Dokumenter under pave Johannes Paul II (1978-2005)

Dokumenter merket med Norsk oversettelse er oversatt til norsk.


Pave Johannes Paul IIs encyklikaer


Pave Johannes Paul IIs buller

1. Norsk oversettelseIncarnationis Mysterium (29. november 1998)
Proklamasjon av Det Hellige År 2000

Pave Johannes Paul IIs apostoliske konstitusjoner

1. Sapientia christiana (15. april 1979)
Om universiteter og kirkelige fakulteter
2. Scripturarum thesaurum (25. april 1979)
Om den nye latinske bibeloversettelse - den nye "Vulgata"
3. Magnum matrimonii sacramentum (7. juli 1982)
Om opprettelsen av det pavelige institutt for studier av ekteskapet og familien (italiensk tekst)
4. Norsk oversettelseSacrae disciplinae leges (25. januar 1983)
Om den nye kirkeloven.
5. Norsk oversettelseDivinus perfectionis Magister (25. januar 1983)
Om helligkåringsprosesser.
6. Norsk oversettelseSpirituali Militum Curae (21. april 1986)
Ny kanonisk ordning av det åndelige ansvar for militært personell
7. Pastor bonus (28. juni 1988)
Om reorganisering av den romerske kurie (italiensk tekst)
8. Ex corde ecclesiae (15. august 1990)
Om katolske universiteter.
9. Sacri canones (18. oktober 1990)
Innføring av Lovbok for Østkirkene
10. Norsk oversettelseFidei depositum (11. oktober 1992)
Om Den katolske kirkes Katekisme.
11. Universi Dominici Gregis (22. februar 1996)
Om pavestolens vakans og om pavevalg.
12. Ecclesia in Urbe (1. januar 1998)
Om den interne organisering av bispedømmet Romas ledelse og struktur

Pave Johannes Paul IIs apostoliske formaninger (apostoliske exhortasjoner)

1. Norsk oversettelseCatechesi tradendae (16. oktober 1979)
Post-synodal - om katekesen (dvs. religionsundervisning). (Engelsk tekst)
2. Familiaris consortio (22. november 1981)
Post-synodal - om familien.
3. Redemptionis donum (25. mars 1984)
Rettet til ordensfolk.
4. Reconciliatio et poenitentia (11. desember 1984)
Post-synodal - om botens (skriftemålets) sakrament.
5. Christifideles laici (30. desember 1988)
Post-synodal - om legfolkets rolle i kirke og samfunn.
6. Redemptoris custos (15. august 1989)
Om den hellige Josef.
7. Pastores dabo vobis (7. april 1992)
Post-synodal - om prester.
8. Ecclesia in Africa (14. september 1995)
Post-synodal - om kirken i Afrika.
9. Vita consecrata (25. mars 1996)
Post-synodal - om konsekrert liv, f.eks. om ordensliv.
10. Ecclesia in America (22. januar 1999)
Om Kirken i Amerika.
11. Ecclesia in Asia (6. november 1999)
Om Kirken i Asia
12. Ecclesia in Oceania (22. november 2001)
Om Kirken i Oceania
13. Ecclesia in Europa (28. juni 2003)
Om Kirken i Europa
14. Pastores gregis (16. oktober 2003)
Om biskopenes hyrdeansvar

Pave Johannes Paul IIs apostoliske skriv og andre pavelige brev

(Listen er ikke fullstendig. Sjekk Vatikanets Internet-sider for en komplett oversikt.)

