Den katolske kirkes katekisme

Temaindeks "P"

Panteisme
285
Parakletos
som navn på den Hellige Ånd: 692
Se også Hellige Ånd, den
Patriark
61, 205, 707
Patriarkat
887
Paven
Se Apostolisk suksesjon; Kirken: oppbygning: hierarkisk sammensetning
Pentateuken
702
Person
Se Treenigheten; Samfunn; Mennesket
Peter
bekjennelse av Messias: 440, 442-43, 554-56
makt til å binde og til å løse: 1444
myndighet: 552-53, 765, 816, 862
sendt av Kristus: 881
som Kirkens grunnvoll: 442
som vitne til oppstandelsen: 640-42
Pinsedagen
fullendelse av Kristi påske: 731
gir Kirken til syne i verden: 726, 830, 1076
innledningen av Kirkens tid: 1076
og ferming: 1287
åpenbarer den Hellige Treeninghet fullt ut: 732
åpner for Guds rike: 732
Planter
utbytting forbudt: 2415
Politikk
407
Polygami
Se Flergifte
Polyteisme
2112
Pornografi
2354
Prenatal diagnose
2274
Presbyter; prestedømme; presbyterat
de døptes allmenne prestedømme: 1546-47, 1591*
forbud mot eller fritagelse fra prestelige plikter: 1583
Kristi prestedømme: 1551
menneskelig svakhet: 1550
det ministrielle prestedømme:
avhengig av Kristi prestedømme: 1544-45, 1551
handler "i hele kirkens navn": 1552-53
handler "in persona Christi": 1548
i tjeneste for det almmenne prestedømme: 1120, 1547, 1592*
innsatt til beste for medmennesker og for det kirkelige fellesskap: 1551
Kristi nærvær: 1088, 1548-49
som forbindelse til Kristus og apostlene: 1120
som Kristi middel til å bygge sin Kirke: 1547
tilknytning til biskopene: 1564
oppgaver:
fører forsetet i eukaristien: 1142, 1566
meddelelse av botens sakrament: 1461-67
meddelelse av sykesalvingen: 1516
mottar ekteskapelig samtykke: 1630
representerer biskopen i den lokale forsamling: 1567
samarbeid med legfolk: 900
Tidebønnene: 1175
utøvelse av plikter og oppgaver: 1583
presbyterat:
betydningen av lydighetsløftet til biskopen: 1567
enhet: 1568
kollegialt under biskopen: 877
"presbyterium": 1567
prestedømmet i den gamle pakt: 1539-41
som trinn i ordinasjonen: 1536
underordnet biskopens embede: 1562
Se også Ordinasjonens sakrament
Prevensjon
Se Ekteskap: hensikt
Private åpenbaringer
67
Profet
aktelse for profetene: 61
Johannes Døperen som "mer enn en profet": 719
Kristus som profet: 436
profetenes oppgave i Israel: 64, 218
profetier om den Hellige Ånd: 715
som forfattere av Den hellige skrift: 702
Prostitusjon
2355
Provinser
Se Kirkeprovinser
Påbudte festdager
2042-43, 2177, 2180, 2185, 2187-88, 2192*, 2193*
Påskemysteriet; Kristi påske
fullendes ved utgydelsen av den Hellige Ånd: 731
Israels påske: 1164
Jesu død for menneskets frelse: 1067
kjernen i det Glade Budskap: 571-72
som grunnleggelse av Kristi rike: 671
søndag som oppfyllelsen av Kristi påske: 2175
Se også Påsken
Påsken
datering: 1170
i særstilling blant kristne fester: 638, 1169
innstiftelse av Eukaristien: 1339-40
påskemysteriets tosidighet: 654
påskemåltidet som minne om Guds frelsesgjerning: 1363-64
påskens begivenhet: 639, 640
av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17