Jesu sytti disipler (1. årh)

Minnedag: 4. januar

De sytti i Lukas' evangelium var disipler som Jesus utnevnte og sendte av sted foran seg.

 1. Siden utpekte Herren sytti andre og sendte dem ut foran seg, to og to, til hver by og hvert sted som han selv skulle besøke.
 2. Han sa til dem: Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.
 3. Gå av sted! Jeg sender dere som lam blant ulver.
 4. Ta ikke med dere pung, ikke veske og ikke sko. Stans ikke på veien for å hilse på folk.
 5. Men når dere kommer inn i et hus, skal dere si: «Fred være med dette hjem!»
 6. Om han som bor der, vil ta imot fred, skal freden dere kommer med, hvile over ham. Hvis ikke, skal den vende tilbake til dere selv.
 7. Bli boende der i huset, og spis og drikk det de byr dere! For en arbeider er sin lønn verd. Flytt ikke fra hus til hus!
 8. Når dere kommer inn i en by og de tar imot dere, så spis det de setter fram for dere,
 9. helbred de syke som er der, og si: «Guds rike er kommet nær til dere.»
 10. Men når dere kommer inn i en by og de ikke vil ta imot dere, så gå ut på gatene og si:
 11. «Selv støvet vi har fått på føttene i byen deres, skal dere ha; vi børster det av oss. Men det skal dere vite: Guds rike er kommet nær.»
 12. Jeg sier dere: På dommens dag skal Sodoma slippe lettere enn den byen.
 13. Ve deg, Korasin! Ve deg, Betsaida! Dersom de mektige gjerninger som er gjort hos dere, hadde skjedd i Tyrus og Sidon, ville de for lenge siden ha vendt om og kledd seg i sekk og aske.
 14. Men Tyrus og Sidon skal slippe lettere i dommen enn dere.
 15. Og du Kapernaum, du som vil opphøyes like til himmelen, til dødsriket skal du støtes ned!
 16. Den som hører dere, hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster ham som har sendt meg.
 17. De sytti kom glade tilbake og sa: «Herre, til og med de onde ånder adlyder oss når vi nevner ditt navn!»
 18. Han svarte: «Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn.
 19. Ja, jeg har gitt dere makt til å trå slanger og skorpioner under fot og makt over alt fiendens velde, og ingenting skal skade dere.
 20. Og likevel: Gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at dere har fått navnene skrevet i himmelen.» (Luk 10,1-20)

Dette er eneste gang denne gruppen nevnes i Bibelen. Antallet er 70 i pålitelige manuskripter i tradisjonen fra Alexandria og Caesarea, men noen av de eldste håndskrifter i tradisjonen fra Alexandria og vesten (Roma) har 72, både i vers 1 og i vers 17. Da den hellige Hieronymus redigerte den latinske oversettelsen av Bibelen (Vulgata), valgte han å skrive 72.

Lukasevangeliet er alene blant de synoptiske evangeliene i å ha med to episoder hvor Jesus sender ut sine disipler på en misjon. Den første anledningen (Luk 9,1-6) er nært basert på Markus (Mark 6,6b-13), som imidlertid skriver om utsendelsen av De tolv apostlene heller enn De sytti disiplene, selv om detaljene er like. Parallellen (også Matteus 9,35; 10:1,7-11) antyder en felles opprinnelse.

Denne episoden kalles «de Syttis Synaxis» i østlig ortodoksi og feires den 4. januar. Den ortodokse kirkes tradisjon med å navngi de 70 eller 72 hvis «navn er skrevet i himmelen» er assosiert med en biskop fra sent på 200-tallet ved navn Dorotheus av Tyrus, ukjent bortsett fra i denne konteksten. Han tilskrives en liste over de 70, og det foreligger en kopi fra 700-tallet.

Navnene på disse disiplene angis i flere lister, som Chronicon Paschale og Pseudo-Dorotheus. Catholic Encyclopedia fra 1908 skriver at «disse listene er dessverre verdiløse». Den berømte kirkehistorikeren Eusebius av Caesarea (ca 260-340) sier at det ikke eksisterte noen slik liste på hans tid, og han nevnte blant de 70 bare Barnabas, Sostenes, Kefas, Matthias, Thaddeus og Jakob «Herrens bror» (Historia Ecclesiae I.xii).

I Den ortodokse kirke feires de 70 sammen den 4. januar, men deres individuelle festdager er spredt ut over hele året. Mange av navnene er kjente fra andre kilder. I listen er Lukas selv en av de sytti. Navnene på de ulike listene har små forskjeller, men den følgende listen gir en allment akseptert kanon.

