Den katolske kirkes katekisme

Temaindeks "A"

Abort
2270-75
ekskommunikasjon som straff: 2272
fordømt av oldkirken: 2271
forsvar av menneskelivet helt fra unnfangelsesøyeblikket av: 2270, 2319*, 2322-23*
individets umistelige rett til å leve: 2273
Abraham
Abrahams håp: 1819
Abrahams tro: 144-46, 165, 1080, 2676
i den muslimske religion: 841
løftet til Abraham: 705-6, 762, 1222, 1716, 2810
oppfyllelse av løftene: 422, 1725*, 2619
utvelgelse og kall av Abraham: 59, 72*, 762
Absolusjon
Se Botens sakrament: liturgisk feiring
Adventstiden
524, 1095
Se også Liturgi: den liturgiske tid
Agnostisisme
former: 2127
som praktisk ateisme: 2128
Akedi
som hovedsynd: 1866
som fristelse i bønnen: 2733
som synd mot Guds kjærlighet: 2094
Alkohol
misbruk: 2290
Almisser
som fromhetsform: 575, 2101
som gudfryktig gjerning: 1969
som uttrykk for botferdighet: 1434, 1438
som vitnesbyrd om broderkjærlighet: 2447, 2462*
til fordel for de avdøde: 1032
Alter
1181-82, 1383, 2570
Ambonen
1184
Amputasjon
Se Medisinsk behandling
Amuletter
2117
Analogi
mellom Skaper og skapning: 41
troens analogi: 114
Anamnese
i den liturgiske feiring: 1103
i feiringen eukaristifeiringen: 1354, 1362
i sakramental feiring: 1106
Anger; Omvendelse
beskrevet i lignelsen om den fortapte sønn: 1439
"fullkommen anger": 1452
indre omvendelse viktig: 1430
kall til omvendelse i forkynnelsen av Åpenbaringen: 1427
omvendelse:
vedvarende oppgave for den kristne: 1428
vedvarende oppgave for hele Kirken: 1428
som dreining mot Gud: 821-22
som dreining vekk fra det onde: 1431, 1490*
som Guds verk: 1432-33, 1489*
som håp om Guds miskunn: 1431
som pønitentens første handling: 1451
som tillit til Guds nåde: 1431
synlige tegn: 1430
"ufullkommen anger": 1453
uttrykksformer:
almisse: 1434
bønn: 1434
faste: 1434
Anstøt
ansvar for: 2287
natur og betydning: 2284, 2326*
vekket av lover, institusjoner og offentlig opinion: 2286
vekket av personer som påkaller respekt: 2285
Ansvar
for andres synder: 1868
i kraft av menneskets frihet: 1734
og deltagelse i det felles gode: 1914
samvittighetens rolle: 1781
tilregnelighet: 1735-36
Antikrist
675
Se også Jesus Kristus: Kristi gjenkomst
Apostasi
2089, 817
Apostlene
apostolisk forkynnelse som vei til Himmelen: 75-77, 1724
delaktighet i Kristi helbredelsestjeneste: 1506, 1510-11
delaktighet i Kristi helliggjørende kraft: 1087
etterfølgere: 3
forkynnelse av Kristi påskemysterium: 571
kalt av Jesus til å følge Ham: 1506
Kirken grunnlagt på "apostlenes grunnvoll": 857, 860
nøkkelmakten: 981
utsendt av Jesus: 2, 858-60
vitner om oppstandelsen: 860
Se også Apostolisk suksesjon
Apostolat
863, 864, 900, 905
Apostolisk suksesjon
apostlene gir seg etterfølgere: 77, 860-62
betydning for liturgien: 1087
i de orientalske Kirker: 1399
og ordinasjonens sakrament: 1576
som enhetsbånd i Kirken: 815
som tegn på at Kirken er "katolsk": 830, 833
Se også Apostlene
Arbeid
adgang til arbeid: 2433
arbeidsløshet: 2436
mening og verdi: 2427-28, 2460*
rettmessig lønn som lovlig frukt: 2434
streik: 2435
Askese
som middel til selvbeherskelse: 1734, 2340
som vei til fullkommenhet: 2015
Astrologi
2116
Ateisme
2123-26, 2128, 2140*
Avsky
Se Lidenskaper: mangfold
Avgudsdyrkelse
2113, 1852, 2112-14
Avlat
1471
Kirkens lære om avlat: 1472-79, 1498*
av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17