Den katolske kirkes katekisme

Temaindeks "I"

Ikon
1159
betydning 1160-61, 1241*
Ild
som symbol på den Hellige Ånd: 696, 718
Immanuel
som navn på Messias: 712
Incest
2388-89
Inkarnasjon
som enestående begivenhet i frelsens økonomi: 464
Se også Jesus Kristus: Jesu liv
Innvielse
Se Dåp; Ferming; Eukaristien; Katekumenat
Inspirasjon
Den hellige skrifts inspirasjon: 106
Se også Skriften
"Interkommunion"
Se Eukaristifeiring: eukaristisk kommunion
Irettesettelse
1829
Ironi
2481
Islam
Kirkens forhold til muslimene: 841
muslimene påberoper seg Abrahams tro: 841
Israel; Israelitter
forvarsler om Jesu komme i Israel: 436-40, 522
fra mottagelsen loven til utlendigheten: 708-10
frelst fra synd av Gud: 431
Gud åpenbarer seg for Israel som Skaperen: 287-88
Gud åpenbarer sin lov for Israel: 1961
Gud åpenbarer sitt navn for Israel: 203-4
Guds kjærlighet til Israel: 218-19
"Guds sønner" som navn på det jødiske folk: 441
Israel som Guds "fattige" folk: 711, 716
Israels bebreidelser mot Jesus: 576, 579
Israels håp: 674
Israels kall tas ikke tilbake: 839
Israels synd: 401
Jakob som stamfar for Israels tolv stammer: 2573
Jesus som fullbyrdelsen av Israels kall: 539
Kirken forberedt av det israelittiske folk: 759-62
Sabbaten som hjertet i Israels lov: 348
sammenkalling av Guds folk som "Kirke": 751
tilbedelse av Gud Frelseren i Israel: 433
utvalgt av Gud: 62-64, 218, 238, 2085
Se også Bønn; Liturgi
av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17