Den katolske kirkes katekisme

Temaindeks "M"

Magi
2117, 2138*
Magisteriet
Se Kirken: oppbygning: læreembedet
Manikeisme
285
Markedsøkonomi
statens ansvar: 2431
Martyrium
betydning for Kirken: 2474
som vitnesbyrd om sannheten: 2473, 2506*
Maria
budskapet om Jesu fødsel: 484
forberedt av den Hellige Ånd: 722
fortolkning:
bolig for Sønnen og den Hellige Ånd: 721
"Kirkens Mor": 963
"Nådens Mor": 968-70
formidler av, ikke kilde til, Guds nåde: 970
i forbønn til Gud: 969, 975*
i gjenopprettelsen av Guds liv i sjelene: 968
kun gjennom Kristi formidling: 970
"Panagia": 493
personifisering av Kirken: 507
"Theotokos": 495
typus på Kirken: 967
"Visdommens trone": 721
Jomfru Maria: 496-507, 510*
i Evangeliene: 497-98, 500
i fedrenes tradisjon: 496
i Guds frelsesplan: 502-6
i Kirkens tro: 499
som tegn på hennes tro: 506
lydighet i troen: 144, 494, 511*
Mariadyrkelsen:
forskellig fra tilbedelsen: 971
i Kirkens liturgi: 971
i Guds frelsesplan:
"den ubesmittede unnfangelse": 491-92
forberedelse i den gamle pakt: 489
"full av nåde": 490
Guds valg av Maria: 488-93, 508*
Marias Bønn: 2617-19
og Kirken:
i Maria er Kirken fullkomment hellig: 829
Kirkens marianske dimensjon: 773, 973*
Maria bistår Kirkens førstegrøde med sin bønn: 965
Marias rolle i Kirkens mysterium: 963-72
Marias rolle uadskillelig fra Kristus: 964
opptagelse i himmelen: 966, 974*
som eksempel og forbilde:
forbilde på troen på Guds allmakt: 273
kristent forbilde på hellighet: 2030
syndfri hele livet: 411
troen på Maria har sitt grunnlag i troen på Kristus: 487
unnfanget og fødte Faderens Sønn: 485, 509*, 723
Materialisme
285
Media
betydning: 2493
forpliktelser og begrensninger: 2497
i allmennvellets tjeneste: 2494-95
kritisk omgang med massemedia: 2496
og sivile myndigheter: 2498-99
Medisinsk behandling
amputasjon og sterilisering truer kroppens integritet: 2297
stoppe eller unnlate medisinsk behandling: 2278-79
transplantasjon av organer: 2296
vitenskapelige eksperimenter på mennesker ikke tillatelig: 2295
vitenskapelige eksperimenters bidrag til helbredelse: 2292
Medisin
misbruk: 2290
Meditasjon
2705-8
Mened
2476
Se også Eder
Mennesket
forholdet Gud-menneske
bekjennelse av troen: 199
spørsmålet om Guds eksistens: 33, 41
fullendelse ved tidens ende: 1045
i skaperverket:
aktelse for skaperordningen: 339
ansvar for verden: 373
hierarkisk orden i skaperverket: 342
innbyrdes avhengighetsforhold mellom skapningene: 340
opprinnelig harmoni: 374-79, 384*
skapelsens mål: 358
særstilling i skaperverket: 343, 355
ikke forlatt av Gud etter syndefallet: 410
kall: 1878, 1710*, 2133*
guddommeliggjøring av mennesket som Jesu mål: 460
til åpenbaring av Gud: 2085
til evig salighet: 1703
til fellesskap med Gud: 27
til fri underkastelse under Gud: 144, 396
til liv i den Hellige Ånd: 1699
til samarbeid i Guds skaperverk: 307, 378
til vennskap med Gud: 355, 396
kjennetegn og handlinger:
behov for samfunnsliv: 1879-80
det dydige menneske: 1803-4
evne til naturlig kjennskap til Gud: 32, 46*
kjemper for å holde fast ved det gode: 409
legsel etter å gjøre det gode: 1706-7
lengsel etter lykke: 1718
pliktig å følge samvittigheten: 1706, 1713*
religiøst vesen: 28, 44-45*
streber etter sannheten: 2467
utrustet med frihet: 1705
uttrykker seg i tegn og symboler: 1146
vandel: 16, 2085
Kirken forkynner den fulle åpenbaring av mennesket: 2419
kjønnslig identitet:
forskjeller og gjensidig utfyllelse mellom kjønnene: 369-73, 1605, 2333
kall til kjærlighet og fellesskap: 2331-32
lik verdighet for begge kjønn: 369, 2334, 2393*
skapt til "mann og kvinne": 355, 383*
Kristi rett til å felle dommer over menneskene: 679
likhet mellom alle mennesker:
ifølge natur, opphav og mål: 1934
med ulike anlegg: 1936-37
menneskelig verdighet som grunnleggende element: 1935
urettferdig ulikheter: 1938
likhetspunkter med Gud:
før og etter gjenløsningen ved Kristus: 1701
