Den katolske kirkes katekisme

Temaindeks "S"

Sabbat; Sabbatshvile
adskilt fra den kristne søndag: 2175, 2190*
det tredje buds mening og betydning: 2168-73, 2189*
formål:
for lovprisning av Gud: 2171
hviledag etter Guds forbilde: 2172
minne om Guds skapergjerning: 2169
minne om Israels frigjøring: 2170
som tegn på Guds ubrytelige pakt: 2171
hellighet: 2168
Jesus og sabbatsloven: 2173
som avslutning på Guds skapelse: 345, 347
som kjernen i Israels lov: 348
"Sakrament, det Allerhelligste"
som navn på de eukaristiske skikkelser: 1330
Sakrament
1084, 1131*
begrep: 774
betydningen av det sakramentale tegn: 1130
eukaristiens enestående plass: 1211
forvarsler i den gamle pakts tegn: 1150
grunnlag i Jesu livs mysterier: 1115
hensikt: 1123
i den kristnes liv:
avslutning av det sakramentale liv ved døden: 1682
betydningen av de kristne innvielsessakramentene: 1212, 1275*, 1425, 1533
dåpen som syndsforlatelsens første sakrament: 977-78
gir styrke på veien mot hellighet: 1133*, 2030
helbredelsessakramentene: 1420-21
overdragelse av Kirkens tjenerembeder: 875
meddelelse av sakramenter i alvorlige nødstilfeller: 1401
ordinasjonens og ekteskapets sakrament som sakramenter av en særlig sendelse: 1534-35
som forberedelse på døden: 1680
innstiftet av Jesus Kristus: 1114, 1210
kirkelig dimensjon:
formidler Kristi goder: 947
formidler vekst og helbredelse: 798
Kirkens sakramentale sendelse: 738-40, 1132*
sakramentenes plass:
i dialogen for kristen enhet: 1126
i katekesen: 6
i liturgisk katekese: 1074-75
sikrer Kirkens enhetsbånd: 815
tilhører kirken: 1118
Kristi nærvær i sakramentene: 1088
nødvendig for frelsen: 1129
"sakramental økonomi": 1076
som "Guds storverk": 1116
syv i tallet: 1113, 1117, 1210
virkninger:
formidler den nåde de er tegn på: 1127
preger med et uutslettelig merke: 698, 1121
sakramental nåde: 1134*, 2003
sakramentenes frukter gagner alle troende: 950
virker "ex opere operato": 1128
Sakramentalier
former:
eksorsisme: 1673
velsignelse: 1669, 1671, 1678*
vigsel av ting og mennesker: 1672
innstiftet av Kirken: 1667
mening og formål: 1667-68, 1670, 1677*
Salige syn, det
fullkomment samfunn med Gud: 2550
som fullendelse av alle lengsler: 2548
som målet i livet: 163
Se også Salighet
Salighet
i Det nye testamente: 1720
som Guds nådegave: 1722
som målsetning for menneskelig handling: 1719, 1723, 2548
veien til Kristen salighet: 1724
Se også Salige syn, det
Saligprisninger
kaster lys over trekk i det kristne liv: 1717, 1728*
innhold og betydning: 1717, 1726*
i Jesu forkynnelse: 1716
svarer på menneskets naturgitte lengsel etter lykke: 1718
utfoldelse av det kristne håp: 1820
åpenbarer målsetningen for menneskelig handling: 1719
Salmer
betydning for den daglige bønn: 2589
Davids salmer: 2579
Gudsfolket kommer til uttrykk i salmene: 716
i den gamle pakts liturgi: 2588
i Kirkens liturgi: 1093
Salmene som bok i Det gamle testamente: 2585
som gudsfolkets bønn: 2586
som opplæring i bønn: 2587
Salving
dåpen: 1237
ferming: 1289, 1293-96
ordinasjon av presbytere og biskoper: 1574
som tegn på den Hellige Ånd: 695
