Den katolske kirkes katekisme

Temaindeks "K"

Kall
av våre første foreldre: 54
Kristi kall til alle: 3, 542-43
Skaperens kall til alle: 1
til katolsk enhet i Guds folk: 836
til hellighet: 825
til å følge Kristus: 1694
Se også Evangeliske råd
Kapitalisme
2425
Karismene
Se Nådegavene
Katekese
5
betydning for Kirken: 6-10
i familien: 2226
i troen på skapelsen: 282
Jesus i hjertet av katekesen: 426-29, 1698
lignelsen om de to veier: 1692
mål: 4
og liturgien: 1074-75
oppgave: 1697, 2688
utøvelse:
av legfolk: 906
i forkynnelsen: 2033
Katekisme, den Katolske Kirkes
forløpere: 9
fremleggelse av liturgien: 1075
fremstilling ifølge Apostlenes symbol: 196
kulturell tilpasning: 24
mål: 11
målgruppe: 12
oppbygning: 13-17
oppdeling og nummerering av Dekalogen: 2066
pastoralt prinsipp: 25
som organisk fremstilling av troen: 18
utvikling: 10
viktigste kilder: 11
Katekumenat; Katekumen
for voksne: 1232
i Kirkens første århundrer: 1230
kulturell tilpasning av innvielsesriter: 1232
lengselsdåp: 1258-60
som lemmer i Kirken: 1249
som vei til innvielse til kristent liv: 1229
Se også Dåp
Katekumenolje
i salvingen av dåpskandidaten: 1237
Se også Dåp
Kathedra
biskopens kathedra og prestens stol i liturgien: 1184
"Katolsk"
830
Kidnapping
2297
Kirkefedre
og katekesen: 8
som kilde til kunnskap om den Hellige Ånd: 688
Kirken
bygget på bekjennelsen av Jesus Kristus som Messias: 424
egenskaper: 750, 811, 825-26, 865
den "apostoliske" Kirke: 857-65, 869*
"apostolisk" i tredobbel betydning: 857
biskopenes apostolisitet: 862
etterfølgere innsatt av apostlene: 859, 861
Kirkens apostoliske karakter: 863
den "ene" Kirke: 813-22, 866*
fornyelse for å bevare enheten: 821
i kraft av sitt opphav og sin "sjel": 813
ikke-katolske kristne Kirker: 818-19
Kristi omsorg for opprettholdelse av enheten: 820-22
mangfold i enheten: 814
misjonsvirksomheten rettet mot enhet: 855
Paven og biskopene som enhetsbånd: 815-16
sår i Kirkens enhet: 817
den "hellige" Kirke: 823-29, 867*
både hellig og syndig: 825, 827
helliggjørende i kraft av Kristus: 824
helligkåring: 828
i kraft av Kristus: 823
og Maria: 829
den "katolske" Kirke: 830-35, 838, 868*
fullstendig innlemmelse i Kirken: 837
i kraft av sitt guddommelige utspring: 812
i kraft av Kristus: 831
kalt til katolsk enhet i Guds folk: 836
"katolsk": 830
kontakt med ikke-katolske kirker: 838
misjonsvirksomhet fremmer katolisiteten: 849
historisk dimensjon: 770
vesentlige kjennetegn: 811, 870*
fortolkning:
alles frelsessakrament: 780*, 849
"alle tings mål": 760
både åndelig og historisk virkelighet: 770-71
den Hellige Ånds tempel: 797-98, 809*
Kirken som pilegrim på vei mot fullendelse i herlighet: 769
Kristi brud: 796, 808*
Kristi legeme: 779*, 789, 805*:
den troendes nære forening med Kristus: 790
individuelle lemmer og legemet: 791
Kristus ordner gaver og tjenester: 794, 806*
Kristus som hode for legemet: 792, 807*
redskap for Kristus: 775-76
mysterium og sakrament: 774-76
sakramentet for Guds liv: 932
sakramentet for Kristi og Den Hellige Ånds sendelse: 738
frelsens nødvendighet:
forståelse av begrepet: 846-48
kall:
i tjeneste til Gud: 783-86
Kirken som pilegrim: 671
som Guds folk: 781-86
som Guds "familie": 1
som misjonerende kirke: 767
Kirken og staten
Kirkens forsvar for menneskets transcendente karakter: 2245
prinsipper i forholdet Kirke-stat: 2244-46
Kristi og Den Hellige Ånds sendelse fullendes i Kirken: 737, 778*
Kristus som hode: 669
liturgi:
bønnenes uttrykksformer undersøkes av læreembedet: 2663
Kirken og eukaristien:
eukaristien bygger opp Kirken: 1396
eukaristien som Guds samfunns mysterium: 1118
eukaristien som midtpunktet i Kirkens liv: 1343, 2177
Kristi nærvær i liturgien: 1088
liturgi som kirkelig handling: 1070-72
sakramenter:
formidling av Kristi goder: 947
Kirken som forvalter: 1117
tilhører Kirken: 1118
lokalkirker med egne tradisjoner: 814