Rutilans Agmen (8. mai 1979)
I anledning 900-årsjubileet for den hellige Stanislaus' død
Patres Ecclesiae (8. januar 1980)
Til 1600-årsminnet for den hellige Basilius den Stores dødsdag.
Dominicae Cenae (18. mars 1980)
Om nattverden.
Amantissima Providentia (29. april 1980)
I anledning 600-årsjubileet for den hellige Katarina av Sienas død
Sanctorum Altrix (11. juli 1980)
I anledning 1.500-årsjubileet for den hellige Benedikts fødsel
Egregiae Virtutis (30. desember 1980)
Utropelse av de hellige Kyrill og Metodius, sammen med den hellige Benedikt, til Europas skytshelgener
A Concilio Constantinopolitano I (25. mars 1981)
I anledning 1600-årsjubileet for det første økumeniske konsil i Konstantinopel og 1550-årsjubileet for konsilet i Efesus
Familia a Deo instituta (9. mai 1981)
Tredecim Anni (6. august 1982)
Motu proprio for godkjenning av statuttene for den internasjonale teologiske kommisjon (2. oktober 1982)
Caritatis Christi (6. november 1982)
For kirken i Kina.
Motu proprio for opprettelsen av det pavelige råd for tolkningen av lovtekster (1. februar 1984)
Redemptionis Anno (20. april 1984)
Om Jerusalem, alle troendes hellige arveskatt og en etterlengtet fredens møteplass for alle Midt-Østens folk.
Les grandes mystères (1. mai 1984)
Om problemene i Libanon.
Die Dominica Paschae (30. mai 1984)
Til alle kirkens biskoper, om det kommende tredje årtusen.
Salvifici Doloris (2. november 1984)
Om lidelsens kristne mening
Dolentium Hominum (11. februar 1985)
Motu proprio som oppretter det pavelige råd for omsorgen for helsearbeidere.
Dilecti Amici (26. mars 1985)
Til verdens ungdom.
Augustinum Hipponensem (26. august 1986)
Til 1600-årsminnet om den hellige Augustins omvendelse.
Sescentesima Anniversaria (19. juni 1987)
Chirograf (håndskrevet brev) til Litauens biskoper for 600-årsminnet for Litauens dåp
Spiritus Domini (1. august 1987)
Til 200-årsminnet for den hellige Alfonsus de'Liguoris død.
Quo Civium Iura (21. november 1987)
Om Vatikanstatens indre lover.
Sollicita Cura (26. desember 1987)
Euntes in Mundum Universum (25. januar 1988)
Om tusenårsminnet for dåpen av Kiev-rus'.
Duodecimum Saeculum (4. februar 1988)
Til 1200-årsminnet for den II. økumeniske konsil i Nicaea.
Decessores nostri (21. juni 1988)
Reorganisering av den pavelige kommisjon for Latinamerika.
Ecclesia Dei (2. juli 1988)
Om erkebiskop Marcel Lefebvres lære og hans tilhengere.
Iusti Iudicis (12. juni 1988)
Om Den romerske rotas og Vatikanets advokater.
Mulieris Dignitatem (15. august 1988)
Om kvinnenes verdighet og kallelse.
Motu proprio som opprettet den apostoliske stols arbeidsorganisasjon (25. januar 1989)
Skriv på 50-årsdagen for utbruddet av den 2. verdenskrig (27. august 1989).
Skriv til alle katolske biskoper om situasjonen i Libanon (7. september 1989).
Skriv til alle ordensfolk i Latinamerika som forberedelse for 500-årsminnet for evangeliseringen i Den nye verden (26. juli 1990).
Europae Orientalis (15. januar 1993)
Oppretter et nytt kurieorgan for kirken i Øst-Europa.
Motu proprio som forener det pavelige kulturråd og det pavelige råd for ikke-troende, og omorganisering av kommisjonen for kirkens kunstneriske og historiske arv (4. mai 1993).