 1. Den hellige Jakob den Rettferdige, «Herrens bror», forfatter av Jakobs brev og første biskop av Jerusalem (d. 62) [Matt 13,55; Mark 6,3; Apg 12,17; 15,13; Jakobs brev]
 2. Den hellige Markus evangelisten, forfatter av Markusevangeliet, [første biskop av Alexandria] [Apg 12,12.25; 15,37-39; Kol 4,10; 2.Tim 4,11; Filem 1,24; 1.Pet 5,13]
 3. Den hellige Lukas evangelisten, forfatter av Lukasevangeliet, [biskop av Saloniki] [Kol 4,14; 2.Tim 4,11; Filem 1,24]
 4. Den hellige Kleofas [Luk 24,18; Joh 19,25]
 5. Den hellige Simon, sønn av Kleofas og andre biskop av Jerusalem (d. ca 107) [Matt 13,55; Mark 6,3]
 6. Den hellige apostelen Barnabas [biskop av Milano] [Apg 4,36; 9,27; 11-15; 1.Kor 9,6; Gal 2,1.9.13; Kol 4,10]
 7. Den hellige Justus (Josef Barsabbas) [biskop av Eleutheropolis] [Apg 1,23; 18,7; Kol 4,11]
 8. Den hellige Addai (Thaddeus) av Edessa [Matt 10,3; Mark 3,18]
 9. Den hellige Ananias [biskop av Damaskus] [Apg 9,10-17; 22,12]
 10. Den hellige Stefan, den første av De syv hellige diakoner og protomartyr [Apg 6,5-7,60; 8,2; 11,19; 22,20]
 11. Den hellige Filip Evangelisten, en av De syv hellige diakoner [biskop av Tralia i Lilleasia] [Apg 6,8; 21,8]
 12. Den hellige Prokhoros, en av De syv hellige diakoner [biskop av Nikomedia i Bitynia] [Apg 6,5]
 13. Den hellige Nikanor, en av De syv hellige diakoner [Apg 6,5]
 14. Den hellige Timon, en av De syv hellige diakoner [Apg 6,5]
 15. Den hellige Parmenas, en av De syv hellige diakoner [Apg 6,5]
 16. Den hellige Timotheos [biskop av Efesos] [Apg 16,1; 17,14.15; 18,5; 19,22; 20,4; Rom 16,21; 1. og 2.Tim]
 17. Den hellige Titus [biskop av Kreta] ][2.Kor 2,13; 7,6-14; 8,6-23; 12,18; Gal 2,1-3; Tit]
 18. Den hellige Filemon [biskop av Gaza] [Filem 1,1]
 19. Den hellige Onesimos [slaven fra brevet til Filemon] [Filem 1,10]
 20. Den hellige Epafras [biskop av Kolossae] [Kol 1,7; 4,12; Filem 1,23]
 21. Den hellige Arkippos [sønn av Filemon, biskop av Kolossae] [Kol 4,17; Filem 1,2]
 22. Den hellige Silas [biskop av Korint] [Apg 15,22-40; 16,19-40; 17,4-15; 18,5]
 23. Den hellige Silvanus [trolig identisk med Silas] [biskop av Thessaloniki] [2.Kor 1,19; 1.Tess 1,1; 2.Tess 1,1; 1.Pet 5.12]
 24. Den hellige Crescens av Galatia (2.Tim 4,10) [2.Tim 4,10]
 25. Den hellige Crispus [biskop av Aegina] [Apg 18,8; 1.Kor 1,14]
 26. Den hellige Epainetos [biskop av Kartago] [Rom 16,5]
 27. Den hellige Andronikos [biskop av Pannonia] [Rom 16,7]
 28. Den hellige Stakys [biskop av Bysants] [Rom 16,9]
 29. Den hellige Ampliatus [biskop av Lydda] [Rom 16,8]
 30. Den hellige Urban [biskop av Makedonia] [Rom 16,9]
 31. Den hellige Narcissus [biskop av Aten] [Rom 16,11]
 32. Den hellige Apelles [biskop av Heraklion] [av Smyrna] [Rom 16,10]
 33. Den hellige Aristobulos [biskop av Britannia] [Rom 16,10]
 34. Den hellige Herodion [biskop av Patras] [Rom 16,11]
 35. Den hellige Agabos profeten [Apg 11,28; 21,10]
 36. Den hellige Rufus [biskop av Theben] [Mark 15,21; Rom 16,13]
 37. Den hellige Asynkritos [biskop av Hyrcania] [Rom 16,14]
 38. Den hellige Flegon [biskop av Maraton] [Rom 16,14]
 39. Den hellige Hermes [biskop av Dalmatia] [Rom 16,14]
 40. Den hellige Patrobas [biskop av Pottole] [Rom 16,14]
 41. Den hellige Hermas [biskop av Filippopolis] [Rom 16,14]
 42. Den hellige pave Linus, biskop av Roma [2.Tim 4,21]
 43. Den hellige Gaius [biskop av Efesos] [Apg 19,29; 20,4; Rom 16,23; 1.Kor 1,14; 3.Joh 1]
 44. Den hellige Filologos [biskop av Sinope] [Rom 16,15]
 45. Den hellige Lucius av Kyrene [biskop av Laodicea i Syria] [Apg 13,1; Rom 16,21]
 46. Den hellige Jason [biskop av Tarsus] [Apg 17,5-9]
 47. Den hellige Sopater [biskop av Ikonium] [Rom 16,21]
 48. Den hellige Olympas [Rom 16,15]
 49. Den hellige Tertius, transkriber av apostelen Paulus' brev til romerne [biskop av Ikonium] [Rom 16,22]
 50. Den hellige Erastos [biskop av Filippi eller av Filippi Paneas (Caesarea Philippi) i Palestina] [Apg 19,22; Rom 16,23; 2.Tim 4,20]
 51. Den hellige Quartus [biskop av Beirut] [Rom 16,23]
 52. Den hellige Evodius [biskop av Antiokia] [Fil 4,2]
 53. Den hellige Onesiforos [biskop av Kyrene] [2.Tim 1,16; 4,19]
 54. Den hellige Klemens [biskop av Sardis] [Fil 4,3]
 55. Den hellige Sostenes [biskop av Kolofon] [1.Kor 1,1]
 56. Den hellige Apollos [biskop av Caesarea] [Apg 18,24; 19,1; 1.Kor 1,12; 3,4-22; 4,6; 16,12; Tit 3,13]
 57. Den hellige Tykikos [biskop av Kolofon] [Apg 20.-4; Ef 6,21; Kol 4,7; 2.Tim 4,12; Tit 3,12]
 58. Den hellige Epafroditos [biskop av Filippi] [Fil 2,25; 4,18]
 59. Den hellige Carpus [biskop av Beroea i Trakia] [2.Tim 4,13]
 60. Den hellige Quadratus [biskop av Aten]
 61. Den hellige Johannes Markus [biskop av Byblos i Fønikia]
 62. Den hellige Zenas den lovkyndige [biskop av Diospolis] [Tit 3,13]
 63. Den hellige Aristarkos [biskop av Apamea i Syria] [Apg 19,29; 20,4; 27,2; Kol 4,10; Filem 1,24]
 64. Den hellige Pudens av Roma [2.Tim 4,21]
 65. Den hellige Trofimos [Apg 20,4; 21,29; 2.Tim 4,20]
 66. Den hellige Markus [biskop av Apollonia]
 67. Den hellige Artemas [biskop av Lystra] [Tit 3,12]
 68. Den hellige Aquila [Apg 18,2; 18,26; Rom 16,3; 1.Kor 16,1; 2 Tim 4,19]
 69. Den hellige Fortunatus [1.Kor 16,17]
 70. Den hellige Akaikos [1.Kor 16,17]