mål:
forkynnelse av påskemysteriet: 571
menneskenes forening med Gud: 772-73
menneskenes helligelse: 824
navnet "Kirke": 751-52, 777*
og de ikke-kristne: 839
andre religioners søken etter Gud: 843
begrensninger og feil i menneskets bilde av Gud: 844
felles opprinnelse og mål for hele menneskeslekten: 842
Kirken samler av alle dem som synden har spredt: 845
Kirken og jødene: 839-40
Kirken og muslimene: 841
Kirkens nødvendighet for frelsen: 846-48
og åpenbaringen:
Den hellige skrift: 104, 113, 119, 127, 131, 572
Evangelienes plass i Kirken: 127
forholdet til Det gamle testamente: 128-29
Kirkens dommer om Skriftens mening: 119
respekt for åpenbaringen: 82
ærbødighet for Den hellige skrift: 103
åpenbaring av Kirken: 726
åpenbaring om mennesket: 2419
åpenbaring av den Hellige Ånd: 688
oppbygning, stender og sammensetning:
apostlene som grunnstener: 642, 935*
embedet: 888-96
de tre stadier: 934*, 954
familien som "huskirke": 1656-58, 1666*
helliggjøringsembedet: 893
hierarkisk sammensetning: 771, 874-87, 914
Israel som rot: 60
Jesus som hode: 669
katekumenene: 1249
Kristus som embedenes opphav: 874
legfolket i Kirken: 897-913, 940-43*
læreembedet: 888-92
biskopene sendt til å forkynne av Kristus: 888
føyelighet under: 87, 892, 2037
legfolk i læreembedet: 906
myndighet i fortolkning av naturloven: 2036
nødvendigheten av å undervise de troende: 2037
oppgave: 85, 100*, 2032
pavens og biskopenes allmenne læreembede: 2034
sinnelaget bak utøvelsen: 2039
som tjeneste for Guds Ord: 86
ufeilbarlighetens nådegave:
hos paven: 891, 2053
hos Kirkens hyrder: 890, 2051*
i bispekollegiet: 891
i Kirken: 889
i "troens overnaturlige skjønn": 889
i økumeniske konsiler: 891
utøves gjennom katekese og forkynnelse: 2033, 2049-50*
styringsoppgaven:
biskopens rolle: 886, 938*
bispekollegiets rolle: 883, 939*
bispekonferanser og patriarkater: 887
båndene mellom Paven og bispekollegiet: 879
kollegialt preg: 877
legfolkets deltagelse i styringen av kirken: 911
Pavens rolle: 882, 937*
personlig preg: 878
Peter og apostlene: 881, 936*
sakramental overdragelse: 875
som tjenerembede: 876, 894-95
symbolikk i bispekollegiet: 885
økumeniske konsilers rolle: 884
vigslet liv: 914, 944-45*
betydning: 916, 931-33
eremittliv: 920-21
foreninger for apostolisk liv: 930
forskjellige former: 917
godkjennelse av nye former: 919
i Kirken fra de første tider: 918
ordensliv: 925-27
alle ordensfolk som biskopens medhjelpere: 927
i institutter som Kirken har opprettet kanonisk: 925
karakteristiske trekk: 925
løftet om å leve i pakt med de evangeliske råd: 915
og spredningen av Evangeliet: 927
som uttrykk for Guds kjærlighet: 926
sekularinstitutter: 928-929
utenfor den hierarkiske struktur: 914
vigslede jomfruer: 922-24
oppgaver og muligheter:
bekjennelse:
av den Treenige Gud: 152, 258, 738
av Kristi kongevelde: 2105
av troen: 172-75
bevaring av troen: 98*, 168, 171, 173
forbilder på kristen hellighet: 2030
forsvar for godheten i skaperverket: 299
ledsage de avdøde: 1683
misjonsgjerning i verden: 2044-45
moralsk bedømmelse: 2420
omsorg for menneskenes timelige allmennvel: 2420, 2458*
omvendelsen som vedvarende oppgave: 1428
overlevering og fortolkning av åpenbaringen: 82
syndsforlatelse:
absolusjon: 827, 979-83, 1442
avlat: 1478
befalt av Kristus: 1442
tale om Gud: 39
Romas kirke fører forsetet: 834
som samfunn:
"de helliges samfunn": 946-48, 953, 960*
med de avdøde: 958
med de hellige: 954-957, 961*
med Jesus: 787-96
samfunn som Kirkens innerste bestemmelse: 959
kjærlighetsfellesskap: 953
nådegavefellesskap: 951
trosfellesskap: 949
som fellesskap av prester: 1119
som sakrament for samfunn i liturgien: 1108
symboler: 753
bygning: 756
fåresti: 754
Guds tempel: 756
"hellig rest": 710
"Jerusalem i det høye": 757
Maria som typus på Kirken: 507, 967
Mor: 169, 757
oljetre: 755
oppdrager i troen: 169