Brev i anledning 800-årsminnet om den hellige Klara av Assisis fødsel (11. august 1993)
Socialium Scientiarium (1. januar 1994)
Norsk oversettelseOrdinatio Sacerdotalis (22. mai 1994).
Til alle biskoper, om at presteembedet er reservert kun for menn. (Engelsk tekst)
Brev i anledning 700-årsminnet for Giovanni Montecorvinos ankomst til Beijing (4. september 1994)
Motu Proprio som promulgerer statuttene for Den hellige Stols arbeidstagerkontor (30. september 1994)
Brev i anledning 600-årsminnet om den hellige Filip Neris død (7. oktober 1994)
Norsk oversettelseTertio millenio adveniente (10. november 1994)
Om forberedelsen av feiringen av år 2000.
Orientale lumen (2. mai 1995)
Til hundreårsminnet om Pave Leo XIIIs "Orientalium Dignitas" - utdyper verdien ved den orientalske kirkelige arv.
Skriv til 400-årsminnet for unionen i Brest (12. november 1995).
Skriv til 350-årsminnet for unionen i Ushhorod (18. april 1996)
Operosam Diem (1. desember 1996)
Til kirken i Milano i anledning 1.600-årsdagen for den hellige Ambrosius' død
Laetamur Magnopere (15. august 1997)
Lansering av den latinske utgave av Den katolske kirkes katekisme
Divini Amoris Scientia (20. oktober 1997)
Utropelse av den hellige Therese av Jesusbarnet til kirkelærer
Norsk oversettelseAd tuendam fidem (18. mai 1998, på engelsk, offentliggjort 30. juni 1998)
Kompletterer den latinske og de orientalske kirkes kirkelov med flere normer i forbindelse med utformingen av trosbekjennelsen. Se også Troskongregasjonens kommentar.
Apostolos Suos (21. mai 1998, offentliggjort 23. juli 1998)
«Motu proprio» om bispekonferansenes teologiske og juridiske natur
Dies Domini (31. mai 1998, offentliggjort 7. juli 1998)
Om helligholdelse av søndagen, forsvar av Herrens Dag mot tidsånden
Letter Concerning Pilgrimage to the Places linked to the History of Salvation (29. juli 1999, Pave Johannes Paul II)
Pavens brev om pilegrimsreiser til De hellige steder under feiringen av jubelåret 2000
Spes aedificandi (29. juli 1999, Pave Johannes Paul II)
Utnevnelse av Birgitta av Sverige, Katarina av Siena og Teresa Benedicta av Korset (Edith Stein) til vernehelgener for Europa
"Motu Proprio" om Thomas More (31. oktober 2000, Pave Johannes Paul II)
Utnevnelse av Thomas More til vernehelgen for statsmenn og politikere
Novo millennio ineunte
Om de kristnes kall nå som vi er gått inn i det tredje kristne årtusen. (Se en oversettelse til norsk av Vatikanets sammendrag av teksten.)
Se en dansk oversettelse av hele dokumentet: Ved indgangen til det nye Årtusind
Sacramentorum sanctitatis tutela
"Motu Proprio" om kirkeretten rundt alvorligere forbrytelser mot sakramentenes hellighet (30. april 2001)
Misericordia Dei
"Motu Proprio" om visse aspekter ved botens sakrament (7. april 2002, offentliggjort 2. mai 2002)
Norsk oversettelseRosarium Virginis Mariae (16. oktober 2002)
Utroper et rosenkransår 2002-2003, foreslår fem nye rosenkransmysterier
Norsk oversettelseMane nobiscum Domine (7. oktober 2004)
Skriv i anledning Eukaristiens år
The rapid development of technology (24. januar 2005)
Skriv om den moderne media- og kommunikasjonsverden, om hvilke utfordringer og muligheter dette gir Kirken