I tillegg er to andre disipler noen ganger regnet blant de sytti, slik at tallet kommer opp i 72. (Antallet disipler er 70 i manuskripter fra Alexandria og Caesarea, men noen av de eldste håndskrifter fra Alexandria vesten (Roma) har 72, både i Luk 10,1 og i Luk 10,17.) De to «ekstra» disiplene er:

 1. Den hellige Dionysios Areopagita
 2. Den hellige Simeon Niger

Noen av de opprinnelige sytti disiplene som ble sendt ut av Jesus, falt senere fra troen. Derfor var noen av de overnevnte navnene ikke blant de opprinnelige sytti, men betraktes likevel som medlemmer av gruppen som «erstattere», på samme måte som den hellige apostelen Mattias erstattet Judas Iskariot i gruppen av tolv apostler.

De følgende sto på Dorotheus' opprinnelige liste, men falt senere fra hovedretningen i kristendommen og ble erstattet på disippellisten:

 • Nikolas av Samaria, en av De syv hellige diakoner i Apg 6,1-7. Han ble biskop av Samaria, men skal ha blitt disippel av trollmannen Simon (Apg 8).
 • Fygelus av Efesos, som omtales av Paulus: «Du kjenner til at alle fra Asia har vendt seg fra meg, også Fygelus og Hermogenes» (2.Tim 1,15). Han skal ha vært biskop av Efesos, men skal deretter ha blitt disippel av trollmannen Simon (Apg 8).
 • Hermogenes av Megara (se over). Han skal ha vært biskop av Megara i Trakia.
 • Demas, nevnt av Paulus (Kol 4,11 og Filem 1,24). Paulus skriver: «For Demas forlot meg, fordi han fikk den nåværende verden kjær. Han drog til Thessaloniki» (2. Tim 4,10). Han skal ha blitt hedensk prest.
 • Stefan og 2.000 ledsagere, martyrer. Han nevnes av Dorotheus, men mer vites ikke.