hele mennesket er villet av Gud: 362
skapt i Guds bilde: 356-61, 380*, 1702
løftet om gjenoppretting av likheten med Gud: 705
synd og avvisning av Gud: 29, 398, 1739
synd som forseelse mot menneskets natur: 1714*, 1849
menneskeslekten:
brorskap mellom alle mennesker: 361, 1947-48*
enhet: 360
felles opprinnelse og felles mål: 842
målsetning: 16, 260, 356
opprinnelse:
Gud skapte mennesket av kjærlighet: 1, 315*, 1604
plikt til å beskytte og hjelpe syke og handikappede: 2276
respekt for personlig verdighet: 1738
rett til et godt omdømme: 2479, 2507*
rett til religiøs frihet: 2106
rett til å handle etter sin samvittighet: 1782
seksualitet:
betydning: 2332, 2362
betydningen av ekteskapelig forening: 2335
ekteskapets tosidige hensikt: 2360-63
Se også Ekteskap
integrering i enkeltmennesket: 2337
som skapning:
erkjennelse av begrensninger som skapning: 396
med fornuft: 1704
med forståelse og fri vilje: 311
med kropp og sjel: 327, 355, 362-65, 382*, 1703, 1711*
som en god skapning: 374
syndens konsekvenser:
alle mennesker er merket fra fødselen av: 403
berøvet likheten med Gud: 705
djevelen har en viss makt over mennesket: 407
forføring av mennesket: 394
frihet og den opprinnelige synd: 396-401
ifølge Den hellige skrift: 399-400
skade av djevelens virke: 395
svekkelse av menneskenaturen: 405
valget mellom evig liv og evig død: 1470
søken etter Gud:
Gud kaller mennesket først: 2567
Kunnskap om Gud:
gjennom fornuften: 50
gjennom åpenbaring: 35, 50, 52, 208
Gud taler med menneskeord: 101, 109
veier til Gudskunnskap: 31
uopphørlig på leting etter Gud: 30, 2566
verdighet, rettigheter og plikter:
grunnlag for og betydning av menneskelig verdighet: 1700
menneskets rettigheter springer ut av dets verdighet: 1930
menneskets verdighet: 27
menneskets verdighet uttrykt i morallivet: 1706
verdigheten i skapningens samarbeid med Skaperen: 306-8
videreføring av livet: 372
Messe
Se Eukaristifeiring
Messias
forberedt av den Hellige Ånd: 702
forventningen om Messias i Israel: 711-16
første forvarsel etter syndefallet: 410
Himmelfarten som innledningen til Kristi styringstid: 664
i Jødedommen og i Kristendommen: 840
Jesus Kristus, Messias: 436-40, 528-29, 535, 540, 590, 674
Kristi messianske kongevelde: 440
lidelser ifølge "utlegning av alle Skriftene": 572
salving som tegn på Messias: 695
trekk: 712-16
Se også Jesus Kristus
Mildhet
som den Hellige Ånds frukt: 736, 1832
Militæret; soldater
: 2310
Militærnekting av samvittighetsgrunner
2311
Millenarisme
676
Ministranter
1143
Misjon; Misjonsarbeid
avstanden mellom det forkynte budskap og den menneskelige virkelighet: 853
betydningnen av inkulturasjon: 854
den Hellige Ånd som hovedperson: 852
foranledning: 851
Kristi misjonsbefaling i Kirken: 849, 858-59
og vigslet liv: 931
og Kirkens enhet: 855
respektfull dialog med andre kulturer: 856
utspring og mål: 850
Miskunn
1829, 2447
Mismot
1765, 2553
Misunnelse
2539
røtter og konsekvenser: 2540
som hovedsynd og dødssynd: 1866, 2538-39, 2553-54*
Monofysittisme: 467
Mor
Se Foreldre; Kirken; Maria
Moral
og synd: 407
Morallov
Se Lov
Mord
Se Drap
Mot
som den Hellige Ånds gave: 1831
som kardinaldyd: 1805, 1808
Motstand
mot urettferdige myndigheter: 2242
væpnet: 2243
Musikk
betydningen av sang og musikk: 1158
funksjon som tegn i liturgien: 1157
liturgisk musikk som Kirkens skatt: 1156
Muslimer
Se Islam
Myndighet
begrensninger: 2235
grunnlag:
Gud: 1899
menneskets natur: 1898
respekt for enkeltmennesket: 1930
nødvendighet for samfunnet: 1898
og borgernes plikter: 2238-43
og det felles gode: 1906
og familien: 2199, 2207
oppgaver: 1902, 2236
plikt overfor offentlig myndighet: 2234
rettmessig myndighetsutøvelse: 1903, 2236
som tjeneste: 2235
Myrra
Se Krisma
Mystagogi
1075
Måtehold
sikrer viljens herredømme over instinktene: 1809
som kardinaldyd: 1805
av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17