Noen andre pavelige brev, taler og budskap

Norsk oversettelsePave Johannes Paul IIs tale til domstolen den romerske rota i anledning av åpningen av rettsåret 2005

Norsk oversettelsePave Johannes Paul IIs budskap for fastetiden 2005

Pave Johannes Paul IIs Budskap til Fredsdagen 1. januar 2005

Pavens hilsen til Norges ambassadør (16. desember 2004)

Norsk oversettelsePave Johannes Paul IIs budskap for fastetiden 2004

Norsk oversettelsePave Johannes Paul IIs Budskap til Fredsdagen 1. januar 2004

Norsk oversettelsePave Johannes Paul IIs tale til de nordiske biskoper på "ad limina"-besøk (4. april 2003)

Norsk oversettelsePavens tale til verdens ungdom 2003 (8. mars 2003)

Norsk oversettelsePave Johannes Paul IIs budskap for fastetiden 2003

Norsk oversettelsePave Johannes Paul IIs Budskap til Fredsdagen 1. januar 2003

Pave Johannes Paul IIs brev i anledning 50-årsdagen for grunnleggelsen av Missionaries of Charity (2. oktober 2000)

Norsk oversettelse"Kallet til hellighet" (Pave Johannes Paul IIs budskap til kallssøndagen 2002)

Pavens tale til amerikanske kardinaler om tilfellene av seksuelt misbruk (23. april 2002)

Norsk oversettelsePave Johannes Paul IIs budskap for fastetiden 2002

Internet: A New Forum for Proclaiming the Gospel Message of the Holy Father for the 36th World Communications Day (24. januar 2002)

Norsk oversettelsePave Johannes Paul IIs Budskap til Fredsdagen 1. januar 2002

Christ Is Our Peace Johannes Paul IIs "Ubi et Orbi" budskap julen 2001 (25. desember 2001)

No peace without justice, no justice without forgiveness Pave Johannes Paul IIs Budskap til Fredsdagen 1. januar 2002 (8. desember 2001)

The vocation to holiness (Pave Johannes Paul IIs budskap til kallssøndagen 2002)

Johannes Paul II: Message for the Fourth Centenary of the arrival in Beijing of Fr. Matteo Ricci (om forholdet mellom Kina og Den katolske kirke) (24. oktober 2001)

Norsk oversettelsePavens tale til verdens ungdom 2001 (25. juli 2001)

Respect for the right to health of AIDS patients in developing countries who cannot afford treatments (21. juni 2001, Letter of Pope John Paul II to U.N. Secretary-General Kofi Annan regarding the HIV / AIDS pandemic, on the occasion on the XXVI Special Session of the Uniten Nations General Assembly)

Norsk oversettelsePave Johannes Paul IIs budskap for fastetiden 2001

Norsk oversettelsePave Johannes Paul IIs Budskap til Fredsdagen 1. januar 2001

Norsk oversettelsePavens preken ved jubileet for familiene 15. oktober 2000

Norsk oversettelsePavens preken under bønnekvelden 19. august 2000

Norsk oversettelsePavens tale til verdens ungdom 2000

Norsk oversettelsePave Johannes Paul IIs brev til de eldre 1999

Address of John Paul II to the International Congress on Organ Transplants (August 29, 2000. Address given by the Holy Father on August 29, 2000 to a congress of the Transplantation Society, which had brought 4,000 scientists and medical practitioners to Rome. He told his audience that human cloning is "morally unacceptable," especially insofar as present ventures in that field involve the destruction of human embryos.)

Norsk oversettelsePave Johannes Paul IIs Budskap til verdensdagen for innvandrere og flyktninger 2000

Norsk oversettelse"Eukaristien, kilden til alle kall og tjenester i kirken" (Pave Johannes Paul IIs budskap til kallssøndagen 2000)

Pope John Paul II's Letter to Priests Holy Thursday 2000 (Pavens skjærtorsdagsbrev til prestene 2000, 23. mars 2000)

Norsk oversettelsePave Johannes Paul IIs budskap for fastetiden 2000

Norsk oversettelse«Se Kristi ansikt i de syke» (Pave Johannes Paul IIs budskap til den 8. verdensdagen for de syke 11. februar 2000)

Norsk oversettelsePave Johannes Paul IIs Budskap til Fredsdagen 1. januar 2000

Pavens budskap til Kirken i Macao i anledning av tilbakeføringen til kinesisk suverenitet (3. desember 1999, offentliggjort 9. desember 1999)