sykesalving: 1523
Samfunn; Stat
1880
behovet for å leve i samfunn: 1879
borgerplikter:
begrensninger på sivil lydighet: 2242, 2256*
betaling av skatt: 2240
bruke stemmeretten: 2240
deltagelse i det offentlige liv: 1915, 2255*
forsvar av landet: 2240
plikt til å adlyde: 1900
mottagelse av utlendinger: 2241
væpnet motstand: 2243
enkeltmennesket som subjekt og mål: 1881, 1929, 1892*, 2459*
forbindelser innenfor samfunnet:
Kirken og staten:
grunnleggende forbindelse: 2244-46
sosialiseringens farer: 1883
staten og dens innflytelse på befolkningstilveksten: 2372
staten og det felles gode: 1905-12
staten og familien:
familien som samfunnslivets urcelle: 2207
plikt til å beskytte familien: 2209-11
subsidiær støtte til familien: 2208
staten og massemedia: 2498-99
staten og samfunnsmessige forandringer: 1888
staten og sosial rettferdighet: 1928
frivillige organisasjoner og foreninger: 1882, 1893*
grunnleggende prinsipper:
betingelser for et samfunn i broderlig harmoni: 1931
det felles gode: 1924-25*
kjærligheten som det største sosiale bud: 1889, 1896*
rett til informasjon: 2494, 2512*
rettmessig hierarki mellom verdiene: 1886-87, 1895*
rettsstatsprinsippet: 1904
solidaritet: 1948*
subsidaritetsprinsippet: 1883-85, 1894*
myndighet i samfunnet:
betingelser for ulike styringsformer: 1901, 1922*
funksjon: 1897-98, 1918-21*
lydighet under: 1899, 2238
naturgitte samfunnsformer: 1882, 1891
primære og subsidiære samfunn: 1883-85
sosial orden: 1912
statens plikter:
anerkjennelse av og respekt for nesten: 1931-33
ansvar for økonomien: 2431
beskyttelse av livet til ethvert uskyldig individ: 2273
forsvar: 2265, 2310
fremme samfunnets felles beste: 1927*, 2237
hensyn til dem som nekter militærtjeneste av samvittighetsgrunner: 2311
hensyn til religiøs dyrkelse: 2104-8, 2137*
omsorg for borgernes helse: 2288
respekt for enkeltmenneskets verdighet: 1907, 1926*, 1930, 1943*, 2254*
Samvittigheten
1778, 1795-96*
behov for ransakelse: 1779
dannelse av: 1783-85, 1798*, 1971
feilaktig bedømmelse: 1790-94
gjør det mulig å ta ansvar: 1781
retten til å handle etter: 1782
samvittighetsnag: 1453
synd som krenkelse av: 1849
valg i samsvar med: 1780, 1786-89, 1799-1800*, 1806
virkning: 1776-77, 1797*
Samvittigheten, ransakelse av
som forberedelse til å motta botens sakrament: 1454
"Sanctus"
559
Sannhet
Gud som kilden til all sannhet: 2465
i etterfølgelsen av Kristus: 2470
i forholdet til andre: 2464
i kommunikasjonsmedier: 2492
krenkelser av sannheten: 2464, 2475-87
menneskets streben etter sannhet: 2467
og skjønnhet: 2500
retten til sannhet er ikke betingelsesløs: 2488-92
sannferdighetens dyd: 2468
"trossannhetenes hierarki": 90, 234
vitnesbyrd om sannheten:
i Det nye testamente: 2471
kristnes plikt: 2472
og martyriet: 2473
åpenbares i Jesus: 2466
Satan
Se Djevelen
Segl
den Hellige Ånds innsegl: 1295-96
det sakramentale segl: se Botens sakrament
sakramentenes segl: 1121
som symbol på salvingen: 698
Seksualitet
Se Mennesket: kjønnslig identitet; Seksualitet; Ekteskap: hensikt
Seksuell identitet
Se Mennesket: kjønnslig identitet
