Den katolske kirkes katekisme

Temaindeks "J"

Jesus Kristus
avbildning: 477
fortolkning og betydning:
"Amen" i Guds kjærlighet til oss: 1065
den oppstandne: 625
eskatologisk dommer: 679
forbilde: 520-21
frelser fra Satan og fra synden: 1708
frigjør mennesket: 908, 1741
fullkomment menneske: 520
gjenopprettelse av mennesket for Faderen: 518
Herre over historien: 450, 668
Herrens tjener: 555, 580, 601, 608, 615
hjertet i katekesen: 426
kaster lys over skapelsens mysterium: 280
lege: 1503-5
lovens oppfyllelse: 1953
lærer: 427
midtpunktet i engleverdenen: 331
midtpunktet i kristenlivet: 1618
nyeskapelsen: 349
prest: 1544-45
saligprisningnenes forbilde: 459
åpenbaring: 516
guddommelig sønneverdighet:
betydningen fullbyrdet først i påskemysteriet: 444-45
Faderen bevitner: 444
Jesus erklærer at han er Guds Sønn: 443
Jesus som Guds Sønn og Jomfruens Sønn: 724
guddommelighet:
"homoousios": 465
Kirkens bekjennelse av de to naturer: 469
Jesus som sann Gud og sant menneske: 464-69, 480-82*
Jesu bønn:
"Fader vår": 2759
forut for avgjørende frelsesbegivenheter: 2000, 2602
Jesus hører bønnen: 2616
Jesus lærer å be: 2607-15
som forbilde for disiplenes bønn: 2601
som Sønnens bønn til Faderen: 2599
viktige bønner: 2603-6
yppersteprestlig bønn: 2746-51
Jesu død:
begravelsen: 624-26, 630*
Gud vendte mordet om til frelse: 312, 622*
nedstigningen til dødsriket: 624, 631-35, 636-37*
som virkelig død: 619*, 627, 629*
tolkning av Jesu død:
"Gud har gjort ham til synd": 602-3
"Herrens tjeners" død: 601, 713
i Guds råds mysterium: 599, 620*
opphøyelsen på korset og himmelfarten: 662
selv-overgivelse: 605-18, 621*, 623*
Jesu hendelse:
forberedelser i frelseshistorien: 522-24
nedtegnelsene i Evangeliene: 514-15
jødiske innsigelser mot hans lære:
beskyldning om Gudsbespottelse: 591
del i syndsforlatelsen: 587, 594*
forholdet til Sabbatsloven: 2173
holdning overfor loven, Jerusalemtempelet og monoteismen: 576
miskunn og tilgivelse for syndere: 589
omgang med "tolloppkrevere og syndere": 574, 588
utsagn om seg selv: 590
Kristi gjenkomst:
betydning for Kirken:
liturgi konsentrert om Kristi gjenkomst: 1107, 1130
misjonsbefaling inntil verdens ende: 849
de dødes oppstandelse: 988
dommedag: 677-78, 681-82*, 1038-41, 2051-52*
budskapet om dommedag:
i Jesu forkynnelse: 678
kall til omvendelse: 1041
Kristus som dommer: 679, 1040
forherdelsen av Israel og endetiden: 674
før Kristi gjenkomst vil Antikrist komme: 675
Guds kongevelde på jorden ennå ikke fullbyrdet: 671
Jesu messianske kongeverdighet: 440, 680*, 1060*
kan inntreffe når som helst: 673
Kirken forblir allmenn inntil Kristi gjenkomst: 830
vente på det endelige rike: 672
Kristi himmelfart: 659-64, 670, 673, 665-67*
etter himmelfarten er vi kommet til den siste tid: 670
Jesus forblir nærværende i sin Kirke: 669
som begynnelsen på Jesu herredømme over skaperverket: 668
som begynnelsen på Jesu styringstid som Messias: 663-64
som siste gang den Oppstandne viser seg for disiplene: 659
kristen bekjennelse av Jesus: 202, 422-24
Jesu liv:
angsten i Getsemane: 612
begivenheter i barndommen: 527-30, 534, 563*
den siste nattverd: 610-11
djevleutdrivelser: 517
døpt av Johannes Døperen: 535-36, 556, 565*, 1223-25
forklarelsen: 554-56, 568*
forkynnelse i Galilea: 541
fristelsene i ørkenen: 538-40, 566*
fødsel: 437, 525
helbredelser som tegn på guddommelighet: 517, 1507
inkarnasjonen: 461-63, 479*, 483*
troen på inkarnasjonen som kristendommens særmerke: 463
inkarnasjonen sett i forhold til frelsen:
forberedelse:
gjennom Johannes Døperen: 523
i Guds frelsesplan: 522
inkarnasjonen og Himmelfarten: 661
inkarnasjonen og Oppstandelsen: 653-54
