Den katolske kirkes katekisme

Temaindeks "H"

Handling
menneskelige handlingers moralske verdi: 1749-50, 1755-56, 1757*, 1760*
målet rettferdiggjør ikke midlene: 1753, 1759*
mål og hensikt: 1752-53
omstendigheter og følger: 1754
objekt: 1751, 1758*
saligprisninge som målsetning: 1719, 1723
Hasardspill
2413
Hat
forbys i Bergprekenen: 2262
som alvorlig synd: 2303
som lidenskap: 1765
Havesyke
1866, 2539, 2541*, 2552
Hekseri
Se Trolldom
Helgener
Se Hellighet
Helligbrøde
2120
Hellige Ånd, den
den Hellige Ånds gaver: 768, 798-801, 1830
i Kirken som samler synderne i sitt skjød: 827
i ordinasjonens sakrament: 1585-89
i sykesalvingen: 1520
i helbredelsens nådegave: 1508
i dåpen: 1266
kjærligheten er den første gave: 733, 735
syv gaver: 1831, 1845
ved ferming: 1303
Åndens frukter: 736, 1832
felles sendelse med Sønnen: 689-90, 727, 743*
i Guds frelsesgjerning:
forberedelse for Messias: 702
forbereder Maria: 722, 725, 744*
i forkynnelsen av Jesus: 714, 728
i frelsens økonomi: 685-86
i teofaniene i Det gamle testamente: 707
Jesus gir den Hellige Ånd: 730
Johannes Døperen og forberedelsen av folket: 718, 720
løftet om den Hellige Ånds komme: 706, 729
Marias unnfangelse og fødsel av Guds Sønn: 723
profettekster: 715
utgydelsen på pinsedagen: 731
liv "i den Hellige Ånd": 740, 1699, 2017*
bespottelse av den Hellige Ånd: 1864
omvendelse: 1433
syndenes forlatelse: 976
navn:
"den Hellige Ånd": 691
i Apostlenes gjerninger og i Brevene: 693
"Parakletos": 692
"Sannhetens Ånd": 692
symboler på den Hellige Ånd:
duen: 701
fingeren: 700
hånden: 699
ilden: 696
salvingen: 695
seglet: 698
skyen og lyset: 697
vannet: 694
troen på den Hellige Ånd: 14, 152, 202, 742*
vesensidentisk med Faderen og Sønnen: 685, 689
virker:
i hele menneskeslekten:
all hellighets kilde: 749
besjeler enhver skapning: 703
bønnens læremester og kilde: 741, 2652
fostrer mennesket til vekst i åndelig frihet: 1742
gir gaver til alle: 2003
gjenoppretter den guddommelige likhet: 734
"hovedforfatter" av Den hellige skrift: 304
kommer uopphørlig inn i verden: 732
muliggjør forbindelse med Kristus: 683
vekker troen: 684
åpenbarer den Hellige Treenighet: 244, 684
åpenbarer Gud: 687
i Kirken:
ansvarlig for Kirkens sendelse: 852
bygger opp og rettleder Kirken: 747, 768
forener Kirken: 813
i Kirkens liturgi: 1091-1109
Kirken som den Hellige Ånds tempel: 797-98
Kirkens levende hukommelse: 1099
sendelse i Kirken: 737, 739
åpenbares som guddommelig person: 731
åpenbaring av seg selv: 687
Helliges samfunn, de
Se Kirken: som samfunn
Hellighet; Helgener
helgener:
betydningen av helligkåring: 828
de helliges forbønn: 956
de helliges samfunn: 946-59
og den Hellige Ånds virke i Kirken: 688
og den Hellige Ånds virke i mennesker: 686
som forbilder på kristen hellighet: 1717, 2030
som ledsagere i bønn: 2683-84
som vernehelgner: 2156
hellighet:
alle kristne er kalt til hellighet: 2013-14, 2028-29*
Gud vil at mennesket skal herliggjøres: 2012
medfører askese: 2015
undervist av Kirken: 2030
Helse
og bruk av narkotika: 2291
og dyrkelse av kroppen: 2289
og måteholdenhetens dyd: 2290
plikt til omsorg for helsen: 2288
Helvetet
1033
Gud forutbestemmer ingen til fortapelse: 1037
i Jesu forkynnelse: 1034
i Kirkens lære: 1035
læren om helvetet som en formaning: 1036
som konsekvens av dødssynd: 1861
som tilholdssted for de fordømte: 633
Heresi; Kjetteri
2089, 817
Herrens tjener
Jesus som "Herrens tjener": 555, 580, 601, 608, 615
Messias gis til kjenne i Herrens tjeners sanger: 713
Herrens dag
Se Søndag
Hevn
2262
Hierarki
i Kirken: se Kirken: oppbygning
trossannhetenes hierarki: se Sannhet; Dogmer
Hill deg, Maria
435, 2676-78
Himmelen
som de avdødes bolig: 1023-29
som Guds bolig: 326
"synlig og usynlig" verden: 325
Se også Verden; Skaperverket
Himmelfart: se Jesus Kristus
Hjertets renhet
2518
forutsetter bluferdighet: 2521, 2533*
i kampen mot saneselig begjær: 2517, 2530*
krever rensing av det sosiale klima: 2525
midler til renselse: 2520, 2532*
mål: 2519, 2531*
Homilie
2033
Homoseksualitet
2357
og kyskhet: 2359
Hor
2353, 1852
Horoskoper
2116
Hovmot
hovedsynd: 1866
roten til misunnelse: 2540
synd mot kjærligheten: 2094
Hungersnød
2269
Hypostase
252, 464-69
Se også Treenigheten
Høysinn
som den Hellige Ånds frukt: 1832
Høytidsdager
Se Påbudte festdager
Håndspåleggelse
tegn på overdragelse av apostolisk myndighet: 1556
tegn som ledsager meddelelsen av et sakrament:
ved ferming: 1288
ved ordinasjon: 1538, 1568, 1569, 1573
ved sykesalving: 1507
tegn som ledsager meddelelsen av sakramentaliene: 1668
Håp
2090
det kristne håp og det jødiske folks håp: 1819
i Dekalogens første bud: 2086
som kilde til bønn: 2657
som teologal dyd: 1813, 1817-21
synder mot håpet: 2091
av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17