Pavens brev til de troende i Kina (8. desember 1999)

Pope John Paul II's Letter to the Elderly (1. oktober 1999)

Norsk oversettelsePave Johannes Paul IIs Budskap til verdens ungdom i anledning den femtende verdensungdomsdagen (29. juni 1999)

no.gif Pavens brev til de tyske biskoper om rådgivningsattest til gravide (3. juni 1999, offentliggjort 22. juni 1999), med tysk original vedlagt

Letter of His Holiness Pope John Paul II to Artists (4. april 1999, offentliggjort 23. april 1999)

Norsk oversettelsePave Johannes Paul IIs budskap for fastetiden 1999

Norsk oversettelsePave Johannes Paul IIs Budskap til Fredsdagen 1. januar 1999

Norsk oversettelse Ingen myndighet kan rettferdiggjøre eutanasi (31. oktober 1998, pavetale til en konferanse for helsearbeidere)

I Urge Catholics to Pray for the Dead - Message for Millennium of All Souls Day (2. juni 1998)

Pave Johannes Paul IIs budskap til kallssøndagen 3. mai 1998 (engelsk versjon)

Norsk oversettelsePave Johannes Paul IIs budskap for fastetiden 1998

Norsk oversettelsePave Johannes Paul IIs budskap til den 6. verdensdagen for de syke 11. februar 1998

Utdrag av Pave Johannes Paul IIs Budskap til Fredsdagen 1. januar 1998 (Norsk oversettelsenorsk og engelsk)

Norsk oversettelsePave Johannes Paul IIs bønn for det andre året i nedtellingen til år 2000 (30. november 1997)

Pope John Paul II's Message for World Migration Day 1998 (9. november 1997)

Norsk oversettelsePave Johannes Paul IIs tale til de nordiske katolske biskoper ved deres «Adlimina»-besøk den 19. april 1997

Norsk oversettelsePave Johannes Paul IIs budskap for fastetiden 1997

Norsk oversettelsePave Johannes Paul IIs budskap til den 5. verdensdagen for de syke 11. februar 1997

Norsk oversettelseUtdrag av Pave Johannes Paul IIs Budskap til Fredsdagen 1. januar 1997

Norsk oversettelsePave Johannes Paul IIs bønn for det første året i nedtellingen til år 2000 (1. desember 1996)

Message to Pontifical Academy of Sciences (22. oktober 1996, kommer inn på utviklingslæren)

Liturgy Preserves Faith Experience of Generations (Tale av pave Johannes Paul II, 3. mai 1996)

Til kvinnene (29. juni 1995)

Til barna, i familieåret (13. desember 1994)

Til alle verdens statsoverhoder og til FNs generalsekretær om den kommende internasjonale konferanse i Kairo om befolkning og utvikling (19. mars 1994)

Til familiene, for det internasjonale familieår (2. februar 1994)

Norsk oversettelseDen katolske kirkes katekisme (11. oktober 1992)

Letter of Pope John Paul II To All the World's Bishops On Combating Abortion And Euthanasia (19. mai 1991)

Til presidentene George Bush og Saddam Hussein, et forsøk på å forhindre Gulf-krigen (15. januar 1991)

The Ecological Crisis - A Common Responsibility (1. januar 1990)

Irreconcilability between Christian faith and Freemasonry (11. mars 1985)

Til 500-årsminnet om Martin Luthers fødsel (5. november 1983)

Dangers of Genetic Manipulation - Address by Pope John Paul II to members of the World Medical Association (29. oktober 1983)

Johannes Paul II: The Freedom of Conscience and of Religion (1. september 1980)

Pavens åpningstale til Puebla-konferansen (28. januar 1979)

av Webmaster publisert 13.02.2007, sist endret 16.12.2015 - 15:39