inkarnasjonens mysterium og menneskets mysterium: 359
spørsmål med hensyn til inkarnasjonen:
Appollinarius fra Laodikeas tese: 471
Jesu guddommelige erkjennelsesevne: 473
Jesu menneskelige erkjennelsesevne: 472
Jesu menneskelige vilje: 475
Jesu menneskelige legeme: 476
Jesu sanne menneskenatur: 470
som forberedelse til "Lammets bryllup": 1612
inkarnasjonen, årsaker til:
for at mennesket skulle kjenne Guds kjærlighet: 458
for å bli vårt forbilde på hellighet: 459
for å frelse mennesket og forsone det med Gud: 457, 606-7
for å gi mennesket del i den guddommelige natur: 460
for å innlede det nye skaperverk: 504
ifølge Credo: 456
inntoget i Jerusalem: 559-60, 570*
Jesu skjulte liv:
hverdagsliv: 531, 533
lydighet i familielivet: 517, 532, 564*
kaller apostlene: 551, 858
rettergangen mot Jesus:
anklage: 574, 575, 585
Jesu lidelse: 572
jødiske myndigheter splittet i synet på Jesus: 595-96
skyldsspørsmålet:
Jødene er ikke kollektivt ansvarlige for Jesu død: 597
syndere er skyld i Kristi lidelse: 598
som gjenløsningsmysterium: 517, 561-62*
veien til Jerusalem: 557-58, 569*
viktigste mysterier i Kristi liv: 429
navn og betegnelser:
betegnelser:
"Davids messianske sønn": 439, 727
"den nye Adam": 411, 504
"Guds lam": 608
"JHVH": 211
"Rabbi": 581-82
betydningen av navnet "Jesus": 430, 432, 434, 435, 452*
titler:
"Guds sønn": 441, 429, 454*
"Herren": 209, 429, 446-51, 455*
"Kristus": 429, 436, 453*
Se også Messias
og Kirken:
bevaring og overlevering av Jesu trosskatt: 3, 126
etterfølgelse av Jesus og Hans eksempel: 520
formidling gjennom sakramentene: 947, 1115
Jesus som Kirkens hode: 669, 792
Jesus handler gjennom sakramentene: 1084
Kirkens liturgi: 662, 1069, 1084-90
Kristi mysterier er begivenheter som vedvarer: 1085
oppstandelsen:
betydning for apostlene: 642-44
betydningen av den tomme grav: 640, 657*
budskap:
apostlenes levende oppstandelsestradisjon: 639
som det sentrale tema i kristen forkynnelse: 638
den oppstandne viser seg: 641
fortolkning:
som grunnlag for vår oppstandelse: 655, 658*
som oppfyllelsen av løftene i den gamle pakt: 652
som siste stadfestelse av Jesu guddommelige myndighet: 649-51, 653
som Treenighetens verk: 648
Jesu oppstandne legeme: 645-46
mening og betydning: 651-655
som bevis på den guddommelige allmakt: 272
som transcendent begivenhet: 647, 656*
søndag som oppstandelsens dag: 2174
sendt av Faderen: 422
som Guds eneste Ord: 102
tegn og undere:
djevleutdrivelser: 550
ledsager Hans forkynnelse: 547
som messianske tegn: 549
vitnesbyrd om hans sendelse: 548
temaer i Jesu forkynnelse:
de dødes oppstandelse: 994
de fattige: 544, 2444
Dekalogen: 2052-55
den Hellige Ånds sendelse og budskap: 728-30
dommedag: 678
ekteskapet:
betydningen av bryllupet i Kana: 1613
"Lammets bryllup": 1612
opprinnelig mening med det ekteskapelige forbund: 1614
uoppløselighet: 1614-15
forbud mot drap: 2262
Guds rike: 542-46, 567*
Jerusalemtempelet: 583-86, 593*
Jesu lignelser: 546
jødisk lov: 577-82, 592*
"Kristi fred": 2305
overgivelse til Guds forsyn: 305
saligprisningene i sentrum: 1716
Jesus-bønnen
2616, 2667-68
JHVH
Se Gud: Guds navn; Jesus Kristus
Johannes Døperen
fylt med den Hellige Ånd i sin mors liv: 717
Jesu dåp: 535-537
omvendelsesdåp: 720, 1224
rolle i frelsens historie: 523, 719
vitne gitt til Jesus: 608
Åndens ild bor i ham: 696, 718
Jomfruelighet for himmelrikets skyld
i etterfølgelsen av Kristus: 1618
og ekteskap: 1620
som utfoldelse av dåpens nåde: 1619
Se også Evangeliske råd; Dyder
Jorden
Se Skaperverket; Verden
Journalister
2497
Julen
525
Jødedom; Jødene
Se Israel
av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17