Andre lister har andre navn. Solomon, nestoriansk biskop av Basra på 1200-tallet, gir oss denne listen i Boken om bien (kapittel XLIX):

Navnene på de sytti.

 1. Jakob, sønn av Josef
 2. Simon, sønn av Kleofas
 3. Kleofas, hans far
 4. Joses
 5. Simon
 6. Juda
 7. Barnabas
 8. Manaeus (?)
 9. Ananias, som døpte Paulus
 10. Kefas, som forkynte i Antiokia
 11. Joseph senatoren
 12. Nikodemus arkonten
 13. Natanael sjefsskriveren
 14. Justus, det vil si Josef, som kalles Barshabbâ
 15. Silas
 16. Judah
 17. Johannes Markus
 18. Mnason, som mottok Paulus
 19. Manaël, Herodes' fosterbror
 20. Simon kalt Niger
 21. Jason, som nevnes i Apostlenes gjerninger
 22. Rufus
 23. Alexander
 24. Simon av Kyrene, deres far
 25. Lucius av Kyrene
 26. En annen Judah, som nevnes i Apostlenes Gjerninger
 27. Judah, som kalles Simon
 28. Eurion (Orion) den uttilbeinse
 29. Thôrus (?)
 30. Thorîsus (?)
 31. Zabdon
 32. Zakron

De navnene som er mest alminnelige i tillegg er:

 1. En annen Stefan
 2. Rhodion
 3. Kefas [biskop av Ikonium]
 4. Caesar [biskop av Dyrrachium] [Fil 4,22]
 5. En annen Markus [biskop av Apollonias]
 6. En annen Tykikos av Kalkedon [biskop av Kalkedon i Bitynia]

Disse er vanligvis inkludert på bekostning av de tidligere nevnte Timotheos, Titus, Arkippos, Crescens, Olympas, Epafroditos, Quadratus, Aquila, Fortunatus og/eller Akaikos.

I Østkirken har man også en liste på femten andre tidlige «apostler», som ikke står på noen liste over De sytti:

 1. Den hellige Lasarus, som ble reist opp fra de døde av Kristus.
 2. Den hellige Josef av Arimatea var Jesu disippel og ba Pilatus om å gi ham Jesu døde legeme etter korsfestelsen.
 3. Den hellige Nikodemus kom til Jesus om natten og ga jødene det gode råd å ikke dømme Jesus uten å høre ham eller kjenne sannheten om hans gjerninger.
 4. Den hellige Gamaliel var Paulus' lærer og ba jødene om ikke å blande seg inn i apostlenes forkynnelse.
 5. Den hellige evnukken til dronning Kandake ble døpt av den hellige Filip diakonen. Han var den første apostelen til Etiopia.
 6. Den hellige Sakkeus hadde den glede å motta Herren i sitt hjem og hørte ham si: «I dag er frelse kommet til dette hus. For også han er en Abrahams sønn, og Menneskesønnen er kommet for å oppsøke det som var fortapt, og frelse det» (Luk 19,9-10).
 7. Den hellige Kornelius centurionen, som ble døpt av apostelen Peter, gjorde om sitt hus i Caesarea til en kirke.
 8. Den hellige Longinus centurionen var vitne til Kristi korsfestelse. Han trodde og bekjente at Jesus var Guds Sønn: «Da offiseren som sto rett foran ham, så hvorledes han utåndet, sa han: 'Sannelig, denne mannen var Guds Sønn!'» (Mark 15,39).
 9. Den hellige Ignatius av Antiokia kalte seg selv «Theoforos», gudsbæreren, fordi han var så sikker på Kristi tilstedeværelse i sitt hjerte.
 10. Den hellige Polykarp, biskop av Smyrna.
 11. Den hellige Aristion.
 12. Den hellige Hierotheus ble instruert i troen og utnevnt til biskop av Aten av den hellige apostelen Paulus. En sky fraktet ham for å slutte seg til apostlenes kor etter Guds Mors innsovning.
 13. Den hellige Antipas, biskop av Pergamon, døde for Kristus og apostlenes lære.
 14. Den hellige Demetrius var biskop av Filadelfia i Lilleasia og omtales av evangelisten Johannes: «Om Demetrius har alle bare godt å si, ja, sannheten selv vitner for ham. Det samme gjør vi, og du vet at vårt vitnesbyrd er sant» (3.Joh 1,12)
 15. Den hellige Mnason nevnes i Apostlenes Gjerninger: «Sammen med oss reiste også noen av disiplene fra Caesarea, som tok oss med til Mnason fra Kypros, en av de aller første disipler. Hos ham skulle vi bo» (Apg 21,16). Noen autoriteter mener at denne Mnason var den samme som den hellige Jason.
av Webmaster publisert 16.08.2006, sist endret 07.10.2018 - 07:23