Seksuelt misbruk
2389
Se også Voldtekt
Sekularinstitutter
Se Evangeliske råd; Kirken: oppbygning
Selvbeherskelse
midler til selvbeherskelse: 2340
som den Hellige Ånds frukt: 736, 1832
som livslang oppgave: 2342
Se også Askese
Selverkjennelse
2340
Selvmord
ansvar for ens eget liv: 2280
eskatologisk betydning: 2283
faktorer som kan minske ansvaret: 2282
frivillig medvirkning til selvmord: 2282
strider mot kjærligheten til en selv, nesten og Gud: 2281, 2325
Simoni
2121
Sinne; vrede
som lidenskap: 1765
som synd:
dødssynd: 1866, 2302
forbys i Bergprekenen: 2262
følge av den opprinnelige synd: 2259
hevnlyst: 2302
Siste nattverd, den
Se Jesus Kristus: liv
Siste olje
Se Sykesalving
Sjalusi
1852
Sjel
363
enhet med legemet i én natur: 365
og menneskets hjerte: 368
og menneskets ånd: 367
skapt direkte av Gud: 366
udødelig: 366
Skade
på privat eller offentlig eiendom: 2409
Skaperverket; Skapelsen
aktelse for skaperverket: 2415
betrodd mennesket: 299
bevaring av skaperverket: 2415-18, 2456*
Gud skaper "av intet": 296, 317-18*
Gud Skaperen:
Kristus som skaperverkets Herre: 668
Kristusmysteriet kaster lys over skapelsens mysterium: 280
opprettholder skaperverket: 301, 320*
overskrider skaperverket: 300
skapte i frihet: 296
Skaperens skjønnhet: 341
åpenbaring av Gud Skaperen:
for Israel: 287
gjennom fornuften: 286
i Genesis: 289
uadskillelig fra pakten: 288
når sitt høydepunkt i gjenløsningen: 349
opphav i Treenigheten: 258, 291-92, 316*, 320*
orden i skaperverket: 299, 354*
sabbatshvile: 314, 345, 347
skapergjerningen som begynnelsen på alle Guds verker: 198, 280, 338
skaperverkets skjønnhet: 341
skapningene:
betydningen av skaperverkets orden: 346
godhet hos alle skapninger: 339
hensikten med skapelsen av mennesket: 356, 381*
hierarki: 342
innbyrdes avhengighet: 340
konsekvenser av den opprinnelige synd: 400
mennesket skapt i Guds bilde: 355, 374, 380*
mennesket som skaperverkets krone: 343, 353*, 355
solidaritet: 344
teologi om skapelse og filosofi: 285
teologi om skapelse og naturvitenskap: 283-84
åndelig og legemlig skapning: 327
årsaker: 293-94, 315*, 319*
Se også Verden
Skattesvik
2436
Skilsmisse
1650-51, 2382, 2384-86
inngåelse av nytt sivilt ekteskap: 1665*, 2384
Kirkelig annullering: 1629
konsekvenser for familien: 2385
separasjon: 1649, 2383
umoralsk: 2384-85
Se også Ekteskap; Ekteskapsbrudd
Skisma
2089
som brudd på Kirkens enhet: 817
Skjærsilden
1030-32
Skrift, Den hellige
81
betydning:
som kilde til bønn: 2653-54
som kilde til styrke for Kirken: 104, 131
som næring for kristenlivet: 141*
forfatterskap og inspirasjon:
Gud som forfatter: 105, 136*, 304, 688
inspirerte menneskelige forfattere: 105, 702
Kristus som Guds eneste Ord: 102, 134*
Skriften som Guds Ord: 103, 104, 135*
lærer sant: 107
mening og fortolkning:
eksegese: 109, 119
eksegetenes oppgave: 119
fri adgang er nødvendig: 131
grunnleggende tolkningsprinsipp: 111, 137*
mangfoldig mening: 115-19
studiet av Skriften: 132-33
typologi: 128-30
og tradisjonen: 78, 80-84, 95
Skriften som et hele:
Det gamle testamente: 121-23
