mennesket: 2417-18, 2457
plass i skaperverket: 2415-16
Dyrkelse
Se Tilbedelse
Døden
adskillelse av sjel og legeme: 1005, 1016*
avslutning av det sakramentale liv: 1682
etter døden:
den salige forening med Gud som ufattelig mysterium: 1027
"det salige syn": 1028
dommedag: 1038-41, 1051-52*, 1059*
fullendelse av himmel og jord: 1042-50
Gud forutbestemmer ingen til helvetet: 1037
helvetet: 1033-37, 1056-58*
himmnelen: 1023-29, 1053*
ingen "reinkarnasjon": 1013
skjærsilden: 1030-32, 1054*
hjemkomst til Gud: 1681
Jesu død:
Jesus som død: 650
menneskelig død forvandlet av Kristi lydighet: 1009
nedstigningen til dødsriket: 632-35
kristen tolkning av døden:
inngang til det evige liv: 1020
konsekvens av den opprinnelige synd: 400-403, 413*, 1008, 1018
menneskets siste fiende: 1008
motsigelse av det Glade Budskap: 164
positiv mening i den kristne fortolkning: 1010-14
slutten på jordelivet: 1007
kristent forhold til døden:
aktelse og omsorg for de døende: 2299
begravelsens betydning: 2300
døendes mottagelse av sakramentene: 2299
forberedelse: 1014
lik: 2300-2301
uttrykt i liturgien: 1012
ledsages av Kirken: 1683
som begrensning av jordelivet: 1021
Dødsstraff
Se Straff
Dødssynd
Se Synd: dødssynd
Dåp
barnedåp:
nødvendig for frigjøring fra den opprinnelige synd: 1250
og foreldrenes oppgave: 1251
og katekismeundervisningen: 1231
som skikk alt fra Kirkens begynnelse av: 1252, 1282*
døpenavn: 2156, 2165*
dåpsløfter: 2340
faddernes betydning: 1253-55
fortolkning og betydning:
"brudemysterium": 1617
død for synden sammen med Kristus: 628
forbundet med troen: 1226
forvarsler i frelsens historie: 1217-22
grunnlaget for kristen enhet: 837, 855, 1271
grunnvollen i kristenlivet: 1213
ifølge Paulus: 1227
sympol på Kristi død på korset: 1220
vigsel til Gud: 931
grunninnhold: 14
i Kirken: 1226-28, 1277*
Jesu dåp:
betydning: 536-37, 1223
den Hellige Ånds dåp sammenliknet med Johannes' dåp: 720
døpt av Johannes: 438
kalles:
"dåp": 1214
"gjenfødelsens bad, badet til fornyelse i ånden": 1215
"opplysning": 1216
meddelelse og mottagelse
berettigelse: 1246
i nødsfall: 1284
kan ikke gjentas: 1272
meddelelse ved legfolk: 903
ordentlige forrettere: 1256
nødvendighet:
"bloddåp": 1258
for frelsen: 846, 1257
lengselsdåp: 1258, 1260, 1281*
udøpte barn: 1261
og botens sakrament: 1425-26
og synd:
Dåpen sletter ut den opprinnelige synds virkninger: 405
ettergivelse av all synd og syndestraff: 1263, 2520
fortsatt kamp mot synd er nødvendig: 978, 1264, 2520
første sakrament til syndenes forlatelse: 977-78, 985*
gjør neofytten til "en ny skapning": 1265
rettferdiggjørelse: 1266, 1992
tap av dåpens nåde gjennom synd: 1446
ritus: 1235-45
dåpskandidaten betros til Kirkens tro: 1237
eksorsisme: 1237
forkynnelse av Guds Ord: 1236
formulering ved forretting: 189, 232, 1240
forsakelse av det onde: 1427
første eukaristiske kommunion: 1244
hvit drakt og kjerte: 1243
salving med krisma: 1241-42
signing med korsets tegn: 1235
velsignelse: 1245
vesentlig dåpsritus: 1239, 1278*
vigsel av døpevannet: 1238
vann som symbol: 694
som sakrament
et av de syv sakramenter: 1113, 1210
felles trekk i dåp, ferming og ordinasjon: 1121
gjenfødelsenes sakrament: 1213
kristent innvielsessakrament: 1212
troens sakrament: 1253
virkninger: 1279*
besegling med et uutslettelig åndelig merke: 1272-74, 1280*
bygger Kristi legeme: 798
evne til å feire liturgien: 1119, 1141
forening med Kristtus: 790
gir de moralske dyder:1266
gir de teologale dyder: 1266
gir del i de troendes allmenne prestedømme: 1268
gir den Hellige Ånds gaver: 1266
gir den nye fødsels nåde i Gud: 863
inngang til evig salighet: 1257
innlemmelse i Kristi kirke: 1267-70
innlemmelse i Kristi legeme: 790, 1267
mottagelse som Guds sønn: 1997
opptagelse i Guds folk: 804*
plikt og rettigheter: 1269-70
voksendåp: 1247-49
Se også Katekumenat
av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17