åkerbruk: 755
utspring:
Faderens bestemmelse: 759, 761
forberedt i den gamle pakt: 762
fra Kristi gjennomborede hjerte: 766
i kallet av de tolv: 763-65
åpenbaring av Kirken på pinsedagen: 767, 1076
viktige aspekter:
avstand mellom det forkynte budskap og den menneskelige virkelighet: 672, 853
den Hellige Ånds veiledning og støtte: 737, 768
"depositum fidei": 84, 97*, 175
katekese: 6,7
Kirken i de siste tider: 665-67*, 675, 686, 1042
Kirkens troskap: 1142
Kristi nærvær i Kirken: 1380
Marias rolle i Kirkens mysterium: 963-75
samfunnsmessig virksomhet: 2442
Kirkens bud
2041-46, 2048*
Kirkens sosiallære
historisk bakgrunn: 2421
innhold: 2422-24
kritikk av kapitalistiske og kommunistiske ideologier: 2424-25
omsorg for de timelige sider ved det felles beste: 2420
Kirkeprovinser
887
Kjetteri
Se Heresi
Kjærlighet
1766
ekteskapelig kjærlighet: 1604, 1643
fortolkning:
fellesskapsbånd i Kirkens enhet: 815
og frihet: 1828
og Kristi lov: 1824
oppfyllelse av loven: 2055
som dyd:
det nye kjærlighetsbudet: 1823
kjærlighet til fiender: 1825
som grunnleggende lidenskap: 1765
som kilde til bønn: 2658
som sjelen i apostolatet: 864
som sjelen i helliggjørelsen: 826
som viktigste sosiale bud: 1889
i Dekalogen: 2086*, 2093-2094, 2197
og håp: 1818
som den Hellige Ånds frukt: 736, 1832
som teologal dyd: 1813, 1822-29, 1844*
synd som forseelse mot kjærligheten: 1849, 1855, 2094
til Gud og til nesten:
budet om å elske sin neste: 2196
forholdet mellom kjærlighet til Gud og kjærlighet til mennesker: 2069
Gud skapte mennesket av kjærlighet: 1604
Kristi kjærlighet som kilde til all menneskelig fortjeneste overfor Gud: 2011
vigslet liv som uttrykk for Guds kjærlighet: 914-30
Klokskap
som kardinaldyd: 1805-6
Kollektivisme
1885
Kommunion
Se Eukaristien; Eukaristifeiring
Konkubinat
2390
Konsil
konsilers ufeilbarlighet: 891
økumeniske konsilers rolle: 884
Se også Kirken
Kontrakter
2410-11
Koret
som liturgisk tjeneste: 1143
Kors
Se Jesus Kristus: Jesu død
Korsveien
2669
Kremasjon
2301
Krig
behandling av sårede og sivile: 2313
lydighet i krig: 2313
og moralloven: 2312, 2328*
plikt til å arbeide for å unngå krig: 2307-8, 2327*
produksjon og salg av våpen: 2316
rettmessige kriger: 2309
uorden som truer freden: 2317
vitenskapelige våpen: 2314
våpenkappløpet: 2315, 2329
Krisma
1241
oppbevaring: 1183
Se også Salving
"Krismasjon"
som navn på fermingen i de orientalske Kirker: 1113, 1289
Kristen; de kristne
forholdet mellom katolikker og ikke-katolikker: 818
kalt til hellighet: 825
kalt til å følge Kristi eksempel: 1694
liv og virke:
bidrar til å bygge opp Kirken: 2045
bæres av den Hellige Ånds gaver: 1830
fremskynder Guds rikes komme: 2046
fundament: 1692, 1695
i pakt med de evangeliske råd: 915
i Kirkens misjonsgjerning: 2044
målet er å preges av "Kristi sinnelag": 1694
skildret i Bergprekenen: 1717
som "tempel for den Hellige Ånd": 1695
Kristus
Se Jesus Kristus: navn og benevnelser: titler; Messias
Kropp
og sjel: 364-65
Kulturell tilpasning
i katekumenatet: 1232
i Kirkens misjonsarbeid: 854
i liturgien: 1205-6
Kultus
Se Tilbedelse
Kunnskap
som den Hellige Ånds gave: 1831
Kunnskap om Gud
Gud gir seg selv til kjenne: 31, 34, 54-55
gjennom fornuft: 35, 36
gjennom nåde: 35
gjennom åpenbaring: 35, 38
historiske omstendigheter: 37
naturlig kunnskap om Gud: 32, 47*
og menneskets sjel: 33
Kunst
2501, 2513*
kirkekunstens oppgave: 2502-3
sannhet og skjønnhet: 2500
Kunstig inseminasjon
Se Ekteskap: hensikt
Kvestelse
2297
Kvinner
i den gamle pakts frelseshistorie: 489
mennesket "skapt til mann og kvinne": 355, 383*
ordinasjon av kvinner: 1577
som bilde på Kirken: 2853
Se også Maria; Mennesket: kjønnslig identitet
Kyskhet
som evangelisk råd: se Evangeliske råd
som den Hellige Ånds frukt: 1832
Se også Dyder: kardinaldydene; Ekteskap
av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17