Genesis' særlige plass: 289
umistelig: 123
Det nye testamente: 124-27
betydningen av Evangeliene: 125, 127, 139*
Kristus som det sentrale tema: 124
jødisk organisering av Skriften: 702
kanon: 120, 138
kristen lesning: 129, 140*
Se også Nye testamente, Det; Gamle testamente, Det
Skriftemålet
Se Botens sakrament
Skryt
2481
Sladder
2477, 2479, 2507
Slaveri
forbudt: 2414
Smertelindring
som forbilledlig form for uegennyttig nestekjærlighet: 2279
Smiger
2480
Sogn
2179
Soldater
Se Militæret
Solidaritet
i brorskap: 1939
i fordelingen av goder og arbeid: 1940
i Kirkens sjel: 1942
i kjærlighetsfellesskapet: 953
i økonomien og i politikken: 1941
Spekulasjon
2409
Spiritisme
forbudt: 2117
Splid
1852
Spådomskunst
2116
Stat
Se Samfunn
Sterilisering
og menneskekroppens integritet: 2297, 2398*
Se også Ekteskap; Medisinsk behandling
Straff
begrensninger: 2267
dødsstraff:
anerkjent i Kirkens tradisjonelle lære: 2266
ublodige midler foretrekkes: 2267
voldsavståelse som vitnesbyrd om kjærlighet: 2306
formål og virkning: 2266
samfunnets rett til å forsvare seg: 2265
Se også Tortur
Streik
2435
Subsidaritetsprinsippet
i forholdet mellom stat og familie: 2209
innhold: 1883-85
og kollektivisme: 1885
Se også Kirkens sosiallære; Samfunn
Svindel
2409
Sykdom
betydning i menneskets liv: 1500-1501
den Hellige Ånd gir helbredelsens nådegave: 1508
Jesu helbredelsessendelse: 1503-5
i disiplene: 1506-7
i Kirken: 1509
oppfatning av sykdom i Det gamle testamente: 1502
Sykesalving
hensikt: 1499, 1511, 1526-27*
hovedvirkninger: 1520-23, 1532*
forberedelse på døden: 1523
forening med Kristi lidelse: 1521
Kirkens helliggjørelse: 1522
syndstilgivelse: 1520
trøst, fred og mot: 1520
liturgisk feiring: 1517
elementene i feiringen: 1518-19, 1531*
meddeles av presbytere og biskoper: 1516, 1530*
mottagelse av sykesalving:
Eukaristien som "vandringsbrød": 1517, 1524-25
forberedelser: 1516-17
gjentatt mottagelse: 1515, 1529*
mottagelse anbefalt: 1515, 1528*
mottageren: 1514
som sakrament:
et av de syv sakramenter: 1113, 1210
"sacramentum exeuntium": 1523
siden Kirkens begynnelse: 1510
ritus: 1513
tradisjonen med "den siste olje": 1512
Symbol
oppbygning: 190-91
som navn på trosbekjennelse: 187
viktige symboler: 193-95
Se også Trosbekjennelse
Symbolikk
symboler hentet fra menneskets verden: 1146-49
symboler i sakramental feiring: 1145
Symbolon
som betegnelse for trosformulering: 188
Se også Symbol; Trosbekjennelse
Synd; Syndefallet; Opprinnelig synd
ansvar for andres synder: 1868
dåpens nødvendighet: 1250
englenes fall: 392
forklart i åpenbaringen: 388
fortolkninger:
"kjødets verk": 1852
personlig handling: 1868
"sosial synd": 1869
trussel mot Kirkens enhet: 814
i Kirken: 827
Jesus "døde for våre synder": 601, 654
inndeling:
alvorlige synder:
dødssynd: 1855, 1874*
konsekvenser: 1861
og tilgivelse: 1856
omstendigheter: 1857-59
som radikal mulighet for menneskets frihet: 1861
forskjellen mellom dødssynd og veniell synd: 1854
"himmelropende synd": 1867
hovedsynder: 1866, 1876*
sakens alvor: 1854, 1858
etter objekt: 1853, 1873*
forskjellige alvorlige synder:
drap: 2268
forsømmelse av messeplikten: 2181
Gudsbespottelse: 2148
hat: 2303
misunnelse: 2539
ondskap: 1860
sinne: 2302
spotte den Hellige Ånd: 1864
synd mot håpet: 2091
synd mot kjærligheten: 2094
synd mot troen: 2088-89
mangfoldighet: 1852
venielle synder: 1855, 1875*
konsekvenser: 1863
natur: 1862
konsekvenser:
død: 1008
frarøver mennesket dets likhet med Gud: 705
laster: 1865
skader samfunnet av de troende: 953
skiller menneskene fra hverandre: 845
straff:
for dødssynd: 1861
for veniell synd: 1863
i de helliges samfunn: 1474-75
som renselse fra syndens konsekvenser: 1472
"timelig" og "evig": 1472
sykdom: 1505
sårer Kirkens enhet: 817
tap av evig liv: 1472
menneskeslekten ble ikke forlatt av Gud etter syndefallet: 410, 1609, 1870*
mennesket og synd:
mennesket synder fritt: 1739, 1874*
rammet av synd fra fødselen av: 403
synd som avvisning av Gud: 398, 415*, 1487*
natur: 1849-50
og loven: 1949
og løgn: 2484
og ufrivillig uvitenhet: 1860
opprinnelig synd: 390, 397, 416-17*
concupiscientia som viktigste konsekvens: 405
djevelen forførte: 391, 414-15*
konsekvenser: 55-58, 399-400, 402-9, 418-19*
og menneskehetens historie: 390
overført til alle mennesker: 404
samlingen av Guds folk: 761
synderne var skyld i Kristi lidelse: 598
tillatt av Gud: 412
virkelighet: 386-87
Syndenes forlatelse
absolusjon gjennom skriftemålet: 1424
betydningen av makten til å binde og å løse: 1444-45
ettergivelse av den evige straff for synd: 1473
Evangeliet som åpenbaring av Guds miskunn mot syndere: 1846
Gud alene kan tilgi synd: 1441
Gud gir makt til å tilgi menneskenes synder: 984*, 1441
og bekjennelse av troen på den Hellige Ånd: 976
og bekjennelse av troen på Kirken: 976
rettferdiggjørelse gjennom Jesu død: 421*, 615, 1708
som forsoning med Kirken: 1443
som "Kirkens skattkammer": 1476-77
syndsbekjennelsen:
betydning: 1455, 1847
skrifte dødssynder: 1456
skrifte venielle synder: 1458
som vesentlig del av botens sakrament: 1456
støttet av nåden: 1848
under sykesalvingen: 1520
utøvet av Kirken etter Guds befaling: 986*, 1442
Se også Botens sakrament
Synskhet
2116
Sølibat
i den romersk-katolske Kirke: 1579
i de orientalske Kirker: 1580
Se også Ordinasjonens sakrament; Jomfruelighet; Kyskhet
Søndag; Søndagshvile
feiring:
betydningen av deltagelse i søndagens eukaristi: 2182
pålagt av Kirkens fjerde bud: 2043, 2192-93*
sammenkomst for eukaristifeiring: 1343
skikken i den tidlige Kirken: 2178
som oppfyllelse av den gamle pakts bud: 2176
søndagens eukaristi som grunnlag for kristenliv: 2181
søndagens eukaristi som hjertet i Kirkens liv: 2177
obligatorisk søndagsfeiring; messeplikt:
i embedsbærers fravær: 2183
fastlagt av Kirkens bud: 2180
plikt til og fritak fra: 2181
veloverveide grunner til ikke å delta: 2181
som dagen for Kristi oppstandelse: 2174, 2190*
som "Herrens dag": 2174, 2191*
søndagshvile:
som påbud: 2185-86, 2194-95*
forsvar av søndag som hviledag: 2187-88
som mulighet til å dyrke familie, kultur og religion: 2184
Sønnen
Se Treenigheten; Jesus Kristus
av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17